Регламент обласної ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2020. № 10-2/2020
(зі змінами
від 19.02.2021 № 74-4/2021,
від 12.11.2021 № 262-10/2021,
від 11.11.2022 № 520-17/2022,
від 22.02.2023 № 589-20/2023,
від 27.10.2023 № 756-26/2023)

РЕГЛАМЕНТ
Івано-Франківської обласної ради
восьмого демократичного скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Правові засади діяльності обласної ради

1.1. Івано-Франківська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.

У своїй діяльності рада, її органи та посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені та передбачені Конституцією і чинним законодавством України, та керуються у своїй діяльності Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних”, іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, цим Регламентом.

1.2. Кількісний склад депутатів ради визначається радою відповідно до Виборчого кодексу України і становить 84 повноважних і рівноправних депутати.

1.3. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від її загального складу.

1.4. Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, визначених законодавством, обов’язкові до виконання всіма розташованими на території області органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами.

1.5. Регламент Івано-Франківської обласної ради відповідно до законодавства визначає порядок проведення першої сесії ради, скликання чергових та позачергових сесій ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях ради, прийняття рішень ради, затвердження порядку денного сесії, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів обласної ради та її посадових осіб.

1.6. Регламент затверджується рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від її загального складу не пізніше як на другій сесії. Такою ж кількістю голосів приймаються рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.7. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.8. При наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України діють норми чинного законодавства.

1.9. У цьому Регламенті вживаються такі терміни:

– рада – Івано-Франківська обласна рада;

область – Івано-Франківська область;

сесія – сесія Івано-Франківської обласної ради;

депутат – депутат Івано-Франківської обласної ради;

голова – голова Івано-Франківської обласної ради;

перший заступник голови – перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради;

заступник голови – заступник голови Івано-Франківської обласної ради;

президія – президія Івано-Франківської обласної ради;

комісії – постійні і тимчасові комісії Івано-Франківської обласної ради;

виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Івано-Франківської обласної ради;

законодавство – чинні закони та нормативно-правові акти України;

облдержадміністрація – Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

Стаття 2. Порядок розгляду запитів на інформацію

2.1. Запит на інформацію – це прохання особи до ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

2.2. Відповідь на запит на інформацію повинна бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня його отримання.

2.3. У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання. Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

2.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням необхідності продовження. У такому випадку особу, яка подала запит, потрібно повідомити у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня його отримання.

2.5. У раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк у разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається розпорядженням голови ради у межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

3.1. Електронна петиція – це колективне звернення до ради через її офіційний вебсайт або вебсайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

3.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які належать до компетенції ради.

3.3. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

3.4. Для створення електронної петиції до обласної ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на її офіційному вебсайті або вебсайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, та розміщує текст електронної петиції.

3.5. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному вебсайті ради або на вебсайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронних петицій, протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

3.6. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам її оприлюднення не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

3.7. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному вебсайті ради або на вебсайті громадського об’єднання є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.8. Електронна петиція, яка у встановлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

3.9. Електронна петиція, адресована раді, розглядається у порядку, встановленому законом, за умови збору на її підтримку не менше 1500 підписів громадян протягом не більше 1 місяця з дня оприлюднення петиції.

3.10. Інформація про початок розгляду електронної петиції оприлюднюється на офіційному вебсайті ради не пізніше як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніше як через два робочі дні після отримання такої петиції.

3.11. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

3.12. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої обласній раді, визначається радою.

3.13. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує виконавчий апарат ради.

3.14. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному вебсайті ради.

3.15. У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

3.16. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному вебсайті ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

Стаття 4. Підзвітність і підконтрольність раді обласної державної адміністрації

4.1. Обласна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна раді у виконанні обласних програм соціально-економічного і культурного розвитку, обласних цільових програм з інших питань, обласного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих їй радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.

4.2. Після заслуховування звітів голови облдержадміністрації, його заступників та керівників структурних підрозділів рада проводить їх обговорення. За підсумками обговорення звітів рада приймає відповідне рішення.

Розділ 2. Сесії Івано-Франківської обласної ради

Стаття 5. Загальні положення

5.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.

5.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від її загального складу. При відсутності кворуму за рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

5.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання питань порядку денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках, за пропозицією голови ради, президії, постійних комісій ради або не менш як однієї третини депутатів від її загального складу, може проводитися виїзне засідання ради.

