Про зміну типу та найменування Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(П’ята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 10.06.2016. № 219-5/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про зміну типу та найменування
Івано-Франківської обласної
загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Івано-Франківської
обласної ради

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, підпунктом 5 пункту 6 Прикінцевих положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, враховуючи Положення про управління об’єктами  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 23.03.2012. № 454-13/2012, та з метою забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, обласна рада

вирішила:

  1. Змінити тип та найменування Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради (місцезнаходження: с. Угорники Івано-Франківської міської ради, вул. Тополина, 6) на Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр

    Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 04544300).

  2. Затвердити Статут Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (додається).
  3. Директору Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради в місячний термін здійснити державну реєстрацію Статуту та подати обласній раді його копію.
  4. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) здійснювати фінансування Івано-Франківського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради в межах коштів, передбачених кошторисом на 2016 рік.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                 Олександр Сич

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 10.06.2016. № 219-5/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
Івано-Франківського
навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік

 


  1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський навчально-реабілітаційний центр
Івано-Франківської обласної ради (далі – Центр) створений на наявній базі
Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради.

1.2. Навчально–реабілітаційний центр є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником Центру є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 року № 920 та власним Статутом.

 

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

2.2. Юридична адреса: 76019, Україна, м. Івано-Франківськ, с. Угорники Івано-Франківської міської ради, вул. Тополина, 6.

 

III. Юридичний статус центру

3.1. Центр є юридичною особою.

3.2. Центр є неприбутковим закладом.

3.3. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.4. Центр здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Центр відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Центру не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.9. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

3.10. Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.11. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора Центру про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

3.12. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Центру;

– затвердження штатного розпису;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Центру.

3.13. Метою Центру є реалізація права на освіту дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

3.14. Головними завданнями Центру є:

– забезпечення права дітей із тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

– забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

– формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

– забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

– надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

– надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу.

3.15. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей в Центрі визначаються:

– гнучкою системою навчальної, виховної та корекційно-реабілітаційної роботи;

– створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

– здійсненням індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

3.16. Центр самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

3.17. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.18. Центр у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.19. Центр має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– бути розпорядником рухомого і нерухомого майна в порядку, визначеному чинним законодавством;

– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

– користуватися пільгами, що передбачені державою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю;

– формувати штатний розпис, встановлювати форми матеріального заохочення в межах власного кошторису;

– запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі закордонних, на договірних (контрактних) умовах;

– об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ та організацій як в Україні так і за її межами.

 

IV. Комплектування Центру

4.1. Комплектування Центру вихованцями здійснюється Уповноваженим органом управління.

4.2. Центр створений для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.

Структурними підрозділами Центру є:

– дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового (п’ятиденного) перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років;

– спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів;

– реабілітаційне відділення включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи спеціальний загальноосвітній навчальний заклад або навчається за індивідуальною формою навчання.

У складі спеціальної школи-інтернату Центру можуть функціонувати класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.

Спеціальна школа-інтернат I-II ступенів має:

I ступінь – початкова школа (підготовчий клас, 1-4 класи, строк навчання 5 років);

II ступінь – основна школа (5-9 (10) класи, строк навчання 5 (6) років).

За заявами батьків вихованці та учні Центру можуть лише навчатися у Центрі без проживання у ньому.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).

Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

Структурні підрозділи Центру функціонують на підставі положень про структурний підрозділ, які розробляються з урахуванням вимог Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про навчально-реабілітаційний центр, власного Статуту та затверджуються директором Центру.

4.3. Мережа класів у Центрі формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України відповідно до санітарно-гігієнічних умов, допустимої площі на одного вихованця.

4.4. Прийом дітей до Центру та формування нових груп у дошкільному відділенні та класів у спеціальній школі-інтернаті, переведення в інший клас або вікову групу проводяться до початку навчального року.

У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи протягом навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.5. До Центру зараховуються:

– діти з тяжкими порушеннями мовлення;

– діти з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.

4.6. Функціонування дошкільних груп здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад, укладених угод та інших нормативних документів.

