Положення про виконавчий апарат


ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий апарат обласної ради

 

1. Загальні засади

1.1. Виконавчий апарат обласної ради (далі – виконавчий апарат) утворюється обласною радою за поданням голови обласної ради.

1.2. Виконавчий апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради та розпорядженнями голови обласної ради, Регламентом обласної ради та цим Положенням.

1.3. Виконавчий апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами облдержадміністрації, Апаратом Верховної Ради України, виконавчими органами (апаратами) місцевих рад.

1.4. Виконавчий апарат за посадою очолює та здійснює керівництво ним голова обласної ради, перший заступник чи заступник голови обласної ради, які тимчасово виконують його повноваження.

1.5. Структура виконавчого апарату, гранична чисельність, фонд оплати праці встановлюються обласною радою за поданням голови.

1.6. Кошторис витрат і штатний розпис виконавчого апарату затверджуються розпорядженням голови обласної ради у встановленому законодавством порядку.

1.7. Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату затверджує голова обласної ради відповідним розпорядженням. Відділи та посадові особи виконавчого апарату у своїй діяльності керуються положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

1.8. Начальники та працівники відділів виконавчого апарату призначаються і звільняються головою обласної ради на конкурсній основі або за іншою процедурою, встановленою чинним законодавством.

Працівники патронатної служби призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням голови обласної ради без конкурсного відбору.

1.9. Посадові особи виконавчого апарату обласної ради один раз на 5 років підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.

1.10. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень обласної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки.

1.11. Обрання нового складу обласної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників патронатної служби, які можуть бути звільнені в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

2. Основні завдання, функції та обов’язки виконавчого апарату обласної ради

 

2.1. Основними завданнями виконавчого апарату є:

– забезпечення здійснення обласною радою повноважень, наданих їй Конституцією та законами України;

– здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності обласної ради, її органів, депутатів обласної ради;

– сприяння здійсненню взаємодії обласної ради з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами і посадовими особами місцевого самоврядування;

– забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих обласною радою, якщо рішенням обласної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано обласній державній адміністрації.

2.2. Виконавчий апарат відповідно до покладених на нього завдань:

– розробляє і здійснює заходи з підготовки і проведення сесій обласної ради, засідань її постійних комісій, президії обласної ради, Консультативної ради з питань місцевого самоврядування, інших консультативно-дорадчих органів, семінарів, нарад тощо;

– готує пропозиції щодо взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

– опрацьовує документи, що надходять до обласної ради, готує на них відповіді, аналітичні, довідкові та інші матеріали;

– опрацьовує проекти рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради, інші документи нормативно-правового характеру;

– розробляє за дорученням голови обласної ради проекти розпоряджень із організаційних та кадрових питань;

– узагальнює депутатські запити, звернення, пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесіях або передані в письмовій формі, направляє їх виконавцям;

– веде протоколи і стенограми пленарних засідань сесій обласної ради, оформляє та своєчасно доводить рішення ради та протокольні доручення до виконавців, сприяє у виконанні рішень ради;

– веде діловодство, здійснює контроль за проходженням документів у виконавчому апараті обласної ради;

– здійснює матеріально-технічне і фінансово-господарське забезпечення діяльності обласної ради;

– забезпечує реалізацію повноважень обласної ради та вирішення у встановленому порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області;

– організовує роботу з розгляду звернень громадян, електронних петицій, проведення прийому громадян;

– узагальнює питання, які порушуються у зверненнях громадян, електронних петиціях, вносить пропозиції щодо їх вирішення;

– організовує міжнародне співробітництво у сфері місцевого самоврядування;

– здійснює правове забезпечення діяльності обласної ради, спрямоване на правильне застосування та неухильне дотримання вимог чинного законодавства України, нормативних документів ради;

– забезпечує, за дорученням голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради, представництво обласної ради в судових органах при розгляді судових справ;

– готує зауваження і пропозиції щодо проектів законів України, інших проектів нормативно-правових актів, які надходять від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади;

– забезпечує гласність в роботі обласної ради та її органів;

– оприлюднює на офіційному веб-сайті обласної ради проекти рішень обласної ради, рішення ради, розпорядження голови обласної ради, інші документи і матеріали, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

– взаємодіє із засобами масової інформації, організовує висвітлення діяльності обласної ради, постійних комісій та депутатів обласної ради, президії обласної ради та Консультативної ради з питань місцевого самоврядування в друкованих та електронних засобах масової інформації;

– сприяє здійсненню обласною радою організаційного та матеріально-технічного забезпечення проведення виборів і референдумів в установленому чинним законодавством порядку;

– забезпечує реалізацію повноважень обласної ради з питань адміністративно-територіального устрою;

– надає консультативно-організаційну допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень;

– виконує інші функції відповідно до цього Положення.

 

3. Основні права та взаємодія виконавчого апарату

 

Виконавчий апарат обласної ради (за дорученням керівництва) має право:

– залучати вчених, фахівців та спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) області для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

– одержувати у встановленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– організовувати та проводити у встановленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції;

– вносити на розгляд керівництва обласної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, службові (доповідні) записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату;

– у процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіяти з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, політичними партіями та громадськими організаціями;

– здійснювати інші функції і повноваження, передбачені законодавством, відповідно до розпоряджень голови обласної ради.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]