Про доступ до публічної інформації


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2016. № 480-р
м. Івано-Франківськ

Про затвердження розміру фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
та порядку відшкодування цих витрат 


Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання частини третьої статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”.

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.3. Зразок заявки на виписку рахунка для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитами на інформацію (додається).

1.4. Зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія.

Голова обласної ради                                   Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 27.05.2016. №480-р

ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Івано-Франківською обласною радою за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у випадку, коли обласна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більше 10 сторінок запитуваних документів.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані зі скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов’язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

4. Розмiр вiдшкодування витрат на копiювання або друк запитуваних документiв визначається виконавцем за запитом вiдповiдно до розмiру фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються на запити на iнформацiю, розпорядником якої є обласна рада, затверджених цим Порядком.

5. Виконавець по запиту в разi необхiдностi здiйснення копiювання або друку документiв за запитом на iнформацiю обсягом бiльше 10 сторiнок готує заявку на виписку рахунка для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом (далi – Заявка), до відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради за формою, затвердженою цим розпорядженням.

6. На пiдставi отриманої Заявки працiвник відділу бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної ради протягом одного робочого дня виписує рахунок для здiйснення оплати фактичних витрат на копiювання або друк документiв, що надаються за запитом на iнформацiю (далi – Рахунок), за формою, затвердженою цим розпорядженням, передає його виконавцю по запиту для направлення у встановлений Законом “Про доступ до публічної інформації” строк запитувачу iнформацiї.

7. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідний структурний підрозділ Івано-Франківської обласної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

8. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію Івано-Франківської обласної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

9. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх пов’язане з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 27.05.2016. №480-р

РОЗМІР фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Копіювання або друк копій документів формату А4  та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,06 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

2. Копіювання або друк копій документів формату А3  та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк) – 0,12 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

3. Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк) – 0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки.

4. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

5. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

голови обласної ради

від 27.05.2016. №480-р


Заявка

вiд “___” ____________ 20 __ року
на виписку рахунка для здiйснення оплати витрат
на копiювання або друк документiв,
що надаються за запитом на iнформацiю

___________________________________________________________________
(найменування структурного пiдроздiлу, у якому знаходиться запитувана iнформацiя)

 

Прiзвище та iнiцiали запитувача – фiзичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

Послуга, що надається

Кiлькiсть сторінок

Копiювання або друк копiй документiв формату А4 та меншого розмiру (в тому числi двостороннiй друк)

Копiювання або друк копiй документiв формату А3 та більшого розміру (у тому числi двостороннiй друк)

Копiювання або друк копiй документiв будь-якого формату, якщо в документах поряд з вiдкритою iнформацiєю мiститься iнформацiя з обмеженим доступом, що потребує її вiдокремлення, приховування тощо (у тому числi двостороннiй друк)

Використання послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв”язку (необхідне підкреслити з вказанням необхідої нформації (вид відправлення, тривалість розмови тощо) для визначення фактичних витрат _____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Х

     (за вiдсутностi даних ставиться прочерк)

 

Виконавець:

____________
(пiдпис)

 

____________
(П.I.Б.)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
голови обласної ради
від 27.05.2016 №480-р

З Р А З О К

 Надавач послуг:        Івано-Франківська обласна рада

 Реєстраційний рахунок  ______________________________

 МФО банку              836014

 Код ЄДРПОУ             00022510

 Платник:               __________________________________________

                        __________________________________________

РАХУНОК № ___________

від  ___  ______________ 2016 року

НайменуванняВартістьв иготовлення 1 арк (без ПДВ), грн.Кількість аркушів, од.Ціна (без ПДВ), грн.

Відшкодування фактичних    витрат на копіювання або друк документів,  надаються за запитом на  |інформацію

Витрати, пов’язані із наданням відповідей за  запитами на інформацію з  використанням послуг  поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язкуХХ
РАЗОМ

 Усього до сплати:                    ____________________________

                                      ____________________________

                                             (сума прописом)

 Виконавець     _______________       ____________________________

                    (підпис)               посада (П.І.Б.)

 Про затвердження Переліку видів публічної інформації, що знаходиться розпорядженні Івано-Франківської обласної ради

 

УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2016. № 479-р

м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Переліку видів публічної 

інформації, що знаходиться  розпорядженні 

Івано-Франківської обласної ради

 

На виконання статей 14, 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити  Перелік видів публічної інформації (далі – Перелік), що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради згідно з  додатком.