5.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші питання, віднесені до її відання іншими законами, виходячи з державних і місцевих інтересів.

5.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

5.6. У сесіях ради можуть брати участь народні депутати України, керівництво обласної державної адміністрації та бути присутніми депутати інших рад. При необхідності запрошуються представники державних органів, політичних партій, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації та помічники-консультанти депутатів обласної ради. Пропозиції щодо запрошених подаються постійними комісіями та ініціаторами внесення питань на розгляд ради. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом обласної ради формується список запрошених.

5.7. Головуючий на засіданні інформує депутатів про участь осіб, запрошених на сесію. Запрошені особи зобов’язані дотримуватися порядку і виконувати вимоги головуючого, не повинні втручатися у роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в будь-який інший спосіб, висловлювати зауваження депутатам. У випадку порушень такого порядку, за рішенням ради, запрошені особи можуть бути видалені із зали засідань.

5.8. Порядок розміщення у залі засідань депутатів та інших присутніх визначається радою.

5.9. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні ради може бути обмежено з метою недопущення протиправних дій (вчинення бійки, хуліганських дій, появи у нетверезому стані, викриків тощо). У таких випадках присутня особа може бути виведена із залу засідань працівниками уповноважених органів правопорядку.

Стаття 6. Порядок проведення першої сесії ради

6.1. Першу сесію новообраної ради скликає обласна виборча комісія не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

6.2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова обласної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

6.3. Якщо на сесії зареєструвалася більшість від загального складу ради, головуючий оголошує сесію правомочною та відкриває пленарне засідання.

6.4. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає з числа депутатів тимчасову президію у кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

6.5. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

6.6. Після обрання голови ради він веде пленарні засідання.

6.7. Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та подання пропозицій з питань, які передбачається внести на її розгляд, новообрані депутати за участю голови обласної виборчої комісії та керуючого справами обласної ради формують підготовчу групу пропорційно до отриманих політичними партіями депутатських мандатів у раді.

При формуванні підготовчої групи квота визначається від тієї політичної партії, яка отримала найменшу кількість депутатських мандатів у раді.

6.8. Пропозиції щодо кандидатур до складу підготовчої групи подаються за рішенням загальних зборів новообраних депутатів від політичних партій, які ввійшли до складу новообраної ради.

6.9. Підготовча група обирає зі свого складу голову та секретаря.

6.10. Засідання підготовчої групи протоколюються, рішення приймаються більшістю від її загального складу.

6.11. За 10 днів до початку першої сесії підготовча група подає голові обласної виборчої комісії проєкт порядку денного, обов’язковими питаннями якого повинні бути: про обрання голови обласної ради, першого заступника голови обласної ради, заступника голови обласної ради, утворення постійних комісій ради та обрання їх голів.

6.12. Повноваження підготовчої групи закінчуються після обрання голови ради.

Стаття 7. Порядок скликання сесій.
Чергові та позачергові сесії обласної ради.
Урочисті сесії обласної ради

7.1. Сесії скликаються головою ради у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

7.2. Сесія також повинна бути скликана за пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради, а також за зверненням голови облдержадміністрації.

7.3. Пропозиція про скликання позачергової сесії подається
в письмовому вигляді на ім’я голови. При цьому зазначається перелік питань, які пропонується внести на розгляд ради, та додаються проєкти рішень із запропонованих питань. Рішення про дату проведення позачергової сесії приймає голова ради не пізніше як через три робочих дні після подання відповідного звернення та проєктів рішень.

(Пункт 7.3. в редакції рішення № 74-4/2021 від 19.02.2021)

7.4. Сесія скликається першим заступником або заступником голови ради у разі неможливості її скликання головою ради:

7.4.1. Якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п. 7.1. Регламенту.

7.4.2. Якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 7.2. Регламенту.

7.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини від загального складу ради, або постійною комісією в разі, якщо у триденний строк голова, перший заступник або заступник голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 7.2. Регламенту.

7.6. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до її проведення, а у виняткових випадках – не пізніше як за день із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд.

7.7. Інформація про скликання сесії ради із зазначенням ініціаторів її проведення публікується у місцевих засобах масової інформації та оприлюднюється на вебсайті ради.

7.8. Виконавчий апарат ради забезпечує депутатів проєктами рішень та іншими матеріалами, необхідними для розгляду питань порядку денного сесії, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках – у день відкриття сесії.

