Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 458-13/2017
м. Івано-Франківськ

 Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківського
обласного    комунального
агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” (додається).
 2. Генеральному директору Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” О. Олійнику забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту підприємства та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                              Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 458-13/2017

 

СТАТУТ
Івано-Франківського обласного комунального
агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2017 рік


 1. Загальні положення
 • Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс” (далі – обласне комунальне підприємство) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 • Обласне комунальне підприємство створено згідно з рішенням Івано- Франківської обласної ради від 26.09.2000. № 346-16/2000.

Власником обласного комунального підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

 • Уповноваженим органом обласного комунального підприємства є наглядова рада (далі – уповноважений орган управління).
 • Наглядова рада обласного комунального підприємства створюється у складі п’яти осіб з числа депутатів обласної ради.
 • Голова та персональний склад наглядової ради затверджуються Власником.
 • Наглядова рада діє на підставі положення, яке затверджується Власником.
 • Обласне комунальне підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
 1. Найменування та місцезнаходження
  • Найменування: повне українською мовою: Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”;

скорочене українською мовою: ОКП “Івано-Франківськоблагроліс”.

 • Місцезнаходження: Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62-А.
 1. Мета та предмет діяльності
  • Обласне комунальне підприємство створено з метою реалізації державної політики щодо розвитку лісового господарства та раціонального використання лісових ресурсів, охорони і захисту лісів на землях запасу обласної ради, а також одержання прибутку за рахунок задоволення потреб споживчого ринку у його продукції та послуг на основі ефективного використання виробничого і фінансового потенціалу.
  • Відповідно до поставленої мети предметом діяльності обласного комунального підприємства є:
 • управління підпорядкованими підприємствами;
 • лісівництво та лісозаготівля;
 • одержання продукції лісового господарства;
 • надання послуг у лісовому господарстві;
 • лісопильне та стругальне виробництво;
 • просочування деревини;
 • діяльність автомобільного вантажного транспорту.
  • Обласне комунальне підприємство має право займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством та передбачені цим Статутом.
  • Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються підприємством лише після їх отримання.
 1. Юридичний статус
  • Обласне комунальне підприємство є юридичною особою.
  • Обласне комунальне підприємство є госпрозрахунковою організацією зі змішаною формою фінансування.
  • Обласне комунальне підприємство користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління.
  • Обласне комунальне підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом.
  • Для здійснення господарської діяльності обласне комунальне підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
  • Обласне комунальне підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, у тому числі в іноземній валюті, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
  • Держава, Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями обласного комунального підприємства, а обласне комунальне підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та уповноваженого органу управління.
  • Обласне комунальне підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
  • До компетенції Власника належить:
 • прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;
 • прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посад;
 • затвердження штатного розпису;
 • прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;
 • затвердження річних фінансових та інвестиційних планів (кошторисів) на середньострокову перспективу (3-5 років);
 • прийняття рішення про приватизацію обласного комунального підприємства;
 • прийняття рішення про відрахування до обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
 • прийняття рішення про оплату праці і винагороди генеральному директору;
 • призначення планових, позапланових ревізій та перевірок фінансово- господарської діяльності;
 • заслуховування звітів генерального директора про роботу обласного комунального підприємства;
 • визначення органу або посадової особи, які укладають трудовий контракт з генеральним директором;
  • До компетенції уповноваженого  органу належить:
 • розроблення стратегії розвитку обласного комунального підприємства;
 • проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;
 • забезпечення проведення аудиторських перевірок;
 • забезпечення проведення інвентаризації майна;
 • забезпечення проведення екологічного аудиту.
 1. Права та обов’язки
  • Обласне комунальне підприємство має право:
   • Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на обласне комунальне підприємство завдань та статутних обов’язків.
   • Скликати і проводити технічні наради з питань, що належать до компетенції обласного комунального підприємства.
   • Доводити, формувати та затверджувати плани щодо лісогосподарської та виробничої діяльності підпорядкованих підприємств.
   • Створювати у встановленому порядку фонди і мобілізувати кошти для здійснення виробничих програм.
   • Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
   • Здійснювати співробітництво з міжнародними організаціями відповідно до законодавства.
   • Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.
   • Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
   • Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб.
   • Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.
   • Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
  • Обласне комунальне підприємство зобов’язане:
   • Дотримуватись Лісового кодексу України та чинних у лісовому господарстві нормативних документів, рішень обласної ради.
   • Здійснювати підбір кадрів, вести роботу щодо забезпечення лісогосподарських підприємств спеціалістами та висококваліфікованими працівниками, організацію підготовки, підвищення кваліфікації та професійного навчання працівників.
   • Формувати і розміщувати у встановленому порядку замовлення на лісовпорядкування, виконання лісогосподарських робіт і використання лісових ресурсів.
   • Нести відповідальність за планування робіт згідно з матеріалами лісовпорядкування, вдосконалення і достовірність обліку, звітності та цільове використання бюджетних коштів.
   • Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.
   • Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.
   • Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи підприємства.
   • Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками підприємства.
   • Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
   • Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
   • Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.
   • Забезпечити оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.
  • Працівники лісової охорони обласного комунального підприємства здійснюють охорону та захист лісу відповідно до вимог діючого законодавства.
  • Лісова охорона обласного комунального підприємства діє у складі обласного комунального підприємства та районних спеціалізованих агролісгоспів і підприємств, має статус правоохоронного органу, здійснює свою діяльність на землях лісового фонду із земель запасу обласної ради, що перебувають у постійному користуванні районних спеціалізованих агролісгоспів і підприємств.

