Про звіт директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського П. Гундера


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія)
РІШЕННЯ

 

від 31.03.2016. № 150-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про звіт директора
Івано-Франківського
музичного училища
імені Дениса Січинського
П. Гундера

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012, обласна рада

вирішила:

 1. Звіт директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського П. Гундера про роботу взяти до уваги (додається).
 2. Визнати роботу директора Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського П. Гундера задовільною.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич

 


 

З В І Т
про роботу директора Івано-Франківського музичного училища
імені Дениса Січинського Гундера Петра Михайловича
за період з лютого 2011 року по грудень 2015 року

 

Загальна характеристика навчального закладу.

Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського розпочало свою діяльність 17 січня 1940 року на підставі постанови Раднаркому УРСР.

Училище є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку з власною назвою, здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством та Cтатутом. Училище є комунальним закладом, фінансується з обласного бюджету. Уповноваженим органом управління є обласна державна адміністрація в особі управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

В своїй діяльності училище керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, нормативними актами Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 26 квітня 2012 року, протокол № 95 (наказ МОНМС України від 27.04.2012 р. № 1485л) Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського отримало Сертифікат про акредитацію в галузі знань 0202 Мистецтво, спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво.

Термін дії сертифікату до 01 липня 2017 року.

Рішенням Державної акредитаційної комісії від 26 квітня 2012 року, протокол № 95, училищу видано Ліцензію Міністерства освіти і науки України від 28.05.2012 р. серія АД № 034901 про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти, на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста із додатком про спеціальності та сукупні ліцензовані обсяги прийому 96 студентів.

Освітня діяльність в училищі здійснюється за денною формою навчання на основі базової та повної середньої освіти із загальною чисельністю станом на 01.12.2015 року 271 студентів, в тому числі за спеціалізаціями:

Фортепіано45
Оркестрові струнні інструменти50
Оркестрові духові та ударні інструменти54
Народні інструменти63
Хорове диригування48
Теорія музики11

В Івано-Франківській області підготовку кадрів в галузі Музичне мистецтво здійснює Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського. Щорічно навчальний заклад в середньому закінчує 65 студентів, з яких 95-96% отримують направлення на роботу в початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, культурно-освітні установи області. Так, за результатами 2015 року отримали направлення на роботу та працевлаштована переважна більшість випускників училища. Враховуючи той факт, що в середньому 72-75% випускників училища щорічно вступають до вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ-ІV рівня акредитації, для підвищення свого фахового рівня, показник забезпечення галузі у молодих фахівцях області становитиме орієнтовно 75%. Виходячи з вищезазначеного, підготовка фахівців в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського відповідає потребам галузі.

Спеціальність Музичне мистецтво надає освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста із узагальненим обсягом діяльності:

– початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади;

– концертно-театральні установи;

– професійні та аматорські мистецькі колективи;

– навчальні та виховні заклади різних рівнів.

В училищі функціонують 11 циклових (предметних) комісій, в яких працюють 107 педагогічних працівників, з яких 75% – із кваліфікаційною категорією “спеціаліст вищої категорії”. Відповідно до навчального плану навчальний процес забезпечують 7 кабінетів та лабораторія звукозапису. Студенти закладу навчаються та вдосконалюють свої творчі здібності у 12 творчих колективах училища. Серед педагогічних працівників училища Заслужені діячі мистецтв України П. М. Гундер, О. Г. Купновицька, Б. В. Шиптур; Заслужені працівники культури України В. М. Поліщук, М. В. Сабов; кандидат мистецтвознавства І. С. Глібовицький, кандидати філологічних наук І. О. Бабій, Н. Я. Іванишин, Р. І. Стефурак, члени Національної спілки композиторів України – Л. В. Грабар та О. М. Турянська, Шиптур Б. В – голова обласної організації.

За роки свого існування училище підготувало біля 6 тисяч спеціалістів, багато з яких продовжили навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації та присвятили свій талант служінню музичному мистецтву, збереженню і розвитку культурних надбань українського народу. Вони здобули звання Лауреатів на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах і фестивалях, поповнили лави творчих спілок, отримали почесні звання.

Історичні традиції культурно-мистецького життя Прикарпаття, великий досвід викладачів Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського, вагомі здобутки та досягнення – ось той фундамент, на якому зростає молодь, що приходить у навчальний заклад, який має творчі перспективи, плани, задуми, ідеї.

У навчальному закладі працює 107 штатних педагогічних працівників, з яких 100 викладачів і 7 концертмейстерів.

В училищі працює 24 педагогічні працівники за сумісництвом. З них 3 викладачі – кандидати філологічних наук.

Підвищення кваліфікації штатних педагогічних працівників училища проводиться раз у п’ять років, останні були проведені у січні 2012 року.

 

Формування контингенту студентів

Питання профорієнтаційної роботи, формування контингенту студентів та підготовки абітурієнтів до вступу в музичне училище здійснюється у декілька етапів, починаючи від вивчення потреб регіону у фахівцях зазначеного профілю та завершуючи вступними випробуваннями. При організації та проведенні прийому студентів на новий навчальний рік адміністрація училища дотримується вимог відповідних законодавчих і нормативних документів.

Для організації зазначеної роботи наказом директора училища затверджується склад приймальної, екзаменаційної і апеляційної комісій. До роботи у складі комісій залучаються найбільш досвідчені працівники училища. Заведена книга скарг, пропозицій, зауважень.

Прийом заяв і документів від вступників проводиться в терміни, передбачені “Умовами прийому до вищих навчальних закладів України” та Правилами прийому до музичного училища.

Екзаменаційні білети та завдання складаються цикловими комісіями щорічно відповідно до діючих програм. Вся документація, що стосується роботи екзаменаційних комісій, затверджується директором училища і ведеться державною мовою. Зарахування абітурієнтів здійснюється на основі нормативних документів і оформлюється відповідним протоколом засідання приймальної комісії. На підставі рішення приймальної комісії директор училища видає наказ про зарахування вступників до складу студентів.