4.7. Навчально-виховний процес для дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з навчально-виховними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.8. Спеціально створеними умовами є безперешкодний доступ до території (навчально-дослідна, фізкультурно-спортивна зони, зона відпочинку) та приміщень Центру; відповідна навчально-матеріальна база (спеціальні навчальні програми, підручники, наочно-дидактичні посібники, форми, методи навчання та виховання, засоби корекції індивідуального і колективного користування) та відповідне кадрове забезпечення.

4.9. Медичне обслуговування учнів Центру незалежно від підпорядкування здійснюється медичними працівниками відповідно до штатного розпису. У разі тимчасової вакансії посад медичних працівників окремих спеціальностей медичне обслуговування здійснюють медичні працівники дитячих закладів охорони здоров’я за територіальним принципом.

Харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до законів України “Про дитяче харчування”, “Про дошкільну освіту” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”.

Харчування учнів у спеціальній школі-інтернаті здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

4.10. Зарахування дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю проводиться наказом директора на підставі таких документів:

– направлення (путівки) Уповноваженого органу управління;

– письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– копії свідоцтва про народження дитини;

– висновку психолого-медико-педагогічної консультації з рекомендаціями щодо організації навчально-виховного процесу;

– висновку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

– індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (для дитини з інвалідністю);

– усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога;

– довідок про стан здоров’я дитини: медична карта дитини (ф. № 026/о), витяг з історії розвитку дитини (ф. № 112/о, з даними результатів аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз), копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о), довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби та бактеріоносіями, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

Документи, необхідні для зарахування дитини до навчального закладу, подаються особисто батьками або особами, які їх заміняють.

4.11. До Центру зараховуються діти з тяжкими порушеннями мовлення, діти з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю віком 6 (7) років з нормальним слухом та первинно збереженим інтелектом, які мають тяжкі системні мовленнєві порушення (алалія, дизартрія, ринолалія, афазія, заїкуватість, загальне недорозвинення мовлення), що перешкоджають навчанню у загальноосвітньому навчальному закладі, оскільки тяжкі органічні порушення мовлення центрального походження, як правило, зумовлюють специфічну затримку психічного розвитку дитини.

За наявності достатнього контингенту учнів (вихованців) з однорідними порушеннями мовлення (алалія, афазія, заїкуватість та ін.) створюються окремі класи з обов’язковим обліком мовленнєвого рівня кожного учня.

4.12. Не зараховуються до Центру діти, які мають:

– епілепсію з частими епілептичними нападами;

– стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

– судомні напади, шизофренію з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

– тяжку глибоку розумову відсталість, органічну деменцію різного походження з вираженою дезадаптацією;

– психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

– психопатію і психопатоподібні стани різного характеру;

– інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

– всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

– туберкульоз.

4.13. До підготовчого класу за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації зараховуються діти з 6 (7) років, які не здобули дошкільну освіту або через певні обставини не готові до навчання у школі.

У разі, коли за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та рекомендаціями лікарів, учні (вихованці) навчального закладу розпочинають навчання не з підготовчого, а з I-го класу, строк навчання у школі І ступеня зменшується на один рік.

4.14. При зарахуванні дітей до Центру допускається перевищення віку, встановленого для загальноосвітніх навчальних закладів, на 1-2 роки.

4.15. Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866.

4.16. У разі відновлення здоров’я, досягнення стабільних успіхів у навчанні учні спеціальних класів за висновком відповідної психолого-медико-педагогічної консультації та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, переводяться для навчання у загальноосвітню школу І-ІІІ ступеня.

4.17. Після закінчення випробувального строку навчання психолого-медико-педагогічна комісія здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.18. За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

V. Організація діяльності Центру
та соціальний захист вихованців

5.1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 № 920.

5.2. Діяльність Центру здійснюється відповідно до робочого навчального плану, затвердженого Уповноваженим органом управління освіти.

5.3. Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців:

– постійний контингент – це учні спеціальної школи-інтернату та вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

– змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

5.4. Дітям зі зниженою працездатністю за рекомендаціями лікарів може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

Випускники спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації. Випускники, які закінчили спеціальну школу-інтернат для дітей із розумовою відсталістю отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи.

