Про внесення змін до регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 473-13/2017
м. Івано-Франківськ

Про внесення змін до
регіональної цільової програми
сприяння розвитку
громадянського суспільства
в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки

З метою удосконалення регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, покращення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само­врядування з інститутами громадянського суспільства для спільного вирішення завдань регіональної політики, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 р. № 1049 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами), обласна рада

вирішила:

  1. Внести зміни до регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015. № 43-2/2015:

1.1. У тексті Програми слова “наукова рада” замінити словами “науково-експертна рада” у відповідних відмінках.

1.2. Пункт 3.1. Переліку заходів викласти в такій редакції:

“3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики та питань суспільного розвитку області, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.”

1.3. Затвердити нову редакцію Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проектів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства (додається).

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук).

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 473-13/2017

Положення про порядок проведення конкурсу
з визначення проектів (програм),
розроблених інститутами громадянського суспільства

 

Розділ 1. Загальні питання.

  1. Цим Положенням регулюється процедура організації та проведення конкурсу з визначення проектів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – Конкурс), та моніторингу їх виконання (реалізації).
  2. Дія цього Положення не поширюється на передбачені законами випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам, громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам і регіональним осередкам, підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємствам та об’єднанням зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.
  3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

інститут громадянського суспільства – громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи зі статусом юридичної особи, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

конкурсна документація – комплект документів, що містить вимоги до оформлення інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

конкурсна комісія – консультативно-дорадчий орган, що утворюється розпорядженням голови обласної ради для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання проектів (програм) та здійснює загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу;

конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються інститутами громадянського суспільства для участі в Конкурсі;

програма – комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем регіональної політики та суспільного розвитку області;

проект – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу;

робочий орган – відділ виконавчого апарату обласної ради, що здійснює організаційні заходи, пов’язані з проведенням Конкурсу;

учасник – інститут громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в Конкурсі;

переможець конкурсу – інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем Конкурсу та отримує фінансову підтримку за рахунок коштів обласного бюджету.

  1. Метою Конкурсу є відбір проектів (програм), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством, які спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку громадянського суспільства, розвиток ініціативи населення у вирішенні питань регіонального значення, залучення громадськості до розв’язання питань місцевого розвитку.
  2. Основними завданнями Конкурсу є:

– створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства;

– забезпечення співпраці органів влади та інститутів громадянського суспільства у процесі формування та реалізації регіональної політики;

– підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства для вирішення завдань регіональної політики;

– підвищення професійного рівня та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та органів влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;

– проведення просвітницьких, правозахисних, інформаційних та екологічних кампаній через інститути громадянського суспільства.

  1. Напрями діяльності та тематика проектів (програм), які подаватимуться для участі у Конкурсі, визначаються щорічно під час оголошення Конкурсу.

Розділ 2. Організаційне забезпечення Конкурсу.

2.1. Загальне керівництво щодо організації та проведення Конкурсу здійснює конкурсна комісія.

2.2. Керівництво і персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Головою конкурсної комісії є перший заступник голови обласної ради.

До складу конкурсної комісії входять депутати обласної ради (за згодою), представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ, незалежні експерти.

Члени конкурсної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

2.3. Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника Конкурсу.

Члени конкурсної комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

За поданням конкурсної комісії член комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, виключається з її складу.

Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення конкурсною комісією рішення про визначення переможців Конкурсу, зазначене рішення підлягає перегляду. Індивідуальні оцінки члена конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, не враховуються.

2.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке проводить її голова, а у разі його відсутності – заступник голови конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше як половина її членів.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Усі рішення, прийняті конкурсною комісією, зазначаються в протоколі, який підписується головою і секретарем комісії.

