Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області


Про затвердження Порядку
встановлення лімітів на
використання природних
ресурсів у межах територій та
об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення
Івано-Франківської області

 

 

 

Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» обласна рада

                                                вирішила:

 1. Затвердити Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області (далі – Порядок) (додається).
 2. Оприлюднити Порядок у десятиденний термін на офіційному вебсайті Івано-Франківської обласної ради та в інших засобах масової інформації області.
 3. Порядок набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб).

 

 

Голова обласної ради                                                            Олександр СИЧ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від  __________    №  ____

 

 

ПОРЯДОК
встановлення лімітів на використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного
 фонду місцевого значення Івано-Франківської області

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області (далі – Порядок) визначає послідовність дій щодо встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі– ПЗФ) місцевого значення для підприємств, установ, організацій, інших землевласників або землекористувачів (далі – заявники), у власності (користуванні) яких знаходяться природні ресурси в межах цих територій та об’єктів, за винятком корисних копалин, водних ресурсів, видів тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, які занесені до Зеленої книги України та визначені рішенням Івано-Франківської обласної ради         від 23.04.2021 № 150-6/2021 «Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території                 Івано-Франківської області».
 2. Ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – ліміти) затверджуються розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 3. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

 

 1. Порядок підготовки, подання та затвердження лімітів, звітування щодо використання природних ресурсів

 

 1. Для затвердження ліміту заявник подає заяву у довільній формі і такі документи:

проєкт ліміту, складений за формою, згідно з додатком 1 у трьох примірниках;

обґрунтування затвердження ліміту, погоджене з відповідними науковими установами, яке має враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об’єкта природно-заповідного фонду і містити:

обсяг використання природного ресурсу території або об’єкта природно-заповідного фонду;

строк та умови використання;

пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу;

місце використання із зазначенням функціональної зони установи природно-заповідного фонду, якщо для неї зонування території передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України»;

площу в гектарах;

обґрунтування обсягів використання (для заготівлі деревини – на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, актів обстежень та затверджених планів), які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

інформацію про наявність видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, наявність пралісів, квазіпралісів, природних лісів, видів рослин і тварин та природних оселищ, що знаходяться під охороною Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі; рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області згідно з рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.04.2021 № 150-6/2021 «Про затвердження списку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин на території Івано-Франківської області»;

витяг з рішення науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду, для якої створення такої ради передбачено Законом України «Про природно-заповідний фонд України», за результатами розгляду проєкту ліміту та всіх документів, що обгрунтовують проєкт ліміту;

картосхему території (об’єкта) природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.

У разі затвердження ліміту в науково-дослідних цілях в обґрунтуванні зазначаються мета та завдання окремих тем наукових досліджень, на виконання яких цей ліміт встановлюється.

У разі затвердження ліміту на випасання худоби в обґрунтуванні зазначається кількість голів худоби, яка може випасатись на відповідній ділянці території або об’єкта природно-заповідного фонду.

Зазначений перелік документів є вичерпним.

 1. Заява та документи, передбачені пунктом 1розділу II цього Порядку, подаються заявником або його уповноваженою особою особисто або надсилаються поштовим відправленням до Івано-Франківської обласної державної адміністрації не пізніше 1 жовтня у разі використання природних ресурсів у поточному році та після 1 жовтня у разі використання природних ресурсів у наступному році.

Для територій, що зазнали аварій, стихійного лиха, пошкоджених верховою лісовою пожежею, заява та документи можуть подаватися протягом року.

 1. Затвердження лімітів здійснюється щорічно на безоплатній основі на кожний вид спеціального використання природних ресурсів.
 2. Граничний строк затвердження ліміту становить пʼятнадцять робочих днів.
 3. Івано-Франківська обласна державна адміністрація здійснює попередній розгляд заяви та подані документи. У разі наявності підстав для доопрацювання лімітів заява повертається заявникові з письмовим зазначенням підстав щодо його доопрацювання.