7.9. За згодою депутата ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

7.10. З нагоди державних свят чи відзначення в області визначних дат можуть скликатися урочисті сесії з одного чи кількох тематичних питань.

Стаття 8. Порядок проведення сесій

8.1. Порядок проведення сесій визначається безпосередньо на пленарному засіданні.

8.2. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

8.3. Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо.

8.4. Під час сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань. Він не повинен переривати виступи депутатів, коментувати їх, окрім випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь в обговоренні на загальних засадах.

8.5. При обговоренні одного питання порядку денного депутат має право взяти слово не більше двох разів.

8.6. Головуючий надає слово для усних запитань та виступів у порядку черги або попереднього запису.

8.7. Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням.

8.8. При виступах на пленарних засіданнях сесії встановлюються такі обмеження часу:

1) доповідь – до 10 хвилин;

2) співдоповідь – до 5 хвилин;

3) виступи в обговоренні – до 3 хвилин;

4) повторні виступи – до 1 хвилини;

5) запитання – до 1 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 1 хвилини;

7) довідка – до 2 хвилин;

8) репліка за порядком ведення – до 1 хвилини.

Депутат обласної ради або представник депутатської фракції, яких було згадано на пленарному засіданні сесії обласної ради, має право на репліку тривалістю до 1 (однієї) хвилини. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату обласної ради або представнику депутатської фракції відразу після звернення щодо надання слова для репліки.

Рада на своєму пленарному засіданні може встановити інший час для доповіді, виступів, розгляду й обговорення окремих питань.

(Пункт 8.8. зі змінами, внесеними згідно з рішенням № 262-10/2021 від 12.11.2021)

8.9. У роботі пленарних засідань передбачені такі перерви:

8.9.1. Після кожних 2-х годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин.

8.9.2. Обідня перерва триває одну годину.

8.9.3. За вмотивованим зверненням представників депутатських фракцій чи груп головуючий на пленарному засіданні сесії ради зобов’язаний поставити на голосування питання про позачергову перерву. Правом на звернення щодо позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

8.9.4. Позачергова перерва на 15 хвилин оголошується, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

8.10. Головуючий стежить за дотриманням встановленого Регламентом часу.

8.11. Якщо після припинення обговорення питання порядку денного на виступі наполягає голова постійної комісії, голова фракції або депутат ради, головуючий може додатково надати їм до 3-х хвилин. Таких виступів може бути не більше одного від кожної фракції.

8.12. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради на термін не більше 15 хвилин.

8.13. Після припинення дебатів, перед голосуванням, доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 3 хвилин та до 1 хвилини відповідно.

8.14. Народні депутати України, голова обласної державної адміністрації мають право на виступ у межах часу, встановленого пунктом 8.8. цього Регламенту.

8.15. У необхідних випадках, за рішенням ради, під час пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

8.16. Сесія ради починається і завершується Державним Гімном України.

8.17. У залі засідань ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України, прапор і герб Івано-Франківської області та ікона Матері Божої.

8.18. Розгляд питань на урочистій сесії відбувається за скороченою процедурою, яка передбачає виступ доповідача та голосування за основу і в цілому проєкту рішення.

Депутатська фракція має право на один виступ до 5 хвилин з питання, яке обговорюється.

На урочистих сесіях не діє норма 12.1. Регламенту щодо відведення після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття за ними рішень.

8.19. На позачергових сесіях не діють норми пункту 12.1. Регламенту щодо відведення після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття за ними рішень та пункту 12.4. щодо подання головою облдержадміністрації, постійними або тимчасовими комісіями ради, депутатськими фракціями та групами, окремими депутатами пропозицій до порядку денного сесії.

Стаття 9. Підготовка проєктів рішень ради

9.1. Суб’єктами подання проєктів рішень на розгляд ради виступають голова ради, голова облдержадміністрації, постійні або тимчасові комісії ради, депутатські фракції та групи, окремі депутати.

9.2. Усі проєкти рішень подаються до виконавчого апарату ради у паперовому та електронному вигляді.

9.3. Проєкт рішення повинен містити:

1) назву документа;

2) мотивувальну частину з посиланням на відповідні законодавчі та нормативні акти із зазначенням статей, частин, пунктів та підпунктів;

3) резолютивну частину;

4) додатки (у разі їх наявності);

5) при потребі – пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності прийняття рішення;

6) порівняльну таблицю діючої та нової редакцій рішень ради, до яких пропонується внести зміни чи доповнення.

