Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2016. № 480-р
м. Івано-Франківськ

Про затвердження розміру фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
та порядку відшкодування цих витрат 

 

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.3. Зразок заявки на виписку рахунка для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.4. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія.

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови обласної ради від 27.05.2016. №480-р
ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Івано-Франківською обласною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли обласна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більше 10 сторінок запитуваних документів.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані зі скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов’язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. Розмiр вiдшкодування витрат на копiювання або друк запитуваних документiв визначається виконавцем за запитом вiдповiдно до розмiру фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються на запити на iнформацiю, розпорядником якої є обласна рада, затверджених цим Порядком.

5. Виконавець по запиту в разi необхiдностi здiйснення копiювання або друку документiв за запитом на iнформацiю обсягом бiльше 10 сторiнок готує заявку на виписку рахунка для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом (далi – Заявка), до відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради за формою, затвердженою цим розпорядженням.

6. На пiдставi отриманої Заявки працiвник відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради протягом одного робочого дня виписує рахунок для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю (далi – Рахунок), за формою, затвердженою цим розпорядженням, передає його виконавцю по запиту для направлення у встановлений Законом “Про доступ до публічної інформації” строк запитувачу iнформацiї.

7. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Івано-Франківської обласної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

8. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію Івано-Франківської обласної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

9. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов’язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови обласної ради від 27.05.2016. №480-р
РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Копіювання або друк копій документів формату А4  та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,06 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3  та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,12 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) – 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

5. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 27.05.2016. №480-р

Заявка

вiд “___” ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здiйснення оплати витрат
на копiювання або друк документiв,
що надаються за запитом на iнформацiю

___________________________________________________________________
(найменування структурного пiдроздiлу, у якому знаходиться запитувана iнформацiя)

 

Прiзвище та iнiцiали запитувача – фiзичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Кiлькiсть сторінок

Копiювання або друк копiй документiв формату А4 та меншого розмiру (в тому числi двостороннiй друк)

Копiювання або друк копiй документiв формату А3 та більшого розміру (у тому числi двостороннiй друк)

Копiювання або друк копiй документiв будь-якого формату, якщо в документах поряд з вiдкритою iнформацiєю мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що потребує її вiдокремлення, приховування тощо (у тому числi двостороннiй друк)

Використання послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв”язку (необхідне підкреслити з вказанням необхідої нформації (вид відправлення, тривалість розмови тощо) для визначення фактичних витрат _____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Х

     (за вiдсутностi даних ставиться прочерк)

 

Виконавець:

____________
(пiдпис)

 

____________
(П.I.Б.)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 27.05.2016 №480-р

З Р А З О К

 Надавач послуг:        Івано-Франківська обласна рада

 Реєстраційний рахунок  ______________________________

 МФО банку              836014

 Код ЄДРПОУ             00022510

 Платник:               __________________________________________

                                  __________________________________________

РАХУНОК № ___________

від  ___  ______________ 2016 року

——————————————————————

|  Найменування             |  Вартість  |  Кількість |  Ціна    |

|                           |виготовлення|аркушів, од.|(без ПДВ),|

|                           | 1 арк (без |            |  грн.    |

|                           |  ПДВ), грн.|          |              |

|———————————-+————+————+———-|

|Відшкодування фактичних    |            |            |          |

|витрат на копіювання або       |            |            |          |

|друк документів, що                  |            |            |          |

|надаються за запитом на         |            |            |          |

|інформацію                                  |            |            |          |

|———————————-+————+————+———-|

|Витрати, пов’язані із                 |     X      |     X      |          |

|наданням відповідей за           |            |            |          |

|запитами на інформацію з      |            |            |          |

|використанням послуг             |            |            |          |

|поштового, факсового,             |            |            |          |

|телефонного та іншого            |            |            |          |

|зв’язку                                           |            |            |          |

|———————————+————+————+———-|

|РАЗОМ                                          |            |            |          |

——————————————————————

 Усього до сплати:                    ____________________________

                                                       ____________________________

                                             (сума прописом)

 Виконавець     _______________       ____________________________

                    (підпис)               посада (П.І.Б.)

 

 

Про затвердження Переліку видів публічної інформації,
що знаходиться розпорядженні Івано-Франківської обласної ради

 

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2016. № 479-р
м. Івано-Франківськ

Про затвердження Переліку видів публічної
інформації, що знаходиться  розпорядженні
Івано-Франківської обласної ради

На виконання статей 14, 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити  Перелік видів публічної інформації (далі – Перелік), що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради згідно з  додатком.

2.  Відділу електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради (В. Мельничук) забезпечити оприлюднення цього розпорядження у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами обласної ради В. Скрипничука

 

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови обласної ради від 27.05.2016. №479-р

Перелік видів публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради:

 

1.    Інформація про обласну раду.

1.1  Повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласної ради.

1.2. Інформація про депутатів та виконавчий апарат обласної ради, контактні телефони.

1.3. Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради.

1.4. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

2.  Інформація про діяльність обласної ради.

2.1. Регламент обласної ради.

2.2. Положення про президію, постійні та тимчасові комісії обласної ради.

2.3. Інформація про роботу президії, постійних та тимчасових контрольних комісій.

2.4. Інформація про участь депутатів обласної ради в роботі ради та її органів.

2.5. Інформація про чисельний склад та персональний склад депутатських фракцій обласної ради.

2.6. Плани роботи  та основні заходи обласної ради.

2.7. Звіти про виконання обласних програм.

2.8. Інформація про регуляторні акти та аналізи їх регуляторного впливу.

2.9. Інформація про закупівлі товарів і послуг та проведення тендерних закупівель.

2.10. Інформація щодо підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад області.

2.11. Інформація щодо об’єктів нерухомості та оренди об’єктів спільної власності територіальних громад області.

3.  Проекти рішень обласної ради.

4.  Рішення обласної ради.

5.  Розпорядження голови обласної ради.

6. Інформація про звернення громадян до керівництва та депутатів обласної ради.

7.  Інформація з питань бухгалтерського обліку.

7.1. Інформація про фінансові ресурси (структура й обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

8.  Відомості про доступ до публічної інформації.

8.1. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

9.  Інформація про міжнародну та міжрегіональну співпрацю з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, громадськими організаціями та товариствами.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]