Підставами для доопрацювання ліміту є:

подання заяви та пакету документів про затвердження ліміту на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

подання заявником неповного пакета документів, перелік яких зазначений у пункті 1 розділу II цього Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

необґрунтоване перевищення проєктом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проєктом організації території установи природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено Законом України “Про природно-заповідний фонд України”;

порушення терміну, зазначеного у пункті 2 розділу II цього Порядку, подання заяви та пакету документів, передбачених пунктом 1 розділу II цього Порядку.

У разі усунення причин, що стали підставою для доопрацювання ліміту, заявник може повторно подати заяву з усіма необхідними документами.

Рішення про відмову у затвердженні ліміту оформлюється розпорядженням  Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Після затвердження ліміту Івано-Франківська обласна державна адміністрація надсилає поштовим відправленням два примірники заявнику, один примірник зберігає в себе та надсилає його копії Державній екологічній інспекції Карпатського округу та відповідній місцевій раді.

Затверджений ліміт оприлюднюється на офіційному сайті   Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 1. Для установ природно-заповідного фонду місцевого значення ліміт визначається з урахуванням затверджених у встановленому порядку проєктів організації їх території.

Для інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення ліміт визначається відповідно до затверджених положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду або відповідно до проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду або висновків наукового куратора відповідної території  природно-заповідного фонду чи наукової установи.

 1. Звіт про використані природні ресурси відповідно до затверджених лімітів заявники надсилають поштовим відправленням до Івано-Франківської обласної державної адміністрації у термін до 1 лютого року, наступного за роком використання лімітів, за формою згідно здодатком 2.

 

 

Начальник управління екології та

природних ресурсів  Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                         Андрій ПЛІХТЯК


Додаток 1
до Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації
від __________ № __________________

ЛІМІТ № ____________

на використання природних ресурсів у межах ___________________________________ на ______ рік
                                                                                     (назва території або об’єкта природно-заповідного фонду)

 


з/п
Назва природного ресурсу / вид використанняМісце використання (назва урочища, номери кварталів, відділів, виділів / підвиділів, площа в га, функціональна зона)Обсяг використанняСтрок використанняОсобливі умови
одиниця виміруліміт
1234567
Всього:
Керівник* _________________________________
П.І.Б.
______________
(підпис)

____________
* Керівник – керівник підприємства, установи, організації, землевласник, у віданні якого знаходиться територія або об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення.

Додаток 2

до Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області

 

ЗВІТ
про використання природних ресурсів

у межах _______________________________________________ від _______________ № _____________ на ______ рік
                      (назва території або об’єкта природно-заповідного фонду)

з/п
Назва природного ресурсу / вид використанняОбсяг використання
одиниця вимірулімітфактичний
12345
Всього:
Керівник* _________________________________
П.І.Б.
______________
(підпис)

____________
* Керівник – керівник підприємства, установи, організації, землевласник, у віданні якого знаходиться територія або об’єкт природно-заповідного фонду місцевого значення.


 

Аналіз
регуляторного впливу
до проєкту рішення обласної ради «Про затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області»

 

І. Визначення проблеми

 

Шляхом державного регулювання передбачається розв’язати проблему відсутності Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області.

Статтею 16 Конституції України визначено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави. Ліси в Україні мають переважно екологічне значення, а більше половини з них характеризуються обмеженим режимом користування. Значну їх частку, що має стійку тенденцію до збільшення, включено до складу територій природно-заповідного фонду (далі – об’єкти ПЗФ). Більша половина лісів є штучно створеними і потребують посиленого догляду. Отже, найбільш пріоритетними напрямками подальшого розвитку галузі є підвищення продуктивності та поліпшення якісного складу насаджень, нарощування природоохоронного потенціалу лісів. Заходи з поліпшення якісного складу лісів є частиною комплексу профілактичних заходів, які здійснюються з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками та хворобами, ліквідації наслідків аварій та стихійних лих.

Відповідно до статті 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також на підставі дозволів.

Статтею 204 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначено, що до компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій належить забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, здійснення управління та регулювання у сфері охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території. Статтею 43 цього ж Закону передбачено, що ліміти використання природних ресурсів встановлюються в порядку, що визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, крім випадків, коли природні ресурси мають загальнодержавне значення.

