Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 16.02.2018. № 798-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківського
академічного обласного театру
ляльок ім. Марійки Підгірянки

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про театри і театральну справу” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки (додається).
  2. Директору-художньому керівнику Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок ім. Марійки Підгірянки Р. Братковському забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2018 № 798-20/2018

 

 

 

СТАТУТ
Івано-Франківського академічного обласного
театру ляльок ім. Марійки Підгірянки
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2018 рік

 


1. Загальні положення

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ІМ. МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ (далі – Театр), є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області (комунальним закладом).

1.2. Власником Театру є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник), Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ Івано-Франківської обласної державної адміністрації в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним, Господарським та Податковим кодексами України, Законами України “Про культуру”, “Про театри і театральну справу”, іншими законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та рішеннями Власника, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Уповноваженого органу управління та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

– повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК ІМ. МАРІЙКИ ПІДГІРЯНКИ

– скорочене українською мовою: ТЕАТР ЛЯЛЬОК

2.2. Місцезнаходження:

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 27А,

 

3. Мета, завдання та напрямки діяльності

3.1. Основною метою діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному мистецтві. Основна діяльність Театру не має на меті одержання прибутку.

3.2. Головним завданням Театру є створення високохудожніх творів лялькового мистецтва, що сприяють формуванню естетичних смаків підростаючого покоління, його духовному збагаченню та вихованню любові до своєї держави.

3.3. Основними видами діяльності Театру є:

3.3.1. Створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені (сценах), на виїзних площадках та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів.

3.3.2. Підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права.

3.3.3. Організація стажувань, підвищення кваліфікації усіх категорій працівників Театру.

3.3.4. Виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів.

3.3.5. Підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов’язаних з діяльністю Театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права.

4. Юридичний статус

4.1. Театр є юридичною особою.

4.2. Театр функціонує за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету та власних надходжень, отриманих від діяльності, передбаченої цим Статутом.

4.3. Театр є некомерційним (неприбутковим) мистецьким закладом, підпорядкованим Власнику та Уповноваженому органу управління відповідно до їх повноважень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Театр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з договором, укладеним з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

4.5. Театр самостійно здійснює свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та в межах положень, передбачених Статутом.

4.6. Театр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, печатку зі своєю назвою, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи.

4.7. Театр здійснює діяльність відповідно до його цілей і в межах цивільної правоздатності, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

4.8. Театр має право від свого імені укладати угоди та договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах України.

4.9. З метою пропаганди театрального мистецтва, зміцнення матеріальної бази Театр здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України.

4.10. Театр має право самостійно укладати договори (контракти) з іноземними юридичними та фізичними особами на будь-які форми співробітництва у сфері театральної діяльності, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів.

4.11. До компетенції Власника (обласної ради) належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Театру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту Театру та внесення змін до нього;

–  призначення на посаду та звільнення з посади Директора-художнього керівника Театру на умовах контракту;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів Директора-художнього керівника Театру про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.12. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Театру;

– затвердження річних фінансових планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Театру;

– затвердження штатного розпису Театру;

– проведення конкурсу на заміщення посади Директора-художнього керівника Театру, ініціювання звільнення з посади Директора-художнього керівника Театру, подання на затвердження проекту Статуту Театру та змін до нього;

  • укладання контракту з переможцем конкурсу на посаду директора-художнього керівника Театру;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

5. Права та обов’язки Театру

5.1. Театр самостійно планує свою діяльність, виходячи із власних творчих можливостей, матеріальних і фінансових ресурсів. Творчість у сфері театрального мистецтва є вільною.

5.2. Театр має право:

5.2.1. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами відповідно до законодавства.

5.2.2. У визначеному законодавством порядку відряджати своїх працівників в усі регіони України, за її межі та приймати партнерів.

5.2.3. Одержувати благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

5.2.4. Вирішувати питання купівлі рухомого майна, обладнання, раціонального використання приміщення Театру, наявного транспорту згідно з чинним законодавством.

5.2.5. Сприяти у фінансуванні витрат на оздоровлення та відпочинок працівників Театру.

5.2.6. Брати участь у проведенні міжнародних фестивалів та конкурсів.

5.2.7. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.2.8. Проводити у встановленому порядку свою діяльність як в Україні, так і за її межами.

5.2.9. Замовляти написання сценаріїв, п’єс.

5.2.10. Запрошувати спеціалістів (режисерів, художників, композиторів, балетмейстерів, акторів) для здійснення постановок вистав та творчих працівників інших категорій і вести розрахунок згідно з укладеними угодами.

5.2.11. Організовувати тематичні фестивалі із запрошенням театрів інших областей і країн.

5.2.12. Виконувати замовлення від організацій, установ, підприємств, шкіл, дитячих закладів на проведення вистав.

5.2.13. Самостійно формувати свою економічну програму відповідно до чинного законодавства України.

5.2.14. Надавати сцену Театру іншим Театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм.

