Про затвердження нової редакції Статуту Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 410-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження нової редакції
Статуту Національного музею
народного мистецтва Гуцульщини
та Покуття імені Й. Кобринського

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій”, статті 15 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

1 .Затвердити в новій редакції Статут Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (додається).

  1. Генеральному директору Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського Я. Ткачук забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 410-12/2016

 

 

  

 

 

 

 

СТАТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ

НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ

ІМЕНІ Й. КОБРИНСЬКОГО

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

2016 рік

 

 

1. Загальні положення

  1. 1. НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ ІМЕНІ Й. КОБРИНСЬКОГО (далі – Музей) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.2. Власником Музею є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

Указом Президента України від 20.10.2009 р. № 837/2009 Музею надано статус Національного.

1.3. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі структурного підрозділу обласної державної адміністрації в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. У своїй діяльності Музей керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про культуру”, іншими законами України, нормативними актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, актами Власника, Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ ІМЕНІ Й. КОБРИНСЬКОГО;

повне англійською мовою: NATIONAL MUSEUM OF HUTSULSHCHYNA AND POKUTTУA FOLK ART BY Y.KOBRYNSKY;

скорочене українською мовою: НМНМГП;

скорочене англійською мовою: NMNHPA.

2.2. Адреса Музею:

78200, Івано-Франківська область, місто Коломия, вулиця Театральна, 25.

 

3. Основні напрямки діяльності та завдання Музею

3.1. Основними напрямками діяльності Музею є науково-дослідна, культурно-освітня діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, фондова, видавнича, реставраційна, виставкова, пам’яткоохоронна робота, а також діяльність, пов’язана з науковою атрибуцією, експертизою, класифікацією, державною реєстрацією та усіма видами оцінки предметів, які можуть бути визначеними як культурні цінності, з метою включення до Музейного фонду України.

3.2. Музей популяризує твори народного, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, залучає до них широку глядацьку аудиторію в Україні та за кордоном, об’єктивно відтворює художні процеси розвитку українського мистецтва в цілому та регіону зокрема в усій його різноманітності, створює умови для зростання професійного рівня митців та науковців.

3.3. Музей є однією із найвизначніших скарбниць культурної спадщини Карпатського регіону, зокрема його етнографічних територій – Гуцульщини та Покуття. У колекції Музею зібрані унікальні національні культурно-історичні цінності, створені протягом багатьох століть, починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Музей є базовим центром матеріальної та духовної спадщини гуцулів та покутян.

3.4. Шляхом найбільш повного використання своїх колекцій Музей сприяє духовному прогресу України, її суверенності. Визначаючи пріоритетність національних та загальнолюдських цінностей над політичними та класовими інтересами, Музей виховує громадян на принципах гуманізму, патріотизму та високих моральних засадах.

3.5. Музей вивчає та узагальнює передовий досвід музейної роботи, здійснює його впровадження, надає наукові консультації та методичну допомогу музейним та освітнім закладам.

3.6. Концепція наукової роботи Музею формується у відповідності до загальнонаціональних програм розвитку культури, методичних розробок та рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері культури на основі виявлення предметів історії, етнографії, мистецтвознавства та краєзнавства в Україні та краї.

3.7.1. Міжнародна діяльність.

Музей бере участь у міжнародній культурній співпраці в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод.

Участь Музею у міжнародному культурному співробітництві здійснюється у встановленому порядку шляхом:

– проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм;

– здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи, проведення та участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах та виставках;

– ознайомлення та вивчення збірок музейних предметів з гуцульського та покутського регіонів у колекціях музеїв світу;

– організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності;

– активної участі у міжнародному науковому і культурному співробітництві, зокрема у складі Міжнародної ради музеїв (ІСОМ), міжнародних конференціях, симпозіумах, встановлення і розвиток зв’язків з українською діаспорою та українознавчими центрами (музеями) країн світу;

– участь у спільних видавничих проектах;

– організації та проведення творчих обмінів працівниками Музею з відповідними закладами зарубіжних країн.