Пунктом «г» частини першої статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено, що місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом. Частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень обласних рад віднесено розгляд і вирішення на пленарних засіданнях й інших питань, віднесених до їх відання цим та іншими законами. Отже, рішення про затвердження Порядку віднесено до компетенції Івано-Франківської обласної ради. Відсутність затверджених у встановленому порядку лімітів є підставою для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, що потягне у подальшому негативні наслідки для всіх суб’єктів, на які існуюча проблема справляє вплив.

Природно-заповідний фонд Івано-Франківської області нараховує 526 території та об’єкти загальною площею 223,852 тис. га, що складає 16,07 % від загальної площі області, у тому числі: 33 об’єкти загальнодержавного значення (площа 131624,1 га) та 493 (площа 92227,918 га) заповідні об’єкти місцевого значення. Структуру природно-заповідного фонду місцевого значення складають: 196 заповідних урочищ, 225 пам’яток природи, 3 регіональні ландшафтні парки, 8 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 4 дендрологічні парки та 57 заказників.

В області функціонує 1 природний заповідник «Горгани» (підпорядкований Міндовкілля України) та 5 національних природних парків, а саме: Карпатський національний природний парк, національний природний парк «Гуцульщина», національний природний парк «Верховинський» (підпорядковані Міндовкілля України), Галицький національний природний парк (підпорядкований Державному агентству лісових ресурсів України) та національний природний парк «Синьогора» (підпорядкований Державному управлінню справами).

Обласним держаним адміністраціям необхідно врегулювати питання встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області шляхом прийняття єдиного порядку.

Запропонованим проєктом передбачається встановлення вичерпних вимог до ліміту, підстав для відмови у затвердженні лімітів; граничного строку затвердження лімітів, також уточнюється перелік документів, які необхідно подати заявнику; забезпечується можливість подання заяви у поточному році для затвердження лімітів на поточний рік.

Прийняття даного проєкту зменшить адміністративне та фінансового навантаження на підприємства, установи, організації та інших землевласників або землекористувачів у власності або користуванні яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, види використання яких визначені Законом України «Про природно-заповідний фонд України» з урахуванням їх класифікації, режиму територій та цільового призначення.

Також прийняття даного проєкту забезпечить можливість підприємствам, установам, організаціям та іншим землевласникам або землекористувачам у власності або користуванні яких знаходяться природні ресурси своєчасно здійснювати заходи для дотримання санітарного стану насаджень, які виникли внаслідок пошкодження природного ресурсу шкідниками, пожежами, буревіями, у прибиранні аварійних та фаутних дерев, що забезпечить збереження природних комплексів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

З огляду на зазначене, дана проблема може бути вирішена шляхом державного регулювання.

Дія цього регуляторного акта поширюватиметься на всій території Івано-Франківської області, а його вимоги будуть обов’язкові для виконання всіма суб’єктами господарювання, що мають на меті отримати ліміт використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)ТакНі
Громадяни+

Непроведення або несвоєчасне проведення лісівничих заходів в межах об’єктів ПЗФ в обсязі що потребують насадження, призведе до погіршення екологічної ситуації.

Держава+

Описані вище проблеми вирішуються органами влади, затвердження Порядку – компетенція обласної ради, видача дозволів – ОМС різного рівня.

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва+

Невиконання Проєктів розвитку лісового господарства, запланованих лісовпорядкуванням, недоотримання надходжень від рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства.

 

Проблему не може бути розв’язано за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони не застосовні до рішень щодо затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів                природно-заповідного фонду місцевого значення.

Проблему не може бути розв’язано за допомогою чинних регуляторних актів, оскільки жоден з них не регулює порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Отже, для вирішення проблеми необхідно прийняти «Порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області».

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Запропонований регуляторний акт розроблено з метою забезпечення правового регулювання використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області.

