Про затвердження нової редакції Статуту Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.09.2016. № 291-9/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Івано-Франківського
музичного училища імені Дениса Січинського

 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, статті 15 Закону України “Про вищу освіту“, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

 вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського (додається).
  2. Директору Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського П. Гундеру забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.09.2016 № 291-9/2016

 

 

 

СТАТУТ
Івано-Франківського музичного училища
імені Дениса Січинсь
кого

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016

 

 

1. Загальні положення.

1.1. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ ДЕНИСА СІЧИНСЬКОГО – є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.

1.2. Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського (надалі – Училище), створене відповідно до постанови Ради Народних Комісарів УРСР в 1940 році.

1.3. Власником Училища є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Училище у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом

2. Найменування та місцезнаходження.

2.1.Найменування:

повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ІМЕНІ ДЕНИСА СІЧИНСЬКОГО;

скорочене українською мовою: ІФМУ ім. Д. Січинського.

2.2. Місцезнаходження:

Юридична адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, будинок 44Б,

телефони: (0342) 55-29-04, факс (0342) 55-29-04, електронна пошта: [email protected].

Фактична адреса: Україна, 76018, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, будинок 44Б, телефони: (0342) 55-29-04, факс (0342) 55-29-04, електронна пошта: [email protected].

3. Мета та предмет діяльності.

3.1. Основною метою діяльності Училища є підготовка згідно із державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для галузей культури, освіти, мистецтва тощо.

3.2. Головними завданнями Училища є:

1) провадження освітньої діяльності, за напрямом 02 Культура і мистецтво, 025 Музичне мистецтво, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає стандартам вищої освіти, Вища освіта відповідно до КВЕД: 85.42;

2) надання студентам повної загальної середньої освіти за III ступенем, відповідно до КВЕД 85.31;

3) забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;

4) формування соціально-зрілої творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян, формування громадянської позиції, патріотизму і поваги до Конституції України, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

5) проведення творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-творчого і культурного розвитку держави;

6) підготовка молоді до самостійної наукової та викладацької діяльності;

7) інформування абітурієнтів та студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості і сприяння працевлаштуванню випускників;

8) просвітницька діяльність.

3.3. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2012 року протокол № 95 про наслідки акредитації Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського віднесено до вищих навчальних закладів І (першого) рівня акредитації, має право готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст.

3.4. Училище здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

3.5. Структурні підрозділи Училища створюються відповідно до законодавства та головних завдань Училища і функціонують згідно з окремими Положеннями, затвердженими директором Училища.

Структурними підрозділами Училища є предметні (циклові) комісії, що проводять навчальну та методичну діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін. Викладацький склад комісії – не менше ніж три педагогічних працівники. Предметні (циклові) комісії створюються наказом директора.

Училище в своєму складі має бібліотеку, лабораторію звукозапису, методичний кабінет, бухгалтерію, школу педагогічної практики.

4. Юридичний статус.

4.1. Цивільна правоздатність Училища виникає з моменту реєстрації цього Статуту і складається із його прав та обов’язків.

Училище є неприбутковою організацією.

4.2. Училище є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові поточні та інші рахунки в установах банку, органах Державної казначейської служби України, печатку із своїм найменуванням, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, запроваджувати власну символіку та атрибутику.

4.3. Училище має право:

1) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних закладів І (першого) рівня акредитації;

2) визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

3) готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;

4) створювати у встановленому чинним законодавством порядку структурні підрозділи;

5) отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, музичні інструменти, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;

6) укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до законодавства;

7) розвивати власну соціальну базу;

8) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

9) користуватися пільгами, встановленими законодавством;

10) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики студентів Училища, а також для власної господарської діяльності;

11) брати участь у діяльності міжнародних організацій.

4.4. Училище зобов’язане:

1) при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов’язання з підготовки фахівців на рівні державних стандартів.

Доведене у встановленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов’язковим для виконання.

2) забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;

3) здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення напрямів роботи;

4) забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України;

5) здійснювати бухгалтерський оперативний облік та подавати статистичну звітність згідно з законодавством України.