2.5. Конкурсна комісія:

1) затверджує план здіснення необхідних організаційно-технічних заходів з проведення конкурсу;

2) здійснює контроль за виконанням функцій робочого органу;

3) розглядає і затверджує документи, пов’язані з Конкурсом, які підготовлені робочим органом;

4) визначає напрями діяльності та тематику проектів (програм), які подаватимуться для участі у Конкурсі;

5) формує пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу та подає їх на затвердження голові обласної ради;

6) у разі потреби приймає рішення щодо проведення перевірки достовірності інформації, зазначеної у конкурсній пропозиції учасника;

7) затверджує методику оцінювання та відбору конкурсних пропозицій, поданих учасниками Конкурсу.

2.6. Безпосереднє здіснення організаційних заходів, пов’язаних з Конкурсом покладається на робочий орган – відповідний відділ виконавчого апарату обласної ради.

Робочий орган:

1) сприяє конкурсній комісії у підготовці і проведенні Конкурсу;

2) розробляє і подає на затвердження конкурсної комісії форми заяви, аплікаційну форму, форми кошторису витрат, вимоги до розроблення проектів (програм), які подаються учасником у складі конкурсної документації;

3) розробляє та подає на затвердження конкурсної комісії методику оцінювання та відбору конкурсних пропозицій, поданих учасниками конкурсу,  а також інші документи, пов’язані з організацією Конкурсу;

4) проводить реєстрацію заяв та інших необхідних документів, здійснює перевірку проектів (програм) на відповідність вимогам Конкурсу та подальшу реєстрацію його учасників;

5) надає консультативну допомогу учасникам конкурсу щодо організації, умов та порядку проведення Конкурсу;

6) здійснює моніторинг реалізації проектів (програм);

7) аналізує соціально-економічні наслідки реалізації проектів (програм) за звітами, що подаються переможцями Конкурсу;

8) здійснює поточний та підсумковий контроль за реалізацією проекту.

  1. Процедура проведення Конкурсу.

3.1. Рішення про оголошення Конкурсу приймається конкурсною комісією і затверджується розпорядженням голови обласної ради.

Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу та умови його проведення оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної ради та публікуються в газеті “Галичина”.

У повідомленні про проведення Конкурсу зазначаються:

пріоритетні завдання та актуальні питання регіонального розвитку, на виконання яких повинні спрямовуватися проекти (програми), розроблені учасниками Конкурсу;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором Конкурсу;

вимоги до конкурсної пропозиції;

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення Конкурсу.

3.2. Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства подають робочому органу конкурсні пропозиції у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення Конкурсу.

Робочий орган здійснює реєстрацію конкурсних пропозицій та видає учасникові Конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

3.3. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення Конкурсу;

Інститут громадянського суспільства може подавати на Конкурс лише одну конкурсну пропозицію. Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові Конкурсу.

3.4. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у Конкурсі;

2) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис проекту (програми) та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту (програми);

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання проекту (програми);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід реалізації проектів (програм) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція повинна передбачати співфінансування проекту (програми) в розмірі не менш як 25 відсотків загального обсягу фінансування зі сторони учасника.

Внесок для реалізації проекту (програми) може здійснюватися учасником у формі матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду тощо.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

3.5. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в Конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 3.3. цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

зміст проектів та програм не відповідає основним напрямам, умовам проведення Конкурсу, вимогам щодо їх розроблення.

3.6. Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців Конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації проектів (програм), передбаченого у обласному бюджеті на відповідний бюджетний період.

3.7. Робочий орган розглядає надані заяви і документи на участь у Конкурсі щодо їх відповідності вимогам Конкурсу або надає відмову у разі їх невідповідності.

3.8. Конкурсні пропозиції оцінюються кожним членом конкурсної комісії індивідуально шляхом виставляння балів від 0 до 5 за такими критеріями:

відповідність проекту (програми) його меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) проекту (програми);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для реалізації проекту (програми) та очікуваних результатів виконання проекту (програми);

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації проекту (програми), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

3.9. Конкурсна комісія на своєму засіданні підсумовує результати оцінки конкурсних пропозицій, складає рейтинг конкурсних пропозицій. Рейтинг конкурсних пропозицій впорядковується за балами від більшого до меншого.

