Положення про Громадську раду місцевого самоврядування при голові обласної ради


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
обласної ради
від 19.05.2011. № 320-р

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду місцевого самоврядування
при голові обласної ради

Загальні положення

1. Громадська рада місцевого самоврядування при голові обласної ради (надалі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним при голові Івано-Франківської обласної ради з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні важливих питань розвитку області, налагодження ефективних механізмів партнерства Івано-Франківської обласної ради з інститутами громадянського суспільства, забезпечення прозорості і відкритості обласної ради, здійснення громадського контролю за її діяльністю, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю та врахування громадської думки.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, яке приймається Радою та затверджується розпорядженням голови обласної ради.

3. Організаційне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради покладається на виконавчий апарат обласної ради.

4. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються обласною радою у процесі прийняття рішень.

5. До участі у роботі Ради можуть залучатися у встановленому порядку органи виконавчої влади.

Основні завдання та функції Громадської ради
місцевого самоврядування

6. Основними завданнями Ради є:

– врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні важливих питань розвитку області;

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь у здійсненні місцевого самоврядування;

– забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки до прийняття та організації виконання рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради.

7. Рада відповідно до поставлених перед нею основних завдань:

– розробляє та подає на розгляд голові обласної ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю з урахуванням основних завдань, визначених програмою соціально-економічного та культурного розвитку області та іншими документами;

– бере участь у підготовці інформаційно-аналітичних, методичних та інших матеріалів з питань, пов’язаних із проведенням консультацій з громадськістю;

– опрацьовує пропозиції і зауваження щодо здійснення місцевого самоврядування, отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю, а також з інших джерел, та подає їх голові обласної ради;

– систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

– організовує проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;

– бере участь у теле- та радіодебатах, дискусіях, діалогах, інтерв’ю та інших передачах теле- і радіомовлення, в Інтернет-конференціях, проведенні телефонних “гарячих ліній”, в інтерактивному спілкуванні та інших формах вивчення громадської думки;

– узагальнює громадську думку та реакцію різних верств населення на актуальні проблеми суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;

– подає голові обласної ради інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування та реалізації внутрішньої політики;

– розробляє пропозиції щодо взаємодії обласної ради з громадськими організаціями, легалізованими у встановленому законом порядку на території області;

– бере участь у підготовці і проведенні наукових конференцій, семінарів, “круглих столів” з політико-правових, соціально-економічних, екологічних та інших питань;

– організовує проведення соціологічних опитувань, вивчення та дослідження громадської думки.

8. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

– подавати голові обласної ради пропозиції щодо залучення громадських та інших неурядових, зокрема дослідницьких організацій, окремих фахівців, експертів, на умовах відкритого конкурсу на проведення соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу думок різних соціальних груп;

– здійснювати громадський контроль за врахуванням обласною радою пропозицій та зауважень громадськості;

– збирати, узагальнювати та подавати обласній раді інформацію щодо пропозицій громадських організацій стосовно вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

– отримувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

– отримувати проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

– проводити асамблеї, конференції, семінари, “круглі столи”, соціологічні опитування, вивчення громадської думки.

Порядок утворення і діяльності Громадської ради
місцевого самоврядування

9. Участь у Раді є добровільною і відкритою для всіх об’єднань громадян, крім політичних партій. До складу Ради входять представники громадських організацій, легалізованих у встановленому законом порядку на території області.

10. Кількісний та персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної ради із представників, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради шляхом подання голові обласної ради заяви у довільній формі, підписаної уповноваженою особою керівного органу громадської організації, до якої додаються копії документів, що підтверджують її легалізацію на території області.

11. Громадську організацію в Раді представляє уповноважена організацією особа.

12. Очолює Раду голова обласної ради. Голова Ради відповідно до покладених на нього завдань:

– організовує діяльність Ради;

– скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

– підписує документи від імені Ради;

– представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

13. Рада здійснює свою діяльність у формі засідань, які скликаються в міру необхідності, але не менше ніж один раз на півріччя. Члени Ради можуть брати участь у роботі депутатських комісій з правом дорадчого голосу.

14. Засідання Ради проводяться відкрито. За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

16. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

17. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

18. Рішення Ради публікуються у газеті “Галичина” та розміщуються на офіційній сторінці обласної ради в мережі Інтернет.

19.Строк повноважень Ради – до обрання обласної ради нового скликання.

20. Зміни та доповнення до цього Положення, а також до кількісного та персонального складу Ради, вносяться за розпорядженням голови обласної ради.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]