2.  Відділу електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради (В. Мельничук) забезпечити оприлюднення цього розпорядження у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами обласної ради В. Скрипничука

 

Голова обласної ради                                      Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови

обласної ради від 27.05.2016. №479-р

 

Перелік видів публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради:

1.    Інформація про обласну раду.

1.1  Повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласної ради.

1.2. Інформація про депутатів та виконавчий апарат обласної ради, контактні телефони.

1.3. Положення про структурні підрозділи виконавчого апарату обласної ради.

1.4. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

2.  Інформація про діяльність обласної ради.

2.1. Регламент обласної ради.

2.2. Положення про президію, постійні та тимчасові комісії обласної ради.

2.3. Інформація про роботу президії, постійних та тимчасових контрольних комісій.

2.4. Інформація про участь депутатів обласної ради в роботі ради та її органів.

2.5. Інформація про чисельний склад та персональний склад депутатських фракцій обласної ради.

2.6. Плани роботи  та основні заходи обласної ради.

2.7. Звіти про виконання обласних програм.

2.8. Інформація про регуляторні акти та аналізи їх регуляторного впливу.

2.9. Інформація про закупівлі товарів і послуг та проведення тендерних закупівель.

2.10. Інформація щодо підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад області.

2.11. Інформація щодо об’єктів нерухомості та оренди об’єктів спільної власності територіальних громад області.

3.  Проекти рішень обласної ради.

4.  Рішення обласної ради.

5.  Розпорядження голови обласної ради.

6. Інформація про звернення громадян до керівництва та депутатів обласної ради.

7.  Інформація з питань бухгалтерського обліку.

7.1. Інформація про фінансові ресурси (структура й обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо).

8.  Відомості про доступ до публічної інформації.

8.1. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію.

9.  Інформація про міжнародну та міжрегіональну співпрацю з органами місцевого самоврядування, органами державної влади, громадськими організаціями та товариствами. 

УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2016. № 478-р
м. Івано-Франківськ

Про Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської  обласної ради

На виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації”, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою створення дієвих механізмів для реалізації права громадян на доступ до публічної інформації:

1. Затвердити  Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради (додається).

2. Відділу електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради (В. Мельничук) забезпечити оприлюднення цього розпорядження у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія.

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови обласної ради від 27.05.2016. № 478-р

Порядок доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради

1. Загальні положення

1.1. Метою розроблення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради, є забезпечення ефективності та прозорості її діяльності, створення дієвих механізмів для реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Підставою для розроблення Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради (далі – Порядок), є Закон України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон).

1.3. Відповідальним за дотримання Порядку в Івано-Франківській обласній раді є відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради, на який покладено обов’язки щодо забезпечення доступу до публічної інформації, здійснення її оприлюднення, а також опрацювання, систематизація, аналіз та контроль за задоволенням запитів на інформацію, надання консультацій під час їх оформлення.

1.4. Згідно із Законом “Про доступ до публічної інформації” публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

1.5. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, установлених Законом.

2. Доступ до публічної інформації

2.1. Доступ до публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради, здійснюється шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

 – на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної ради в мережі Інтернет;

 – у  друкованих виданнях;

 – будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

3. Публічна інформація з обмеженим доступом

3.1. Інформацією з обмеженим доступом є:

– конфіденційна інформація;

– таємна інформація;

– службова інформація.

3.2. Обмеження в доступі до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради, здійснюється на підставах, визначених Зако98+ном, при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

3.3. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.

3.4. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:

1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в Івано-Франківській обласній раді;

2) є посадовими особами органу місцевого самоврядування першої або другої категорій.

3.5. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

3.6. Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку, за їхнім бажанням, відповідно до передбачених ними умов.

3.7. Івано-Франківська обласна рада може поширювати конфіденційну інформацію, якою вона володіє, лише за згодою осіб, які обмежили доступ до цієї інформації, а за відсутності такої згоди – лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.8. Івано-Франківська обласна рада, яка володіє інформацією про особу, зобов’язана:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених Законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений Законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

3.9. Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до п. 3.2 цього Порядку, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену Законом таємницю.

