Положення про Консультативну раду


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 25.12.2015 № 826-р

Положення
про Консультативну раду з питань місцевого самоврядування

1. Консультативна рада з питань місцевого самоврядування (далі – Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при голові обласної ради і утворюється на підставі його розпорядження.

Консультативна рада – постійно діючий колегіальний орган, який утворюється на добровільних засадах на термін повноважень міських, районних та обласної рад сьомого демократичного скликання.

Мета її утворення – сприяння законодавчо визначеній діяльності депутатів місцевих рад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування та реалізації державної політики щодо сталого розвитку територіальних громад, районів і міст області, підвищення рівня життя населення області.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

– вироблення та подання до Верховної Ради України узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань місцевого самоврядування для забезпечення гарантій та інтересів місцевого самоврядування;

– координація роботи органів місцевого самоврядування області, участь в обговоренні актуальних питань розвитку місцевого самоврядування в Україні;

– сприяння конструктивній взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади, вдосконалення механізму їх відносин при виконанні власних і делегованих повноважень, здійсненні бюджетної, податкової політики, управлінні майном, що є в комунальній та спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженні й контролі за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку тощо;

– вивчення і поширення вітчизняного та світового досвіду з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку, запровадження стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування у територіальних громадах; – сприяння діяльності добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування з метою ефективнішого здійснення ними своїх повноважень.

4. На виконання основних завдань, визначених цим Положенням, Консультативна рада:

– розробляє пропозиції щодо взаємодії органів місцевого самоврядування з виконання покладених на них Конституцією та законами України повноважень і функцій;

– взаємодіє з комітетами та депутатськими фракціями Верховної Ради України, депутатськими фракціями у місцевих радах, асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування, науковими і громадськими організаціями;

– делегує представників органів місцевого самоврядування від області при проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України, розгляді в комітетах Верховної Ради України питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку;

– забезпечує підготовку, видання та поширення друкованої продукції із досвідом роботи місцевих рад, їх виконавчих органів, депутатів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, а також матеріалів нарад-семінарів, науково-практичних конференцій, “круглих столів” тощо, які проводяться Консультативною радою;

– розглядає ініціативи органів місцевого самоврядування, їх асоціацій і об’єднань та вносить пропозиції голові обласної ради;

– сприяє створенню належних умов для діяльності, навчання та підвищення кваліфікації депутатів і посадових осіб місцевих рад;

– здійснює інші заходи відповідно до покладених на неї завдань.

5. До складу Консультативної ради входять:
– голова обласної ради;
– перший заступник голови обласної ради;
– заступник голови обласної ради;
– керуючий справами – заступник керівника виконавчого апарату обласної ради; – голови районних рад;
– міські голови міст обласного значення.

Консультативну раду очолює голова обласної ради.

Персональний склад Консультативної ради затверджується розпорядженням голови обласної ради.

6. Організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу у квартал, як в обласній раді, так і на базі районів або територіальних громад.

Засідання Консультативної ради скликаються її Головою.

Засідання Консультативної ради є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин від її персонального складу.

Засідання Консультативної ради веде її Голова. У разі відсутності Голови засідання Консультативної ради за його дорученням веде заступник.

7. Проект порядку денного засідання Консультативної ради формується з урахуванням пропозицій членів ради і затверджується її Головою.

8. Рішення Консультативної ради ухвалюється більшістю голосів від її загального складу.

Рішення Консультативної ради підписує головуючий на засіданні.

Рішення Консультативної ради мають рекомендаційний характер і доводяться до відома органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, інших об’єднань та подаються для оприлюднення в місцевих засобах масової інформації.

9. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань може утворювати робочі групи та залучати у встановленому порядку до участі в їх роботі посадових осіб органів місцевого самоврядування, представників громадськості, вчених і фахівців.

10. Організаційне, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове та інше забезпечення діяльності Консультативної ради, її робочих груп здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.

11. Консультативна рада використовує в роботі бланки зі своїм офіційним найменуванням.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]