5.3. Театр має право займатися будь-якою іншою діяльністю, яка не заборонена законодавством, що випливає з мети його утворення.

5.4. Театр зобов’язаний:

5.4.1. Надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави.

5.4.2. Повертати гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, але не пізніше, ніж за годину до початку вистави, або замінювати їх квитками на інші вистави.

5.4.3. Укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об’єкти права інтелектуальної власності із суб’єктами авторського і (або) суміжних прав.

 

6. Управління Театром

6.1. Безпосереднє управління Театром здійснює Директор-художній керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора-художнього керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.2. Директор-художній керівник:

– організовує всю творчу, художню та фінансово-господарську діяльність Театру, несе відповідальність за його стан і діяльність та звітує перед Власником та Уповноваженим органом управління;

– діє без довіреності від імені Театру представляє його в усіх установах і організаціях, забезпечує дотримання законодавства, слідкує за виконанням статутних положень, спільно з трудовим колективом дбає про умови праці, побут та матеріальне заохочення працівників Театру;

– укладає та розриває договори, видає доручення, відкриває в органах Державної казначейської служби України, інших банківських установах відповідні рахунки Театру, є розпорядником майна і коштів Театру у межах визначених Статутом та чинним законодавством, забезпечує збереження майна Театру;

– видає накази, затверджує положення про структурні підрозділи Театру, посадові інструкції і підписує документи, що регламентують творчу та фінансово-господарську діяльність Театру;

– призначає та звільняє своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління та розподіляє обов’язки між ними, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Театру з дотриманням порядку, встановленого чинним законодавством;

– встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах;

– укладає договори (контракти) з юридичними та фізичними особами з метою забезпечення співробітництва у сфері мистецької та господарської діяльності;

– розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту;

– застосовує до працівників заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;

– приймає будь-які рішення, що виникають в процесі діяльності творчих та інших працівників Театру, відповідно до вимог трудового законодавства України;

– затверджує за погодженням із художньою радою, радою трудового колективу, головним режисером, постановниками (режисером, художником, композитором тощо), керівниками виробничих цехів Театру склади постановочних груп та виконавців мистецьких програм, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами, капітальне поновлення діючих вистав і визначає у встановленому порядку їх готовність і терміни випуску;

– затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів;

– організовує і забезпечує проведення вистав та інших заходів;

– забезпечує охорону праці, дотримання вимог чинного законодавства та внутрішнього трудового порядку в Театрі;

– бере участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів;

– здійснює та забезпечує взаємний обмін театральною інформацією, вивчення міжнародного досвіду організації театральної справи;

– дбає про підготовку театральних працівників;

– визначає структуру Театру, складає штатний розпис Театру в межах граничної чисельності, який затверджує Уповноважений орган управління;

– згідно з законодавством України затверджує план використання бюджетних коштів Театру за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– подає у встановленому законодавством порядку проект річного фінансового плану на затвердження Уповноваженого органу управління;

– виконує інші організаційно-розпорядчі функції відповідно до чинного законодавства та контракту.

 

7. Майно та фінансування Театру

7.1. Майно Театру належить до  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області і закріплюється за Театром на праві оперативного управління.

7.2. Майно Театру складається з основних фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Театру.

7.3. Фінансування діяльності Театру здійснюється за рахунок бюджетних коштів в порядку і розмірах, передбачених рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік.

7.4. Додатковими джерелами фінансування Театру є:

7.4.1. Кошти від продажу квитків на театральну виставу.

7.4.2. Кошти та майно, одержані за роботи, які виконує Театр на замовлення юридичних та фізичних осіб.

7.4.3. Доходи від реалізації власної сувенірної продукції і видавничої діяльності з історії, теорії та практики Театру.

7.4.4. Плата за відео і фотозйомки, інтерв’ю за умови дотримання авторського і (або) суміжних прав та норм Цивільного кодексу України.

7.4.5. Винагорода (компенсація) за використання майнових прав інтелектуальної власності, що належать Театру і передані за відповідним договором.

7.4.6. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, надходження від надання інших платних послуг.

7.4.7 Інші джерела, не заборонені законом.

 

8. Трудовий колектив Театру

8.1. Трудовий колектив Театру становлять всі працівники, які беруть участь у його діяльності.

8.2. Вищим органом самоврядування Театру є загальні збори трудового колективу Театру.

8.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Театру регулюються колективним договором.

8.4. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається Директору-художньому керівнику Театру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

8.5. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Театру, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.6. Джерелом коштів на оплату праці працівників Театру є кошти обласного бюджету. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

8.7. Оплата праці працівників Театру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Театром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.8. Працівники Театру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством. Всі працівники Театру зобов’язані дотримуватись норм чинного трудового законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

9. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Театру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках передбачених законодавством України – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Театру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Театру і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Театру.

9.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Театру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Театру.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Театру. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Театру (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Театру, що ліквідується.

9.7. У разі припинення Театру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.9. Театр вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Театру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]