Основним джерелом поповнення контингенту студентів є початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області, школа педпрактики при училищі.

План державного замовлення виконується.

В цілому за останні три роки конкурс на місця державні зі спеціальності “Музичне мистецтво” становив: 1,1; 1,8; 1,4.

З метою залучення до училища талановитої молоді проводиться наступна робота:

– “Дні відкритих дверей”;

– організація та проведення концертів для учнів початкових спеціалізованих мистецьких закладів та творчо-обдарованої молоді в районних будинках культури та великих населених пунктах області;

– участь викладачів, студентів, творчих колективів та окремих виконавців училища у культурно-мистецьких заходах області;

– участь педагогічних працівників училища в обласних методичних об’єднаннях викладачів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

– участь голів циклових комісій та провідних педагогічних працівників в роботі журі обласних конкурсів “Юний віртуоз”;

– робота по відбору талановитої молоді під час щорічних обласних оглядів-конкурсів за різними жанрами;

– розповсюдження інформації про напрями роботи училища в засобах масової інформації.

Викладачі училища, закріплені за певними початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області, за погодженням з директорами зазначених закладів, начальниками відділів культури райдержадміністрацій виїжджають в райони області для проведення консультативної та професійно-орієнтаційної роботи. Звіти голів циклових комісій про проведення зазначеної роботи розглядаються на засіданнях адміністративної ради училища, педраді.

З метою збереження контингенту студентів в училищі проводиться відповідна профілактична робота:

– налагоджена система обліку пропусків занять;

– працюють органи студентського самоврядування (студентська рада);

– працює старостат училища;

– зі студентами, схильними до правопорушень, проводиться відповідна робота на виховних годинах, засіданнях циклових комісій;

– щомісяця на засіданнях адміністративної ради училища розглядаються питання поточної успішності, відвідування занять та дотримання правил поведінки.

 

Зміст підготовки фахівців

Училище здійснює підготовку молодих спеціалістів відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм. Навчальний процес спланований і відбувається за рекомендованими Міністерством культури України навчальними планами. Зазначені нормативні документи погоджені та затверджені в установленому порядку.

Зміст підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво” визначено складовими галузевих стандартів вищої освіти: освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою.

У серпні 2011 року на засіданні педагогічної ради розглянуто і ухвалено варіативні частини освітніх професійних програм та освітніх кваліфікаційних характеристик підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво”. З вересня 2010 року училище працює за новими навчальними планами, згідно наказу МОН України № 587 від 17.06.2010 року.

Нові навчальні плани спеціальності 5.02020401 “Музичне мистецтво” складено обсягом 119 кредитів (6480 годин) навчального часу підготовки молодшого спеціаліста. Щороку в училищі затверджується робочий навчальний план.

Навчальний план визначає терміни та обсяги нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, графік навчального процесу, форми проведення підсумкового контролю.

У робочому навчальному плані є графік навчального процесу на поточний навчальний рік, вказано співвідношення навчальних теоретичних (практичних) та самостійних годин на кожну навчальну дисципліну, передбачені терміни підсумкового контролю.

Аналіз діючих навчальних програм свідчить про 100% забезпечення навчального процесу. З урахуванням годин навчального плану в училищі розроблені робочі навчальні програми з кожної навчальної дисципліни. Велика увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів. Питання ведення навчальної документації, виконання навчальних планів і програм обговорюється на засіданнях предметно-циклових комісій, методичних радах. Коригування змісту програм здійснюється рішенням предметно-циклових комісій і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

 

Організаційне та навчально-методичне
забезпечення навчально-виховного процесу

Організація навчального процесу в училищі здійснюється на основі власного “Положення про організацію навчального процесу в музичному училищі”, яке розроблене і схвалене педагогічною радою у серпні місяці 2015 року.

Заняття в училищі проводяться за стабільним розкладом. Тижневе навантаження студентів з усіх видів занять не перевищує 36 годин на тиждень при 6-денному навантаженні на основі базової середньої освіти.

Індивідуальні заняття проводяться викладачами за окремим розкладом, який затверджується заступником директора з навчальної роботи. Всі викладачі працюють відповідно до групових та індивідуальних розкладів занять, які відповідають нормативним вимогам та затверджені у встановленому порядку.

В училищі діє систематичний контроль знань студентів – атестації протягом семестрів. Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних, індивідуальних занять, академічних концертів, технічних заліків. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студентів. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту, диференційованого заліку та заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною кваліфікаційною комісією у формі державних іспитів.

Перевірка і оцінювання студентами навчального матеріалу, засвоєння знань і вмінь – необхідний компонент навчально-виховного процесу. Це не тільки контроль результатів навчання, але й керівництво пізнавальною діяльністю на різних стадіях навчального процесу. Контроль навчання має освітню, професійну, особистісно-орієнтовану спрямованість, поєднується із самоконтролем, є корисним перш за все самому студенту.

Дотримання критеріїв оцінювання є важливою умовою ефективної організації навчального процесу. Вдало застосовані критерії оцінювання навчальних досягнень студентів формують у них позитивне ставлення до навчання, до своїх успіхів і невдач, бажання подолати труднощі. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок із навчальних дисциплін циклів підготовки за навчальними планами застосовуються викладачами як під час поточних занять, академконцертів, технічних заліків, так і під час проведення директорських контрольних робіт, підсумкових робіт, проведення комплексних контрольних робіт, заліків та іспитів.

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів дозволяють дотримуватись об’єктивності в єдиному підході до визначення якості успішності студентів.

У Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського передбачено дві системи оцінювання навчальних досягнень студентів:

– 12-бальна шкала (оцінюються предмети циклу загальноосвітньої підготовки);

– 5-бальна шкала (оцінюються дисципліни циклів гуманітарної, соціально-економічної, професійно-орієнтованої, професійної та практичної підготовки).

Відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки студентів до кожної теми навчальних програм розроблені обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь і навичок студентів, що виражаються в різних видах навчальної діяльності (студент називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо).

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень студентів є:

– контролююча – визначає рівень досягнень кожного студента, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал, практичні навички та вміння;

– навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації та вдосконаленню;

– виховна – сприяє формуванню у студентів умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю.

При оцінюванні навчальних досягнень студентів враховуються:

– характеристики професійного рівня з фаху та відповіді студента (правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність);

– якість знань (повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність);

– сформованість загально-навчальних та предметних умінь і навичок;

– рівень володіння розумовими операціями (вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо);

– досвід творчої діяльності (уміння виявляти проблеми та розв’язувати їх);

– самостійність оцінних суджень.

В училищі використовуються різні види оцінювання навчальних досягнень студентів: поточне, тематичне, семестрове та державна підсумкова атестація.

Дані види контролю дозволяють систематично та сплановано здійснювати оцінювання знань, вмінь та навичок студентів, проводити державні кваліфікаційні іспити та державну атестацію випускників з визначенням рівня їх підготовки.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в училищі здійснюється планування роботи училища за напрямками, а також планування роботи усіх ланок.

До комплексного плану роботи училища на навчальний рік входять:

– плани організаційної, навчальної, методичної та виховної роботи;

– план роботи педагогічної ради;

– план роботи адміністративної ради;

– план роботи художньої ради;

– план роботи школи педагогічної практики;

– план профорієнтаційної роботи;

– план внутрішнього контролю;

– план фізкультурно-оздоровчої роботи;

– план роботи студентської ради;

– план роботи ради профілактики правопорушень;

– план роботи бібліотеки;

– план засідань керівників академічних груп;

– план роботи Приймальної комісії.

Планування роботи підрозділів складається з планів предметно-циклових комісій, керівників академічних груп, завідувачів кабінетами, керівників гуртків. Вимоги щодо складання планів щорічно коректуються та уніфікуються.

З метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів, удосконалення організації навчального процесу, в училищі працює педагогічна рада, яка об’єднує переважну більшість педагогічних працівників, головного бухгалтера, завідувача бібліотекою навчального закладу. До участі в педагогічній раді запрошуються голова та члени батьківського комітету, голова та члени студентської ради. Засідання педагогічної ради проводяться згідно з планом роботи, не менше ніж один раз на два місяці. Порядок денний та рішення засідань педагогічної ради фіксуються у відповідних протоколах.

Творчу роботу в училищі координує художня рада, яку очолює директор училища. До її складу входять голови циклових комісій, керівники творчих колективів та провідні викладачі училища.

Основними формами методичної роботи та підвищення творчого рівня викладачів є проведення відкритих та тематичних занять, «круглих столів», робота над методичними розробками та доповідями, вивчення досвіду роботи кращих викладачів училища, консультативно-методична робота в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, участь викладачів у концертах та мистецьких програмах, проведення концертів класів окремих викладачів. Доброю традицією в училищі та мистецькому житті Прикарпаття стало проведення звітних концертів колективів та окремих виконавців, участь у мистецькому фестивалі “Прикарпатська весна”.

В травні 2015 року колектив училища відзначив 75-річчя від дня свого заснування великим творчим звітом в обласному музично-драматичному театрі ім. І. Франка за участю керівництва області, керівників навчальних закладів регіону, численних шанувальників музичного мистецтва.

Духовий оркестр музичного училища щорічно виступає із творчим звітом в обласній філармонії та за межами міста. Він є незмінним учасником проведення Дня Соборності України, Дня Захисника України, відзначення Дня міста Івано-Франківська та інших культурно-мистецьких заходів в місті та області.

Викладачі надають організаційну та методичну допомогу початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладам області. Всі викладачі за спеціальностями закріплені за початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області, проводять з учнями профорієнтаційну роботу, сприяють організації оглядів-конкурсів серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Планування роботи циклових (предметних) комісій здійснюється щорічно і передбачає весь спектр питань навчально-виховного процесу. Плани затверджуються заступником директора з навчальної роботи. Засідання циклових комісій відбуваються один раз на місяць, на яких розглядаються питання:

– підвищення професійної підготовки викладачів, поліпшення навчально-виховної та методичної роботи;

– забезпечення зв’язку теоретичного та практичного навчання;

– надання допомоги молодим спеціалістам;

– обговорення екзаменаційних вимог;

– розгляду підсумків відкритих занять, обговорення методичних розробок та доповідей;

– аналізу успішності і дисципліни студентів;

– обговорення підсумків академконцертів;

– підтримання зв’язку з батьками студентів;

– вивчення і узагальнення передового досвіду роботи викладачів тощо.

Однією з форм обміну досвідом викладачів є взаємовідвідування занять із розрахунку один раз на місяць, що відображено в книгах взаємовідвідувань.

Щосеместрово складається загальноучилищний графік проведення відкритих занять. Відкриті заняття проводяться в присутності викладачів циклової комісії і передбачають обов’язкове подальше обговорення.

На засіданнях циклових комісій заслуховуються звіти викладачів про навчально-виховну роботу в класах з фаху, звіти керівників академічних груп про стан навчально-виховної роботи в навчальних групах. Значна увага приділяється проведенню конкурсів, концертів, олімпіад, музичних вікторин.

Питання впровадження нових форм та методів навчання знаходяться в центрі уваги педагогічного колективу. Вони обговорюються на педагогічних, адміністративних, методичних радах, зборах трудового колективу, засіданнях циклових і предметних комісій, різних семінарах тощо.

