Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності  Івано-Франківської обласної ради та Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 879-22/2018
м. Івано-Франківськ

  

Про затвердження Звіту за
результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради та
Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2018 рік

 

З метою створення ефективної системи запобігання та протидії корупції у діяльності обласної ради, на виконання статті 19 Закону України “Про запобігання корупції”, керуючись частиною 2 статті 43 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1718/29848 від 28.12.2016 р., Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 р. № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 87/31539 від 22.01.2018 р., рішення Івано-Франківської обласної ради від 27.04.2018. № 844-21/2018 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” обласна рада

 вирішила:

 Затвердити Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради (додається) та включити його до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік.

  1. Затвердити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік (додається).
  2. Направити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

 

Голова обласної ради                                                                                  Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 879-22/2018

 

 

Антикорупційна програма
Івано-Франківської обласної ради
на 2018 рік

 

 

 

Заступник голови обласної ради,
Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                 Басараб С.М.

 

Начальник відділу правової та
кадрової роботи виконавчого
апарату обласної ради,
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції у
виконавчому апараті обласної ради                                             Млиниська Л.В.

 

 

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії

корупції, заходи з її реалізації у діяльності Івано-Франківської обласної ради

 

Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік
(далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” (далі – Закон), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 р. № 31, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 р. № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 1718/29848 від 28.12.2016 р. та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08.12.2017 р. № 1379.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі – учасники), якими є:

– депутати Івано-Франківської обласної ради;

– посадові особи Івано-Франківської обласної ради.

Текст Антикорупційної програми є у постійному відкритому доступі на офіційному веб-сайті обласної ради.

Антикорупційна програма – це комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Івано-Франківської обласної ради.

Мета Антикорупційної програми – впровадження дієвих механізмів запобігання та виявлення корупційних правопорушень в обласній раді, зниження корупційних ризиків, виховання антикорупційної правосвідомості, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності та підвищення рівня довіри громадян до її діяльності.

Відомча антикорупційна політика обласної ради спрямована на вжиття превентивних антикорупційних механізмів для недопущення вчинення посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та депутатами обласної ради корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та ґрунтується на принципах служби в органах місцевого самоврядування, а саме:

– верховенства права;

– поваги і дотримання прав та свобод людини і громадянина;

– демократизму та законності;

– колегіальності;

– підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

– поєднання місцевих і державних інтересів;

– незалежності обласної ради, її працівників та депутатів;

– взаємодії з іншими органами місцевого самоврядування, державними органами, громадськими об’єднаннями;

– доброчесності;

– професіоналізму;

– ефективності;

– стабільності.

Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді є:

  • визначення кола причин і умов, що породжують корупцію;
  • створення ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції в усіх сферах діяльності обласної ради, виявлення та усунення корупційних ризиків;

– профілактика корупційних правопорушень, мінімізація проявів корупції, формування серед працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради негативного ставлення до корупції як до суспільно небезпечного явища;

  • забезпечення відкритості та прозорості діяльності обласної ради.

На виконання вимог чинного антикорупційного законодавства України, з метою реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції Івано-Франківською обласною радою здійснюються такі заходи:

– проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;

– перевірка факту подання посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, які в ньому працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

– проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції;

– вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

– здійснення контролю за дотриманням учасниками Антикорупційної програми під час виконання своїх повноважень загальноетичних норм поведінки;

– проведення службових розслідувань та вжиття в порядку, передбаченому чинним законодавством, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки;

– виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в діяльності учасників Антикорупційної програми, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

– забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

– забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості і неупередженості при публічному висвітленні інформації щодо діяльності обласної ради на її офіційному веб-сайті;

– інші заходи щодо запобігання корупції, визначені законодавством.

Антикорупційна програма відображає підтримку Івано-Франківської обласною радою антикорупційної стратегії держави, що підтверджується відкритим доступом до інформації про її діяльність, свідчить про прагнення учасників програми до підтримання ділової репутації обласної ради на належному рівні.

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної ради.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків. Особи,

відповідальні за їх виконання. Строки та необхідні ресурси

 

Оцінку корупційних ризиків в обласній раді проведено відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02.12.2016 р. № 126, та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 р. № 31.

Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 27.04.2018. № 844-21/2018 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради” утворено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради та затверджено Положення про неї.

Під час здійснення оцінки корупційних ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради було ідентифіковано корупційні ризики в обласній раді, здійснено їх визначення та опис, класифіковано за категоріями, видами та виконано такі заходи з проведення оцінки корупційних ризиків:

– визначено джерела отримання інформації, необхідні для проведення ідентифікації корупційних ризиків;

– визначено коло осіб, відповідальних за проведення ідентифікації корупційних ризиків;

– ідентифіковано корупційні ризики;

– визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;

– проведено оцінку корупційних ризиків.

За результатами проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради комісією складено звіт (додаток 2 до Антикорупційної програми), що містить опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до звіту), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, у тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

Івано-Франківська обласна рада забезпечує розробку та вжиття заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

Заходи, закріплені в Антикорупційній програмі, є обов’язковими для виконання учасниками програми.

Контроль за виконанням Антикорупційної програми покладено на постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

 

ІІІ. Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми

Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік

 

Заходами, спрямованими на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушеннями, є:

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо заходів із запобігання корупції серед учасників програми;

– здійснення функцій щодо запобігання корупції;

– підвищення рівня обізнаності у сфері законодавства з питань запобігання і виявлення корупції;

– нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми;

– створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми;

– проведення щорічної оцінки корупційних ризиків з метою обов’язкового включення їх до річної Антикорупційної програми;

– забезпечення можливості для повідомлення про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт, телефонний або електронний зв’язок;

– запобігання зловживанню посадовими особами під час надання відповідей на інформаційні запити;

– підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення фінансових втрат;

– забезпечення законності проведення процедур закупівель;

– контроль за ефективним використанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області;

– забезпечення в межах повноважень виконання Закону України “Про запобігання корупції” щодо своєчасного подання відповідними суб’єктами електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларування;

– інші заходи.

 

  1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення впровадження серед учасників Антикорупційної програми організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції Уповноваженим проводиться відповідна робота, зокрема навчальні заходи, надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги, розміщення законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих актів, методичних та навчальних матеріалів на офіційному веб-сайті обласної ради, інших інформаційних носіях.

За потреби, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до Уповноваженого від Учасників програми.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції “круглих столів”, семінарів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь Уповноваженого у таких заходах.

Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та депутати обласної ради направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях “круглих столів” та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування.

 

  1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

 

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради не рідше ніж один раз на рік проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми, під час якого здійснюється оцінка її ефективності.

Для здійснення відповідних заходів комісія має право одержувати від Учасників Антикорупційної програми інформацію, залучати їх до проведення моніторингу.

Комісія забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

Оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися Комісією.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, буде проводитися з урахуванням критеріїв:

– повноти виконання;

– своєчасності виконання;

– ефективності здійснення.

Захід вважається виконаним у повному обсязі щодо:

– ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

– підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання уповноваженою особою;

– розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради;

– навчання – з дати проведення заходу;

– підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам, – з дати передачі його до такого органу.

Захід вважається виконаним своєчасно щодо:

– підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

– розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на розгляд відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

– навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

– підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам, – у разі, якщо його спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

– створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно- розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

– мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;

– зміцнення позитивного іміджу та підвищення рівня довіри громадян до обласної ради (за даними моніторингу оприлюдненої інформації про роботу Івано-Франківської обласної ради, соціологічного опитування тощо).

Комісії під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів необхідно з’ясовувати такі питання:

– пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;

– доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

 

Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту з оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов’язків;

4) проведення Уповноваженим обговорення та консультацій із Учасниками програми щодо вдосконалення Антикорупційної програми;

5) надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до Антикорупційної програми;

6) пропозицій постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, а також учасники Антикорупційної програми.

Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає, систематизує та подає на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради. За необхідності один раз на рік Уповноважений надає голові обласної ради узагальнені пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

Голова обласної ради, отримавши від Уповноваженого узагальнені пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми, направляє їх на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради та постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради та постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади забезпечують контроль за виконанням Антикорупційної програми в обласній раді. За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків до Програми можуть вноситися зміни.

