Про затвердження нової редакції Статуту Калуського коледжу культури і мистецтв


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 462-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Калуського коледжу
культури і мистецтв

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Калуського коледжу культури і мистецтв (додається).
  2. Директору Калуського коледжу культури і мистецтв П. Пірусу забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 462-13/2017

 

 

СТАТУТ
Калуського коледжу культури і мистецтв
(нова редакція)

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 р.


1. Загальна частина

1.1. Калуський коледж культури і мистецтв (далі – Коледж) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Івано-Франківської області.

1.2. Власником Коледжу є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повне найменування Коледжу: Калуський коледж культури і мистецтв.

Скорочене найменування Коледжу: КККіМ.

2.2. Юридична адреса Коледжу:

77301, Івано-Франківська область,

місто Калуш, вулиця Ковжуна, будинок 44

тел. 5-45-07, 6-52-58

e-mail: [email protected]

 3. Мета та завдання Коледжу

3.1. Основною метою діяльності Коледжу є підготовка висококваліфікованих фахівців для галузі культури і мистецтв згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями.

3.2. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

– підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників;

– забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

– створення у межах своїх повноважень умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законодавства України на здобуття вищої освіти.

– формування наукової та інноваційної політики у сфері освіти.

3.3. Головними завданнями Коледжу є:

– здійснення освітньої діяльності за галузями знань зазначених в п.3.5 цього Статуту, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” і відповідає стандартам вищої освіти;

– забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;

– проведення профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю шкіл області;

– створення відповідних умов для практичного навчання студентів;

– створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

– провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;

– формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

– забезпечення органічного поєднання в навчально-виховному процесі освітньої, наукової, інноваційної та творчої діяльності;

– збереження та примноження моральних, культурних, наукових, творчих цінностей і досягнень суспільства;

– забезпечення високих етичних норм, доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами.

– поширення знань серед населення, підвищення освітнього та культурного рівня громадян.

3.4. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії (далі – ДАК) від 16.06 2016 року, протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А) всі спеціальності акредитовані за І (першим) рівнем.

3.5. Згідно з ліцензією серії АВ № 585986, виданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 25.07.2011 р. Коледж здійснює підготовку згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

Галузь знань 0201 Культура

– Спеціальність 5.02010201                  “Бібліотечна справа”

– Спеціальність 5.02010401                  “Народна художня творчість”

– Галузь знань 0202 Мистецтво

– Спеціальність 5.02020201                  “Хореографія”

– Спеціальність 5.02020501                  “Образотворче мистецтво”

зі змінами (згідно з актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу Калуського коледжу культури і мистецтв, затвердженого т.в.о. Міністра науки та освіти України від 15.12.2015 р.):

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

– 028     Менеджмент соціокультурної діяльності

– 029     Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

– 024     Хореографія

– 023     Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

3.6. Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання на основі базової загальної середньої і повної загальної середньої освіти.

4. Юридичний статус

4.1. Коледж набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації (перереєстрації), має печатку, відповідні бланки і штампи, інші реквізити зі своєю назвою, окремі розрахункові рахунки в банку, рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, самостійний баланс і кошторис, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

4.2. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту державної реєстрації цього Статуту і складається з прав та обов’язків навчального закладу.

4.3. Коледж має право:

– провадити освітню діяльність для осіб, які прийняті до Коледжу на основі базової загальної середньої освіти, за рівнем повної загальної середньої освіти та видавати атестат про повну загальну середню освіту;

– розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;

– набувати майнові особисті немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді;

– утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи у порядку, визначеному чинним законодавством;

– самостійно розробляти навчальні плани та програми навчальних дисциплін відповідно до освітньо-професійних програм;

– самостійно визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;

– готувати фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

– формувати і розробляти власний штатний розпис відповідно до чинного законодавства, який затверджується Уповноваженим органом управління;

– запроваджувати власну символіку та атрибутику;

– провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства і Статуту;

– придбавати, орендувати, замовляти за рахунок виділених йому коштів або позабюджетних надходжень обладнання чи інші матеріальні ресурсу порядку, визначеному чинним законодавством;

– списувати з балансу основні засоби, що стали непридатними для використання або застаріли відповідно до чинного законодавства;

– визначати форми стимулювання праці викладачів, адміністративного та технічного персоналу;

– встановлювати надбавки до заробітної плати і вирішувати питання матеріального заохочення працівників Коледжу відповідно до чинного законодавства;