3.7.2. Надання платних послуг юридичним та фізичним особам у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.7.3. Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України, для здійснення окремих видів діяльності Музей отримує відповідні дозволи (ліцензії).

 

4. Юридичний статус Музею

4.1. Музей є юридичною особою.

4.2. Музей є неприбутковим закладом.

4.3. Музей користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним Договором, своїм майном – відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.4. Музейні предмети, колекції та зібрання основного фонду Музею є складовою частиною державної частини Музейного фонду України і не підлягають відчуженню, приватизації та не можуть бути предметом застави. Рішення про обмін музейних предметів, колекцій та зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, на інші музейні предмети, колекції та зібрання приймається центральним органом виконавчої влади у сфері культури. Пам’ятки державного Музейного фонду України не підлягають роздержавленню і приватизації, знищенню з ідеологічних міркувань. Унікальні музейні предмети, колекції та зібрання Музейного фонду України, предмети музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України і мають виняткове художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, вносяться центральним органом виконавчої влади у сфері культури до Державного реєстру національного культурного надбання.

Музейні фонди не входять до складу майна, що знаходиться на балансі Музею, та обліковуються в обліково-фондовій документації згідно з діючими нормативними документами. Прийом, облік, видача з Музею музейних, бібліотечних Фондів здійснюється у відповідності з діючими інструкціями з обліку і збереження музейних цінностей, іншими нормативними документами, що не суперечать законодавству України.

4.5. Музей здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

4.6. Для здійснення діяльності Музей залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Музей має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Музею, а Музей не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.9. Музей відповідає за своїми зобов’язаннями коштами, які є в його розпорядженні. На майно Музею не може бути накладено стягнення інакше ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.10. Музей у встановленому порядку проводить свою діяльність як в Україні, так і за її межами. Від свого імені укладає угоди, здійснює майнові та профільні придбання, встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

4.11. Музей самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Музею, у визначеному законодавством порядку.

4.12. Керівництво Музею несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

4.13. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Генерального Директора Музею;

– заслуховування звітів Генерального директора про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій Музею без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Музею;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників-фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Музею;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади Генерального директора, укладення контракту, визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років, з переможцем конкурсу;

– подання пропозицій на розгляд сесії обласної ради щодо реорганізації і ліквідації Музею, проекту Статуту Музею.

 

5. Права та обов’язки

5.1. Музей має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Музей завдань та статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

5.1.6. Одержувати безповоротну допомогу юридичних і фізичних осіб у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.1.7. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.

5.1.8. Поповнювати музейні фонди шляхом безпосередньої закупівлі пам’яток історії, мистецтва та культури, від свого імені здійснювати маєткові та профільні придбання.

5.1.9. Планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи із завдань і функцій, передбачених цим Статутом, наявності власних ресурсів, необхідності творчо-виробничого та соціального розвитку Музею.

5.1.10. Передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділами у визначеному законодавством порядку.

5.1.11. Реалізовувати (списувати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Музею у визначеному законодавством порядку.

5.1.12. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Музей зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.2. Виконувати обов’язки відповідно до положень Статуту, чинного законодавства України та укладених ним договорів.

5.2.3. Забезпечувати працівникам Музею гарантовані законодавством України умови праці та її оплати, соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності.

5.2.4. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

5.2.5. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством України.

 

6. Управління Музеєм

6.1. Управління Музеєм здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (у межах делегованих Власником повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Музею здійснює Генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Власником терміном на 5 (п’ять) років на умовах контракту за результатами конкурсу, який проводить Уповноважений орган управління у порядку, визначеному чинним законодавством України. Права, обов’язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Генерального директора Музею може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки Генерального директора покладаються на відповідного заступника.

6.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Генерального директора.