9.4. Проєкт рішення подається на розгляд ради з відповідним клопотанням, в якому зазначаються службова адреса, контактні телефони його ініціаторів та осіб, відповідальних за його супровід.

9.5. Матеріали з питань порядку денного сесії повинні бути подані голові ради не пізніше як за 15 робочих днів до початку сесії, оприлюднені на вебсайті ради не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду, і, як правило, не пізніше як за три робочих дні до початку сесії вони надаються депутатам ради для ознайомлення.

9.6. Проєкт рішення, поданий облдержадміністрацією, повинен бути завізований виконавцем (виконавцями), який його готував, керівником профільного структурного підрозділу або його заступником, заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

9.7. Проєкт рішення, яким передбачається здійснення фінансування, повинен бути завізований керівником структурного підрозділу з питань фінансів облдержадміністрації. Проєкти рішень повинні бути завізовані їх ініціаторами.

9.8. У разі відповідності проєкту рішення вимогам, встановленим пунктом 9.3. Регламенту, він подається на реєстрацію.

9.9. При відсутності зазначеної у пункті 9.3. інформації виконавчий апарат ради повертає проєкт рішення суб’єкту подання на доопрацювання, надавши відповідні роз’яснення.

9.10. За дорученням голови обласної ради працівники виконавчого апарату обласної ради аналізують проєкти рішень та подають свої висновки щодо їх відповідності чинному законодавству відповідно до компетенції відділу.

9.11. Погодження проєктів оформляють візами, що складаються з імені, прізвища та особистого підпису особи, яка візує документ.

9.12. Додатки до проєктів рішень підписують керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники установ і організацій, які подали їх на розгляд ради.

(Пункт 9.12. в редакції рішення № 589-20/2023 від 22.02.2023)

9.13. Після реєстрації проєкту рішення виконавчий апарат передає його голові ради. Голова ради скеровує проєкт рішення першому заступнику чи заступнику голови ради, які забезпечують його розгляд у постійній комісії (комісіях) та виконавчому апараті.

9.14. Якщо питання, порушені у проєктах рішень, належать до повноважень облдержадміністрації або делегованих їй радою повноважень, і при цьому облдержадміністрація не є суб’єктом їх подання, такі проєкти рішень скеровуються облдержадміністрації для проведення аналізу та надання відповідних висновків і пропозицій. У всіх інших випадках такі висновки і пропозиції готує виконавчий апарат за підписом керуючого справами обласної ради.

9.15. Проєкт рішення повинен бути завізований першим заступником та заступником голови ради, керуючим справами обласної ради, начальником відділу правової та кадрової роботи виконавчого апарату, а також відповідальним працівником виконавчого апарату.

9.16. Постійні комісії ради розглядають проєкт рішення до початку роботи сесії. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації.

9.17. Проєкти рішень, які надійшли пізніше терміну, встановленого п. 9.5. Регламенту, вносяться їх ініціаторами під час формування порядку денного на пленарному засіданні.

Стаття 10. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

10.1. Підготовка проєктів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності ради з підготовки цих проєктів на наступний календарний рік, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

10.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

10.3. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, не пізніше 5-ти робочих днів з дня оприлюднення відповідного повідомлення.

10.4. Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акта враховує або вмотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки.

10.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

10.6. У випадках, визначених вищезгаданим Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійні комісії ради відповідно до їх функціональних повноважень забезпечують підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу.

10.7. Голови постійних комісій ради, зазначених у пункті 10.6., при представленні проєкту регуляторного акта доповідають на пленарному засіданні ради щодо його відповідності вимогам Закону.

10.8. Планування діяльності ради з підготовки проєктів регуляторних актів, підготовка аналізу регуляторного впливу або експертного висновку та проєктів рішень ради, що є регуляторними актами, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”При цьому плани діяльності та проєкти регуляторних актів оприлюднюються шляхом їх публікації у місцевих засобах масової інформації та/або розміщення на вебсайті ради.

10.9. Термін підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесених проєктів регуляторних актів не повинен перевищувати 10 днів.