Велика увага приділяється впровадженню технічних засобів навчання. Значна увага надається обладнанню технічними засобами лабораторії звукозапису, кабінетів української та світової музичної літератури, теорії музики та ін. Широко використовуються на заняттях переносні технічні засоби навчання. В училищі функціонує 7 навчальних кабінетів. Кабінети працюють згідно з планами роботи, які складаються на навчальний рік. Постійно удосконалюється методичне забезпечення кабінетів, поновлюється довідкова література, методичні посібники, розроблені папки з методичним забезпеченням предметів. Кількість підручників та навчальних посібників відповідає вимогам щодо комплектації кабінетів. В кабінетах створені умови для самостійної роботи студентів. Кожен кабінет має свій паспорт. Завідуючі кабінетами організовують та проводять тематичні вечори, практичні конференції, диспути.

 

Інформаційне забезпечення навчального процесу

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу училища, і безпосередньо спеціальності “Музичне мистецтво” відіграє бібліотека училища. Загальний фонд бібліотеки складає 38632 примірників, у тому числі:

навчальна – 12239 прим.,

нотна література – 19777 прим.,

підручники – 1142 прим.,

довідкова література – 520 прим.,

художня література – 4954 прим.

Середня кількість літератури, яка припадає на одного студента – 130,3 прим. Забезпеченість студентів та викладачів навчальною, нормативною і довідковою літературою складає з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 78%, з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін – 85%, близько 45% з них – українською мовою. Забезпечення навчальною і довідковою літературою зі спеціальних дисциплін складає 90-95% в залежності від спеціалізації і поновлюється підручниками українською мовою.

 

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Площа будівель і споруд училища становить 3127м2, у т.ч. навчальна – 3002,0м2, що в розрахунку на одного студента становить 7,8м2 навчальної площі (при нормі142).

У трьох навчальних корпусах розміщені і обладнані 7 кабінетів, лабораторія звукозапису, 10 аудиторій для групових занять, 29 аудиторій для індивідуальних занять, 1 оркестровий клас для занять духового оркестру та ансамблю, 1 актовий зал на 100 місць, бібліотека з читальним залом.

У трьох навчальних корпусах встановлено центральне опалення.

Для організації навчального процесу, проведення практичних занять та виробничого навчання згідно з навчальними планами створено 7 навчальних кабінетів та 1 лабораторія, що обладнані необхідним технічним устаткуванням, меблями та інвентарем для виконання планових навчальних робіт.

Спортивна база училища дозволяє створити для студентів достатні умови для занять фізичною культурою та спортом. У наявності в навчальних корпусах спортивний зал загальною площею 238,2м2, літній спортивний майданчик.

Для якісного проведення занять в училищі використовується 503 одиниці музичних інструментів, 79 одиниць технічних засобів. Фонотека училища нараховує 604 примірників аудіо-записів.

З 2007 року в училищі працює відеотека із записами програмних творів із курсу української та світової музичної літератури, навчальних фільмів із дисциплін гуманітарного, соціально-економічного та спеціального (фахового) циклів. Станом на 01.09.2015 р. відеотека училища налічує відеозаписів на 240 астрономічних годин.

Матеріальна база училища розвивається із надходженням відповідних коштів.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів і перевірка наявності обладнання та матеріалів по кожному кабінету й лабораторії. Передача до списання морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про що складається акт, який затверджується директором училища.

Наявна матеріально-технічна база, рівень її стану та укомплектованість обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і навчання студентів училища.

 

Фінансове забезпечення училища за 2011-2015 роки

 1. Придбано літератури:

– 23707 грн. (благодійні кошти);

 1. Придбано музичних інструментів (піаніно, баритон, ударна установка, акордеон, тощо)

– 137200 грн. (кошти загального фонду);

– 81000 (благодійні кошти);

 1. Комп’ютерна техніка, мультимедійні центри, телевізори та інше обладнання

– 34600 грн. (кошти загального фонду);

– 43300 грн. (благодійні кошти);

 1. Сценічні (концертні) костюми (для духового оркестру та хору)

– 199876 грн. (кошти загального фонду);

– 4050грн. (благодійні кошти);

 1. Меблі для навчальних кабінетів

– 16000 грн. (благодійні кошти);

– 15330 грн. (кошти загального фонду);

 1. Поточний ремонт навчальних кабінетів, класів, коридорів, спортзалу, санвузлів:

– 183195 грн. (кошти загального фонду);

– 47200 грн. (благодійні кошти);

 1. Заміна вікон, дверей

– 65000 грн. (кошти загального фонду);

– 10000 грн. (благодійні кошти);

 1. Покриття асфальтом території училища

– 13600 грн. (кошти загального фонду);

 1. Будівельні матеріали

– 55700 грн. (кошти загального фонду);

– 17600 грн. (кошти благодійного фонду);

 1. Благоустрій території училища

– 7000 грн. (кошти загального фонду);

 1. Поточний ремонт (системи опалення)

– 1000 грн. (кошти загального фонду).

 

Роботи, виконані за благодійні та спонсорські кошти.

Дирекція училища успішно працює над залученням благодійних коштів батьків та спонсорської допомоги небайдужих громадян області. З коштами працює створений в училищі батьківський комітет, велику частку робіт батьки виконують самостійно.

Спільними зусиллями дирекції та батьків зроблено ремонт та виготовлено меблі до кабінету світової літератури, ремонт та дерев’яні панелі у кабінеті “Захисту Вітчизни”, викладено бруківкою вхід з вулиці Є. Коновальця та засаджено кущами самшиту. Долучаються до благодійності і викладачі училища. У кабінет світової літератури виготовлено інформаційно-навчальні стенди та портрети письменників ХХ століття, закуплені кімнатні рослини. До 75-річчя музичного училища зроблено ремонт фасаду центрального корпусу. У грудні розпочато ремонт кабінету української літератури.

За звітний період велику роботу зроблено з благоустрою території училища: зрізано 4 старі дерева, проведено санітарну чистку саду, вивезено 5 машин відходів деревини. Посаджено 56 кущів самшиту, 30 кущів туї, 25 кущів багаторічних квітів, щороку виділяються кошти для корекції ландшафтного дизайну на території навчального закладу.