У разі коли конкурсні пропозиції набирають однакову кількість балів, вище рейтингове місце займає конкурсна пропозиція, яка має вищі результативні показники реалізації проекту (програми) із застосуванням принципу економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Конкурсна комісія на своєму засіданні може визначити прохідний бал. У разі встановлення прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні пропозиції, що набрали суму балів, яка дорівнює прохідному балу або перевищує його.

На підставі рейтингу конкурсна комісія схвалює пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу та подає їх на затвердження голові обласної ради.

Голова обласної ради видає розпорядження про визначення переможців Конкурсу та обсяги фінансування на поточний бюджетний рік.

3.10. Протягом п’яти робочих днів після прийняття відповідного розпорядження голови обласної ради робочий орган розміщує на офіційному веб-сайті обласної ради та публікує в газеті “Галичина” інформацію про результати Конкурсу.

Розділ 4. Реалізація проектів.

4.1. Реалізація переможцем Конкурсу проекту (програми) відбувається відповідно до заходів, передбачених проектом (програмою).

4.2. З переможцем Конкурсу укладається угода щодо реалізації проекту (програми) між ним та конкурсною комісією.

Угода повинна містити опис та план реалізації проекту (програми) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки організатора Конкурсу щодо фінансування проекту (програми) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та подання організаторові Конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, передбачених у рамках реалізації проекту (програми), матеріалів, підготовлених у рамках реалізації проекту (програми), проміжних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проекту (програми) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Угода повинна містити зобов’язання переможця Конкурсу про повернення бюджетних коштів у разі невиконання проекту (програми).

Під час укладання договорів з переможцями Конкурсу рекомендований конкурсною комісією обсяг бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для реалізації ними відповідного проекту (програми) може бути змінений з метою приведення кошторису проекту (програми) у відповідність з вимогами бюджетного законодавства та принципами економного та ефективного використання бюджетних коштів.

Реалізація проекту (програми) має бути завершена в межах бюджетного періоду, у якому виділялися кошти з обласного бюджету на його реалізацію.

4.3. У разі коли інститут громадянського суспільства не виконав (не реалізував) проект (програму), для виконання якого надавалася фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів у попередньому бюджетному періоді, конкурсна комісія приймає рішення стосовно можливості допущення конкурсної пропозиції до участі в Конкурсі.

4.4. У разі коли переможець Конкурсу письмово відмовляється від виконання (реалізації) проекту (програми), конкурсна комісія приймає рішення про подальше спрямування бюджетних коштів з урахуванням необхідності виконання завдань, визначених на бюджетний період організатором Конкурсу.

4.5. Переможець Конкурсу після реалізації проекту (програми) подає конкурсній комісії звіт про виконання заходів проекту (програми) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою та у строк, що визначені конкурсною комісією.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках проекту (програми), результативні показники виконання (реалізації) проекту (програми), у разі невиконання умов договору повністю або частково – причини такого невиконання; оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект (програма).

У разі не подання звіту у встановлені терміни проект (програма) вважається невиконаним.

4.6. Робочий орган після надходження всіх звітів переможців Конкурсу у місячний термін готує підсумковий висновок щодо виконання (реалізації) кожного проекту (програми), в якому зазначається інформація про:

обсяг бюджетних коштів, наданих для реалізації проекту (програми) та обсяг витрачених на реалізацію проекту (програми) коштів;

відповідність результативних показників виконання (реалізації) проекту (програми) запланованим результативним показникам.

4.7. Конкурсна комісія за результатами моніторингу підсумкового звіту переможця Конкурсу може прийняти рішення про невиконання проекту (програми).

На підставі такого рішення конкурсна комісія може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається відповідному інституту громадянського суспільства.

Після надходження рішення конкурсної комісії про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства у тижневий строк повертає кошти до обласного бюджету та невідкладно інформує про це конкурсну комісію.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]