Стаття 11. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

11.1. Перед відкриттям пленарного засідання сесії виконавчим апаратом проводиться поіменна письмова реєстрація депутатів ради. Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на сесії та відкриття пленарного засідання.

11.2. Для здійснення голосування за допомогою електронної системи під час поіменної письмової реєстрації депутатам під розписку видається персональна картка депутата та матеріали сесії.

11.3. У залі засідань депутат реєструється за допомогою електронної системи.

11.4. Поіменна реєстрація депутатів за допомогою електронної системи також здійснюється після кожної перерви у пленарному засіданні.

11.5. Депутат здає персональну картку депутата відповідальному працівникові виконавчого апарату ради після завершення пленарного засідання або припинення участі у ньому.

11.6. Персональні картки депутатів зберігаються у виконавчому апараті ради.

11.7. Якщо депутат не може взяти участь у сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову ради або виконавчий апарат, який доводить цю інформацію до відома голови.

11.8. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю кворуму, головуючий на пленарному засіданні може оголосити перерву для продовження часу реєстрації, погодженого з головами депутатських фракцій і груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання з обов’язковим дотриманням вимог Регламенту.

11.9. Сесію відкриває і веде голова, перший заступник або заступник голови ради згідно із розподілом обов’язків.

11.10. У виняткових випадках, передбачених п. 7.5. Регламенту, сесію відкриває за дорученням третини депутатів від загального складу ради, з ініціативи якої вона скликана, один з депутатів, котрий входить до її складу. Головуючого у такому випадку визначає рада шляхом голосування.

11.11. Після відкриття сесії виконується Державний Гімн України, відводиться час для молитви.

11.12. Перед проведенням голосування з питань порядку денного головуючий, на вимогу не менше однієї третини депутатів, за допомогою електронних засобів чи із залученням лічильної комісії проводить перевірку наявності кворуму. У разі відсутності кворуму, головуючий оголошує перерву у пленарному засіданні або закриває його.

11.13. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого ведення пленарного засідання доручається іншій особі, зазначеній у пункті 11.9.

Стаття 12. Затвердження порядку денного сесії та заяви депутатських фракцій

12.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття за ними рішень.

12.2. Порядок денний визначається безпосередньо на пленарному засіданні.

12.3. Проєкт порядку денного на пленарному засіданні вносить голова ради або особа, яка головує на сесії.

12.4. Пропозиції до порядку денного можуть подавати голова облдержадміністрації, постійні або тимчасові комісії ради, депутатські фракції та групи, окремі депутати.

12.5. Питання вважається внесеним до проєкту порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

12.6. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 13. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

13.1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

13.1.1. Відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви, повідомляє про участь у сесії запрошених осіб.

13.1.2. Організовує розгляд питань порядку денного.

13.1.3. Надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань та виступів.

13.1.4. Ставить на голосування проєкти рішень, оголошує їх результати.

13.1.5. Вносить пропозиції з процедурних питань про хід пленарного засідання (якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, пропозиції головуючого ставляться на голосування першими).

13.1.6. До початку розгляду питань порядку денного доводить до відома депутатів повідомлення щодо окремих подій.

13.1.7. Здійснює інші повноваження у межах Регламенту.

Стаття 14. Порядок прийняття рішень. Голосування

14.1. На сесії з усіх питань порядку денного депутат голосує особисто.

14.2. Голосування може бути відкритим (без застосування бюлетенів чи електронної системи), відкритим поіменним (із застосуванням бюлетенів чи електронної системи), рейтинговим, таємним.

14.3. Для здійснення голосування рада утворює з числа депутатів лічильну комісію. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

14.4. Відкритим голосуванням затверджується порядок денний сесії, приймаються проєкти рішень за основу і вносяться до них зміни, а також здійснюється рейтинговий відбір альтернативних пропозицій.

14.5. Відкритим поіменним голосуванням приймаються проєкти рішень ради в цілому.

14.6. Для забезпечення голосування депутатів у місці проведення пленарного засідання, не обладнаного електронними засобами, або у разі неспрацювання електронної системи, встановлюється така процедура відкритого поіменного голосування:

14.6.1. Відкрите поіменне голосування з кожного питання порядку денного здійснюється шляхом заповнення депутатами бюлетеня такого зразка:

 

 

14.6.2. Бюлетені, підписані депутатами, опрацьовуються лічильною комісією ради. Результати голосування на пленарному засіданні оголошує голова лічильної комісії.

