Івано-Франківська обласна рада
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ | Сайт працює в тестовому режимі | Стара версія сайту
MENUMENU

Про внесення змін до Програми удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2019 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять девята сесія) 

РІШЕННЯ

 

                           

від              №
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до Програми
удосконалення казначейського
обслуговування коштів місцевих
бюджетів у Івано-Франківській області
на 2019 рік

 

           Керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи рішення обласної ради від 17.05.2019. № 1128-28/2019 “Про Програму удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2019 рік”, обласна рада

вирішила:

  1.   Внести зміни до рішення обласної ради від 17.05.2019.            № 1128-28/2019 “Про Програму удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2019 рік”, а саме: додаток до Програми “Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів у Івано-Франківській області на 2019 рік” викласти у новій редакції (додається).
  2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) передбачити кошти на реалізацію Програми протягом 2019 року з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                             Олександр Сич


 

Додаток
до Програми удосконалення
казначейського обслуговування коштів
місцевих бюджетів у Івано-Франківській
області на 2019 рік

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми удосконалення казначейського обслуговування коштів місцевих
бюджетів у Івано-Франківській області на 2019 рік

 

з/п

Перелік заходів ПрограмиТермін вико-нання заходуВиконавціДжерело фінансуванняОрієн-товний обсяг фінансу-вання (тис. грн.)Очікуваний результат
1234567
1.Забезпечення безперебій-ної діяльності  інформа-ційно-телекомунікаційної системи та підвищення рівня захищеності Голов-ного управління Держав-ної казначейської служби України в області (далі – Головне управління Каз-начейства)2019

рік

Головне управління КазначействаОбласний бюджет375,00Підвищення надійної роботи інфор-маційно-телекомунікаційної системи та рівня захищеності Головного управління Казначейства
2.     Забезпечення безперебій-ної діяльності інформа-ційно-телекомунікаційної системи департаменту фі-нансів облдержадмініст-рації2019

рік

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації

(далі – ДФ ОДА)

Обласний бюджет300,00Підвищення надійності роботи, стабільного функціонування ІАС “Місцеві бюджети” та розширення можливостей інформаційно-теле-комунікаційної системи депар-таменту фінансів облдержадмі-ністрації
3.     Проведення інформацій-но-роз’яснювальної робо-ти з актуальних питань бюджетного законо-давства серед розпо-рядників та одержувачів бюджетних коштів2019

рік

Головне управління Казначейства, ДФ ОДА, Головні розпорядники коштів

(далі – ГРК)

Не потребуєЗниження рівня бюджетних право-порушень
3.1.Проведення скоорди-нованих заходів для підвищення рівня про-фесійних знань з питань бюджетного законо-давства, бухгалтерського обліку та звітності посадових осіб розпо-рядників та одержувачів бюджетних коштів2019

рік

Головне управління Казначейства, ДФ ОДА, ГРКНе потребуєЗниження рівня бюджетних право-порушень
3.2.Застосування заходів впливу до учасників бю-джетного процесу за порушення бюджетного законодавства2019

рік

Головне управління Казначейства, ДФ ОДА, ГРКНе потребуєЗниження рівня бюджетних право-порушень
4.Підвищення ефектив-ності управління фінан-совими ресурсами міс-цевих бюджетів при зарахуванні надходжень, здійсненні фінансування та витрат2019

рік

Головне управління Казначейства, ДФ ОДА, ГРКНе потребуєЗниження рівня бюджетних право-порушень
5.Супроводження систем дистанційного обслуго-вування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казна-чейства – Казначейство» та подання електронної звітності2019

рік

Головне управління КазначействаОбласний бюджет150,00Забезпечення електронного обміну інформацією між органами Казна-чейства і розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів області
5.1.Надання практичної та методичної допомоги учасникам системи дис-танційного обслугову-вання з питань вста-новлення персонального комп’ютера та його експлуатації, в тому числі використання всіх до-ступних сервісів2019

рік

Головне управління КазначействаНе потребуєЗалучення та підключення до системи дистанційного обслуго-вування до кінця 2019 року всіх розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету та подання ними електронної звітності
5.2.Генерація та сертифікація ключів електронно-цифрового підпису поса-дових осіб розпорядників та одержувачів бюджет-них коштів2019

рік

Головне управління КазначействаНе потребуєЗалучення та підключення до системи дистанційного обслуго-вування до кінця 2019 року всіх розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету та подання ними електронної звітності
5.3.Придбання комп’ютерної техніки, здійснення ре-монтів та обслуговування комп’ютерної, іншої наяв-ної техніки, закупівля матеріалів і малоцінних предметів для облашту-вання місць обслугову-вання клієнтів місцевого бюджету2019

рік

Головне управління КазначействаОбласний бюджет150,00Придбання у 2019 році комп’ютерної техніки, здійснення ремонтів та обслуговування комп’ютерної, іншої наявної техніки, закупівля матеріалів і малоцінних предметів для облаш-тування місць обслуговування клієнтів місцевого бюджету
5.4.Супроводження та під-тримка користувачів сис-тем дистанційного обслу-говування та подання електронної звітності2019

рік

Головне управління КазначействаНе потребуєЗалучення та підключення до системи дистанційного обслуго-вування до кінця 2019 року всіх розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету та подання ними електронної звітності
Всього коштів за Програмою825,00

 

 

Начальник Головного управління
Державної казначейської служби
України в області                                                                                                    Віра Смачило

 

В.о. директора департаменту фінансів
обласної державної адміністрації                                                                       Ганна Качур

Станом на 05.06.2019 р.
№ пп
Дата оприлюднення
Проект рішення
03
05.06.2019 р.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу

Загальний опис необхідної інформації
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

або

Прошу у встановлений Законом України "Про доступ до публічної
інформації" строк надати мені відповідь:
Дата