Пофарбовано та відновлено дерев’яний паркан, футбольні ворота та зроблено благоустрій футбольного і волейбольного полів. Щорічно, навесні, проводиться толока з озеленення території училища, але робота з благоустрою здійснюється цілий рік.

У планах дирекції будівництво каплички на території училища за спонсорські кошти батьків колишніх студентів. Вже розроблено і прийнято проект будівництва.

В останні роки студенти-випускники подарували колективу училища: телевізор, DVD плеєр, мультимедійний проектор, екран, 2 ноутбуки, зелені насадження, світломузику “Глобус” – придбано за кошти профспілкового комітету.

Ця робота не зупиняється, ми будемо і надалі шукати меценатів, прикладом вдалої співпраці училища з Всеукраїнським фондом Л. Кучми є подарунок – біле фортепіано. Ми щоденно думаємо над тим, як правильно і ефективно продовжувати цю важливу роботу.

 

Виховна робота

Відповідно до сучасних вимог навчально-виховної роботи в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського запроваджуються системні заходи щодо гуманізації освіти, утвердження загальнолюдських цінностей, національного виховання студентів.

Дирекція забезпечує умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку та саморозвитку студентів, для виховання громадянина-патріота, а в стратегічному плані – закладає фундамент для формування демократичного суспільства, яке визначає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю.

Педагогічний колектив училища працює над вирішенням таких науково-педагогічних та виховних проблем:

– гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

– поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;

– формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання в неї почуття відповідальності, високої духовності;

– набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку юнаків і дівчат, виховання високої політичної культури та трудової моралі;

– запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію, пияцтво, антисоціальну поведінку;

– впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування національного ідеалу, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Активно реалізуються основні принципи виховної роботи:

– деполітизація виховного процесу;

– диференціація в організації виховних годин, бесід, зустрічей зі студентами окремих курсів, груп, відділів;

– співдружність, співробітництво між викладачами, керівниками академічних груп, адміністрацією і студентами училища;

– розвиток зацікавленості, ініціативи студентів в організації цікавих і корисних справ;

– індивідуальний підхід у роботі зі студентами.

Ефективна, раціональна організація всього життя училища залежить від якості перспективних завдань, розподілу обов’язків та вмілої, оперативної координації роботи. Це можливо за наявності чіткого, продуманого планування роботи та навчання кожного підрозділу, що бере участь у виховному процесі. Тобто, першим етапом у налагодженні виховної роботи є організація та концентрація зусиль всіх суб’єктів виховного процесу: дирекції, голів циклових комісій, керівників академічних груп, керівників фізвиховання та військової роботи, керівників творчих колективів, викладачів.

Для координації роботи всіх структур, що займаються виховною роботою в училищі, створено Раду з організації виховної роботи, розроблено Положення про Раду. У 2014 році дирекція розробила та затвердила Положення про організацію виховної діяльності у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського, цей досвід роботи поширений серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації області.

Виховання здійснюється за такими напрямками:

 1. громадянське виховання;
 2. родинно-сімейне;
 3. військово-патріотичне;
 4. моральне;
 5. художньо-естетичне;
 6. трудове;
 7. формування здорового способу життя;
 8. екологічне;
 9. превентивне;
 10. сприяння творчому розвитку особистості.

В училищі складені плани, які охоплюють різноманітні напрямки виховання студентів: план виховної роботи на рік, плани керівників академічних груп, план роботи бібліотеки, план військово-патріотичного виховання студентів, плани роботи кабінетів та гуртків, спортивно-масової роботи, циклових комісій, методоб’єднання керівників академічних груп, старостату, план роботи училища на місяць.

У своїй виховній роботі всі структурні підрозділи керуються “Методичними рекомендаціями щодо організації і проведення виховної роботи у вищих навчальних закладах освіти І-ІІ рівнів акредитації” (Наказ Міністерства освіти і науки України №217 від 19.05.1997р.).

На основі типових документів розроблено положення про керівника академічної групи, про виховну годину, про студентське самоврядування, методичні рекомендації щодо планування виховної роботи в училищі .

З метою наукової організації роботи керівників академічних груп створено методоб’єднання керівників академічних груп училища.

Щорічно відбувається 5-6 засідань, де розглядаються актуальні питання з організації виховної роботи в групах.

До роботи методоб’єднання залучається керівництво училища: директор, заступники директора, військовий керівник, голова студентського профспілкового комітету, голова профспілкового комітету працівників училища.

Велике значення в організаційній роботі надається питанням адаптації студентів нового прийому. Керівники академічних груп І курсу знайомлять студентів з Правилами внутрішнього розпорядку, Статутом училища, роботою бібліотеки, правилами отримання стипендії, користування заліковою книжкою та студентським квитком, вивчають сімейний стан студентів, проводять індивідуальну роботу з батьками студентів “групи ризику”. У листопаді питання адаптації розглядаються на педагогічній раді.

В училищі здійснюється поточний і щомісячний контроль за відвідуванням занять. Дирекція активно реагує на пропуски занять без поважних причин, кожний місяць питання дисципліни студентів піднімаються на адміністративній раді. Ця робота дає позитивні результати, пропуски занять з 2010 до 2015 років помітно скоротилися. Студенти, які добре навчаються та беруть участь у громадському житті училища отримують премії та матеріальні допомоги з стипендіального фонду. Дисципліна в колективі – це високі досягнення в навчанні та творчій роботі.

З ініціативи дирекції в училищі створено батьківській комітет, який став активним учасником навчально-виховного процесу.

Двічі на рік проводяться батьківські збори в групах та відділах, де порушуються питання матеріально-побутової сфери, питання покращення навчання та відвідування студентами занять.

Велике значення в училищі надається формуванню майбутнього фахівця, високоосвіченого громадянина України, вихованню національної гідності та почуття причетності до національного відродження.