 

 1. Статутний капітал
  • Розмір та порядок формування статутного капіталу визначається Власником.
  • Встановити статутний капітал обласного комунального підприємства в розмірі 3000000 (три мільйони) гривень для стабілізації та розвитку підприємства.
  • Використання статутного капіталу проводиться виключно за погодженням з наглядовою радою обласного комунального підприємства.

 1. Управління
  • Управління обласного комунального підприємства здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, уповноваженого органу управління та участі в управлінні трудового колективу.
  • Поточне керівництво діяльності обласного комунального підприємства здійснює генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
  • Генеральний директор може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки генерального директора покладаються на відповідного заступника генерального директора.
  • Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності обласного комунального підприємства.
  • Генеральний директор:
   • Діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.
   • Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства і цього Статуту.
   • Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.
   • У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підпорядкованих підприємств та працівників.
   • Подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього.
   • Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.
   • Затверджує статути та положення підпорядкованих підприємств.
   • Призначає на посади та звільняє керівників підпорядкованих підприємств, інших працівників обласного комунального підприємства.
   • Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.
   • Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.
   • Вирішує інші питання діяльності обласного комунального підприємства відповідно до чинного законодавства.
  • Генеральний директор обласного комунального підприємства та його заступники є офіційними представниками підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах і організаціях, а також взаємодіють з організаціями та фізичними особами, у тому числі міжнародними, відповідно до наданих їм повноважень.
  • Генеральний директор обласного комунального підприємства та його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво підприємством та його підпорядкованими підприємствами.
  • Генеральний директор обласного комунального підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
  • В обласному комунальному підприємстві для колективного обговорення і вироблення рішень з найбільш важливих питань розвитку лісового господарства на землях запасу обласної ради створюється рада директорів обласного комунального підприємства.
  • Склад ради та Положення про неї затверджуються генеральним директором. При необхідності у засіданнях ради обласного комунального підприємства беруть участь представники обласної ради, депутати, працівники виконавчого апарату обласної ради, науковці, керівники об’єднань, підприємств, організацій та установ, що мають безпосереднє відношення до його діяльності, з правом дорадчого голосу.

 1. Структура
  • Підпорядкованими підприємствами обласного комунального підприємства є:
 • Богородчанський спеціалізований агролісгосп;
 • Верховинський районний лісгосп;
 • Долинський спеціалізований агролісгосп;
 • Коломийський спеціалізований агролісгосп;
 • Косівське районне підприємство “Райагроліс”;
 • Надвірнянський спеціалізований агролісгосп;
 • Снятинське спеціалізоване агролісництво.
  • Верховинський районний лісгосп та Косівське районне підприємство “Райагроліс” знаходяться у підпорядкуванні обласного комунального підприємства в частині проведення єдиної політики ведення лісового господарства, здійснення фінансування та контролю за використанням бюджетних коштів, проведення атестації керівників структурних підрозділів та їх затвердження, а також в частині, визначеній їхніми установчими документами, цим Статутом та чинним законодавством.
  • Особливості взаємовідносин обласного комунального підприємства з підпорядкованими лісогосподарськими підприємствами, районними підприємствами та відособленими підрозділами регулюються Статутом обласного комунального підприємства, їхніми статутами або положеннями про філії, зареєстрованими у встановленому законом порядку.

