Про затвердження нової редакції Статуту редакції Всеукраїнського журналу для дітей  “Дзвіночок”


УКРАЇНА
 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА          

Сьоме демократичне скликання
(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 412-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової
редакції Статуту редакції
Всеукраїнського журналу
для дітей  “Дзвіночок”

 

Відповідно до вимог статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. 1. Затвердити нову редакцію Статуту редакції Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок” (додається).
  2. Головному редактору редакції Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О.Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич

 

                                                                              

 

                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                   Рішення обласної ради                                                 

                                                                                                                      від 23.12.2016. № 412-12/2016

 

 

 

 

 

СТАТУТ
РЕДАКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ

ДЛЯ ДІТЕЙ  “ДЗВІНОЧОК”

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Редакція Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок” (далі – Редакція) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, яка сприяє національному культурному і духовному відродженню молодого покоління. Допомагає пізнати сучасну літературу і мистецтво, пропагує традиції і звичаї предків, дає можливість досконаліше знати рідну мову та історію своєї Батьківщини, виявляє молоді таланти.

Всю творчу та організаційну роботу Редакція підпорядковує одній меті – відродженню української національної ідеї, вихованню молодої української інтелігенції, національної еліти краю.

1.2. Засновниками Редакції є трудовий колектив редакції Всеукраїнського журналу для дітей “Дзвіночок” та Івано-Франківська обласна рада. Взаємовідносини між Засновниками та Редакцією визначаються цим Статутом, Установчим договором та чинним законодавством України.

1.3. Адреса Редакції: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ,                    вул. Василіянок, 62а.

1.4. Редакція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про інформацію”, іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Статутом і Установчим договором.

1.5. Редакція видається українською мовою.

 

  1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС РЕДАКЦІЇ

2.1. Редакція має статус юридичної особи з дня її державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Підготовку та випуск журналу здійснює Редакція.

2.3. Як юридична особа Редакція має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та інші права власності й мати зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах.

2.4. Редакція самостійно здійснює права володіння, користування, розпорядження власним майном відповідно до мети своєї діяльності і призначення майна. Редакція самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, виходячи з попиту на продукцію й послуги.

2.5. Редакція має самостійний баланс, основні та обігові засоби, печатку і штамп зі своєю назвою українською мовою, розрахунковий та інші рахунки в банку.

2.6. Редакція самостійно розпоряджається коштами, одержаними від своєї діяльності, що залишаються після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Редакція визначає розмір і порядок виплати авторської винагороди за підготовку матеріалів відповідно до законодавства, розмір коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток Редакції, оплату праці її працівників; самостійно визначає обсяг і ціну одного примірника журналу, штатний розпис і свою структуру.

2.7. Редакція, за погодженням Співзасновників, має право брати участь у заснуванні інших засобів масової інформації.

 

3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ РЕДАКЦІЇ

3.1. Редакція займається комерційною і видавничою діяльністю, а саме:

–  широко публікує рекламу і оголошення, враховуючи інтереси дітей;

– видає журнал, додатки до журналу, спецвипуски журналу у вигляді окремих дитячих видань;

–  сприяє публікації нових високохудожніх літературних творів для дітей, залучає до співпраці талановитих дитячих письменників України;

– виявляє творчо-обдаровану молодь, сприяє утвердженню юних талантів;

– здійснює творчу роботу з підвищення художнього рівня журнальних публікацій, навчанню талановитої молоді, проведенні різного роду літературних конкурсів, організації культурних заходів в закладах освіти і культури;

– видає книжки дитячих письменників, книжечки, авторами яких є обдаровані творчо діти;

– видає плакати, друкує візитки приватних осіб і фірм, тематичні буклети;

– реалізує свою та іншу продукцію через торгівельну мережу і власні кіоски;

– проводить аукціони, благодійні акції;

– надає послуги з художнього, технічного оформлення художньої літератури.

 

4. ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ,
ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

4.1. Джерелом формування фінансових ресурсів Редакції є прибуток, отриманий від економічної діяльності Редакції, а також кошти, виділені у встановленому порядку з обласного бюджету чи бюджетів інших рівнів і позабюджетних фондів, амортизаційні відрахування, кредити та інші надходження.

4.2. Прибуток Редакції утворюється з надходжень від реалізації журналу, зокрема передплати, розміщення на її шпальтах реклами, а також іншої творчої та господарської діяльності, після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

З балансового прибутку Редакція вносить передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

4.3. Співзасновник фінансово підтримує Редакцію шляхом виділення коштів із обласного бюджету згідно з цим Статутом і Установчим договором.

4.4. Редакція має право користуватися банківськими кредитами на підставі відповідного договору.

4.5. Редакція має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством.

4.6. Редакція здійснює оплату праці згідно із Законом України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, в межах фонду оплати праці, з урахуванням умов, передбачених чинним законодавством.

4.7. Редакція здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Забороняється вимагати від Редакції надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством.

4.8. Перевірки фінансової діяльності здійснюють державні податкові органи, інші органи державної влади в межах визначених чинним законодавством повноважень. Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Редакції. Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Редакції з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду заборонені чинним законодавством.

4.9. Редакція має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок своєї діяльності не пізніш як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законодавством. Дії та рішення державних органів контролю та нагляду, а також їх посадових осіб, які проводили інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені суб’єктом господарювання у встановленому законодавством порядку.

4.10. Головний редактор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

 

5. МАЙНО РЕДАКЦІЇ

5.1. Власністю Редакції є належні їй основні та обігові засоби, необхідні для здійснення її статутних завдань, а також майно, придбане за власні кошти. Самостійно набуте за рахунок власних коштів майно є власністю Редакції.