Виконання цих завдань здійснюється через тісну взаємодію навчання та виховання.

Керівник духового оркестру Заслужений діяч мистецтв України П. М. Гундер проводить велику мистецько-патріотичну роботу серед громадськості міста та області, організовуючи благодійні концерти з метою збору коштів для українських військових. Кожний рік П. М. Гундер проводить до 30 концертів, у 2015 році відбулося 24 концерти. Для студентів духового оркестру традиційно організовуються відпочинкові поїздки, так у 2014 році відбулася поїздка в історико-археологічний заповідник “Древній Галич”.

Музичне училище проводить гігантську роботу з пропаганди музичного мистецтва серед молоді Івано-Франківська та області. Духовий оркестр часто виступає перед студентами ВНЗ І-ІІ рівня акредитації міста Івано-Франківська, Надвірної, Бурштина, Калуша, Коломиї, Тернополя. Кожний рік проводяться звіти відділів та творчих колективів училища: у травні-червні відбуваються звіти виконавців фортепіанного відділу, оркестрових струнних інструментів, оркестрових духових та ударних інструментів, народних інструментів, хорового диригування; звіти творчих колективів – духового оркестру, симфонічного оркестру, оркестру народних інструментів, академічного хору, ансамблю бандуристів.

В училищі традиційно відбуваються такі заходи патріотичного спрямування: загальноучилищні виховні години: до Дня українського козацтва, огляд-конкурс козацької пісні; до річниць від дня народження Дениса Січинського – вшанування пам’яті на могилі композитора; до річниці створення ЗУНР; літературно-музичні композиції, теоретичні конференції для студентів І курсу; до дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій; виховні години в групах до Дня Соборності України, річниці утворення УПА, річниці Конституції України, до Дня Перемоги. Студенти всіх курсів організували вечір-привітання до Дня Збройних сил України – 6 грудня. У травні проводиться традиційне військово-спортивне свято.

Особливе значення надавалося відзначенню 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка, 150-річчя від дня народження Дениса Січинського, концерт-звіт до 75-річчя створення музичного училища, до 24-річниці Незалежності України було присвячено звіт музичного училища, який відбувся в музично-драматичному театрі імені І. Франка.

Плідно працюють гуртки: музикознавчий, історії України, хорового диригування. Зокрема, проведено засідання, присвячені ювілеям композиторів Д. Бортнянського, В. Леонтовича та О. Кошиця. Майже 95% студентів охоплені гуртками та додатковими творчими колективами, секціями. В училищі працюють малі творчі колективи: диксиленд, квартет саксофонів, квартет тромбонів, квартет дерев’яних духових інструментів, квартет мідних духових інструментів, оркестр народних інструментів, квартет та квінтет бандуристів, квартет струнних інструментів, ансамбль струнних інструментів, ансамбль мажореток; спортивні секції – тенісу, міні-футболу, волейболу, аеробіки.

Щорічно відбувається Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика та Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Студенти училища беруть участь в конкурсах та завжди показують добрі результати: студентка Саф’ян Д. займала І, ІІ місця на обласних етапах, у 2015 році на конкурсі імені Тараса Шевченка (Всеукраїнський ІІІ етап) – зайняла ІІ місце; на обласному конкурсі української мови імені П. Яцика І. Берчук – зайняла ІІ місце.

Студенти залучалися до участі у Всеукраїнському конкурсі щодо відродження збереження традицій, звичаїв, обрядів українського народу “Моя земля – земля моїх батьків” через вивчення на виховних годинах обрядів великих християнських свят, родинних традицій. Вокальні ансамблі училища відтворюють стародавню традицію Коляди, Вертепу, Маланки. У 2014 році проведено Космацьку Коляду, Розколяду, Вертеп.

Студенти училища відвідують музеї області. Для студентів та працівників училища організовані поїздки-екскурсії по історичних місцях України: Кам’янець-Подільський, Хотин, Збараж, Почаївська Лавра, Львівські замки, Закарпатські замки, історичний Львів.

Завдання виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки, утвердження принципів загальнолюдської моралі, культивування кращих рис української ментальності реалізуються через систему морального і превентивного виховання.

У бібліотеці, кабінетах історії та Захисту Вітчизни діють постійні виставки “З історії української символіки”, “Права, свободи та обов’язки громадян”, “Військовий обов’язок громадянина України”.

Формування правосвідомості студентів відбувається на заняттях з предмету “Основи права” (ІV курс), циклова комісія затвердила перелік рефератів для самостійної роботи студентів з конституційного права та всіх галузей українського права. Відповідно до планів роботи методоб’єднання керівників академічних груп піднімаються питання ознайомлення керівників груп з експериментальною програмою “Основи профілактики вживання наркотичних речовин студентською молоддю”, участі студентів в управлінні навчальним закладом відповідно до “Положення про студентське самоврядування”, організації роботи керівників груп з профілактики відхилень у поведінці студентів, превентивного виховання студентів.

В навчальному закладі відбувається планування заходів з правового виховання та профілактики правопорушень. У щорічних планах виховної роботи планується розділ “Превентивне виховання”, де організовується спільна робота педагогічного та студентського колективів з міліцією, відділом у справах неповнолітніх обласної державної адміністрації, відділом по боротьбі з розповсюдженням наркотиків, міським відділом у справах дітей. Організовуються зустрічі студентів з працівниками правоохоронних органів, у листопаді відбулася лекція працівників кримінальної міліції у справах дітей Івано-Франківського відділу міліції та зустріч питань відповідей з працівниками Вовчинецького відділу УМВС. Студенти училища протягом останніх десяти років не притягувались до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Керівництво училища завжди тримає в полі зору питання правового виховання та попередження злочинності в студентському колективі, наказами директора заборонене тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв в навчальних корпусах, працює Рада профілактики правопорушень.