Основними цілями державного регулювання є:

 • збалансоване та раціональне використання природних ресурсів у межах об’єктів та територій природного-заповідного фонду місцевого значення відповідно до науково-обґрунтованого рівня;
 • ведення обліку, здійснення охорони та контролю за використанням природних ресурсів у межах об’єктів та територій природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • забезпечення екологічної безпеки;
 • запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище;
 • визначення чіткої, прозорої та єдиної процедури затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природного-заповідного фонду місцевого значення.

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Питання використання природних ресурсів на територіях об’єктів ПЗФ місцевого значення шляхом проведення заходів з поліпшення якісного складу лісів до цього часу є не врегульованим та негативно впливає на загальний стан лісів області в межах цих об’єктів. Проведення лісівничих заходів без отримання дозволів та встановлення лімітів використання природних ресурсів є порушенням чинного законодавства та тягне за собою як персональні санкції для посадових осіб лісогосподарських підприємств так і істотні штрафні санкції для самих підприємств. Отже, залишення існуючої на даний момент ситуації без змін залишить проблему не розв’язаною, негативні наслідки в межах об’єктів ПЗФ місцевого значення у вигляді погіршення стану лісів будуть накопичуватися до повної втрати об’єктами своєї унікальності, яка давала підставу для оголошення їх об’єктами ПЗФ.
Альтернатива 2.

Затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду місцевого значення

Дана альтернатива передбачає затвердження Порядку встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, що дасть змогу виконувати вимоги статті 91 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Лісового кодексу України, Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 (із змінами), забезпечити посилення водоохоронних, захисних, клімато-регулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення навколишнього природного середовища та охорони здоров’я людей; підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах; охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб, незаконних рубок та інших пошкоджень; збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною; отримання місцевими громадами надходжень за рахунок плати за спеціальне використання лісових ресурсів, забезпечення місцевого населення альтернативним видом палива.

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1.Відсутні.Витрати держави для забезпечення погодження проекту лімітів одного суб’єкта господарювання орієнтовно складатимуть  971,04 грн. в рік.*

Витрати для забезпечення адміністрування всіх суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, в рік складатимуть 21 362,88 грн.

Альтернатива 2.Забезпечення раціонального та невиснажливого використання природних ресурсів шляхом встановлення лімітів такого користування.

Сприяння дотриманню природоохоронного законодавства користувачами природних ресурсів.

Окрім того, за умови прийняття регуляторного акта, економія бюджетних коштів за рік орієнтовно складатиме 21 362,88 грн.*

Додаткові витрати не прогнозуються.

 

 

* Орієнтовний розрахунок витрат державного органу для забезпечення погодження проєкту лімітів одного суб’єкта господарювання (Законодавством не визначено. За результатами консультацій з державними органами, орієнтовно складає 3 дні): 24 год Х 40,46 грн = 971,04 грн.

Витрати для забезпечення адміністрування всіх суб’єктів господарювання в рік складатимуть: 971,04 грн. Х 22= 21 362,88 грн.

 

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Неконтрольоване використання місцевим населенням об’єктів ПЗФ, що тягне за собою кримінальну відповідальність.– Погіршення стану лісів до повної втрати об’єктами своєї унікальності.

– Зменшення кількості альтернативного виду палива для місцевого населення та соціальних об’єктів.

– Можливе зменшення робочих місць в результаті відсутності проведення рубок формування і оздоровлення лісів.

– Зменшення заробітної плати.

Альтернатива 2– Виконання вимог законодавства.

– Визначення прозорої, чіткої та єдиної процедури встановлення лімітів, підготовка та подання для цього визначеного переліку документів, встановлення конкретних термінів розгляду і виключних підстав для відмови у затвердженні чи встановленні лімітів.

– Отримання місцевими громадами надходжень за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів; забезпечення місцевого населення та соціальних об’єктів альтернативним видом палива; стабільна заробітна плата працівників об’єктів ПЗФ

Відсутні

 

 

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць218222
Питома вага групи у загальній кількості,

відсотків

9829100
Вид альтернативи

 

ВигодиВитрати
Альтернатива 1.