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються шляхом прийняття обласною радою відповідного рішення та оприлюднюються на веб-сайті обласної ради для відкритого доступу.

 

 

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

 

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2018 рік

 

Заходи з реалізації Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної ради на 2018 рік

 

Найменування завданняНайменування заходуСтрок

виконання

Відповідальні за виконанняІндикатор

виконання

Джерела

фінансування

1. Проведення заходів інформаційно-роз’яснювального спрямування щодо запобігання корупціїПроведення з учасниками Антикорупційної програми  роз’яснювальної роботи та надання консультативної допомогиПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
2. Здійснення функцій щодо запобігання корупціїПостійне дотримання норм антикорупційного законодавства, розробка нових методів та механізмів протидії корупціїПостійноУчасники Антикорупційної програми,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади

Мінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
3. Підвищення рівня обізнаності у сфері законодавства з питань запобігання і виявлення корупціїПостійне оновлення знань щодо заборон і обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, та щодо відповідальності за корупційні правопорушенняПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
4. Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програмиПостійний контроль за дотриманням та аналіз заходів із виконання Антикорупційної програмиПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
5. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед Учасників Антикорупційної програмиНадання роз’яснень стосовно поняття конфлікту інтересів, його врегулювання, вивчення механізмів запобігання і врегулювання конфлікту інтересівПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
6. Проведення щорічної оцінки корупційних ризиків з метою обов’язкового включення їх до річної Антикорупційної програмиЩорічна ідентифікація та аналіз корупційних ризиків у діяльності учасників Антикорупційної програмиОдин раз

на рік

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної радиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
7. Забезпечення можливості повідомлення про корупцію, зокрема через офіційний веб-сайт або телефонний зв’язокОрганізація роботи щодо реагування на звернення про корупцію, які надійшли через офіційний веб-сайт або телефонний зв’язокПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, виконавчий апарат обласної радиВиявлення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
8. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в обласній раді на основі результатів оцінки корупційних ризиківЗатвердження річних антикорупційних програм обласної радиОдин раз

на рік

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиЗатвердження Антикорупційної програми обласної радиНе потребує фінансування
9. Запобігання зловживанню посадовими особами під час надання відповідей на інформаційні запитиСвоєчасний, об’єктивний та прозорий розгляд інформаційних запитівПостійноВідділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація шансу

виникнення

корупційного правопорушення

Не потребує фінансування
10. Підвищення ефективності використання публічних коштів, зменшення фінансових втратЗдійснення моніторингу цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівельПостійноВідділ бухгалтерського обліку та матеріально-технічного забезпечення виконавчого апарату обласної радиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
11. Забезпечення законності проведення процедур закупівельПідвищення кваліфікації та проходження навчання членів тендерного комітетуОдин раз

на рік

Тендерний комітет
Івано-Франківської обласної ради
Мінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
12. Контроль за ефективним використанням майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіКонтроль за дотриманням законодавства та виконанням рішень Івано-Франківської обласної ради під час використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіПостійноУправління об’єктами спільної власності територіальних громад області, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
13. Забезпечення в межах повноважень виконання Закону України “Про запобігання корупції” – своєчасного подання відповідними суб’єктами електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеруНадання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги, роз’яснень щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняПостійноВідділ правової та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування
14. Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання або несвоєчасне подання декларацій суб’єктами декларуванняПеревірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку

ПостійноГолова обласної ради за поданням Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної радиМінімізація

шансу

виникнення

корупційного

правопорушення

Не потребує фінансування

 

  

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Івано-Франківської обласної ради
на 2018 рік

 

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 27.04.2018. № 844-21/2018 “Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради” затверджено Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради та її склад. Комісії доручено: провести оцінку корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради, підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та подати його на затвердження обласній раді, розробити Антикорупційну програму Івано-Франківської обласної ради.

На виконання вищеназваного рішення обласної ради комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради зібрано інформацію щодо корупційних ризиків у діяльності обласної ради та пропозиції стосовно заходів з усунення (зменшення) рівня корупційних ризиків
від відповідальних структурних підрозділів виконавчого апарату.