14.6.3. Голова лічильної комісії передає бюлетені для їх зберігання відповідальним працівникам виконавчого апарату ради.

14.6.4. Відкрите поіменне голосування може проводитись шляхом зачитування головуючим (чи за його дорученням іншою особою) списку депутатів. Після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.

14.7. Результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на вебсайті ради або в інший, передбачений законодавством спосіб.

14.8. Рейтингове голосування:

14.8.1. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій у порядку їх внесення, що стосуються одного й того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції).

14.8.2. Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція, що отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

14.8.3. По кожній пропозиції, прийнятій до розгляду, незалежно від того чи вона обговорювалася і чи вносилися поправки, проводиться голосування щодо її прийняття.

14.8.4. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше однією третиною депутатів від загального складу ради.

14.8.5. Першими на голосування ставляться проєкти рішень, пропозиції і поправки, які надійшли від постійних комісій, депутатів, та інших осіб, які їх готували і подавали. У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

14.9. Таємне голосування:

14.9.1. Проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

14.9.2. Порядок таємного голосування встановлюється радою.

14.9.3. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається радою.

14.9.4. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії.

14.9.5. Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

14.9.6. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії.

14.9.7. Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку, яка додається до протоколу лічильної комісії та є його невід’ємною частиною.

14.9.8. Після оголошення головою лічильної комісії відповідного протоколу він затверджується радою.

14.9.9. Відмова від підписання протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів голосування недійсними, якщо наявні підписи більше половини членів лічильної комісії.

14.10. Рішення ради після обговорення приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради.

(Пункт 14.10. в редакції рішення № 262-10/2021 від 12.11.2021)

14.10.1. Депутат обласної ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник у нього під час пленарного засідання ради та не бере участі у розгляді та прийнятті радою рішень щодо питання, пов’язаного із предметом конфлікту інтересів.

Якщо неучасть депутата обласної ради у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності ради, депутат, у якого наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті радою рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання ради.

(Пункт 14.10. рішення доповнено підпунктом 14.10.1.  відповідно до рішення № 589-20/2023 від 22.02.2023)

 

14.11. Рішення з процедурних питань (пропозиція про проведення виїзного засідання ради; внесення питання до проєкту порядку денного сесії; зміна черговості розгляду питань; зміна відведеного Регламентом часу розгляду окремих питань; повернення до повторного розгляду питання, яке не набрало необхідної кількості голосів для прийняття рішення при його розгляді на цьому пленарному засіданні; надання слова особі, яка не є депутатом обласної ради; спосіб голосування (поіменне, рейтингове), оголошення позачергової перерви в роботі сесії) приймається не менше як однією третиною депутатів від загального складу ради.

таттю 14 доповнено пунктом 14.11. згідно із рішенням № 262-10/2021 від 12.11.2021).

14.12. У разі підтвердження факту голосування депутатом персональною карткою іншого депутата – депутат позбавляється права виступу на поточній та наступній сесіях.

14.13. Прийняті радою рішення повинні бути завізовані керівником профільного структурного підрозділу облдержадміністрації або його заступником, керівником установи і організації, які подали на розгляд ради відповідний проєкт рішення.

Рішення, які передбачають здійснення фінансування, повинні бути також завізовані керівником структурного підрозділу з питань фінансів облдержадміністрації.

Прийняті радою рішення підписує голова обласної ради.

Додатки до рішень підписує керуючий справами обласної ради.

Додатки до прийнятих обласною радою обласних цільових програм підписують замовники і керівники цих програм.

Суб’єкти подання проєктів рішень забезпечують візування прийнятих обласною радою рішень особами, відповідальними за підготовку цих проєктів, та підписання додатків до обласних цільових програм протягом трьох робочих днів.

Прийняті обласною радою рішення оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

(Пункт 14.13. в редакції рішення № 520-17/2022 від 11.11.2022)

(Пункт 14.13. рішення доповнено абзацами 5, 6, 7 відповідно до рішення № 589-20/2023 від 22.02.2023)

 

Стаття 15. Протокол та стенограма сесії

15.1. Пленарні засідання сесій ради протоколюються та стенографуються. Ведення та оформлення протоколу і стенограми здійснює виконавчий апарат ради відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому апараті обласної ради.

15.2. Протоколи та стенограми пленарних засідань ради підписує голова обласної ради.

