Про затвердження нової редакції Статуту Музею мистецтв Прикарпаття


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016. № 290-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової
редакції Статуту Музею
мистецтв Прикарпаття

 

Відповідно до статей 21-2, 21-5 Закону України “Про культуру”, статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Музею мистецтв Прикарпаття (додається).
  2. Директору Музею мистецтв Прикарпаття М. Дейнезі забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.09.2016. № 290-9/2016

 

 

 

 

СТАТУТ
МУЗЕЮ МИСТЕЦТВ ПРИКАРПАТТЯ

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016


 

1. Загальні положення

1.1. Музей мистецтв Прикарпаття (далі – Музей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником Музею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

Повне українською мовою: Музей мистецтв Прикарпаття.

2.2. Місцезнаходження: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Новгородська, будинок 49

тел./факс: (0342) 77-65-12; 77-65-11.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Музей створений як заклад наукової та культурно-освітньої діяльності з метою комплектування, збереження, вивчення і популяризації пам’яток матеріальної і духовної культури.

3.2. Музей вивчає і узагальнює передовий досвід роботи в музейній сфері, здійснює його впровадження, надає методичну і практичну допомогу у створенні громадських музеїв.

3.3. Концепція наукової роботи Музею формується у відповідності до загальнонаціональних програм розвитку культури, методичних розробок та рекомендацій Міністерства культури України на основі вивчення історичних художніх традицій та перспективних напрямків розвитку сучасної творчості в Україні і краї.

3.4. У відповідності до загальних положень діяльності, основними напрямками роботи Музею є: науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначені як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

3.5. Музей здійснює:

а) комплектування фондів з творів, придбаних через фондово-закупівельну комісію Музею з:

– наукових експедицій;

– виставок;

– аукціонів;

– приватних колекцій;

– подарованих творів та надходжень з обмінного фонду Музею;

б) оформлення облікової документації у відповідності до чинного законодавства України;

в) надійне збереження та охорону експонатів, що передбачають:

– розміщення фондів у спеціально обладнаних приміщеннях з дотриманням існуючих нормативних вимог;

– профілактичні заходи та реставрацію творів мистецтва;

– заходи, що полегшують ознайомлення з фондами і сприяють введенню їх у науковий обіг;

– утворення допоміжного, обмінного та архівного фондів.

3.6. Науково-методична робота Музею:

а) дослідження збірок Музею на основі наукової каталогізації;

б) розробка наукових тем, пов’язаних з дослідженням мистецтва України і краю;

в) наукові звіти за результатами експедицій;

г) організація і проведення наукових конференцій, симпозіумів, творчих зустрічей;

д) розробка концепцій експозицій і виставок Музею;

е) вивчення стану розвитку сучасного образотворчого процесу, мистецтвознавчих досліджень і наукової літератури.

3.7. Експозиційна робота Музею:

а) організація і проведення змінних, пересувних та персональних виставок в м. Івано-Франківську, інших містах України та за межами України;

б) організація виставок художніх колекцій з інших музеїв, галерей, приватних збірок, виставок-персоналій місцевих і зарубіжних авторів, міжнародних та комерційних виставок, аукціонів, виставок-продажів тощо.

3.8. Науково-освітня робота Музею:

а) проведення лекторіїв з теорії та історії українського і зарубіжного мистецтва, зустрічей з художниками та майстрами декоративно-ужиткового і народного мистецтва;

б) допомога навчальним закладам у вивченні образотворчого і народного мистецтва за допомогою:

– учнівських лекторіїв;

– науково-практичних конференцій;

– уроків народознавства;

– заходів “Сьогодні в Музеї” тощо;

в) днів спеціалізованого обслуговування однорідних груп відвідувачів (учнів, студентів);

г) проведення екскурсій;

д) надання наукових консультацій;

е) популяризація діяльності Музею в засобах масової інформації.

3.9. Видавнича діяльність Музею :

а) підготовка та видання в існуючому порядку мистецтвознавчих досліджень, монографій, альбомів з питань мистецтва України, краю, творчості окремих художників, майстрів декоративно-ужиткового і народного мистецтва;

б) друкування каталогів, путівників, буклетів, поштових листівок, календарів, репродукування творів мистецтва з колекції Музею;

в) випуск інформаційних матеріалів, котрі популяризують Музей: програми роботи зі школами, вузами, друкування афіш, плакатів, листівок, запрошень, виступів у періодичній пресі, по телебаченню, радіо тощо.