На основі зібраної інформації та відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року
№ 126, комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради здійснено опис корупційних ризиків, виявлені їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення, опрацьовані пропозиції щодо заходів із їх усунення.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведені у додатку 1 до звіту.

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведені у додатку 2 до звіту.

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведені у додатку 3 до звіту.

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведені у додатку 4 до звіту.

Пропозиції щодо заходів із усунення корупційних ризиків та очікувані результати наведені у додатку 5 до звіту.

 

  

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

Додаток 1
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

 Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення

чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

Ідентифікований корупційний ризикОпис ідентифікованого корупційного ризикуЧинники корупційного ризикуМожливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
1. Вплив інших осіб під час здійснення учасниками програми своїх обов’язківНаявність впливу з боку інших осіб може призвести до порушення норм антикорупційного законодавстваВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, власна матеріальна вигодаПритягнення особи до відповідальності, підрив авторитету органу місцевого самоврядування
2. Наявність власної матеріальної зацікавленості під час здійснення учасниками програми своїх обов’язківМатеріальна зацікавленість особи може впливати на здійснення нею своїх повноваженьВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, лобіювання власних інтересів, волевиявлення самої особи, вплив інших осіб, власна матеріальна вигодаПритягнення особи до відповідальності, підрив авторитету органу місцевого самоврядування
3. Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, які регулюють діяльність обласної радиСуперечність між положеннями нормативно-правових актів може призвести до неоднозначного їх застосування та можливості виникнення корупційних ризиківНаявність суперечностей в нормах чинного законодавстваНеправильне застосування норм нормативно-правових актів, притягнення посадових осіб до відповідальності
4. Ризик виникнення конфлікту інтересівВиникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів може призвести до порушення антикорупційного законодавстваВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, власна матеріальна вигодаПритягнення особи до відповідальності, підрив авторитету органу місцевого самоврядування
5. Незнання антикорупційного законодавстваНезнання антикорупційного законодавства може призвести до неумисного корупційного правопорушенняПрофесійна безвідповідальність, байдуже ставлення до своїх професійних обов’язківПритягнення особи до відповідальності, підрив авторитету органу місцевого самоврядування
6. Власна матеріальна зацікавленість під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняЗазначення недостовірної інформації у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, несвоєчасне подання або неподання такої деклараціїВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, приховування інформації, волевиявлення самої особиПритягнення особи до відповідальності
7. Власна матеріальна зацікавленість або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної радиНеправильне застосування норм чинного законодавства при підготовці розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної радиВідсутність знання норм чинного законодавства, вимога інших осіб щодо підготовки проектів відповідних актів з порушенням норм законодавства, волевиявлення самої особиВтрата репутації органу місцевого самоврядування, судові позови, притягнення посадових осіб до відповідальності
8. Вплив з боку посадових осіб на членів тендерного комітету обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послугНеправильне складання річних планів закупівлі та додатків до них з метою уникнення проведення процедури закупівлі і надання переваги певним постачальникамВідсутність чіткого порядку визначення контрагента, у якого буде здійснюватися закупівля товарів робіт і послуг за державні кошти без проведення тендерів та електронної системи державних закупівель, можливість надання переваги тим чи іншим контрагентамПритягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації органу місцевого самоврядування, судові позови, фінансові втрати
9. Висвітлення на офіційному веб-сайті інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності

обласної ради, її депутатів, фракцій чи груп

Оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації рекламного характеру з метою отримання матеріальної вигодиВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, волевиявлення самої особи, власна матеріальна вигодаПорушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до відповідальності
10. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації, в якій зацікавлені окремі особи, але яка не сприяє висвітленню діяльності обласної радиУмисне розміщення інформації, яка не сприяє висвітленню діяльності обласної ради на офіційному веб-сайтіВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, вимога заінтересованих осіб, конфлікт інтересів, отримання матеріальної винагородиПорушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до відповідальності
11. Порушення термінів оприлюднення рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в місцевих ЗМІУсвідомлене порушення передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих обласною радою, або електронних петиційВимога інших осіб, зацікавлених в порушенні термінів оприлюднення окремих матеріалів, конфлікт інтересів, особиста матеріальна чи нематеріальна вигодаПорушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до адміністративної чи дисциплінарної відповідальності
12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевіркуПроведення перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушенняКонфлікт інтересів, власна зацікавленістьПритягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради (Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області), неефективність проведення перевірок установ, організацій, підприємств, які підлягають перевірці
13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіМожливий вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, що може сприяти вчиненню корупційного правопорушенняДискреційні повноваження членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіПритягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради (Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області), необґрунтовані фінансові витрати
14. Вплив з боку інших осіб або наявність власної матеріальної зацікавленості при прийнятті управлінських рішеньВласна матеріальна зацікавленість або вплив інших осіб при прийнятті управлінських рішень може призвести до порушень антикорупційного законодавстваВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, волевиявлення самої особи, власна матеріальна вигода, вплив інших осібПритягнення посадових осіб до відповідальності
15. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власностіМожливість лобіювання інтересів осіб, з якими суб’єкт подання пов’язаний приватним інтересом, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушенняВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, конфлікт інтересів, волевиявлення самої особи,

власна матеріальна вигода

Притягнення посадових осіб до відповідальності
16. Наявність у посадових осіб дискреційних повноваженьМожливість на власний розсуд визначити повністю чи частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актомВідсутність знання норм антикорупційного законодавства, конфлікт інтересів, волевиявлення самої особи, власна матеріальна вигода, наявність дискреційних повноважень в посадовій інструкції особиМожливість завдання шкоди законним інтересам органу, втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності

 

  

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

 

Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків

 

 Ймовірність
Ідентифіковані ризикиНизькаСередняВисока
1. Вплив інших осіб під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків1  
2. Наявність власної матеріальної зацікавленості під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків1  
3. Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, які регулюють діяльність обласної ради1  
4. Ризик виникнення конфлікту інтересів1  
5. Незнання антикорупційного законодавства1  
6. Власна матеріальна зацікавленість під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування1  
7. Власна матеріальна зацікавленість або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної ради1  
8. Вплив з боку посадових осіб на членів тендерного комітету обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг1  
9. Висвітлення в матеріалах офіційного веб-сайту інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності обласної ради, її депутатів, фракцій чи груп1  
10. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації, в якій зацікавлені окремі особи, але яка не сприяє висвітленню діяльності обласної ради1  
11. Порушення термінів оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в місцевих ЗМІ1  
12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку1  
13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області1  
14. Вплив з боку інших осіб або наявність власної матеріальної зацікавленості при прийнятті управлінських рішень1  
15. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності1  
16. Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень1  

 

 

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

 

Додаток 3
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

 Наслідки
Ідентифіковані ризикиНизькийСереднійВисокий
1. Вплив інших осіб під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків 2 
2. Наявність власної матеріальної зацікавленості під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків 2 
3. Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, які регулюють діяльність обласної ради  3
4. Ризик виникнення конфлікту інтересів 2 
5. Незнання антикорупційного законодавства 2 
6. Власна матеріальна зацікавленість під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування1  
7. Власна матеріальна зацікавленість або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної ради 2 
8. Вплив з боку посадових осіб на членів тендерного комітету обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг1  
9. Висвітлення в матеріалах офіційного веб-сайту інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності обласної ради, її депутатів, фракцій чи груп1  
10. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації, в якій заінтересовані окремі особи, але яка не сприяє висвітленню діяльності обласної ради1  
11. Порушення термінів оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в місцевих ЗМІ1  
12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку 2 
13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області1  
14. Вплив з боку інших осіб або наявність власної матеріальної зацікавленості при прийнятті управлінських рішень 2 
15. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності 2 
16.Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень1  

 

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

Додаток 4
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем

 

