Обласний бюджет на 2021 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьме демократичне скликання

(Друга сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2020. № 42-2/2020
м. Івано-Франківськ

 

 

Про обласний бюджет
на 2021 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”, обласна рада

вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 2523470700 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 1961994600 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 561476100 гривень згідно з додатком 1;

видатки обласного бюджету в сумі 2515430700 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 1861064400 гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 654366300 гривень згідно з додатком 3;

повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2475000 гривень згідно з додатком 4;

надання кредитів з обласного бюджету в сумі 10515000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету –
8000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету – 2515000 гривень згідно з додатком 4;

профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 92930200 гривень згідно з додатком 2;

дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 92930200 гривень згідно з додатком 2;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500000 гривень, що становить 0,027 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 5000000 гривень, що становить 0,27 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.

Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 08.12.2020 р. № 649 (згідно з вимогами частини п’ятої статті 1036 Бюджетного кодексу України).

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 295407100 гривень згідно з додатком 6.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

повернення кредитів, наданих з обласного бюджету для підтримки малого і середнього підприємництва.

7. Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100,0 тис. гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.

Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

8. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах, встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання обласного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування згідно з додатком 7.

14. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

15. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2021 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

16. Обласній державній адміністрації до 01.02.2021 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради:

– з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;

– з питань екології, раціонального природокористування та розвитку туризму, з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що сформується станом на 01.01.2021 року.

17. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2021 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2021 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

18. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.

19. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

20. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань освіти, науки, спорту та молодіжної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.

21. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань культури, духовності та інформаційної політики і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій розподіл видатків, передбачених за кодом бюджетної програми 1014020 “Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій” на проведення культурно-мистецьких заходів.

22. Головним розпорядникам коштів щотижнево, після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.

Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

23. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2021 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2021 року.

24. Обласній державній адміністрації погодити з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Головному управлінню Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області здійснювати фінансування цих видатків після їх погодження постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

25. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2021 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

26. Рішення набуває чинності з 1 січня 2021 року.

27. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

28. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України обласній державній адміністрації забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

29. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради М. Палійчука і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н. Іванів).

 

Голова обласної ради                                      Олександр Сич


Додатки

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]