Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 16.02.2018. № 799-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківського
академічного обласного українського
музично-драматичного театру
імені Івана Франка

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закону України “Про театри і театральну справу” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка (додається).
 2. Директору-художньому керівнику Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка

  Р. Держипільському забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2018. № 799-20/2018

 

 

 

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО
АКАДЕМІЧНОГО ОБЛАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

(нова редакція)

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2018 рік

 


 

 Загальні положення

 

1.1. Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка (далі – Театр) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.2. Власником Театру є Івано-Франківська обласна рада (далі – Власник),  Уповноваженим органом управління – структурний підрозділ в сфері культури Івано-Франківської обласної  державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

 

2.1. Найменування:

2.1.1. Повне найменування українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА.

2.1.2. Скорочене найменування українською мовою: ОБЛМУЗДРАМТЕАТР.

2.2. Місцезнаходження:  76018,  місто Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, будинок 42.

 

 1. Мета та предмет діяльності

 

3.1. Театр створений з метою створення та показу художньо довершених вистав, спрямованих на забезпечення суспільних потреб територіальних громад області в творах театрального мистецтва, які сприятимуть відродженню, збереженню та розвитку національної театральної спадщини, духовного збагачення народу на кращих зразках класичної і сучасної української та світової драматургії, сприяння художньо-естетичному вихованню підростаючого покоління, задоволення культурних потреб та організації відпочинку населення.

3.2. Предметом діяльності Театру є :

– створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, концертів, інших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях;

– організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, проведення концертів, а також реалізація квитків на зазначені заходи;

– підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;

– надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм.

3.3. Основним видом діяльності Театру є театральна та концертна діяльність.

3.4. Театр має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.5. Театр  бере  участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі театру і театральної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, а також у роботі міжнародних театральних організацій та об’єднань.

  

 1. Юридичний статус

 

4.1. Театр є юридичною особою.

4.2. Театр діє за принципом господарського розрахунку та отримує фінансову підтримку з обласного бюджету.

4.3. Театр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним договором.

4.4. Театр самостійно здійснює свою господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та в межах положень, передбачених Статутом.

4.5. Театр самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Театру, а Театр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Театр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Театр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків,  круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Театр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України.

4.9. Театр володіє всіма правами, що забезпечують свободу творчої діяльності, користується незалежністю у виборі художніх напрямків, репертуару, в прийнятті рішень про публічне виконання вистав, у публікації рекламних матеріалів, а також здійсненні інших творчо-виробничих заходів, що не суперечать законодавству України. Втручання органів державного управління в діяльність театру в частині експлуатації сценічних творів не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

4.10. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Театру;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Директора-художнього керівника Театру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту Театру та внесення змін до нього;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Театру;

– заслуховування звітів директора-художнього керівника Театру про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у спосіб встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради.

4.11. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Театру;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення конкурсу щодо  призначення на посаду Директора-художнього керівника Театру;

– укладання контракту  на термін 5 (п’ять) років з особою, переможцем конкурсу та призначеною на посаду Директора-художнього керівника Театру;

– розробка та підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про  реорганізацію і ліквідацію Театру, проекту Статуту Театру;

– підготовка пропозицій  щодо  розірвання контракту з Директором-художнім керівником Театру;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Директора-художнього керівника Театру.

– забезпечення проведення інвентаризації майна Театру;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

 1. Права та обов¢язки

 

5.1. Театр має право:

5.1.1. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Театр завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.7. Здійснювати комерційну та іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством:

– продюсерську діяльність;

– організацію  харчування працівників Театру та глядачів;

– розміщення  реклами в Театрі;

– організацію презентацій;

– виробництво товарів та надання послуг, що здійснюються виробничими службами та цехами театрів;

– прокат і реалізація костюмів, взуття, обладнання, реквізиту, бутафорії, гримувальних, пастижерних та інших товарів і предметів.

5.1.8. Вибирати вид використання створеної Театром вистави: всі форми публічного виконання, передачі прав на постановку цієї вистави іншим театрам, а також іншим юридичним особам і окремим громадянам, трансляцію по телебаченню і радіо, зйомку і запис на будь-які матеріальні носії, а також її тиражування, розповсюдження, реалізацію та надання дозволу на копіювання як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства України. Передача цього права іншим театрам, а також іншим юридичним особам і окремим громадянам здійснюється на основі відповідної угоди і не повинна наносити шкоду авторам, постановникам і виконавцям.

5.1.9. Право творчої та фінансово-господарської самостійності:

– встановлювати ціни на квитки;

– визначати перспективи свого розвитку;

– добирати репертуар;

– здійснювати ділові контакти в межах України та за кордоном;

– у визначеному законодавством порядку відряджати своїх працівників та приймати партнерів;

– використовувати власну символіку (офіційне найменування, емблему) та рекламу вистав, а також давати дозвіл на таке використання іншим юридичним і фізичним особам;

– використовувати на договірних засадах фінансові кошти, майно та окремі майнові права фізичних та юридичних осіб;

– формувати самостійно свою економічну програму відповідно до законодавства України;

– виконувати договірні роботи, надавати платні послуги у порядку, визначеному чинним законодавством;

– користуватись короткостроковим і довгостроковим банківським кредитом для виробничого та соціального розвитку з наступною виплатою за рахунок власних коштів Театру, у порядку, визначеному чинним законодавством, одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.

5.2. Театр зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватись вимог чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Театру.

5.2.4. Забезпечувати економічне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Театру.

5.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

5.2.7. Надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку і закінчення вистави, ціни на квитки, умови придбання та повернення квитків, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави.