– у встановленому чинним законодавством України порядку створювати комплекси або входити до навчальних та науково-виробничих комплексів, які є добровільними об’єднаннями. Всі учасники комплексу мають статус юридичних осіб;

– отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від юридичних та фізичних осіб;

– здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;

– користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти;

– запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

– здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

4.4. Коледж зобов’язаний:

– дотримуватись вимог стандартів вищої освіти, щодо підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

– дотримуватись договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, громадянами;

– своєчасно сплачувати податки та інші платежі згідно з чинним законодавством;

– забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

– створювати належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу студентів та високопродуктивної праці працівників;

– здійснювати матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, наукової та інформаційної діяльності;

– забезпечувати економне і раціональне використання фінансових та матеріальних ресурсів;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством;

– здійснювати підготовку фахівців відповідно до навчальних планів, програм, державних стандартів, з урахуванням найновіших досягнень освіти;

– звітувати перед Міністерством культури України, Власником, Уповноваженим органом управління про основні напрями та результати діяльності Коледжу;

– забезпечувати на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних послуг, виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців з вищою і повною загальною середньою освітою;

– забезпечувати дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних вимог відповідно до чинного законодавства;

– здійснювати інші обов’язки згідно з чинним законодавством.

4.5. Держава, Власник, Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Коледжу, а Коледж не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.6. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Коледжу;

– прийняття рішення про призначення та звільнення Директора Коледжу відповідно до Закону України “Про вищу освіту”;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– встановлення, не нижче визначених Міністерством освіти і науки України мінімальних нормативів, обсягів бюджетного фінансування Коледжу, та забезпечення фінансування витрат на його утримання;

– забезпечення зміцнення матеріальної бази та господарського обслуговування Коледжу;

– здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Власник може делегувати свої повноваження Уповноваженому органу управління, директору Коледжу або вищому колегіальному органу громадського самоврядування Коледжу.

4.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Коледжу;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Коледжу;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– забезпечення проведення конкурсу щодо призначення на посаду Директора Коледжу;

– укладання контракту визначеної чинним законодавством форми на
5 (п’ять) років з особою, призначеною на посаду Директора Коледжу;

– розробка та підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Коледжу, проекту Статуту Коледжу;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Директора Коледжу.

– визначення потреби, обсягів і розробка пропозиції щодо державного замовлення на підготовку кадрів для регіону;

– здійснення навчально-методичного керівництва, контролю за дотриманням вимог стандартів вищої освіти.

4.8. Структурні підрозділи Коледжу створюються відповідно до законодавства та головних завдань діяльності і функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються коледжем.

4.9. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються в Коледжі, визначаються відповідно до законодавства та нормативних актів з питань вищої освіти.

 

5. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Коледжі є:

– педагогічні працівники;

– особи, які навчаються в Коледжі;

– інші працівники.

5.2. Педагогічні працівники – особи, які за основним місцем роботи в Коледжі професійно займаються педагогічною діяльністю;

5.2.1. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.

5.2.2. Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу на умовах, передбачених законодавством України, Положенням про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, на умовах контракту.

5.2.3. Педагогічні працівники Коледжу підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України.

5.2.4. За результатами атестації визначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання.

5.2.5. Рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а також підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

5.2.6. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

5.2.7. Права та обов’язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у Коледжі визначаються відповідно до законодавчих та нормативних актів з питань вищої освіти.

5.2.8. Педагогічні працівники Коледжу мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

– проведення наукової роботи;

– індивідуальну педагогічну діяльність;

– участь у громадському самоврядуванні Коледжу;

– користування оплачуваною відпусткою;

– додаткову оплачувану відпустку та інші пільги, передбачені законодавством;

– підвищення кваліфікації у закладах освіти, установах та організаціях, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку.

– інші права, передбачені законами та цим Статутом.

5.2.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

– забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;

– забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студентів;

– виховувати у студентів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних, культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природничого середовища;

– готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, партнерства між етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

– захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюнових виробів, інших шкідливих звичок;

– особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості;

– дотримуватися встановленого графіка робочого часу;

– дотримуватись законів, Статуту та Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу.

5.2.10. Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої посадовими обов’язками, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках, передбачених законом.

5.2.11. Педагогічним працівникам Коледж забезпечує:

– належні умови праці, побуту, відпочинку;

– правовий, соціальний, професійний захист;

– встановлення посадових окладів та надбавок відповідно до законодавства;

– соціальний захист учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавства.