5.2. Майно Редакції формується за рахунок доходів, отриманих від її діяльності, приватних пожертвувань та добродійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб, коштів, наданих відповідно до чинного законодавства, коштів, наданих співзасновником – Івано-Франківською обласною радою, інших джерел, не заборонених законодавством, інтелектуальної власності.

5.3. Майно, майнові активи, надані Редакції співзасновником – Івано-Франківською обласною радою, належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Редакція газети здійснює користування цим майном, майновими активами у відповідності до цілей їхнього використання, цього Статуту та чинного законодавства.

5.4. Редакція самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї господарської та іншої діяльності, веде у встановленому порядку бухгалтерський облік та статистичну звітність.

 

6. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

6.1. Керівником Редакції є головний редактор, який керує діяльністю Редакції в межах повноважень, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

6.2. Кандидатуру на посаду головного редактора обирає шляхом таємного голосування трудовий колектив Редакції та подає на затвердження на посаді на сесії Івано-Франківської обласної ради.

У разі виявленої колективом недовіри головний редактор переобирається достроково. Після закінчення терміну перебування на посаді головного редактора він також має право подавати свою кандидатуру на наступні вибори керівника Редакції.

6.3. Головний редактор:

6.3.1. Представляє Редакцію у відносинах із співзасновником – Івано-Франківською обласною радою, державними органами, громадськими об’єднаннями і окремими громадянами, авторами, а також у судах.

6.3.2. Відповідає за дотримання вимог щодо діяльності Редакції відповідно до чинного законодавства України.

6.3.3. Здійснює передбачені законом повноваження власника щодо майна Редакції.

6.3.4. Формує журналістський і трудовий колектив Редакції, розробляє штатний розклад Редакції, здійснює прийом на роботу і звільнення з роботи працівників Редакції; призначає на посаду та звільняє з посади заступників головного редактора, редакторів відділів, головного бухгалтера.

6.3.5. Щорічно за підсумками минулого року звітує перед Співзасновниками про роботу Редакції та її фінансово-господарський стан.

6.4. Шеф-редактором Редакції є голова Івано-Франківської обласної ради.

 

7. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

7.1. Редакційна колегія створюється як дорадчий орган для колегіального вирішення поточних питань діяльності Редакції.

7.2. Редакційна колегія Редакції формується із числа творчих працівників Редакції та представника іншого співзасновника – Івано-Франківської обласної ради. Редакційна колегія є дорадчим органом управління  діяльністю Редакції.

Колегію очолює головний редактор.

7.3. Засідання редакційної колегії збираються в міру потреби. Про засідання редакційної колегії складається відповідний протокол, який підписує її секретар. Рішення колегії набуває чинності після його затвердження головним редактором, про що видається відповідний наказ.

 

8. ЖУРНАЛІСТ РЕДАКЦІЇ

8.1. Журналістом Редакції може бути, як правило, особа з вищою журналістською освітою. В окремих випадках на роботу можуть бути прийняті особи з іншою професійною освітою, якщо це викликано інтересами Редакції.

8.2. Права та обов’язки журналіста Редакції передбачені статтею 26 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

 

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

9.1. Діяльність та повноваження трудового колективу і профспілкової організації регулюються чинним законодавством України.

9.2. Редакція в особі її головного редактора укладає колективний договір із профспілковою організацією, що діє в Редакції згідно з вимогами чинного законодавства України.

Зміст цього договору також визначається чинним законодавством.

 

 

 

9.3. Трудовий колектив Редакції має право:

– визначати шляхом таємного голосування кандидатуру головного редактора для подання на затвердження сесією Івано-Франківської обласної ради;

– спільно із співзасновником – Івано-Франківською обласною радою:  

     

а) вирішувати питання про створення і припинення діяльності Редакції;

 

б) визначати та затверджувати перелік і порядок надання працівникам Редакції соціальних пільг;

в) брати участь у стимулюванні продуктивності праці, порушувати клопотання про представлення працівників до державних нагород;

г) здійснювати заходи щодо підготовки, обговорення, затвердження Статуту Редакції, внесення доповнень та змін до нього;

д) визначати основні напрямки діяльності колективу;

– затверджувати проект плану економічного і соціального розвитку Редакції (за погодженням із Співзасновником)

– визначати уповноважену особу для представництва його інтересів на загальних зборах Редакції;

– затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;

– затверджувати результати річної діяльності колективу;

– затверджувати Колективний договір.

9.4. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори колективу.

9.5. Загальні збори трудового колективу Редакції скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові збори скликаються в міру необхідності головним редактором або на вимогу 1/3 від штатної чисельності співробітників Редакції, а також на вимогу Співзасновника.

Позачергові загальні збори трудового колективу проводяться не пізніше, ніж за 3 дні від часу скликання.

9.6. У разі незгоди трудового колективу з рішенням Співзасновника, конфліктні ситуації вирішуються за участю представників сторін у встановленому чинним законодавством порядку.

 

10. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ РЕДАКЦІЇ

10.1. Ліквідація та реорганізація Редакції проводиться відповідно до чинного законодавства.

10.2. Припинення випуску журналу здійснюється у відповідності зі статтею 18 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

10.3. Рішення про припинення випуску журналу приймають Співзасновники, після чого призначають ліквідаційну комісію, яка у встановленому порядку здійснює ліквідацію Редакції, письмово повідомивши про це трудовий колектив Редакції за два місяці до початку ліквідації.

10.4. Редакція є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності Редакції.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі інші питання діяльності Редакції та її взаємовідносин із Співзасновником, якщо вони не врегульовані цим Статутом, вирішуються згідно з вимогами чинного законодавства України.

11.2. Зміни і доповнення до цього Статуту можуть бути ініційовані будь-ким із Співзасновників і повинні бути прийняті на загальних зборах трудового колективу та затверджені сесією Івано-Франківської обласної ради.

11.3. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]