 

Відсутні– Витрати одного суб’єкта господарювання на підготовку двох пакетів документів та погодження проекту ліміту з визначеними установами та державними органами, орієнтовно складають 3 943,70 грн. *

– Ймовірність кримінальних правопорушень у випадку використання об’єктів ПЗФ без встановлених лімітів і, відповідно, дозволів.

– Відсутність прозорих відносин між органами влади та СГД, що містить можливість підвищення корупційних ризиків.

Альтернатива 2.

 

 

Покращення екологічної ситуації в межах об’єктів ПЗФ місцевого значення;

Альтернатива дозволить зменшити витрати суб’єктів господарювання на підготовку додаткового пакету документів та погодження проекту ліміту з визначеними установами та державними органами на 3 943,70 грн. **

Використання природних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення з дотриманням природоохоронного законодавства.

Прогнозуються витрати на ознайомлення з новими вимогами регулювання, а саме: 80,92 грн. на одного суб’єкта господарювання.

 

*Орієнтовно витрати для одного суб’єкта господарювання на підготовку двох пакетів документів та погодження проекту ліміту з визначеними установами та державними органами складають 3 943,70 грн:

 • витрати часу на комплектацію 2-х пакетів матеріалів: 5 год Х 40,46 грн = 202,30 грн.

·     витрати часу на погодження проекту ліміту (законодавством не визначено, орієнтовно 10 днів): 80 год Х 40,46 грн = 3 236,80 грн.·     витрати часу на подачу та отримання документів: 10 год Х 40,46 грн = 404,60 грн.·     витрати на папір для підготовки 2-х комплектів матеріалів орієнтовно складають 100 грн.

 

Витрати всіх суб’єктів господарювання в рік складатимуть: 3 943,70 грн. Х 22 = 86 761,40 грн.

 

** Орієнтовно витрати суб’єкта господарювання зменшаться на943,70 грн., враховуючи те, що витрати одного суб’єкта господарювання на затвердження проекту ліміту складатимуть: 272,53 грн:

 • витрати часу на комплектацію одного пакету документів: 2,5 год Х 40,46 грн = 101,15 грн.

·     витрати часу на подачу та отримання документів: 3 год Х 40,46 грн = 121,38 грн.·     витрати на папір для підготовки одного комплекту матеріалів орієнтовно складають 50 грн.

 

 

 

 1. 5. Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта
Порядковий номерВитратиЗа перший рікЗа п’ять років
1Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень101,15507,75
2Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень
3Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень121,38606,9
4Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень
5Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень
6Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень5050
7Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень
8Інше (уточнити), гривень
9РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень272,531362,65
10Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць2222
11Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень5995,6629978,3

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 11Відсутність регуляторного акта не дасть можливості забезпечити єдиний порядок встановлення лімітів використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
Альтернатива 24У випадку прийняття запропонованого проєкту регуляторного акту буде вирішено проблему відсутності правового механізму затвердження лімітів та забезпечено виконання вимог статті 43 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

 

Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.

 

Не обрана.

Вигоди відсутні.

Бюджетні витрати для забезпечення адміністрування всіх суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, в рік складатимуть 21 362,88 грн.

Витрати одного суб’єкта господарювання на підготовку додаткового пакету документів та затвердження проєкту ліміту з визначеними установами та державними органами,орієнтовно складатимуть

3 943,70 грн.

Така альтернатива досягнення цілей державного регулювання не дозволить вирішити проблеми, зазначені у розділ І Аналізу, а також досягти цілей державного регулювання, спрямованих на збалансоване використання природних ресурсів у межах об’єктів та територій природного-заповідного фонду місцевого значення відповідно до науково-обґрунтованого рівня з метою унеможливлення їх виснаження, вичерпання та деградації. Окрім того, альтернатива не дозволить зменшити адміністративне та фінансове навантаження на суб’єктів малого підприємництва.
Альтернатива 2.Обрана.

Альтернатива дозволить зменшити витрати суб’єктів господарювання на підготовку додаткового пакету документів та погодження проєкту ліміту з визначеними установами та державними органами на

3 943,70 грн.