5.2.12. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.2.13. Робочий час педагогічного працівника визначається чинним законодавством.

5.2.14. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком) методичних, виховних та контрольних заходів, іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним планом викладача.

5.2.15. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Коледжу відповідно до функцій, які вони виконують.

5.3. Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти. Права та обов’язки студентів Коледжу визначаються відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”.

5.3.1. Прийом осіб на навчання здійснюється на конкурсній основі відповідно до їх здібностей.

5.3.2. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до Коледжу зараховуються особи у випадках і у порядку, передбачених законодавчими актами.

5.3.3. Прийом на навчання до Коледжу проводиться згідно з Правилами прийому, які розробляються в Коледжі на основі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, відповідно до чинного законодавства.

 

5.3.4. Особи, які навчаються в Коледжі мають право на:

– вибір форми навчання;

– безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і побуту;

– додаткову оплачувану відпустку, у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

– безоплатне користування бібліотекою, інформаційним фондом, навчальною, науковою, спортивною та медичною базами Коледжу;

– участь у пошукових та творчих роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, пред’явлення своїх робіт для публікацій;

– участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організація дозвілля, побуту, оздоровлення;

– надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

– участь у об’єднаннях громадян;

– трудову діяльність у поза навчальний час;

– обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

– участь у формуванні індивідуального робочого плану;

– моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідницькій роботі;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права, принижують їх гідність;

– канікулярну відпустку, тривалість якої не менше ніж вісім календарних тижнів;

– отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законом;

– участь у роботі конференцій, олімпіад, організації дозвілля, побуту, тощо;

– участь у конкурсах, виставках, пошукових та творчих роботах;

– участь у громадському самоврядуванні Коледжу;

– забезпечення стипендією у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

– отримання та реалізацію інших пільг та прав, передбачених чинним законодавством України.

5.3.5. Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані:

– дотримуватись норм чинного законодавства України, цього Статуту та Правил внутрішнього розпорядку;

– виконувати вимоги навчального плану, графіка навчального процесу Коледжу;

 – систематично й глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати свій загальний і культурний рівень, відвідувати заняття і відпрацьовувати матеріал пропущених занять;

– вчасно інформувати керівництво Коледжу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складання (перескладання) заліків та екзаменів, виконання контрольних робіт;

– відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом.

5.4. Випускники Коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

5.5. За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку директор Коледжу може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його з навчального закладу.

5.6. Студент може бути відрахований з Коледжу:

– за власним бажанням;

– за невиконання навчального плану;

– за порушення умов контракту/угоди;

– за перебування у навчальному корпусі та інших підрозділах Коледжу в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння;

– за вироком суду, що вступив в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

– за неодноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку (за погодженням з профспілковою організацією, а у разі необхідності – з комісією у справах неповнолітніх), а також в інших випадках, передбачених законом.

5.7. Особи, які навчаються в Коледжі, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї).

5.8. Особам, які перервали навчання в Коледжі, надається академічна відпустка.

5.9. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з Коледжу, здійснюється під час канікул.

5.10. Особи, які навчаються в Коледжі можуть бути переведені з:

– одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу І (першого) рівня акредитації;

– однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах однієї галузі знань.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається Міністерством освіти і науки України.

6. Управління Коледжем

6.1. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:

– автономії та самоврядування;

– розмежування прав, повноважень і відповідальності Власника, Уповноваженого органу управління, Директора Коледжу та структурних підрозділів Коледжу;

– поєднання колегіальних та єдиноначальних посад;

– незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

6.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно до законодавства і передбачають право:

– самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;

– приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

– надавати додаткові освітні послуги;

– здійснювати видавничу діяльність з випуску навчально-методичних посібників для внутрішнього користування;

– запроваджувати власну символіку та атрибутику;

– звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;

– на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

– брати участь у роботі міжнародних організацій;

– користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому Земельним кодексом України;

– здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.3. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює Директор, який є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених чинним законодавством і Статутом Коледжу.

6.4. Директор призначається на посаду Власником на умовах контракту на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу, який проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Кандидат на посаду Директора Коледжу повинен відповідати вимогам, визначеним Законом України “Про вищу освіту”.

