Про внесення змін до рішення обласної ради від 25.12.2015. № 63-2/2015 “Про Регламент Івано-Франківської обласної ради (нова редакція)”


УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія)
РІШЕННЯ

від 18.03.2016. № 101-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про внесення змін до рішення
обласної ради від 25.12.2015.
№ 63-2/2015 “Про Регламент
Івано-Франківської обласної
ради (нова редакція)”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо поіменних голосувань” обласна рада

вирішила:

  1. Внести такі зміни до Регламенту Івано-Франківської обласної ради:

1) викласти пункт 2.6. у такій редакції:

“2.6. Затвердження порядку денного сесії та заяви депутатських фракцій.

2.6.1. Після відкриття сесії перед затвердженням порядку денного відводиться до 15 хвилин для стислих (до 3 хвилин) виступів і заяв уповноважених представників депутатських фракцій з внесенням пропозицій, повідомлень без прийняття рішень по них.

За наполяганням фракцій оголошені ними заяви вносяться на обговорення в порядок денний наприкінці пленарного засідання.

2.6.2. Після реєстрації депутатів та за наявності кворуму пленарне засідання ради починається із затвердження порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного подає на пленарному засіданні голова ради або особа, яка головує на сесії, керівники або уповноважені представники фракцій, депутати.

2.6.3. Питання вважається внесеним до проекту порядку денного сесії, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.6.4. Порядок денний сесії після обговорення затверджується або, у разі необхідності, змінюється за результатами голосування депутатів більшістю голосів від загального складу ради.”

 

2) викласти пункт 2.9 “Порядок голосування” у такій редакції:

“2.9 “Порядок голосування.

2.9.1. На сесії з усіх питань проводиться відкрите особисте голосування, якщо перед голосуванням депутатами не визначено іншої процедури голосування. Голосування може бути відкритим, відкритим поіменним, рейтинговим, таємним.

2.9.2. Для здійснення голосування (відкритого, відкритого поіменного, рейтингового, таємного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням.

На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

2.9.3. Відкритим голосуванням затверджується порядок денний сесії, приймаються проекти рішень за основу, вносяться зміни до проекту рішення.

2.9.4. До введення в дію електронної системи голосування в обласній раді встановлюється така процедура персонального голосування:

1) відкрите поіменне голосування з кожного питання порядку денного здійснюється шляхом заповнення депутатами бюлетеня такого зразка:

 

 

Івано-Франківська обласна рада VII демократичного скликання

______________ сесія (_________ ________20___)

 

Результати персонального голосування:

 

1. Про Єдиний день депутата та День депутата в обласній раді

(№ з/п і назва проекту рішення)

 

ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

 

П.І.Б. депутата __________                   Особистий підпис __________

 

 

2) бюлетені, підписані депутатами, опрацьовуються лічильною комісією, результати голосування на пленарному засіданні оголошує голова лічильної комісії;

3) голова лічильної комісії передає бюлетені відповідальним працівникам виконавчого апарату обласної ради;

4) поіменне голосування може проводитись шляхом зачитування головуючим (чи за його дорученням іншою особою) списку депутатів.

Після оголошення головуючим прізвища депутата, депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір “за”, “проти” або “утримався”, про що головуючим робиться відповідна позначка в списку поіменного голосування.

5) результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті обласної ради або в інший, передбачений законодавством спосіб.”

2.9.5. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосуються одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції).

Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

По кожній пропозиції, прийнятій сесією до розгляду, незалежно від того чи проводилось обговорення і чи вносилися поправки, проводиться голосування для її прийняття.

Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

 

2.9.6. Таємне голосування проводиться:

1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 частини першої статті 43, статтями 55, 56 та частиною другою статті 72 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

2) на вимогу не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Порядок голосування встановлюється сесією.

2.9.7. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією.

Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначаються лічильною комісією і оголошуються на сесії.

Кожен депутат може отримати лише один бюлетень.

Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії.

Члени лічильної комісії можуть висловити окрему думку.

Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією.

Відмова від підписання протоколу одним або декількома членами лічильної комісії не є підставою для визнання оголошення результатів голосування нечинними, якщо є більше половини підписів членів лічильної комісії.”

 

3) доповнити пунктом 2.12. такого змісту:

“2.12. Депутатські запити:

2.12.1. Депутатські запити розглядаються наприкінці сесії обласної ради.

2.12.2. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів не пізніше як за З дні до сесії обласної ради та поданий у письмовій формі виконавчому апарату обласної ради.

2.12.3. У депутатському запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посади осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, короткий зміст запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів), назва депутатської фракції, дата складання. Депутатський запит долучається до протоколу сесії.

2.12.4. Головуючий на пленарному засіданні сесії стисло і лаконічно озвучує зміст кожного депутатського запиту. З усіх оголошених на пленарному засіданні депутатських запитів обласна рада приймає єдине рішення, у додатку до якого зазначаються пункти відповідно до оголошених запитів.

2.12.5. Депутат має право звернутися із запитом до керівників місцевих рад та їх органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території області, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

2.12.6. Орган або посадова особа, яким скеровано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

Відповідь на депутатський запит підписується особою, якій він адресований, а в разі її відсутності – особою, яка виконує її обов’язки.

2.12.7. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення. Посадових осіб, яким скеровано запит, своєчасно інформують про дату і час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому засіданні ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.”

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на голову обласної ради О. Сича.

 

 

 

Голова обласної ради                                                        Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]