З метою профілактики наркоманії та антисоціальної поведінки в училищі розроблені та затверджені директором “Педагогічні вимоги до студента Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського”, де розписані морально-етичні та правові аспекти перебування студента в навчальному закладі. На засіданнях педагогічної ради, адміністративної ради розглядається питання правової освіти і виховання.

Керівникам академічних груп роздано методичні матеріали “СНІД – чума ХХІ століття”, матеріали з реалізації програми Навчально-методичного центру “Основи профілактики вживання наркотичних речовин студентською молоддю”.

З метою реалізації завдань естетичного виховання організовано перегляд вистав обласного музично-драматичного театру ім. І.Франка “Проста історія”, “Наталка Полтавка”, “Кайдашева сім’я”, студенти в обов’язковому порядку відвідують всі концерти класичної музики, які відбуваються в обласній філармонії.

В училищі проводяться студентські вечори: до Дня музики, Новорічне свято, до Дня студента, до Дня Святого Валентина, до Дня матері, КВК, “Музичні середи”. Активно допомагають здійснювати виховну роботу голови профспілкових комітетів. Проводяться вечори в окремих групах та відділах: до Дня вчителя, до Дня Святого Миколая, до Дня Святого Валентина, до Дня сміху, до Дня Збройних Сил України та Захисника України.

З метою збереження народних традицій великих Християнських свят проводяться бесіди, вечори в групах до свята Різдва Христового, Водохреща, Благовіщення, Пасхи, Святого Андрія та Святого Миколая. Студенти ІІ курсу відділу хорового диригування підготували старовинні українські колядки та віншування до зимових свят.

Для студентів проводяться лекції, бесіди, диспути на теми: “НАТО – принцип діяльності альянсу”, “ЄС – пріоритет зовнішньополітичної стратегії України”. До Дня Європи студенти І курсу виготовили ілюстративні матеріали про всі держави Європейського Союзу. Проведено “Тиждень місцевої демократії” та “Тиждень права”.

Формування трудових навичок, виховання творчої працелюбної соціально-активної особистості відбувається через реалізацію завдань трудового виховання. Студенти училища залучаються до прибирання території подвір’я; влітку студенти старших курсів брали участь у ремонтних роботах основного корпусу. Традиційно студенти нового набору прибирають приміщення училища. Працівники та студенти училища навесні підключаються до проведення акції “Зелене довкілля”.

В училищі діє програма допомоги та підтримки обдарованої молоді, студентів, що беруть участь у громадському житті училища, концертній діяльності. Традиційно проводяться конкурси виконавської майстерності на всіх відділах та конкурс на Гран-Прі училища. При підготовці студентів до конкурсів розробляються графіки індивідуального навчання, вільне відвідування.

В музичному училищі діють органи студентського самоврядування. Студентська рада училища, старостат, актив груп, студентський профком, обираються старости творчих колективів. Студенти представлені в стипендіальній комісії училища в санітарній комісії, у раді з військово-патріотичного виховання, у раді профілактики правопорушень, в керівництві спортклубу “Ліра”, у педагогічній раді та зборах трудового колективу.

Фізичне виховання покликане утверджувати здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури особистості, формувати фізичні здібності студентів, зміцнювати їхнє здоров’я.

В училищі діє кабінет фізвиховання, де є наочна агітація за здоровий спосіб життя; працюють спортивні секції аеробіки, настільного тенісу, міні-футболу, легкої атлетики. Спортклуб “Ліра” проводять змагання з кросу, настільного тенісу (особиста першість серед дівчат і юнаків), змагання між групами з міні – футболу. У травні кожного року проводиться День здоров’я, в якому беруть участь всі студенти училища, збірні команди училища брали участь у обласній спартакіаді ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. В групах проводяться бесіди, лекції до Дня фізкультурника та загально-училищний крос. На обласних змаганнях з ігрових видів спорту команди училища займають VІ,VІІ місця серед 31 навчального закладу. У 2015 році команда дівчат зайняла ІV місце з волейболу. У 2013-2014 роках за підсумками обласного огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання і спорту серед ВНЗ І-ІІ рівня училище увійшло в десятку кращих.

 

Практична підготовка і використання випускників

Фахові навички випускників училища значною мірою формуються в процесі практичного навчання.

Як складова частина професійної підготовки фахівців практичне навчання студентів організується згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України, “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів” від 08.04.1993 р. № 93 у відповідності з навчальними планами за спеціалізаціями.

За спеціальністю “Музичне мистецтво” організовано такі види практичного навчання на спеціалізаціях:

“Фортепіано” – педагогічна практика, концертмейстерська практика, концертно-виконавська практика;

“Оркестрові струнні інструменти” – педагогічна практика, концертно-виконавська практика;

“Оркестрові духові та ударні інструменти” – педагогічна практика, практика роботи з оркестром, концертно-виконавська практика;

“Народні інструменти” – педагогічна практика, практика роботи з оркестром, концертмейстерська практика, концертно-виконавська практика;

“Хорове диригування” – практика роботи з хором, педагогічна практика;

“Теорія музики” – педагогічна практика (практика викладання сольфеджіо, практика викладання музичної літератури), лекторська практика.

Основний вид практики – педагогічна, в училищі організована на базі школи-студії педагогічної практики і носить форму навчально-професійної практики.

Заняття з педагогічної практики проходять достатньо результативно, про що свідчить рівень підготовки учнів школи педагогічної практики, виконавські навики деяких з них дають можливість їм брати участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах виконавської майстерності юних музикантів.

Одночасно активно проходить концертно-виконавська практика студентів. Великою популярністю у студентів та викладачів училища користуються концерти з циклу «Музичні середи». З ініціативи директора училища щомісяця в останню середу проводяться студентські концерти, в яких можуть взяти участь усі бажаючі. Через велику кількість заявок ці концерти відбуваються і декілька разів на місяць.

