Про затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять восьма сесія)

РІШЕННЯ

 

від 17.05.2019. № 1144-28/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства
обласної ради з питань пошуку та
перепоховання жертв воєн, депортацій
та репресій тоталітарних режимів
“Пам’ять

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” (додається).
 2. Директору комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” В. Тимківу забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту комунального підприємства обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” та в місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                    Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 17.05.2019. № 1144-28/2019

       

 

 

 

 

С Т А Т У Т
комунального підприємства обласної ради
з питань пошуку та перепоховання жертв воєн,
депортацій та репресій тоталітарних режимів Пам’ять

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2019 рік


 

 1. 1. Загальні положення
  • Комунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять” (далі – Підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
  • Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).
  • Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та актами Власника і цим Статутом.

 

 1. 2. Найменування та місцезнаходження
 • Найменування:

повне українською мовою: комунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”;

скорочене українською мовою: КП “Пам’ять”.

 • Місцезнаходження: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери,77.

 

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. Підприємство створене з метою проведення пошуку, дослідження, ексгумації і перепоховання осіб, які загинули чи померли внаслідок депортацій, політичних репресій та воєн, ведення обліку, впорядкування і збереження розташованих на території області поховань і меморіальних цвинтарів, наукового вивчення історичних подій, пов’язаних з депортаціями і політичними репресіями українців та інших народів на території Івано-Франківщини, дослідження з історико-просвітницькою метою ходу бойових операцій і місць боїв Першої та Другої світових воєн, національно-визвольної боротьби.

 • Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
 • організація поховань і надання суміжних послуг;
 • організація і проведення пошуково-дослідницьких робіт з метою виявлення, ексгумації і перепоховання жертв воєн, депортацій, політичних репресій тоталітарних режимів українців та інших народів на території Івано-Франківщини, які загинули у часи Першої і Другої світових воєн та визвольних змагань;
 • проведення розкопок, дослідження і впорядкування місць, пов’язаних з діяльністю українського підпілля в часи Другої світової війни та післявоєнний період;
 • впорядкування відомих поховань та меморіальних кладовищ періоду Першої і Другої світових воєн, українсько-польської війни 1918-1919 років, боротьби УПА, здійснення контролю за їх збереженням, встановленням пам’ятних знаків на місцях масових захоронень жертв політичних репресій та національно-визвольної боротьби;
 • проведення паспортизації поховань, виявлених під час пошукових досліджень;
 • співпраця з науковими, архівними і музейними установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації з метою об’єктивного висвітлення подій національно-визвольної боротьби, Першої і Другої світових воєн;
 • здійснення контролю за проведенням будівельно-земляних робіт на території області з метою запобігання знищенню поховань жертв політичних репресій, Першої і Другої світових воєн, визвольних змагань, військових цвинтарів, місць боїв, захоронень військової техніки та ін., які відповідно до законодавства віднесені до пам’яток історії;
 • збір архівних матеріалів, мемуарної літератури, свідчень очевидців про події, які відбувалися у зазначений період;
 • дослідження військово-історичних пам’яток. Передача виявленого рухомого матеріалу на зберігання в музейні та інші відповідні державні органи згідно з чинним законодавством України;
 • пропаганда загальнолюдських культурних і моральних цінностей серед населення і, зокрема, молоді;
 • національно-патріотичне виховання підростаючого покоління;
 • організація і проведення наукових конференцій, “круглих столів”, лекцій і виставок з метою увічнення пам’яті воїнів, полеглих за волю України, дослідження української історії періоду Першої і Другої світових воєн, національно-визвольної боротьби;
 • публікація результатів досліджень у пресі і наукових виданнях.

3.3. Всі види діяльності, які згідно з законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

 

 1. Юридичний статус
 • Підприємство є юридичною особою.
 • Підприємство є госпрозрахунковою установою.
 • Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором, своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.
 • Підприємство здійснює господарську діяльність в межах, передбачених Статутом.
 • Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
 • Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
 • Держава і Власник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави та Власника.
 • Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається у судах України, міжнародних та третейських судах.
 • До компетенції Власника належить:
 • прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;
 • прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівника;
 • прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
 • прийняття рішення про приватизацію Підприємства;
 • прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
 • прийняття рішення про оплату праці і винагороди керівнику;
 • призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;
 • заслуховування звітів керівника про роботу;
 • визначення органу або посадової особи, які укладають трудовий контракт з керівником;
 • здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.
 • укладання контракту з керівником.