3.10. Бібліотека Музею:

а) комплектується мистецтвознавчою, історичною, публіцистичною, художньою та науково-методичною літературою у відповідності до профілю Музею;

3.11. Архів Музею:

а) зберігання ділової документації, рукописів, наукових робіт, статей, звітів наукових експедицій;

б) зберігання структурних та тематико-експозиційних планів експозицій і виставок, проектів та ескізів їх оформлення;

в) ведення фототеки, кінофотовідеодокументів з різних напрямків діяльності Музею;

г) формування особиcтих фондів художників, майстрів декоративно-ужиткового та народного мистецтва, наукових працівників Музею;

д) зберігання текстів лекцій, методичних розробок екскурсій тощо.

3.12. За видом діяльності КВЕД – 91.02 – функціонування музеїв.

4. Юридичний статус

4.1. Музей є юридичною особою.

4.2. Музей є неприбутковим закладом.

4.3. Музей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором. Своїм майном Музей розпоряджається відповідно до вимог законодавства України та Статуту.

4.4. Музей здійснює діяльність у межах положень, передбачених чинним законодавством України.

4.5. Музей має самостійний баланс, кошторис, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Музею, а Музей не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.7. Музей має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України.

4.8. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Музею;

– прийняття рішення про призначення та звільнення Директора Музею;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.9. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Музею;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Музею;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– забезпечення проведення конкурсу щодо призначення на посаду Директора Музею;

– укладання контракту визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років з особою, призначеною на посаду;

– розробка та підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про створення, реорганізацію і ліквідацію Музею, проекту Статуту Музею;

– підготовка пропозицій щодо продовження терміну дії контракту з Директором Музею та розірвання контракту з Директором;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Директора Музею.

4.10. Власник може створювати філії Музею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.11. При Музеї мистецтв Прикарпаття діє філія Музею – музей-пам’ятка дерев’яної архітектури і живопису церква Святого Духа, 1598 р., об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Адреса філії Музею: 77001, м. Рогатин, вул. Роксолани, 10.

5. Права та обов’язки

5.1. Музей має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.

5.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

5.1.6. Одержувати благодійні внески, гранти, дарунки, внески від спонсорів та меценатів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.1.7. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.8. Здійснювати інші права у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Музей зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Музею.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Музею.

5.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

5.2.6. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України.

6. Управління

6.1. Управління Музею здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих Власником повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Музею здійснює Директор, який призначається на посаду за результатами конкурсу та звільняється з посади у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Директор призначається терміном на 5 (п’ять) років на умовах контракту. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора Музею може бути звільнено достроково на підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством. У такому випадку обов’язки Директора покладаються на відповідного заступника.

6.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Директора.

6.5. Директор Музею:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Музею, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Музею і вирішує питання діяльності Музею у межах та у визначеному законодавством України та Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Музею.

6.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.5.6. Призначає на посади та звільняє з посад завідувача філії, інших керівників структурних підрозділів, інших працівників у порядку, визначеному чинним законодавством України та розподіляє між ними обов’язки.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Музею за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством України умовах.

6.5.9. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.

6.5.10. Вирішує інші питання діяльності Музею у відповідності із законодавством України.

6.6. Директор Музею, його заступники є офіційними представниками Музею, діють у межах своїх повноважень та представляють інтереси Музею в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.7. Директор Музею, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Музею та його підрозділами.

6.8. Директор Музею та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.

7. Майно та фінансування

7.1. Майно Музею становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Музею.

7.2. Майно Музею, яке передане на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління, Музей користується та розпоряджається майном відповідно до Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Музею вирішуються виключно Власником.

7.3. Джерелами формування майна Музею є:

7.3.1. Кошти обласного бюджету.

7.3.2. Надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

7.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

7.3.4. Надходження від виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю Музею.

7.4. Фінансування Музею:

Фінансування діяльності Музею здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів місцевого бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою, добровільних фінансових внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок Музею і використовуються на його утримання, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Музею здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством України порядку.

7.5. Музей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею у визначеному законодавством України порядку.

Керівництво Музею несе відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншим органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Музею мають право брати участь в управлінні Музею через загальні збори трудового колективу, раду трудового колективу, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво його інтересів, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Музею, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації, а у разі її відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Музею відповідно до законодавства України.

Музей зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Музею складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, який регулює трудові відносини працівника з Музеєм.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Музеєм, не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Музею регулюються колективним договором.

8.5. Право укладання колективного договору від імені уповноваженого органу управління надається Директору Музею, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

8.6. Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Музею є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Музею визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

8.8. Оплата праці працівників Музею здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Музеєм після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.9. Працівники Музею провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору, посадових інструкцій та чинного законодавства України.

9. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Музею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Музею і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Музею.

9.5. У разі ліквідації Музею порядок подальшого використання його зібрань визначає Власник за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

9.6. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Музею та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Музею.

9.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Музеєм. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Музею (крім переданого в оперативне управління яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Музею, що ліквідується.

9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.9. У разі ліквідації Музею його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом.

9.10. Музей є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення цієї юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]