5.5. Під час канікул адміністрація Центру сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

5.6. Вихованці навчального закладу відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечуються м’яким інвентарем, предметами особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками ти іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи, засобами індивідуальної корекції.

Матеріальне та фінансове забезпечення вихованців здійснюється за нормами та нормативами, встановленими законодавством.

5.7. Заклади охорони здоров’я спільно з медичними працівниками Центру двічі на рік безоплатно проводять поглиблені медичні огляди всіх учнів (вихованців). Результати їх заслуховуються на педагогічних радах. Здійснюється постійний медичний нагляд та надається своєчасне лікування.

5.8. Контроль за організацією медичних, санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів, якістю харчування вихованців покладається на директора навчального закладу, відповідні органи охорони здоров’я, територіальні державні санітарно-епідеміологічні служби.

5.9. У Центрі проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м’язів); масаж, лікувальна фізкультура, фізіобальнеокліматотерапія).

5.10. Психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснюється практичним психологом.

Основними завданнями психолого-педагогічного супроводу є :

– актуалізація особистісного потенціалу розвитку дитини;

– формування позитивних міжособистісних стосунків учнів з порушенням психофізичного розвитку;

– консультування батьків або осіб, які їх заміняють, щодо особливостей розвитку, спілкування, навчання, професійної орієнтації, соціальної адаптації їх дитини тощо.

5.11. Відволікання учнів (вихованців) від навчальних занять забороняється, крім особливих випадків, передбачених законодавством.

5.12. Утримання учнів (вихованців) з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку Центру здійснюється за рахунок Держави.

5.13. Учні (вихованці) Центру з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

 

VІ. Організація навчально-виховного процесу

6.1. Центр планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку і плану роботи на рік.

У плані розвитку відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку Центру, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою Центру.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління. До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

6.2. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

6.3. Центр здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання і працює цілодобово згідно з режимом роботи.

6.4. Режим дня, розклад занять (уроків) складається закладом з урахуванням тривалості перебування дітей у закладі, з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором навчального закладу та погоджується міською санітарно-епідеміологічною станцією.

6.5. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів визначається Центром в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом і погоджується Уповноваженим органом управління.

6.6. Тривалість уроків у спеціальних класах навчального закладу: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих – десятих класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з Уповноваженим органом управлінням та міською санітарно-епідеміологічною службою.

6.7. Навчання у 10-х класах спеціальної школи-інтернату завершується державною підсумковою атестацією. У початковій школі підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів.

6.8. Зміст шкільної освіти визначається навчальними програмами для дітей із складними вадами розвитку, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

6.9. У випадках, якщо діти не засвоюють навчальну програму, вони можуть навчатися за адаптованими або індивідуальними програмами та планом. Індивідуальні навчальні програми та план розробляються вчителем на основі навчальних програм, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану закладу, погоджуються з батьками (особами, які їх замінюють), розглядаються педагогічною радою і затверджуються директором Центру.

6.10. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних можливостей учнів.

6.11. У Центрі встановлюється дванадцятибальна система визначення рівня досягнень учнів. Оцінка в балах виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік.

У підготовчому, першому класах дається словесна характеристика знань у навчанні.

У документах про освіту – табелях успішності відображаються досягнення учнів 1-10 класів у навчанні за семестри, навчальний рік, у свідоцтві про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи відображаються досягнення випускників за період навчання.

6.12. За семестр і за рік виставляються оцінки з поведінки за двома критеріями: “задовільна”, “незадовільна”. У свідоцтві про закінчення навчального закладу оцінка з поведінки не виставляється.

6.13. Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

6.14. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: грамоти, подяки, занесення фотографій на шкільну дошку пошани, цінні подарунки тощо.

6.15. У разі необхідності та з урахуванням стану здоров’я, особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю можуть використовуватися рекомендовані навчальні програми та підручники загальноосвітніх навчальних закладів.

6.16. Учні залучаються до позакласної роботи (проведення гурткових занять, конкурсів, зустрічей з діячами науки і культури тощо). Позакласна робота проводиться з урахуванням можливостей дитини і спрямована на всебічний розвиток особистості.