 

 1. Права та обов’язки
 • Права Підприємства:
 • Підприємство, за погодженням із Власником, планує свою діяль-ність, визначає стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
 • Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно- розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
 • Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
 • Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
 • Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
 • Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
 • Підприємство для здійснення статутної діяльності має право:
 • вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, для виконання робіт спільної діяльності з дозволу Власника;
 • утворювати з дозволу Власника структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності.
 • Обов’язки Підприємства:
 • При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Власником, які є обов’язковими до виконання.
 • Підприємство:
 • забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
 • здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення діяльності відповідно до Статуту;
 • придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
 • створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
 • здійснює заходи з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання, своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
 • дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічних норм.
 • Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності даних, що містяться в річному звіті та балансі.

 • Відносини Підприємства з іншими суб’єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.

 

 1. Управління
 • Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, директора та участі в управлінні трудового колективу.
 • Власник затверджує структуру та штатний розпис Підприємства.
 • Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.
 • Поточне керівництво діяльністю підприємства здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
 • Директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на відповідного заступника директора.
 • Директор Підприємства:

– діє на засадах єдиноначальності;

 • приймає на роботу заступників директора, керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства;
 • розпоряджається коштами та майном Підприємства в межах своїх повноважень (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за Підприємством на праві господарського відання);
 • в межах своїх повноважень видає накази, розпорядження з питань, пов’язаних з діяльністю Підприємства;
 • відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення щодо працівників Підприємства, накладає дисциплінарні стягнення;
 • забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, складання звітності;
 • забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
 • діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними і фізичними особами;
 • укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
 • несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства.
 • Рішення директора обов’язкові до виконання всіма працівниками Підприємства.
 • Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Власника надається керівнику Підприємства.
 • У разі зміни директора проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

 1. Господарська діяльність
  • Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
  • Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на договірних засадах.
  • Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
  • Власник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства.
  • Підприємство звітує про проведену діяльність відповідно до Статуту у грудні звітного року.

 

 1. Статутний капітал
  • Статутний капітал Підприємства створюється за рахунок внесків Власника в порядку та у спосіб, які передбачені чинним законодавством України.
  • Статутний капітал Підприємства становить 100,0 тисяч гривень.

 

 1. Майно та фінансування
  • Майно Підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
  • Майно Підприємства, яке передане на праві оперативного управління, залишається у власності Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору, укладеного з уповноваженим органом.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Підприємства, вирішуються виключно Власником.

 • Джерелами формування майна Підприємства є:

9.3.1. Кошти місцевого бюджету.

9.3.2. Власні надходження Підприємства:

 • від господарської та/або виробничої діяльності;
 • від реалізації майна.

9.3.3. Інші власні надходження Підприємства.

9.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

9.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством.

 • Підприємство має право:
 • передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, в тому числі філіями та відділеннями;
 • за погодженням з Власником реалізувати (списати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.
  • Фінансування Підприємства:
 • фінансування діяльності Підприємства здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;
 • перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Підприємства здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.
  • Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та методичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства, у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Підприємства несе відповідальність перед Власником та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

 1. Припинення діяльності
 • Підприємство припиняє свою діяльність в результаті передачі всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення), заснованим обласною радою, в результаті ліквідації за рішенням Власника, або у випадках передбачених чинним законодавством.
 • Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Власником.

У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

 • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Власнику.
 • При припиненні діяльності Підприємства працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
 • При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
 • Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру України відповідного запису.
 • Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами, використовується за рішенням Власника.

 

 1. Заключні положення
 • З інших питань, які не врегульовані цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
 • Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Власником та реєструються згідно з чинним законодавством України.
 • Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]