Ще одна ініціатива директора знайшла постійну прописку в училищі – конкурси виконавської майстерності серед студентів виконавських відділів. Переможці цих конкурсів (І місце в конкурсі кожної спеціалізації) виборюють право отримання Гран-прі училища.

 

Профорієнтаційна робота та концертна діяльність.

Пропаганда академічного музичного мистецтва, творів українських композиторів та світової класики, повноцінне функціонування творчих колективів училища і всього навчального процесу у великій мірі залежить від добре спрямованої профорієнтаційної роботи результатом якої є залучення молодих людей до вступу до нашого навчального закладу. Зусилля колективу в цій роботі спрямовані та проводяться по таких напрямках:

Підтримка та розвиток співпраці з початковими спеціалізованими мистецькими навчальними закладами області (ПСМНЗ).

Голови циклових комісій музичного училища очолюють обласні методичні об’єднання викладачів по фаховому спрямуванню. У співпраці з відділом навчальних закладів управління культури, національностей та релігій ОДА вони беруть участь у засіданнях методичних об’єднань в районах області, у плануванні їхньої роботи, є членами журі обласних конкурсів виконавської майстерності, беруть участь у роботі експертних комісій при акредитації ПСМНЗ області. Важливою роботою є методична допомога викладачам ПСМНЗ.

 

Концертна діяльність.

На сьогоднішній день в училищі працюють такі творчі колективи:

– Духовий оркестр (художній керівник та диригент – заслужений діяч мистецтв України – Петро Гундер);

– Оркестр українських народних інструментів (художній керівник та диригент – Роман Сич);

– Капела бандуристів (художній керівник та диригент – Марія Лахнюк);

– Симфонічний оркестр (художній керівник та диригент – Роман Дзундза);

– Академічний хор (художній керівник та диригент – Христина Касько);

– Вокальний ансамбль “Бельканто” (керівник – Оксана Манелюк);

– Ансамбль скрипалів (керівник – Любов Литвинчук);

– Ансамбль флейтистів (керівник – Андрій Мелень);

– Квінтет дерев’яних духових інструментів (керівник – Михайло Стягар);

– Квартет тромбоністів (Керівник – Зеновій Копійчук);

– Ансамбль мідних духових інструментів (керівник – Андрій Пукіш);

– Квартет бандуристок (керівник – Степан Жовнірович)

– Чоловічий вокальний ансамбль (керівник – Оксана Слободянюк);

– Жіночий вокальних ансамбль (Керівник – Христина Касько)

Крім навчальних завдань у широку практику цих колективів увійшла і велика концертна діяльність. Творчі колективи училища є постійними учасниками різноманітних концертів, що проводяться в місті та області. Крім того всі вони беруть участь у щорічних Звітних концертах колективів та виконавців музичного училища.

Справжніми мистецькими подіями року були Звітний концерт присвячений 75-річному ювілею музичного училища, що відбувся у музично-драматичному театрі ім. І.Франка (Травень 2015 р.) та концерту, присвяченому 150-річю від дня народження Дениса Січинського – 02 жовтня 2015 р в обласній філармонії.

Велику концертно-просвітницьку роботу проводить духовий оркестр музичного училища на чолі із своїм керівником, директором училища. Щорічно колектив проводить більше 20 концертів в місті, районних центрах області. Доброю традицією стали виступи колективу для громадськості міста на Вічевому майдані та вулиці Незалежності Івано-Франківська. Щоп’ятниці, при сприятливих погодних умовах, громадяни збираються, щоби послухати гру колективу. Під час концертів проводиться збір благодійних коштів на лікування поранених в зоні АТО бійців Української Армії, їх реабілітації.

Без участі духового оркестру не відбувається жоден важливий концерт, жодна музично-мистецька акція. Його популярність і визнання сягають далеко за межі міста та області.

 

Випускники та їх працевлаштування

Питання працевлаштування випускників є одним з найважливіших у діяльності навчального закладу. Керівництво училища протягом всього часу приділяє велику увагу питанню сприяння працевлаштуванню випускників. Проблеми та шляхи їх розв’язання в галузі працевлаштування випускників регулярно обговорюються на засіданнях Педагогічної ради та в роботі Адміністративної ради училища.

З метою координації роботи всіх структурних підрозділів в училищі створено Раду по сприянню працевлаштування випускників, діяльність якої спрямована на допомогу молодим спеціалістам у пошуку місць для роботи, наданню юридичної допомоги у вирішенні питань працевлаштування, проведення профорієнтаційної роботи в мистецьких навчальних закладах та установах культури області. Результатом цієї роботи є проведення персонального розподілу на роботу молодих фахівців.

За останні 5 років відсоткова кількість випускників музичного училища, які отримують направлення на роботу сягає в середньому 91%.

Розподіл випускників відбувався за такими кількісними показниками:

Рік випускуКількість випускниківКількість направлених на роботу випускниківВідсоток
2011534788,7%
2012726894,4%
2013585798,3%
2014696898,5
2015534176,8

З наведених чисел значна кількість випускників вступають до ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації на денні відділення стаціонару, тобто не їдуть за направленнями, але залишаються задіяними в системі підготовки спеціалістів вже більш високого освітньо-кваліфікаційного рівня.

За звітний період кількість вступників у виші ІІІ-IV рівня акредитації досить висока, що свідчить про якість підготовки фахівців.

Кількісні показники:

Рік випускуКількість випускниківКількість вступників у ВНЗ ІІІ-IV р.а.
20115335
20127242
20135829
20146938
20155941

Наші випускники продовжують навчання переважно у таких навчальних закладах:

– Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка

– Національна музична академія ім. П. Чайковського (Київ)

– Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової

– Інститут мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

– Київський інститут музики ім. Р. Глієра

 

Щорічно на колегії управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації розглядається питання профорієнтаційної роботи та закріплення на місцях випускників училища.

 

 

Директор                                                                                                      Петро Гундер

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]