6.17. Особливістю навчально-виховного процесу є його корекційна спрямованість. Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається шляхом застосування форм і методів навчання та забезпечення учнів сучасними навчальними та реабілітаційними засобами.

6.18. Корекційно-розвиткова робота проводиться відповідно до типових навчальних планів з урахуванням психофізичних особливостей розвитку учнів з метою корекції відхилень у їх розвитку, створення сприятливих умов для здобуття освіти відповідного рівня.

6.19. Для реалізації корекційно-розвиткової складової інваріантної частини навчального плану залучаються вчителі-дефектологи, інші спеціалісти з відповідною підготовкою.

 

VІІ. Особливості організації реабілітаційного процесу

7.1. Реабілітаційний процес включає медичну, фізичну, психолого-педагогічну, соціально-побутову реабілітацію згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка навчається в Центрі.

7.2. Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-профілактичними), фізичними заходами.

Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

7.3. Навчально-реабілітаційний процес у групах реабілітаційного спрямування здійснюється за програмами і методиками, розробленими у встановленому порядку. У таких групах проводиться корекційно-розвиткова та реабілітаційна робота за напрямами: предметно-практична діяльність, формування звуковимови та розвиток мовлення, логоритміка, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутова та комунікативна діяльність.

7.4. Комплексна реабілітація в Центрі проводиться за методиками медико-соціальної реабілітації, рекомендованими МОЗ відповідно до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

7.5. Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного обладнання.

Фізична реабілітація передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру.

7.6. Лікувально-профілактична робота передбачає профілактику соматичних захворювань, створення умов для психічного розвитку, працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей та підготовкою їх до навчання. З цією метою медичними працівниками застосовується загальнозміцнююча терапія, надається консультативна допомога педагогічним працівникам у дозуванні шкільних навантажень.

7.7. Лікувально-профілактична робота для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, дітей з тяжкими порушеннями мовлення із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей зазначеної категорії.

Застосовуються сучасні методики сенсорної стимуляції, біхевіоральної терапії, що використовуються на етапі раннього втручання, у системі соціально-педагогічних заходів для дітей раннього віку, які відстають у психічному розвитку; різноманітні форми втручання (контактування з дитиною, формування та вироблення комунікативних навичок, робота з експресивною мовою, напрацювання вміння наслідувати інших, навчання грі іграшками відповідно до призначення, трансформація навичок використання допомоги в самостійну діяльність тощо).

7.8. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним та медичним персоналом відповідних закладів охорони здоров’я, які організовують проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

7.9. Медичний персонал проводить лікувально-профілактичні заходи, контролює стан здоров’я, фізичний розвиток дитини, організацію фізичного виховання , загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режиму та якості харчування. Працівники навчального закладу в установленому порядку проходять медичний огляд у лікувальних закладах міста.

7.10. Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положень про атестацію медичних працівників.

7.11. Заклади охорони здоров’я щороку забезпечують безоплатний медичний огляд вихованців Центру, моніторинг стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів незалежно від форми власності. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я.

7.12. Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям із складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

Педагогічна та соціально-побутова реабілітація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними вадами розвитку системою знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості: підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійної трудової діяльності, організації побуту, адекватного планування самостійного життя.

Психологічна реабілітація спрямована на корекцію та розвиток психічних функцій, особистості в цілому, створення оптимальних умов для подальшого становлення кожної дитини як особистості в процесі засвоєння цінностей та пристосування до вимог та критеріїв суспільства.

7.13. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у Центрі здійснюється особистісно орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка, професійна підготовка).

 

VІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

– учні (вихованці);

– керівник;

– педагогічні працівники, батьки;

– медичні працівники;

– психолог, бібліотекар, соціальний педагог, юрист, педагог-організатор;

– інші працівники.

8.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються законодавством про освіту, працю, охорону здоров’я, положенням про навчально-реабілітаційний центр, правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, колективним договором.