15.3. Протоколи та стенограми сесій оприлюднюються на вебсайті ради.

Розділ 3. Органи ради та її посадові особи

Стаття 16. Органи ради

16.1. Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” для виконання покладених функцій рада утворює такі органи:

1) президію;

2) постійні комісії;

3) тимчасові комісії;

4) комісію з питань поновлення прав реабілітованих.

16.2. Положення про органи ради, їх структура і чисельність затверджуються рішеннями ради.

Стаття 17. Правовий статус та повноваження президії ради

17.1. Президія ради є її дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.

17.2. До складу президії ради входять голова, перший заступник та заступник голови ради, голови постійних комісій, голови або уповноважені представники депутатських фракцій і груп.

17.3. Президія ради діє на основі відповідного Положення, що затверджується радою.

Стаття 18. Постійні та тимчасові комісії ради

В раді утворено такі постійні комісії:

– з питань захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей;

– з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

– з питань комунального майна та житлово-комунального господарства;

– з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму;

– з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства;

– з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій;

– з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики;

– з питань культури, духовності та інформаційної політики;

– з питань охорони здоров’я та соціальної політики;

– з питань захисту прав людини, законності та правопорядку;

– з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних та тимчасових комісій ради визначаються відповідним Положенням, затвердженим рішенням ради.

Стаття 19. Голова ради

Голова ради обирається, працює у раді та звільняється з посади відповідно до статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 20. Перший заступник та заступник голови ради

Перший заступник та заступник голови ради обираються, працюють у раді та звільняються з посад відповідно до статті 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 21. Депутат ради

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення обласною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів, закінчуються в день першої сесії ради нового скликання та регулюються Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 22. Депутатські фракції та групи

22.1. Депутатські фракції формуються на партійній основі з числа депутатів ради. Депутат може входити до складу лише однієї фракції.

22.2. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад.

22.3. Для спільної роботи зі здійснення повноважень депутати за взаємною згодою можуть об’єднуватися в депутатські групи на основі єдності території їх виборчих округів, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками.

22.4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка її очолює. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про утворення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної приналежності членів групи і депутатів, які уповноважені її представляти.

22.5. До депутатської групи повинно входити не менше 5 депутатів. Депутат може входити до складу лише однієї групи.

22.6. Депутатські фракції та групи мають право:

22.6.1. На пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради.

22.6.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, погоджує чи призначає рада.

22.6.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сесії з кожного питання порядку денного.

22.6.4. Здійснювати інші права, передбачені законодавством.

Стаття 23. Виконавчий апарат ради

23.1. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, взаємодіє з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

23.2. Структура та чисельність виконавчого апарату затверджується радою за поданням голови, який очолює його за посадою.

23.3. Діяльність виконавчого апарату ради регламентується відповідним Положенням, яке затверджується розпорядженням голови ради.

Розділ 4. Форми реалізації депутатських повноважень

Стаття 24. Депутатський запит

24.1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, органів та посадових осіб місцевого самоврядування, голови, заступників голови та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території області, з питань, які віднесені до відання ради.

24.2. Депутатські запити розглядаються наприкінці сесії обласної ради.

24.3. Депутатський запит вноситься депутатом ради або групою депутатів, як правило, за З дні до сесії, та подається у письмовій формі виконавчому апарату ради, однак, може бути внесений і у день сесії.

24.4. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посади осіб, яким направляється запит, короткий зміст запиту, суть порушеної проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), дата складання.

24.5. Головуючий на пленарному засіданні сесії чи за його дорученням інша особа стисло і лаконічно озвучує зміст кожного депутатського запиту.

24.6. З усіх оголошених на пленарному засіданні депутатських запитів рада приймає єдине рішення, у додатку до якого зазначаються пункти відповідно до оголошених запитів. Депутатські запити долучаються до цього рішення.

24.7. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Відповідь на депутатський запит підписується особою, якій він адресований, а в разі її відсутності – особою, яка виконує її обов’язки.

24.8. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раду та депутата, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту.

24.9. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення на пленарному засіданні. Посадових осіб, яким скеровано запит, своєчасно інформують про дату і час обговорення на пленарному засіданні ради відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття 25. Депутатське звернення

Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території області, щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 26. Депутатське запитання

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання сесії або засідання постійної комісії ради. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на сесії ради або надана депутату в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]