5.2.8. Повертати  гроші за попередньо продані квитки на вимогу глядача, але не пізніше ніж за годину до початку вистави, або замінювати їх квитками на інші вистави.

 

 1. Управління

 

6.1. Управління Театром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Театру здійснює Директор-художній керівник, який призначається  на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу, проведеного Уповноваженим органом управління та на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність Директора-художнього керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директор-художній керівник здійснює керівництво Театром і трудовим колективом з позиції дотримання чинного законодавства про працю, а також матеріально-технічне і фінансове забезпечення діяльності Театру.

6.4. Директора-художнього керівника Театру може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки Директора-художнього керівника покладаються на відповідного заступника.

6.5. Директор-художній керівник Театру:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Театру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Театру і вирішує питання діяльності у межах і порядку, визначених законодавством та Статутом.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном Театру відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Театру.

6.5.5. Подає на затвердження до обласної ради проект Статуту, проекти змін до Статуту.

6.5.6. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління, керівників структурних підрозділів, розподіляє обов’язки між ними та інших працівників Театру, у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Театру за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на умовах передбачених колективним договором та законодавством, застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

6.5.9. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації  Театру.

6.5.10. Вирішує інші питання діяльності Театру у відповідності із законодавством.

6.5.11. Організовує  творчу  діяльність Театру.

6.5.12. Визначає загальну художньо-творчу концепцію, перспективи творчої діяльності. Забезпечує художню якість поточного репертуару, що сприяє формуванню та задоволенню потреб населення у сценічному та музичному мистецтві. Залучає до творчої співпраці провідних майстрів, веде роботу з композиторами, літераторами із створення нових музичних і літературних творів, підтримує постійний зв’язок із творчими спілками, засобами масової інформації.

6.5.13. Формує репертуарні плани, визначає терміни їх виконання і контролює їх дотримання. Несе відповідальність за творчі  результати роботи Театру.

6.5.14. Визначає системи, форми і порядок підвищення професійної кваліфікації творчих працівників. Контролює творчу і трудову дисципліну художньо-артистичного персоналу.

6.6. У Театрі  як консультативно-дорадчий орган, створюється і функціонує художня рада  з метою  визначення репертуарної політики, напрямів гастрольної діяльності та аналізу ефективності проведених творчих заходів.

Художню раду очолює Директор-художній керівник Театру.

6.7. Склад художньої ради та Положення про неї затверджується наказом Директора-художнього керівника Театру.

6.8. Директор-художній керівник Театру, його заступники здійснюють оперативне керівництво Театром та його підрозділами, є офіційними представниками Театру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Театру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі й іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

 

 1. Майно та фінансування

 

7.1. Майно Театру становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи,  а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Театру.

7.2. Майно Театру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Театр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та договору, укладеного з управлінням об’єктами  спільної власності територіальних громад області.

Театр може здійснювати господарську діяльність у випадках, передбачених законодавством та  самостійно розпоряджатися доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

7.3. Джерелами формування майна Театру є:

7.3.1. Майно, передане йому Власником.

7.3.2.Кошти обласного бюджету.

7.3.3.Власні, додаткові надходження Театру:

а) надходження від реалізації квитків;

б) надходження від надання послуг, виконання робіт, пов’язаних з основною статутною діяльністю Театру, відповідно до чинного законодавства, від комерційної і некомерційної господарської діяльності, яка не суперечить чинному законодавству, від оренди приміщень в межах, встановлених Власником;

в) благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

7.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

7.4. Розподіл коштів Театру здійснюється у відповідності до кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління.

7.5. Невикористані власні надходження залишаються на рахунку Театру і можуть бути освоєні в наступному календарному році, за винятком бюджетних асигнувань.

7.6. Фінансування діяльності Театру здійснюється у встановленому порядку за рахунок обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Театру здійснюється відповідним органом, Власником та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Театру несе персональну відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

7.7. Директор-художній керівник Театру несе повну відповідальність за стан фінансово-господарської діяльності Театру.

 

 

 1. Повноваження трудового колективу

 

8.1. Трудовий колектив Театру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, що регулює трудові відносини працівника з Театром. Інтереси трудового колективу, за рішенням колективу, можуть представляти профспілкові організації або, за відсутності профспілкової організації, уповноважені представники трудового колективу.

8.2. Працівники Театру мають право вносити пропозиції щодо покращення роботи Театру .

8.3. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Театру регулюються колективним договором.

8.4. Право укладання колективного договору надається роботодавцю в особі Директора-художнього керівника Театру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

8.5. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я працівників Театру, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.6. Формування кадрового складу (художнього та артистичного, крім технічного персоналу) Театру здійснюється на конкурсній основі. За результатами конкурсу укладається трудовий договір у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Перелік посад керівників структурних підрозділів, фахівців, працівників, які забезпечують і безпосередньо виконують творчі функції, визначається Кабінетом Міністрів України.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Театру є кошти обласного бюджету. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.

8.8. Оплата праці працівників Театру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Театром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Театру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством. Всі працівники Театру зобов’язані дотримуватись норм чинного трудового законодавства та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

 1. Припинення діяльності

 

9.1. Припинення діяльності Театру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках передбачених законодавством України – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Театру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Театру і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Театру.

9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Театру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Театру.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Театру. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Театру (крім переданого в оперативне управління яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Театру, що ліквідується.

9.7. У разі ліквідації Театру майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, включаючи нерухоме майно, передається Власнику і може бути використане ним виключно в цілях театральної справи.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.9. Театр вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення Театру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]