8.3. Учні (вихованці) Центру мають право:

– на доступність і безоплатність базової загальної середньої освіти;

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– збереження родинних стосунків;

– оздоровлення, відпочинок, організоване дозвілля у вихідні, святкові дні та під час канікул;

– розвиток своїх творчих здібностей та інтересів через участь у різних видах навчальної діяльності, виставках, конкурсах;

– умови проживання, навчання, виховання та розвитку, наближені до сімейних;

– захист своїх майнових, особистих, житлових прав;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

8.4. Учні (вихованці) зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загально культурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах суспільно корисної праці, що не заборонені чинним законодавством;

– поважати честь і гідність інших вихованців і працівників навчального закладу;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

8.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

8.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних працівників здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора , а інших працівників призначає та звільняє з посади директор навчального закладу відповідно до чинного законодавства України.

8.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування закладу;

– проведення у встановленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

– на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу Центру;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів (вихованців) від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження директора Центру, Уповноваженого органу управління;

– брати участь у роботі педагогічної ради.

8.9. У Центрі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до загальношкільного й класних батьківських комітетів та шкільної ради;

– звертатись до Уповноваженого органу управління, директора Центру та їх заступників, шкільної ради, загальношкільного й класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного, виховного процесів та зміцнення матеріально-технічної бази;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах шкільного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

8.12. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми базової загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною базової загальної середньої освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

8.13. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в центрі;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

– проводити консультації для педагогічних працівників;

– брати участь в організації навчально-виховного процесу.

8.14. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися Статуту Центру;

– виконувати накази та розпорядження директора, рішення органів громадського самоврядування;

– захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

ІХ. Управління Центром

9.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. Посаду директора Центру може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за фахом “Дефектологія”, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

9.2. Директор Центру призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора Центру з дотриманням чинного законодавства.

9.3. Директор Центру:

– організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників з метою забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи; медичної реабілітації, відповідає за її якість, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції;

– діє без довіреності від імені навчального закладу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

– укладає угоди, договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків, органах Держказначейської служби України у встановленому законодавством порядку;

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів (вихованців) у навчанні;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює умови для проживання, навчання, виховання та розвитку вихованців, наближені до сімейних;

– відповідає за дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти;

– створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно – експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Центру;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– розпоряджається у встановленому порядку майном закладу та його коштами;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів.

– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами.

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями (вихованцями), педагогічними працівниками, Власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

9.4. На час відсутності директора поточне керівництво Центром здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

9.5. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція колективу, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

– працівників – зборами трудового колективу;

– учнів – класними зборами;

– представників громадськості – зборами трудового колективу.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу – 5, учнів – 5, представників громадськості – 5. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Центру, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, Власник, Уповноважений орган управління.

Конференція:

– обирає раду Центру, її голову, встановлює термін їх повноважень;

– заслуховує звіт директора і голови ради Центру;

– розглядає питання навчально-виховної, методичної діяльності навчального закладу;

– затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності школи;

– приймає рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.

9.6. У період між конференцією діє рада навчального закладу.

9.7. Метою діяльності ради є:

– сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, громадськості щодо розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Центром;

– розширення колегіальних форм управління закладом;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

9.8. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів (вихованців), творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів (вихованців);

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

9.9. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ ступеню навчання, громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

На чергових виборах склад ради оновлюється на менше ніж на третину.

9.10. Рада Центру діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства;

– гласності.

Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Центру, Власника, Уповноваженого органу управління, а також членів ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту Центру, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядатиме спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Центру.

9.11. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

9.12. Рада Центру:

– організовує виконання рішень конференції;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, Статуту, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Центру;

– затверджує режим роботи навчального закладу;

– сприяє формуванню мережі класів, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованців);

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– вносить на розгляд педагогічної ради та Уповноваженого органу управління пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню дозвілля, а також залучає громадськість до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

– розглядає питання родинного виховання;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

– організовує громадський контроль за харчуванням і методичним обслуговуванням учнів (вихованців);

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Центру;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

9.13. При Центрі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада, яка діє відповідно до діючого законодавства.