 

Також, забезпечить раціональне та невиснажливе використання природних ресурсів шляхом встановлення лімітів такого користування.

Використання природних ресурсів територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення з дотриманням природоохоронного законодавства.

 

Окрім того, за умови прийняття регуляторного акта, економія бюджетних коштів за рік орієнтовно складатиме 21 362,88 грн.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів із запровадженням проекту акта відсутні.

Прогнозуються витрати на ознайомлення з новими вимогами регулювання, а саме: 80,92 грн. на одного суб’єкта господарювання.

Дана альтернатива забезпечує досягнення цілей прийняття проєкту наказу шляхом приведення у відповідність до чинного законодавства положень регуляторного акта в частині: встановлення чіткої, прозорої та єдиної процедури затвердження лімітів;

уточнення та зменшення переліку документів;

визначення вичерпного переліку підстав для відмови у затвердженні лімітів;

скорочення термінів розгляду документів;

виключення положень щодо необхідності погоджень проєктів лімітів з визначеними установами та державними органами;

забезпечення можливості подання заяви у поточному році для затвердження лімітів на поточний рік.

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1Альтернатива не є прийнятною, оскільки не забезпечує виконання вимог встановлених статтею 43 «Про охорону навколишнього природного середовища».Х
Альтернатива 2Даний регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Прийняття зазначеного акта забезпечить баланс інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.Зовнішні фактори, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання проблеми

 

Порядок встановлення лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області визначає прозору, чітку та єдину процедуру встановлення лімітів, підготовку та подання для цього визначеного переліку документів, містить конкретні терміни розгляду, а також встановлює виключні підстави для відмови у погодженні чи встановленні лімітів.

При цьому, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарювання про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у місцевих друкованих або електронних засобах масової інформації та розміщенні на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації / Івано-Франківської обласної ради .

Для впровадження регуляторного акту обласна рада повинна погодити проєкт регуляторного акту із заінтересованими органами.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності:
 • ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) організувати виконання вимог регулювання.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Проведено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва в межах даного аналізу.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, не перевищує 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) не проводився.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії рішення встановлюється на необмежений термін, оскільки необхідність виконання його положень є постійним. Зміни до регуляторного акта вноситимуться в разі потреби або за результатами звіту про відстеження його результативності та у разі внесення змін до чинного законодавства України або міжнародно-правових актів.

Термін набрання чинності регуляторним актом – з дня його офіційного опублікування.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основні положення проєкту спрямовані на впровадження правового регулювання спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Івано-Франківської області.

Показники результативності залежатимуть від наступних чинників:

– ефективного, раціонального та невиснажливого використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення протягом року;

– економічно обґрунтоване використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення протягом року.

Ці показники будуть визначатися у порівнянні з календарним роком, що передуватиме року прийняття відповідного регуляторного акта.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта  – орієнтовно складатимуть 106814,4 грн. (на наступні 5 років).
 2. Кількість суб’єктів господарювання:

суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва – 20.

суб’єктів господарювання малого та мікро підприємництва – 2.

 1. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта – низький.
 2. Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта:

для одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва: 404,6 грн. (на наступні 5 років).

для одного суб’єкта господарювання малого та мікро підприємництва: 404,6 грн. (на наступні 5 років).

 1. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта:

для одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва: 2 год.

для одного суб’єкта господарювання малого та мікро підприємництва: 2 год.

 1. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб – високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено у місцевих друкованих або електронних засобах масової інформації та розміщений на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації / Івано-Франківської обласної ради.

 

Додатковими показниками результативності запровадження регуляторного акта, виходячи з його цілей, слугуватимуть:

 

 1. Кількість затверджених лімітів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 2. 2. Кількість виданих дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 3. Обсяги спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.
 4. Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, у яких буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Івано-Франківська обласна рада.

Строк виконання заходів 30 календарних днів.

 

 

Начальник управління екології

та природних ресурсів Івано-Франківської

обласної державної адміністрації                                                                                                                            Андрій ПЛІХТЯК

Станом на 26.04.2023
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]