 1. Майно та фінансування
  • Майно обласного комунального підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
  • Майно обласного комунального підприємства, яке передане на праві господарського відання, залишається власністю Власника. Здійснюючи право господарського відання, обласне комунальне підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренди, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні обласного комунального підприємства, вирішуються виключно Власником.

 • Джерелами формування майна обласного комунального підприємства є:
  • Кошти місцевого бюджету.
  • Власні надходження обласного комунального підприємства:
 • від господарської та/або виробничої діяльності;
 • від реалізації майна.
  • Інші власні надходження обласного комунального підприємства.
  • Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
  • Інші джерела, не заборонені законодавством.
 • Обласне комунальне підприємство має право:
 • передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями;
 • за погодженням із Власником реалізувати (списати) майно, застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства у визначеному законодавством порядку.
  • Фінансування обласного комунального підприємства:
   • Здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
   • Фінансування підпорядкованих підприємств обласного комунального підприємства на лісогосподарську діяльність та охорону лісів, що розташовані на землях запасу обласної ради, здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
  • Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності обласного комунального підприємства здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.
  • Обласне комунальне підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності обласного комунального підприємства, у визначеному законодавством порядку.
  • Керівництво обласного комунального підприємства несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 1. Господарська та соціальна діяльність
  • Основою господарської діяльності обласного комунального підприємства є управління та координація ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у підпорядкованих підприємствах та отримання прибутку від господарської діяльності.
  • Чистий прибуток обласного комунального підприємства, який утворюється після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплату відсотків за кредитами банків, внесків, передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, необхідних відрахувань, залишається у його розпорядженні.
  • Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається керівництвом обласного комунального підприємства та трудовим колективом.
  • Обласне комунальне підприємство за рахунок чистого прибутку, за погодженням з наглядовою радою, утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
 • фонд розвитку виробництва;
 • фонд споживання;
 • резервний фонд;
 • фонд матеріального заохочення;
 • інші фонди.
  • Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок:
   • Відрахувань підпорядкованими лісогосподарськими підприємствами та відособленими лісогосподарськими підрозділами у розмірі 10% від чистого прибутку.
   • Відрахування відособленими підрозділами та підпорядкованими лісогосподарськими підприємствами 30% коштів, одержаних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284, як відшкодування збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази обласного комунального підприємства та стабілізації його фінансового стану.

 • Фонд споживання створюється у розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на утримання апарату управління підприємства (кошторис витрат) є відрахування на статтю “Адміністративні витрати районних підприємств”, які визначаються наказом обласного комунального підприємства та доводяться до виконання на початок кожного року, виходячи із показників фінансово-господарської діяльності кожного підприємства за попередній рік, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством.
 • Резервний фонд обласного комунального підприємства створюється в розмірі не менше 5% фонду споживання і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.
 • Фонд матеріального заохочення утворюється після формування вищезазначених фондів шляхом відрахувань у розмірі, встановленому керівництвом обласного комунального підприємства за погодженням з трудовим колективом.
 • Формування вищезазначених фондів здійснюється за підсумками річної господарської діяльності обласного комунального підприємства та базується на річній звітності.
 • Джерелом формування фінансових ресурсів обласного комунального підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення і кредити.

 1. Повноваження трудового колективу
  • Працівники обласного комунального підприємства мають право брати участь в управлінні обласного комунального підприємства через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи обласного комунального підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління обласного комунального підприємства відповідно до законодавства.

 • Трудовий колектив обласного комунального підприємства складається з усіх осіб, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
 • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією обласного комунального підприємства регулюються колективним договором.
 • Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається генеральному директору обласного комунального підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

 • Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників обласного комунального підприємства та членів їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 • Джерелом коштів на оплату праці обласного комунального підприємства є власні надходження від господарської або виробничої діяльності, а також кошти місцевого бюджету.
 • Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та галузевою угодою.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення генерального директора обласного комунального підприємства визначаються контрактом, укладеним із Власником.

 • Оплата праці працівників обласного комунального підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 • Працівники обласного комунального підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

 1. Припинення діяльності
  • Припинення діяльності обласного комунального підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.
  • У разі реорганізації обласного комунального підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
  • Ліквідація обласного комунального підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником, або за рішенням суду.
  • Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію обласного комунального підприємства.
  • Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості обласного комунального підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію обласного комунального підприємства.

 • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління обласним комунальним підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно обласного комунального підприємства (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені обласного комунального підприємства, що ліквідується.
 • Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
 • Обласне комунальне підприємство є таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]