Про доповнення Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки


  УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія) 
РІШЕННЯ

 

від 31.03.2016. № 153-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про доповнення Регіональної
цільової програми розвитку
молодіжного житлового
будівництва в області
на 2013-2017 роки

 

З метою ефективної реалізації Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013–2017 роки, задля удосконалення механізму забезпечення житлом громадян, в тому числі військовослужбовців-учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Доповнити Регіональну цільову програму розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013-2017 роки, затверджену рішенням обласної ради від 18.04.2013. № 897-21/2013, додатком 5 “Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла” (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства (В. Шевченко) і з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                                                     Олександр Сич

 


 

Додаток 5
до Регіональної цільової програми
розвитку молодіжного житлового
будівництва в області
на 2013-2017 роки

 

Положення

про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету

 

Загальна частина

 1. Це Положення визначає порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла відповідно до Регіональної цільової програми розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2013–2017 роки (далі – Програма).
 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:

розпорядник коштів – департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації;

правління Держмолодьжитла – виконавчий орган Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, який контролює цільове та ефективне використання кредитних ресурсів;

замовник та розробник Програми – Івано-Франківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі – Фонд), який організовує у порядку, встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим, громадянам на будівництво (придбання) житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх цільове використання та своєчасне погашення;

кредит – кошти, матеріальні ресурси, що надаються відповідно до цього Положення молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам цільовим призначенням на будівництво (придбання) житла у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором, і підлягають поверненню в порядку і терміни, визначені зазначеним договором;

банк-агент – банк України, який за договором, укладеним відповідно до законодавства з Фондом, здійснює операції з обслуговування кредитів;

кандидат – молода сім’я, яку в правовідносинах, що виникають відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи дружина, або одинокий молодий громадянин (громадянка), які згідно із законодавством мають право на отримання кредиту і подали відповідні документи до Фонду;

кредитні ресурси – кошти, передбачені в обласному бюджеті для надання кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла; кошти, що надходять від погашення кредитів, наданих з обласного бюджету у попередніх періодах, та сплати відсотків за користування ними; кошти забудовників, громадських організацій, кредитних спілок і банків; позабюджетні кошти; благодійні внески фізичних і юридичних осіб; інші надходження, не заборонені законодавством, що спрямовуються Фондом на кредитування будівництва (придбання) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

кредитний договір – договір на отримання кредиту, що укладається в установленому законодавством порядку між Фондом і кандидатом, відповідно до якого здійснюється кредитування будівництва (придбання) житла на умовах, що визначаються згідно з цим Положенням;

позичальник – молода сім’я або одинокий молодий громадянин (громадянка), які отримали кредит на умовах, визначених кредитним договором;

замовник – Фонд, організації молодіжних житлових комплексів, члени Всеукраїнської асоціації “Укрмолодьжитло”, інші юридичні особи, яким Фонд в установленому порядку делегував повноваження із замовлення будівництва житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

забудовник – особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об’єктів житлового будівництва або згідно з укладеними договорами має право розпоряджатися житловою площею у будинках, які будуються (реконструйовуються);

об’єкт кредитування – квартири у багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові будинки або квартири, які будуються;

експертна оцінка – оцінка вартості житла, що склалася на ринку регіону, яка проводиться незалежними експертами згідно із законодавством;

продавець житла – юридична або фізична особа, яка є власником житла та здійснює його продаж;

договір про придбання житла – договір, що укладається між кандидатом і відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі-продажу житла на вторинному ринку, договір про участь у фонді фінансування будівництва, договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно, договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва житла;

кошти на обслуговування – кошти на покриття витрат, пов’язаних з виконанням Програми, які спрямовуються на поточні та капітальні видатки і на матеріально-технічне забезпечення Фонду.

 1. Право на отримання кредиту мають сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно;

військовослужбовці-учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, а також учасники бойових дій, визначені у пункті 2 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

сім`я, в якій чоловік або дружина є державним службовцем або працівником органу місцевого самоврядування та має стаж роботи не менше 5 років;

молоді вчені, подружжя, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповні сім’ї, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій,  вищих  навчальних  закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257, або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

 1. Кредитування будівництва (придбання) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів.
 2. Кредит надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається використаним з моменту отримання позичальником за актом приймання-передачі збудованого (придбаного) за кошти кредиту житла.