Директор Коледжу може бути звільнений з посади Власником на пленарному засіданні обласної ради на підставах, визначених чинним законодавством, а також за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

6.5. Директор в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність Коледжу;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує структуру і штатний розпис, які затверджуються Уповноваженим органом управління;

– видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма суб’єктами навчального процесу та структурними підрозділами Коледжу доручення;

– відповідає за результати діяльності Коледжу перед Уповноваженим органом;

– розпоряджається майном Коледжу в межах, визначених чинним законодавством;

– забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає угоди (договори), відкриває банківські рахунки;

– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством;

– забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в Коледжі;

– визначає функціональні обов’язки працівників;

– формує контингент осіб, які навчаються в Коледжі;

– відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в Коледжі;

– забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

– контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

– здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної й культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я;

– організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників Коледжу;

– застосовує до працівників Коледжу заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства;

– сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Коледжу і студентів, громадських організацій, які діють у Коледжі.

– може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;

– здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

6.6. Разом з профспілковим комітетом Директор подає на затвердження конференції трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.

6.7. Директор відповідає за провадження освітньої діяльності у Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.

6.8. Тривалість відпустки Директора не може бути меншою, ніж це передбачено чинним законодавством України.

6.9. Директор має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад згідно з чинним законодавством України.

6.10. На період відсутності Директора на роботі його обов’язки виконує один із заступників відповідно посадових обов’язків.

6.11. У Коледжі діють робочі та дорадчі органи, положення про які затверджуються Директором відповідно до галузевих нормативних документів.

6.12. У Коледжі діють: адміністративна рада, педагогічна рада, навчально-методична рада, органи громадського та студентського самоврядування, приймальна комісія.

6.13. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом Директора Коледжу відповідно до Статуту.

6.14. Органи студентського самоврядування:

6.14.1. У Коледжі створюються і діють органи студентського самоврядування. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

6.14.2. Студентське самоврядування у Коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.

6.14.3. Діяльність органів студентського самоврядування направлена на удосконалення навчально-виховного процесу, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

6.14.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Коледжу та Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

6.14.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

– добровільність, колегіальність, відкритість;

– виборність та звітність органів студентського самоврядування;

– рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;

– незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

6.14.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів Коледжу.

6.14.7. Загальні збори студентів Коледжу:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування Коледжу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

– заслуховують звіти представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування.

Загальні збори студентів скликаються не рідше двох разів на рік.

6.14.8. Органи студентського самоврядування:

– беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому законом та цим Статутом;

– проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, творчі, оздоровчі та інші заходи;

– захищають інтереси студентів, які навчаються в Коледжі;

– сприяють навчальній та творчій діяльності студентів;

– делегують своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих органів;

– сприяють у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Коледжу;

– створюють різноманітні студентські гуртки, товариства, об’єднання, клуби за інтересами;

– організовують співпрацю із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

– беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами та реалізації державної молодіжної політики;

– забезпечують інформаційно-молодіжну, правову, психологічну, фінансової допомогу студентам (спільно з відповідними службами);

– залучають студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;

– координують діяльність старостату, кураторів навчальних академічних груп, студентського профспілкового комітету;

– контролюють навчальну і трудову дисципліну студентів, оперативно реагують на їх порушення;

– беруть активну участь в організації ремонту, забезпеченні зберігання і підтримки в необхідному стані приміщень, іншого майна Коледжу;

– пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та інше;

– реалізують інші повноваження, передбачені чинним законодавством України та Положенням про студентське самоврядування в Коледжі.

6.14.9. Органи студентського самоврядування Коледжу, мають право:

– звертатися до адміністрації Коледжу чи його структурних підрозділів з пропозиціями, заявами та клопотаннями з питань, що належать до компетенції (повноважень) цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

– вести конструктивний діалог з адміністрацією Коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

6.14.10. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– клопотати перед адміністрацією Коледжу щодо вирішення проблем студентів;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у Коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– погоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Коледжу.

6.15. Права й обов’язки адміністрації Коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування:

6.15.1. Адміністрація Коледжу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту та Положення про органи студентського самоврядування у Коледжі;

– брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

6.15.2. Адміністрація Коледжу зобов’язана:

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування;

– забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, засобами зв’язку тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів Коледжу;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у навчальному закладі.

6.16. Приймальна комісія:

6.16.1. Робота приймальної комісії здійснюється на підставі Положення про приймальну комісію Коледжу, розробленого відповідно до чинного законодавства України.

6.16.2. Склад приймальної комісії затверджується наказом Директора не пізніше грудня поточного року.