3.10. До службової інформації Івано-Франківської обласної ради належить внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій Івано-Франківської обласної ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3.11. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до п. 3.2 цього Порядку.

3.12.  Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, не може бути обмеженим у доступі.

4. Порядок оприлюднення документів, що містять публічну інформацію, на офіційному веб-сайті

4.1. Усі документи, що містять публічну інформацію, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті.

4.2. Працівник виконавчого апарату обласної ради, відповідальний за підготовку документа, що підлягає оприлюдненню, після його підписання відповідними посадовими особами подає електронну версію та копію документа в паперовому вигляді у відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради.

4.3. Працівник виконавчого апарату обласної ради, відповідальний за організаційне забезпечення роботи відповідної постійної комісії обласної ради:

4.3.1. Подає електронну версію та копію в паперовому вигляді порядку денного засідання постійної комісії у відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради для розміщення на офіційному веб-сайті.

4.3.2. Подає електронну версію та копію в паперовому вигляді протоколу засідання відповідної постійної комісії у відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради для розміщення на офіційному веб-сайті.

4.4. Працівник виконавчого апарату обласної ради, відповідальний за протоколювання сесії, подає електронну версію протоколу та його копію в паперовому  вигляді у відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради для розміщення на офіційному веб-сайті.

4.5. Електронні версії  та копії в паперовому вигляді проектів рішень, завізованих відповідно до вимог Регламенту Івано-Франківської обласної ради сьомого демократичного скликання, подаються у відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради для розміщення на офіційному веб-сайті.

4.6. Відділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради після отримання документа, що підлягає оприлюдненню, розміщує його електронну версію на офіційному веб-сайті.

4.7. Інформація, розміщена на веб-сайті, повинна містити дату оприлюднення.

5. Запит на інформацію

6.1. Надання публічної інформації Івано-Франківською обласною радою здійснюється у відповідь на запит на інформацію.

6.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити на інформацію можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

6.3. Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

6.4. Зразок форми запиту на інформацію додається.

6.5. Контакти для оформлення запиту на інформацію:

–    усно: телефон (0342) 55-64-92;

–  письмово:    Івано-Франківська  обласна  рада,  вул. Грушевського, 21,     м. Івано-Франківськ,  76004 (на конверті вказувати “Запит на інформацію”).

6. Строки розгляду запиту на інформацію

7.1. Івано-Франківська обласна рада як розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію в межах своєї компетенції не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7.2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

7.3. Клопотання про термінове опрацювання запиту на інформацію має бути обґрунтованим.

7.4. У разі якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, обласна рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку обласна рада повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

7. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

8.1. Івано-Франківська обласна рада має право відмовити в задоволенні запиту на інформацію у разі, якщо:

1)  не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до розділу 3 цього Порядку;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені  Законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених   Порядком.

8.2. У відмові в задоволенні запиту на інформацію повинно бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату відмови;

3) вмотивовану підставу відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

8.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

8.4. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення у передбачені Законом строки в разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

8.5. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту на інформацію;

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

3) причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений  строк;

4) строк, у який буде задоволено запит;

5) підпис.

8. Плата за надання інформації

9.1. Інформація на запит надається безкоштовно.

9.2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

9.3. Івано-Франківською обласною радою передбачається розмір фактичних витрат на копіювання та друк у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

9.4. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

9. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності  обласної ради або її посадових осіб

10.1. Рішення, дії чи бездіяльність Івано-Франківської обласної ради та її посадових осіб можуть бути оскаржені до суду.

10.2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання Івано-Франківською обласною радою передбаченого Законом обов’язку оприлюднювати інформацію;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність Івано-Франківської обласної ради, що порушили законні права та інтереси запитувача.

10.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 


Додаток

до Порядку доступу до публічної інформації, що знаходиться в розпорядженні Івано-Франківської обласної ради

Зразок форми запиту  на інформацію:

Запит на інформацію

 

 

Розпорядник інформації

Івано-Франківська обласна рада

(вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)

Кому

  голові Івано-Франківської обласної ради  О.Сичу

П. І. Б. запитувача;

найменування запитувача

Загальний опис необхідної інформації

або

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит

Прошу у встановлений Законом України Про доступ до публічної інформації строк надати мені відповідь:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати e-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

Дата запиту, підпис

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]