Формування кредитних ресурсів

 1. Бюджетні призначення на виконання Програми встановлюються рішенням обласної ради про обласний бюджет та змінами до нього на відповідний рік відповідно до паспорта Програми.
 2. Кредитні ресурси у вигляді коштів, перераховуються на відповідні рахунки розпорядника коштів в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області. Кредитні ресурси у вигляді об’єктів нерухомості, земельних ділянок, інших матеріальних і нематеріальних активів, передані Фонду, обліковуються у грошовому еквіваленті згідно із законодавством.
 3. Кредитні договори укладаються Фондом з кандидатами в межах обсягів кредитних ресурсів, після фактичного перерахування коштів на відповідні рахунки Фонду у Головному управлінні Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області.
 4. Страхування ризиків Фонду та позичальників у період будівництва житла та виконання позичальниками зобов’язань за кредитами здійснюється Фондом відповідно до законодавства.

У період виконання зобов’язання за кредитом збудоване (придбанe) житло підлягає страхуванню позичальником у встановленому порядку.

 

Умови надання та порядок оформлення кредиту

 1. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім’ям та одиноким громадянам на будівництво (придбання) житла терміном до 30 років, але не більше ніж до досягнення старшим з подружжя пенсійного віку. Термін надання кредиту обчислюється з дати укладення кредитного договору.
 2. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла за таких умов:

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, відкритий в банку-агенті, з яким у Фонду укладений договір про співпрацю, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва житла.

Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:

на момент укладення кредитного договору – не менш як половину цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва житла, виходячи із загальної суми внесків позичальника;

під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після отримання технічного паспорта з урахування фактичної площі збудованого житла – решту коштів.

 1. Для отримання кредиту кандидат подає Фонду такі документи:

заяву про отримання кредиту;

довідку про перебування на квартирному обліку або документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов для кандидатів, які постійно проживають в селі;

довідку про склад сім’ї;

копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;

копію свідоцтва про народження дитини (дітей);

документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім’ї, у разі потреби – договір поруки, інші документи, що підтверджують його доходи);

звіт про незалежну оцінку об’єкта купівлі-продажу;

документи, що підтверджують право на перевагу в отриманні кредиту перед іншими кандидатами;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, він несе відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.

 1. Рішення про надання кредиту приймається Фондом протягом 30 днів з дня подання документів за умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в органах Державного казначейства і підлягає погодженню з правлінням Держмолодьжитла.

Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;

сім’ям, в яких один з членів сім’ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Положенням;

неповним сім`ям, в яких мати або батько виховують неповнолітню дитину/дітей;

сім`ям, в якій чоловік або дружина є державним службовцем або працівником органу місцевого самоврядування та має стаж роботи не менше 5 років;

військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а також учасникам бойових дій, визначеним пунком 2 Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;

молодим ученим, подружжю, в якому чоловік або дружина є молодим ученим, та неповним сім’ям, в яких мати або батько є молодим ученим, що потребують поліпшення житлових умов, мають право на отримання кредиту до досягнення молодими вченими віку 35 років включно, вони є громадянами України, працюють на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, зазначених у переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій,  вищих  навчальних  закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 257, або навчаються за денною формою в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

 1. Розмір кредиту на будівництво (придбання) житла визначається Фондом виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 20 кв. метрів на сім’ю (далі – нормативна площа), помноженої на вартість будівництва (придбання) житла за цінами, встановленими відповідно до експертного висновку, що діють на час укладення кредитного договору (далі – розрахункова вартість), та витрат на страхування в період будівництва житла без урахування першого внеску позичальника.

За умови перевищення експертної вартості 1 кв. м житла, встановленої незалежним експертом відповідно до законодавства, над фактичною вартістю будівництва (придбання) житла відповідно до договору купівлі-продажу, при розрахунку розміру кредиту береться до уваги менший із двох зазначених показників.

Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва або придбання індивідуального будинку та господарських будівель у сільських населених пунктах, може бути збільшений на 30 відсотків від суми, обчисленої відповідно до нормативної площі.

У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової вартості будівництва (придбання) житла позичальник сплачує за власний рахунок вартість будівництва (придбання) понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю житла і вартістю, встановленою нормативними розрахунками, а також додаткові витрати на страхування.

