Про затвердження Положення про Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради у новій редакції 


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання
(Десята сесія)

РІШЕННЯ

від 12.11.2021. № 293-10/2021
м. Івано-Франківськ

 

 

Про затвердження Положення
про  Івано-Франківський
обласний центр  соціальної підтримки
дітей та сімей  Івано-Франківської
обласної ради у новій редакції 

 

 

Відповідно до ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Примірне положення про центр  соціальної підтримки дітей та сімей, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016. № 834, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради у новій редакції (додається).
  2. В. о. директора Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради здійснити державну реєстрацію Положення про Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей  Івано-Франківської обласної ради.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (А. Яворський) і з питань комунального майна та житлово-комунального господарства (І. Очкур).

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 12.11.2021. № 293-10/2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Івано-Франківський обласний центр
соціальної підтримки дітей та сімей
Івано-Франківської обласної ради
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2021 рік


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення визначає правові та економічні основи організації та діяльності Івано-Франківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради (далі – Центр).
1.2. Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради є закладом системи соціального захисту, що призначений для надання комплексу послуг сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на захист і допомогу з боку держави; попередження розлучення дітей з батьками.
1.3. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
1.4. Уповноваженим органом управління закладу є служба у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).
1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією ООН “Про права дитини”, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року № 834 “Про затвердження Примірного Положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей”, нормами податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.6. Центр здійснює свою діяльність на принципах додержання та захисту прав людини; пріоритетності сімейного виховання дітей; адресності та індивідуального підходу; доступності та відкритості; законності; соціальної справедливості; гуманності; комплексності; забезпечення конфіденційності; відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування: Івано-Франківський обласний центр соціальної підтримки дітей та сімей Івано-Франківської обласної ради.
2.2. Місцезнаходження: 78001, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Тлумач, вул. Грушевського, 12.

3. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
3.1. Метою діяльності Центру є забезпечення прав дітей на виховання в сім’ї, прав сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах на захист і допомогу з боку держави; запобігання соціальному сирітству; сприяння розвитку і зміцненню сім’ї, покращенню соціального благополуччя сімей з дітьми.
3.2. Основними завданнями Центру є:
3.2.1. Забезпечення:
– надання сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, комплексу соціальних послуг в умовах стаціонарного та/або денного перебування.
3.2.2. Сприяння:
– соціальній адаптації, інтеграції та реінтеграції сімей з дітьми у суспільство;
– своєчасному наданню медичної допомоги та у разі потреби направленню на стаціонарне лікування;
– соціальній підтримці батьків з дітьми з метою запобігання вилученню дітей із сімей;
– соціальному захисту батьків з дітьми, які перебувають або проживають у Центрі.
Центр може забезпечувати виконання інших завдань залежно від соціально-демографічної ситуації в області, національних традицій, потреб населення в соціальній допомозі та інших факторів.

4. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ. КАТЕГОРІЇ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ
4.1. Відповідно до покладених завдань Центр провадить свою діяльність за напрямами:
– надання притулку матері/батьку з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
соціальна підтримка батьків з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
консультування сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, з питань догляду і виховання дітей, налагодження гармонійних стосунків у сім’ї.
4.2. Соціальний захист, що здійснюється Центром, спрямований на сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначених у Порядку виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2013 року № 896.
Соціальний захист у Центрі здійснюється в умовах стаціонарного та/або денного перебування.

5. СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЦЕНТРУ. ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ОСОБОВИХ СПРАВ ПІДОПІЧНИХ
Для забезпечення надання послуг в структурі Центру створюється підрозділ стаціонарного та/або денного перебування – відділення невідкладної допомоги сім’ї.
Робота структурного підрозділу Центру проводиться відповідно до положення про структурний підрозділ, який затверджується директором Центру та погоджується Уповноваженим органом управління.
5.1. Відділення невідкладної допомоги сім’ї призначене для забезпечення патронату над дітьми, надання термінової комплексної допомоги (соціально-педагогічної, психологічної, юридичної) сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі членам сімей, які стали жертвами фізичного, сексуального, психологічного та/або економічного насильства або стосовно яких є ризик вчинення насильства.
Сім’я може отримувати соціальні послуги у відділенні протягом часу, необхідного для подолання складних життєвих обставин, але не більше шести місяців.
5.1.1. У відділенні надаються такі соціальні послуги:
– екстрене втручання;
– соціальна адаптація, інтеграція та реінтеграція в суспільство;
– консультування;
– надання правової підтримки сім’ям з дітьми;
– психологічне консультування дітей, батьків, які постраждали від насильства;
– представництво інтересів сімей у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.
Організація роботи у відділенні, зокрема, передбачає:
– сприяння подоланню складних життєвих обставин сім’ями з дітьми, які не в змозі зробити цього самостійно;
– групову роботу з батьками, навчання батьківським навичкам;
– проведення групових, розвиваючих занять з дітьми;
– інші заходи відповідно до основних завдань Центру.
5.1.2. На кожну особу, зараховану до відділення, формується особова справа, в якій зберігаються:
– письмова заява матері/батька;
– копія документу, що посвідчує особу матері/батька, дитини (за наявності);
– лікарський професійно-консультативний висновок або виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, встановленою МОЗ;
– висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини за формою згідно з додатком 4 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. N 866;
– договір з матір’ю/батьком про співпрацю при наданні послуг;
– оцінка потреб дитини та сім’ї, індивідуальні плани роботи.
5.2. Формування, ведення та зберігання особових справ отримувачів послуг здійснюється особою, уповноваженою керівництвом Центру, з дати їх влаштування.

