Про внесення змін і доповнень до  Порядку передачі  в оренду майна спільної власності територіальних     громад сіл,  селищ,  міст  області              


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 16.02.2018. № 777-20/2018
м. Івано-Франківськ

  

Про внесення змін і доповнень
до  Порядку передачі  в оренду
майна спільної власності
територіальних     громад
сіл,  селищ,  міст  області

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, керуючись Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України  від 31.08.2011. № 906, із змінами згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.12.2016. № 923, від 22.11.2017. № 886, з метою підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області обласна рада

вирішила:

  1. Внести такі зміни і доповнення до Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 207-5/2016 “Про передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”:

 

1) доповнити Порядок новим пунктом 4.4. такого змісту:

“4.4. За наявності ініціативи щодо оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)  та іншого окремого індивідуально визначеного майна орган, уповноважений управляти майном, (за його наявності) протягом десяти робочих днів повинен надати Управлінню висновок щодо згоди на оренду або відмови у передачі в оренду / За наявності ініціативи щодо оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення)  та іншого окремого індивідуально визначеного майна балансоутримувач протягом десяти робочих днів повинен надати Управлінню висновок щодо згоди на оренду або відмови у передачі в оренду.”

У зв’язку з цим пункт 4.4. вважати відповідно пунктом 4.5.;

 

2) пункт 5.1. викласти у такій редакції:

“5.1. Юридичні або фізичні особи, які бажають укласти договір оренди майна, подають Управлінню заяву із зазначенням:

– назви та місця знаходження об’єкта оренди, мети та терміну його використання;

– найменування, місця знаходження для юридичних осіб / місця проживання для фізичних осіб, платіжних реквізитів та інформації про засоби зв’язку з ними;

– індентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб / реєстраційного номера облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

 

До заяви додаються такі документи:

– копії установчих документів для юридичних осіб / копії сторінок паспорта (сторінки 1,2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) для фізичних осіб;

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);

– погодження органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності) та/або балансоутримувача;

– погодження органу охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками).

 

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

– інформація про заявника, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби у встановленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

– рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу та щодо створення господарського товариства (у разі оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу).

 

Зазначені документи повинні бути засвідчені підписом заявника та скріплені печаткою (за наявності).”;

 

3) пункт 5.2. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Якщо Управління у встановлений пунктом 4.4. цього Порядку термін не одержало висновків органу, уповноваженого управляти майном, (за його наявності) щодо оренди майна, питання щодо такої оренди вважається з цим органом погодженим.”;

 

4) абзац перший пункту 6.4. викласти у такій редакції:

“6.4. Оголошення про конкурс публікується щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів не пізніше ніж за 40 календарних днів до дати проведення конкурсу (аукціону); щодо нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень) та іншого окремого індивідуально визначеного майна – не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу (аукціону) і повинне містити такі відомості:”;

 

5) абзац четвертий пункту 6.5. викласти у такій редакції:

“- застава для участі в конкурсі (аукціоні). Розмір застави становить не менше як чотири стартові орендні плати;”;

 

6) пункт 6.8. викласти у такій редакції:

“6.8. Для участі в конкурсі (аукціоні) претендент подає на розгляд конкурсної (аукціонної) комісії заяву про участь у конкурсі (аукціоні) із зазначенням:

– пропозиції щодо розміру орендної плати;

– пропозиції щодо виконання умов конкурсу (аукціону);

– інформації про засоби зв’язку з ним.

 

До заяви додаються такі документи:

для юридичних осіб

– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

– копії установчих документів;

– копія звіту про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– документ, що підтверджує сплату застави для участі в конкурсі (аукціоні);

для фізичних осіб

– копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлена довіреність;

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

– документ, що підтверджує сплату застави для участі в конкурсі (аукціоні).

 

  У разі оренди цілісних майнових комплексів до заяви також додаються:

– висновок органу Антимонопольного комітету про можливість передачі претенденту цілісного майнового комплексу;

– техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.

 

Зазначені документи повинні бути засвідчені підписом заявника та скріплені печаткою (за наявності).”;

 

7) пункт 6.11. викласти у такій редакції:

“6.11. Управління протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу (аукціону) забезпечує оприлюднення інформації про результати конкурсу (аукціону) в газеті “Галичина” та на інтернет-сторінці обласної ради.”;

 

8) абзац другий пункту 6.12. викласти у такій редакції:

“Переможець конкурсу (аукціону) після отримання договору оренди майна протягом п’яти робочих днів особисто повертає Управлінню підписаний договір оренди майна. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу (аукціону), та інші пропозиції переможця.”;

 

9) доповнити Порядок новим пунктом 6.13. такого змісту:

“6.13. У разі порушення переможцем конкурсу (аукціону) строку на підписання договору оренди, зазначеного у пункті 6.12. цього Порядку, сплачена ним застава не повертається і до участі у повторному конкурсі (аукціоні) така особа не допускається.

У зв’язку з цим пункти 6.13. – 6.15. вважати відповідно пунктами 6.14. – 6.16.”;

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної  ради                                                                        Олександр Сич

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]