4.5. Держава, Власник, Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Училища, а Училище не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.6. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Училища;

– прийняття рішення про призначення та звільнення Директора Училища відповідно до Закону України ”Про вищу освіту”;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– встановлення, не нижче визначених Міністерством освіти і науки України мінімальних нормативів, обсягів бюджетного фінансування Училища, та забезпечення фінансування витрат на його утримання;

– забезпечення зміцнення матеріальної бази та господарського обслуговування Училища;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Власник може делегувати свої повноваження Уповноваженому органу управління, Директору Училища або вищому колегіальному органу громадського самоврядування Училища.

4.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Училища;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Училища;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– забезпечення проведення конкурсу щодо призначення на посаду Директора Училища;

– укладання контракту визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років з особою, призначеною на посаду;

– розробка та підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про створення, реорганізацію і ліквідацію Училища, проекту Статуту Училища;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Директора Училища.

– визначення потреби, обсягів і розробка пропозиції щодо державного замовлення на підготовку кадрів для регіону;

– здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням вимог стандартів вищої освіти.

4.8. Права і обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Училищі, визначаються відповідно до законодавства та нормативних актів з питань вищої освіти.

5. Управління Училищем

5.1. Управління Училищем здійснюється на основі принципів:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень та відповідальності Власника, Уповноваженого органу управління, керівництва Училища та його структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

4) незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.

5.2. Автономія та самоврядування Училища реалізується відповідно до законодавства і передбачають право:

1) самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

2) приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

3) надавати додаткові освітні послуги;

4) користуватися земельними ділянками в порядку встановленому Земельним кодексом України.

5.3. Безпосереднє управління діяльністю Училища здійснює його Директор.

5.4. Директор призначається на посаду Власником на умовах контракту на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Кандидат на посаду Директора Училища повинен відповідати вимогам, визначеним Законом України “Про вищу освіту”.

Директор Училища може бути звільнений з посади Власником на пленарному засіданні обласної ради на підставах, визначених чинним законодавством, а також за порушення Статуту Училища та умов контракту.

5.5. Директор у межах наданих йому повноважень:

1) вирішує питання діяльності Училища, формує його структуру і штатний розпис;

2) видає накази та розпорядження обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Училища;

3) представляє Училище в державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Уповноваженим органом управління;

4) є розпорядником майна і коштів;

5) виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

7) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;

8) визначає посадові обов’язки працівників;

9) розробляє правила прийому на навчання до Училища та забезпечує їх затвердження у порядку, визначеному чинним законодавством;

10) відраховує з Училища та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Училищі за погодженням з органами студентського самоврядування;

11) контролює виконання навчальних планів і програм;

12) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

13) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання та здоров’я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Училища;

14) разом із профспілковою організацією подає на затвердження зборів трудового колективу Училища правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

15) відповідає за провадження освітньої діяльності в Училищі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна;

16) щорічно звітує перед Власником та зборами трудового колективу Училища.

5.6. Директор Училища відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.

5.7. Для вирішення поточних питань діяльності Училища створюються робочі органи: адміністративна рада і приймальна комісія. Дорадчим органом Училища є Педагогічна рада. Педагогічну раду очолює Директор Училища. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідувач бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.

Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом Директора Училища відповідно до Статуту.

6. Органи громадського самоврядування

6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища є загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Училищі. Загальні збори трудового колективу Училища є повністю виборним органом. Вони обираються на два роки з таких представників:

1) делегатів за посадою – директор, заступники директора, голови предметних (циклових) комісій, керівники профспілкових організацій працівників і студентів;

2) не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

6.2. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Училища:

1) погоджує Статут Училища чи зміни до нього;

2) розглядає і затверджує проект колективного договору і надає повноваження профспілковому комітету підписувати договір з Директором Училища від імені трудового колективу;

3) обирає претендентів на посаду Директора Училища;

4) вносить подання Уповноваженому органу управління, Власнику про дострокове звільнення Директора Училища;

5) щорічно заслуховує звіт Директора Училища та оцінює його діяльність;

6) обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання Директора Училища;

7) обирає комісію з трудових спорів, відповідно до Кодексу законів про працю України;

8) затверджує правила внутрішнього розпорядку Училища; 

9) затверджує Положення про органи студентського самоврядування;

10) розглядає інші питання діяльності Училища.