6. УМОВИ ВЛАШТУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ ТА ВІДРАХУВАННЯ З НЬОГО
6.1. Зарахування до Центру здійснюється відповідно до наказу директора Центру.
6.1.1. Зарахування до Центру здійснюється за наявності однієї з таких підстав:
– направлення Уповноваженого органу управління на підставі клопотання виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад з якими укладено договори про співробітництво у сфері надання соціальних послуг;
– акту уповноваженого підрозділу органів внутрішніх справ про доставлення сім’ї з дітьми до Центру та інформування представника служби у справах дітей чи фахівця соціальної роботи міської, селищної, сільської ради;
– самостійне звернення матері/батька, осіб, які їх замінюють, дитини до адміністрації Центру за допомогою з подальшим інформуванням органів опіки та піклування.
В окремих випадках допускається зарахування осіб до відділення за відсутності документів, що посвідчують особу матері/батька чи дитини, на час встановлення особи матері/батька чи дитини органами внутрішніх справ та оформлення відповідних документів.
6.1.2. Особа, яка зараховується до Центру, повинна бути ознайомлена з правилами внутрішнього розпорядку Центру, затвердженими директором Центру.
У Центрі отримувачі послуг обов’язково реєструються в журналі обліку, на них заповнюються обліково-статистичні картки за встановленою формою.
Інформація, що міститься в особових справах дітей та сімей, є конфіденційною та обробляється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
Центр не надає соціальні послуги особам у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, психічно хворим із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних захворювань.
6.2. Відрахування з Центру здійснюється відповідно до наказу директора Центру.
Рішення про вибуття дитини з Центру приймається за погодженням із Уповноваженим органом управління, якому підпорядковується Центр.
6.2.1. Підставою для вибуття дитини з Центру є:
– завершення курсу соціальної реабілітації чи соціальної адаптації;
– закінчення встановленого строку перебування у Центрі;
– відмова сім’ї від послуг;
– порушення правил внутрішнього розпорядку Центру;
– клопотання виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад.
За наявності інформації про ймовірну загрозу життю чи здоров’ю дитини за місцем її вибуття проводиться оцінка безпеки дитини, за результатами якої складається акт за формою згідно з додатком 10 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

7. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
7.1. Режим роботи Центру визначається правилами внутрішнього розпорядку.
Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги особам, які перебувають/проживають у Центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров’я.
7.2. Щоденне (одноразове) харчування осіб відділення невідкладної допомоги сім’ї, які перебувають/проживають у Центрі, організовується за нормами, встановленими законодавством, шляхом укладених договорів з відповідними підприємствами, установами, організаціями, які надають такі види послуг.
Відповідальність за організацію харчування покладається на директора Центру.
7.3. Надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги особам, які перебувають/ проживають у Центрі, забезпечується державними та комунальними закладами охорони здоров’я.
7.4. Матеріальне та фінансове забезпечення осіб, які перебувають або проживають у Центрі, здійснюється за нормами та нормативами, встановленими законодавством.
7.5. Діти, які проживають у Центрі, можуть здобувати дошкільну, загальну середню освіту в закладах освіти (їх філіях), що найбільш доступні та наближені до їх місця проживання, зокрема у закладах загальної середньої освіти, за якими закріплена територія обслуговування, на якій розташований Центр, відповідно до законодавства.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
8.1. Права Центру:
8.1.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих програм захисту прав та інтересів дітей.
8.1.2. В межах наданих повноважень має право укладати відповідно до чинного законодавства угоди та за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству.
8.1.3. Для забезпечення основної діяльності Центр може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими, релігійними організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до законодавства України, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству України.
8.2. Обов’язки Центру:
8.2.1. Центр створює належні умови для отримувачів послуг.
8.2.2. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результаті особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи і своєчасні розрахунки з працівниками Центру.
8.2.3. Центр здійснює бухгалтерський оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
8.2.4. Директор Центру і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.

9. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ
9.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.
9.2. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Права, обов’язки і відповідальність директора Центру, строк найму, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
9.2.1. На посаду директора Центру призначається особа, яка здобула ступінь вищої освіти за галузями знань у педагогічній чи соціальній сфері, не нижче магістра; має не менше ніж п’ять років стажу педагогічної роботи або роботи в соціальній сфері; має досвід роботи з дітьми, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем на посаду директора.
9.2.2. Ініціювати питання щодо призначення на посаду директора може голова обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та голова обласної ради – за рекомендацією постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.
9.3. Директор Центру, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я отримувачів послуг.
9.4. Директор Центру:
– здійснює керівництво діяльністю Центру;
– представляє Центр без довіреності у державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;
– несе відповідальність за діяльність Центру перед його Власником та Уповноваженим органом управління;
– затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників;
– координує діяльність структурного підрозділу Центру;
– призначає на посади та звільняє з посад працівників Центру;
– застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників Центру;
– забезпечує підвищення кваліфікації працівників Центру та проходження ними атестації;
– подає Уповноваженому органу управління пропозиції щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат Центру;
– укладає договори;
– розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису та відповідно до їх цільового призначення;
– видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;
– забезпечує постійну взаємодію з Уповноваженим органом управління з усіх питань, пов’язаних із соціальним захистом дітей;
– здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарії і протипожежної безпеки;
– відповідальний за організацію ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її у встановлені терміни відповідним органам;
– організовує роботу з питань цивільної оборони та цивільного захисту;
– забезпечує участь Центру в розробленні мобілізаційних заходів та бронювання військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час;
– відповідно до чинного законодавства відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову та іншу діяльність Центру, раціональне і ефективне використання бюджетних коштів;
– забезпечує взаємодію Центру з органами опіки та піклування;
– разом із профспілковим органом або особами, Уповноваженими трудовим колективом на представництво його інтересів, розробляє положення про преміювання працівників Центру, що погоджується з профспілковим комітетом (у разі наявності) та затверджується Уповноваженим органом управління;
– звітує про роботу Центру перед Власником та перед Уповноваженим органом управління;
– виконує інші функції відповідно до Положення про Центр.
9.5. До компетенції Власника належить:
9.5.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру.
9.5.2. Прийняття рішення про призначення та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.
9.5.3. Прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього.
9.5.4. Призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансової та іншої діяльності Центру.
9.5.5. Заслуховування звітів директора про роботу Центру.
9.5.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.
9.5.7. Погодження кошторису, структури, штатного розпису Центру.

9.6. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:
9.6.1. Розроблення стратегії розвитку Центру.
9.6.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).
9.6.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності.
9.6.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання висновків на розгляд Власнику.
9.6.5. Ініціювання внесення змін до Положення.
9.6.6. Здійснення в межах компетенції спільно з відповідними органами Держпродспоживслужби України контролю за якістю харчування, соціально-побутового та медичного обслуговування підопічних, додержанням санітарно-протиепідемічного режиму.
9.6.7. Внесення пропозицій щодо призначення та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.
9.6.8. Забезпечення проведення інвентаризації майна Центру.
9.6.9. Затвердження структури Центру, кошторису видатків на утримання Центру та штатний розпис Центру за погодженням профільних комісій Івано-Франківської обласної ради.

10. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС
10.1. Центр є юридичною особою.
10.2. Центр є неприбутковим, бюджетним закладом.
10.3. Центр користується закріпленим за ним майном на правах оперативного управління згідно з укладеним Договором.
10.4. Центр є самостійним господарюючим cуб’єктом і здійснює свою діяльність в порядку, передбаченому Положенням.
10.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
10.6. Виробничі та інші відносини Центру з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.
10.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
10.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.
10.9. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

11. МАЙНО, ФІНАНСУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
11.1. Майно складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.
11.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується і розпоряджається майном в межах чинного законодавства та Договору, укладеного з управлінням з питань майна спільної власності територіальних громад області.
Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішуються виключно Власником.
11.3. Центр є власником баз персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно з чинним законодавством.
11.4. Центр як власник баз персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність щодо недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.
11.5. У своїй діяльності Центр співпрацює з громадськими, релігійними, благодійними та іншими організаціями, а також органами місцевого самоврядування.
11.6. Центр може створювати громадські, опікунські ради, благодійні фонди та інші організації, які сприяють роботі установи.
11.7. Джерелами формування майна Центру є:
– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;
– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;
– майно, передане Власником.
11.8. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів Власника та інших джерел, не заборонених законодавством.
Джерелами фінансування Центру також є кошти, отримані з районних бюджетів та бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, за надані послуги згідно з укладеними договорами про співпрацю у сфері надання соціальних послуг з органами місцевого самоврядування, у вигляді міжбюджетних трансфертів відповідно до Бюджетного кодексу України; кошти благодійних організацій; благодійні внески фізичних та юридичних осіб, підприємств і організацій; субвенції з бюджетів різних рівнів; інші надходження, не заборонені законодавством.
Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.
Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Центру і використовуються на його утримання, включаючи фінансування господарської діяльності, виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків.
11.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
11.10. Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

12. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ
12.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.
Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.
12.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.
12.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центру, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством.
12.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.
12.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації установи надається директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
12.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
13.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.
13.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
13.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру.
13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.
13.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.
13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке передається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.
13.7. При реорганізації та ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
13.8. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
13.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Зміни та доповнення до Положення вносяться в установленому чинним законодавством України порядку та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.
У питаннях, не врегульованих цим Положенням, Центр керується чинним законодавством України.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]