7. Органи громадського самоврядування

7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу (далі – Конференція), включаючи виборних представників з числа студентів.

7.2. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.

7.3. Порядок скликання і прийняття рішень Конференцією визначається цим Статутом.

7.4. У Конференції повинні бути представлені всі групи працівників Коледжу. Не менше 75 відсотків загальної чисельності членів Конференції повинні становити педагогічні працівники Коледжу.

7.5. Право скликати Конференцію мають:

– Директор Коледжу;

– працівники Коледжу, якщо за це висловилось не менше 1/3 від загальної чисельності працівників Коледжу;

– Уповноважений орган управління.

7.6. Рішення Конференції вважається правомірним, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 від її загальної чисельності і за нього проголосувало не менше половини присутніх учасників.

7.7. Рішення Конференції обов’язкове для всіх членів трудового колективу.

7.8. Конференція:

– погоджує за поданням вченої ради Коледжу Статут Коледжу чи зміни (доповнення) до нього;

– заслуховує щороку звіт Директора Коледжу та оцінює його діяльність;

– обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

– розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради питання про дострокове припинення повноважень Директора Коледжу;

– затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

– розглядає інші питання діяльності.

 

8.Майно та кошти Коледжу

8.1. Майно Коледжу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

8.2. Майно, що передане в оперативне управління, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.

8.3. Майно Коледжу, що забезпечує його статутну діяльність, не може бути предметом застави.

8.4. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету.

8.5. Додатковими джерелами фінансування є:

1) кошти одержані за підготовку фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;

2) доходи від надання в оренду приміщень, обладнання та надання платних послуг у порядку, визначеному чинним законодавством;

3) благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

4) надходження згідно з укладеними договорами з підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;

6) кошти від надання платних послуг;

8) інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

8.6. Коледж самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання передбачених законодавством платних послуг. Платні освітні послуги не можуть надаватись замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

8.7. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Коледжу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.8. Оплата праці в Коледжі здійснюється згідно зі схемами посадових окладів і тарифними ставками, відповідно до чинного законодавства.

8.9. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначається колективним договором та окремим Положенням, розробленим відповідно до законодавства, яке затверджує Директор Коледжу.

8.10. Стипендія студентам Коледжу виплачується відповідно до чинного законодавства та Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів Коледжу.

8.11. Власні надходження Коледжу отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, навчально-виробничої діяльністю, благодійні, внески та гранти відповідно до рішення прийнятого педагогічною радою Коледжу, зараховуються на спеціальні рахунки обслуговування бюджетних коштів, відкриті в органах Державної казначейської служби, на поточні або вкладні рахунки установ державних банків. Зазначені доходи включаються до фінансового плану і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріального, технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення Коледжу.

8.12. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Коледжу для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються прибутком і обліковуються згідно з чинним законодавством.

9. Порядок звітності, контролю за здійсненням
фінансово-господарської діяльності

9.1. Коледж самостійно веде оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, складає статистичну та фінансову звітність згідно з чинним законодавством та подає її у встановленому порядку до Міністерства освіти і науки України та іншим органам і установам, яким законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами діяльності.

9.2. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності

9.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством України.

9.4. Коледж зобов’язаний публікувати на своєму офіційному веб-сайті:

– кошторис Коледжу на поточний рік та всі зміни до нього;

– звіт про використання та надходження коштів;

– інформацію щодо проведення тендерних процедур закупівель;

– штатний розпис на поточний рік.

9.5. Діловодство Коледжу ведеться відповідно до встановленого порядку.

 

10. Міжнародні зв’язки

10.1. Коледж має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями, створювати спільні підприємства у встановленому законодавством порядку.

10.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Коледжу є:

– проведення спільних наукових досліджень;

– організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів, заходів творчого спрямування та ін.;

– участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

– спільна видавнича діяльність;

– інші напрями, не заборонені законом.

11. Концепція освітньої діяльності

11.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державній Національній програмі “Освіта” (“Україна XXI століття”).

12. Ліквідація та реорганізація Коледжу

12.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

12.2. У разі реорганізації Коледжу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

12.3. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником у порядку, визначеному чинним законодавством.

12.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Коледжу.

12.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Коледжу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Коледжу.

12.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Коледжем.

12.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

12.8. У разі припинення Коледжу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.9. Коледж є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

12.10. Під час ліквідації та реорганізації Коледжу вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]