9.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу і затверджується Уповноваженим органом управління.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

9.15. Заступник директора з навчально-виховної роботи організовує роботу педагогічного колективу щодо навчання вихованців з урахуванням пізнавальних і фізичних можливостей учнів, відповідає за виконання навчальних планів і програм навчання, організовує методичну роботу з навчальних предметів, корекційних занять і забезпечує єдність навчання, виховання, лікування і корекційної роботи, здійснює контроль за успішністю учнів, ефективністю їх навчання і корекційно-відновлювальних занять.

Заступник директора з виховної роботи організовує виховну роботу і несе відповідальність за її корекційну спрямованість, організовує методичну роботу серед вихователів, забезпечує виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, організації загального і мовного режимів.

Працівники Центру несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.

9.16. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор начального закладу.

9.17. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного, корекційно-відновлювального забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи закладу;

– обґрунтовує пропозиції про матеріальне та моральне заохочення;

– переведення учнів (вихованців) до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників навчального закладу;

– розглядає питання лікувально-оздоровчої роботи з учнями;

– заслуховує інформацію лікаря за наслідками поглиблених медичних оглядів.

Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Центру. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

Х. Матеріально-технічна база

10.1. Майно Центру становлять будівлі, споруди, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі центру.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету та обласного бюджету. Заклад користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.

10.2. Майно Центру, яке передане на праві оперативного управління, залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області

10.3. Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

10.4. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні закладу, вирішуються виключно Власником.

10.5. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

10.6. Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчального корпусу з обладнаними класами, кабінетами, майстернями (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці, швейної), а також спортивного, актового і кінозалу, бібліотеки, комп’ютерного класу, їдальні і харчоблоку зі складськими приміщеннями, спального корпусу, медичного пункту з ізолятором, господарчо-побутового комплексу, що включає склади, пральню, гаражі, котельні та інше, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, кімнати гігієни, ванно-душові приміщення, стоматологічного кабінету, кабінету лікувальної фізкультури, спортивно-оздоровчого комплексу (тренажерна зала, сауна) тощо.

Для лікувально-відновлювальної роботи функціонують:

– логопедичні кабінети;

– кабінети для проведення занять з ритміки;

– кабінети ЛФК, масажу і роботи на тренажерах;

– кабінети занять із соціально-побутового орієнтування;

– навчально-виробничі майстерні;

– кабінети ручної праці для початкових класів;

– кабінети психологічного розвантаження;

– кабінети: терапевтичний, фізіотерапії, стоматологічний, процедурний, клімато-бальнеологічного лікування, басейни;

– кабінети для роботи психолога і соціальних працівників.

Центр розміщений на базі діючого загальноосвітнього навчального закладу з розташування у окремих приміщеннях з окремим входом, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу.

10.7. Центр має земельну ділянку на праві постійного користування загальною площею 6,6810 га.

10.8. Навчальний заклад забезпечує матеріально-технічну базу та умови для функціонування дошкільних груп відповідно до чинного законодавства.

10.9. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільних груп визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

10.10. Основні фонди харчоблоків Центру не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, здані в оренду, передані або відчужені будь-яким засобами без згоди Засновника.

10.11. Центр має гуртожиток.

 

ХІ. Фінансово-господарська діяльність

11.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі її кошторису.

  1. 2. Джерелами формування кошторису є:

– кошти обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування навчального закладу;

– кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– кредити та позики банків;

– благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств тощо.

11.3. Центр має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

11.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, та центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований Центр.

11.5. Звітність про діяльність Центру встановлюється відповідно до законодавства.

 

XІІ. Міжнародне співробітництво

12.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

12.2. Центр має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

XІІІ. Контроль за діяльністю навчально-реабілітаційного центру

13.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері спеціального освітнього рівня загальної середньої освіти.

13.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю центру є атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Центру з питань, пов’язаних з навчально-виховною, виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік.

 

XIV. Реорганізація або ліквідація навчально-реабілітаційного центру

14.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

14.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику та Уповноваженому органу управління.

14.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

14.4. У разі ліквідації Центру її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідно виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

14.5. Центр вважається ліквідованим (реорганізованим) з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]