 1. Кредитний договір укладається після прийняття Фондом та погодження правлінням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання сторонами кредитного договору кандидат набуває статусу позичальника.

Зміни та доповнення до кредитного договору вносяться шляхом оформлення додаткового договору, що є невід’ємною частиною кредитного договору.

 1. Кредит надається Фондом на підставі кредитного договору, до якого додається розрахунок розміру кредиту з визначеними внесками позичальника та сумами коштів на страхування в період будівництва житла.
 2. За розпорядженням Фонду органи Державного казначейства перераховують кошти з відповідного рахунка Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті та повідомляють про це Фонд.
 3. Фінансування будівництва (придбання) житла здійснюється відповідно до договору на придбання житла у безготівковій формі за письмовим розпорядженням Фонду банком-агентом шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника на рахунок продавця – фізичної або юридичної особи.

 

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування

 1. Погашення кредиту, наданого на будівництво (придбання) житла, і сплата відсотків за користування ним здійснюється позичальником починаючи з дати зарахування коштів кредиту на рахунок позичальника в банку-агенті.

Платежі з погашення кредиту та сплата відсотків за користування ним вносяться в порядку, визначеному кредитним договором, щокварталу (не пізніше ніж останній день кварталу) на рахунок Фонду в банку-агенті.

 1. Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту визначається Фондом шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну погашення цього кредиту з урахуванням вимог пункту 21 цього Положення.

Нарахування відсотків за користування кредитом починається з дати підписання кредитного договору.

 1. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних від суми зобов’язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, крім того, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків від суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох і більше дітей, – 50 відсотків від суми зобов’язань за кредитом.

Якщо у складі сім’ї позичальника сталися зміни, які дають йому право на отримання зазначених пільг, він протягом одного місяця подає до Фонду відповідну заяву та документи встановленого взірця, що підтверджують такі зміни. За умови надання заяви та відповідних документів протягом місяця зміни вносяться з моменту народження дитини/дітей, в іншому випадку – з моменту написання заяви та поданих документів. На підставі цих документів та відповідно до цього Положення до кредитного договору вносяться зміни із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і відсотків за користування ним.

 1. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у розмірі, встановленому кредитним договором. При внесенні щоквартальних платежів першочергово стягується нарахована пеня, потім прострочені платежі, відсотки за користування кредитом та основний платіж з погашення кредиту.
 2. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з обласного бюджету, відсотки за користування ними і пеня зараховуються в установленому порядку до надходжень соціального фонду обласного бюджету і спрямовуються на подальше надання кредитів.

Кредитні ресурси минулих років, які були надані за рахунок коштів обласного бюджету, що повертаються за результатами проведення остаточних розрахунків як зайво перераховані з урахуванням фактичної площі збудованого житла, що надійшли в результаті відмови від наданих кредитів або розірвання кредитного договору зараховуються до спеціального фонду обласного бюджету в порядку, передбаченому абзацами першим та другим цього пункту, та використовуються на подальше надання кредитів.

 1. Наданий позичальнику кредит може бути погашений достроково.
 2. На фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів кредитних ресурсів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів Програми у поточному році, які в установленому порядку перераховуються на відповідні рахунки Фонду.

Кошти на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, перераховуються Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання кредитів.

 

Умови набуття права власності на збудоване (придбане) за рахунок кредиту житло

 1. Набуття позичальником права власності на збудоване (придбане) за рахунок кредиту житло настає після повного розрахунку за договором купівлі-продажу, підписання Акта приймання-передачі збудованого житла та отримання документів, які засвідчують право власності на збудоване чи придбане житло.
 2. З метою забезпечення погашення кредиту між Фондом та позичальником укладається договір про іпотеку збудованого або придбаного житла. У разі кредитування будівництва індивідуального будинку та господарських приміщень договір про іпотеку земельної ділянки укладається разом з кредитним договором.

Передача в заставу збудованого або придбаного житла здійснюється одночасно з оформленням права власності позичальника на це житло.

Фінансування витрат, пов’язаних з нотаріальним посвідченням зазначених договорів та оформленням права власності, здійснюється за рахунок позичальника.

 1. У разі смерті позичальника його права і зобов’язання за кредитним договором та договором про іпотеку переходять до спадкоємця, що оформлюється відповідними договорами.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]