Ідентифіковані ризикиЙмовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (бали)Наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (бали)Пріоритетність корупційних ризиківОцінка
1. Вплив інших осіб під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків122(1х2)Низька
2. Наявність власної матеріальної зацікавленості під час здійснення учасниками програми своїх обов’язків122(1х2)Низька
3. Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, які регулюють діяльність обласної ради133 (1х3)Середня
4. Ризик виникнення конфлікту інтересів122(1х2)Низька
5. Незнання антикорупційного законодавства122(1х2)Низька
6. Власна матеріальна зацікавленість під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування111 (1х1)Низька
7. Власна матеріальна зацікавленість або вплив з боку посадових чи інших осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної ради122(1х2)Низька
8. Вплив з боку посадових осіб на членів тендерного комітету обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг111 (1х1)Низька
9. Висвітлення в матеріалах офіційного веб-сайту інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності обласної ради, її депутатів, фракцій чи груп111 (1х1)Низька
10. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації, в якій зацікавлені окремі особи, але яка не сприяє висвітленню діяльності обласної ради111 (1х1)Низька
11. Порушення термінів оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в місцевих ЗМІ111 (1х1)Низька
12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевірку122(1х2)Низька
13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області111 (1х1)Низька
14. Вплив з боку інших осіб або наявність власної матеріальної зацікавленості при прийнятті управлінських рішень122(1х2)Низька
15. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власності122(1х2)Низька
16. Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень111 (1х1)Низька

 

  

Г

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

 

Додаток 5
до Звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради

 

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

Корупційний ризикПріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)Заходи щодо усунення корупційного ризикуОсоба (особи), відповідальна (і) за виконання заходуСтрок виконання заходів щодо усунення корупційного ризикуНеобхідні

для

впроваджен-ня заходів ресурси

Очікувані

результати

1. Вплив інших осіб під час здійснення учасниками програми своїх обов’язківНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

2. Наявність власної матеріальної зацікавленості під час здійснення учасниками програми своїх обов’язківНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

3. Суперечність між положеннями окремих нормативно-правових актів, прийнятих органами державної влади, які регулюють діяльність обласної радиСередняПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

4. Ризик виникнення конфлікту інтересівНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції, повідомлення про конфлікт інтересів

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

5. Незнання антикорупційного законодавстваНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

6. Власна матеріальна зацікавленість під час подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванняНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

7. Власна матеріальна зацікавленість або вплив з боку посадових осіб при підготовці проектів розпоряджень голови обласної ради, проектів договорів, які укладаються обласною радою, та проектів рішень, що вносяться на розгляд обласної радиНизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику, унеможлив-лення

корупційних проявів у діяльності органу місцевого самовряду-вання

8. Вплив з боку посадових осіб на членів тендерного комітету обласної ради з метою сприяння укладенню договорів на закупівлю товарів,

робіт і послуг

НизькаПостійне оновлення знань

антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупції

Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація ризику, унеможлив-лення корупційних проявів у діяльності органу місцевого самовряду-вання
9. Висвітлення в матеріалах офіційного веб-сайту інформації рекламного чи напіврекламного змісту, яка не стосується діяльності органу публічної влади області, її депутатів, фракцій чи групНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїВідділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради, Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноФінансування не вимагаєМінімізація ризику
10. Розміщення на офіційному веб-сайті інформації, в якій зацікавлені окремі особи, але яка не сприяє висвітленню діяльності обласної радиНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїВідділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради, Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноФінансування не вимагаєМінімізація

ризику

11. Порушення термінів оприлюднення електронних петицій або рішень обласної ради на офіційному веб-сайті чи в місцевих ЗМІНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїВідділ електронного забезпечення діяльності обласної ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату обласної ради, Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

12. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, підприємств, зокрема надання переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами перевірок установ, організацій, підприємств, в яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою особою, яка здійснює перевіркуНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

13. Вплив з боку посадових або інших осіб на членів комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст областіНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

14. Вплив з боку інших осіб або наявність власної матеріальної зацікавленості при прийнятті управлінських рішеньНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

15. Ризики, пов’язані з конфліктом інтересів, під час подання кандидатур на призначення керівників підприємств, установ, організацій комунальної форми власностіНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

16. Наявність у посадових осіб дискреційних повноваженьНизькаПостійне оновлення знань з антикорупційного законодавства, проведення інформаційних заходів з питань запобігання корупціїКомісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Івано-Франківської обласної ради, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті обласної ради, постійна комісія обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення владиПостійноНе потребує фінансуванняМінімізація

ризику

 

 

Голова комісії з оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Івано-Франківської обласної ради                                                       Сергій Басараб

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]