Рішення зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш двох третин делегатів.

6.3. В Училищі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Училища. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Училищі.

Усі особи, які навчаються в Училищі, мають рівне право участі в студентському самоврядуванні. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Училищі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Училищі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

6.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, Статутом Училища та Положенням про студентське самоврядування.

6.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

1) забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчального процесу;

2) забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

3) сприяння навчальній та творчій діяльності студентів;

4) сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів;

5) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

6) організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

7) сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

8) сприяння працевлаштуванню випускників;

9) участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

10) виконання інших функцій передбачених Положенням про студентське самоврядування.

6.6. За погодженням з органом студентського самоврядування в Училищі приймаються рішення про:

1) відрахування осіб, які навчаються в Училищі та їх поновлення на навчання;

2) переведення осіб, які навчаються в Училищі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

3) переведення осіб, які навчаються в Училищі за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

4) призначення заступника директора, який відповідає за роботу зі студентами.

6.7. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи Училища.

6.8. Вищим органом студентського самоврядування є збори осіб, які навчаються в Училищі, що скликається не рідше одного разу на рік.

6.9. Збори органів студентського самоврядування Училища:

1) ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

2) обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

3) визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;

4) обирають представників з числа студентів Училища до стипендіальної комісії та конференції трудового колективу Училища, кількість яких має становити не менш як 10 відсотків чисельності складу зборів трудового колективу Училища.

6.10. Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада, яка обирається зборами осіб, які навчаються в Училищі терміном на один рік.

6.11. Директор Училища має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщень, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Педагогічною радою Училища, в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Училища. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менше як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку культурно-масової, спортивної та оздоровчої діяльності осіб, які навчаються в Училищі.

6.12. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (старостат, студентська навчальна частина, студентська рада).

7. Майно та фінансування Училища

7.1. Майно Училища, яке передане на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління, Училище користується та розпоряджається майном відповідно до договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

7.2. Майно Училища, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

7.3. Функції управління майном, що закріплене за Училищем, контроль за ефективністю його використання і зберігання здійснює Власник.

7.4. Відчуження майна, що закріплене за Училищем, здійснюється Власником в порядку встановленому законодавством України.

7.5. Збитки завдані Училищу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Училищу у встановленому чинним законодавством порядку.

7.6. Фінансування Училища здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

7.7. Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти одержані за підготовку фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

2) доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та надання платних послуг;

3) благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

4) надходження за виконання господарської діяльності за договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

5) кошти від надання платних послуг;

6) інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.8. Училище самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання передбачених законодавством платних послуг. Платні освітні послуги не можуть надаватись замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

7.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Училища (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7.10. Оплата праці в Училищі здійснюється згідно зі схемами посадових окладів і тарифними ставками, відповідно до чинного законодавства.

7.11. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Училища, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначається колективним договором та окремим Положенням, розробленим відповідно до законодавства, яке затверджує Директор Училища.

8. Порядок звітності, контролю
за здійсненням фінансово-господарської діяльності

8.1. Училище відповідно до чинного законодавства України складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Училища.

8.2. Училище самостійно здійснює оперативний бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її у встановленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.

8.3. Директор та головний бухгалтер Училища несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

8.4. Аудит діяльності Училища здійснюється згідно з законодавством України.

9. Концепція освітньої діяльності

9.1. Освітня діяльність Училища ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).

9.2. У практичній роботі Училище керується концепцією діяльності, затвердженою Педагогічною радою Училища, в якій визначені основні завдання його розвитку.

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Училища здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Училища вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. Ліквідація Училища здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником у порядку, визначеному чинним законодавством.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Училища.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Училища та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Училища.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Училищем.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. У разі припинення Училища (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.9. Училище є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

10.10. Під час ліквідації та реорганізації Училища вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]