6.5. Генеральний директор керує всіма сферами діяльності Музею, діє від його імені, представляє його інтереси в усіх установах та підприємствах, відкриває в банках відповідні рахунки, володіє правом розпорядження коштами, розподіляє бюджетні асигнування та вирішує питання використання грошових коштів, формує та подає на затвердження структуру та штати Музею, видає накази. Генеральний директор встановлює посадові оклади працівникам, надбавки й доплати, визначає порядок преміювання працівників, застосовує різні форми організації праці і режими роботи у відповідності з чинним законодавством України.

6.6. Призначає та звільняє з посади заступників Генерального директора, керівників філій, інших структурних підрозділів і працівників Музею.

6.7. При прийомі на роботу працівників Генеральний директор керується відповідними кваліфікаційними вимогами. Права й обов’язки працівників визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку, погодженими з Радою трудового колективу Музею та затвердженими Генеральним директором Музею. Накази і розпорядження Генерального директора є обов’язковими для всіх працівників Музею.

6.8. Забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

6.9. Структурні підрозділи діють відповідно до затверджених Генеральним директором Музею Положень.

6.10. До трудового колективу Музею належать усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

6.11. Для реалізації науково-практичної діяльності Музей може формувати зі складу своїх співробітників і представників громадськості, а також представників провідних спеціалістів інших наукових установ і організацій, колегіальні дорадчі органи у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.12. Дирекція Музею у встановленому порядку здійснює контроль за діяльністю своїх структурних підрозділів, які їй підзвітні.

 

7. Структура

До складу Музею входять такі філії:

– Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини, м. Косів, площа Незалежності, 55;

– Музей писанкового розпису, м. Коломия, вул. Чорновола, 43б;

– Яремчанський музей етнографії та екології Карпатського краю, м. Яремче, вул. Свободи, 269.

 

8. Майно та фінансування Музею

8.1. Майно Музею, яке передане на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління, Музей користується та розпоряджається майном відповідно до Договору.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Музею, вирішуються виключно Власником.

8.2. Музей користується будівлями та територією, що за ним закріплена, відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Джерелами формування майна Музею є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

8.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.4.Надходження від надання послуг, виконання робіт, пов’язаних з основною статутною діяльністю Музею.

8.3.5. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

8.3.6. Кошти власних надходжень (спеціального фонду) використовуються на зміцнення матеріально-технічної бази, соціально-культурні, побутові та інші потреби колективу Музею.

8.3.7. Невикористані кошти, отримані за рахунок власних надходжень, залишаються на рахунку спеціального фонду Музею і можуть бути освоєні у наступному календарному році.

8.3.8. Розподіл коштів Музею здійснюється у відповідності до затвердженого кошторису.

Перевірка та ревізія порядку використання майна, діяльності Музею здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

8.3.9. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників Музею та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Музею використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

 

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Трудовий колектив Музею становлять всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Музеєм.

9.2. Трудовий колектив Музею за участю Генерального директора Музею вирішує питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, а також інші питання соціального розвитку, відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.3. Повноваження трудового колективу Музею реалізуються через загальні збори трудового колективу та уповноважений орган трудового колективу – Раду трудового колективу. Члени Ради трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу на 3 роки не менш як 2/3 голосів.

9.4. Для представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу в Музеї може створюватися професійна спілка.

9.5. Соціально-економічні питання, що стосуються діяльності Музею, вирішуються Генеральним директором та трудовим колективом Музею і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Музею та інші питання, передбачені чинним законодавством.

9.6. Право укладення колективного договору від імені адміністрації Музею надається Генеральному директору Музею, а право підписання колективного договору від імені трудового колективу – голові Ради трудового колективу. За умови відповідного рішення трудового колективу право підписання колективного договору може бути надано Голові профспілкового комітету Музею.

9.7. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників Музею незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки, і є обов’язковими як для Генерального директора, так і для трудового колективу.

 

10. Припинення діяльності

10.1. Припинення діяльності Музею здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

10.2. Реорганізація або ліквідація Музею може бути здійснена:

– на підставі рішення Власника у встановленому законодавством України порядку;

– на підставі рішення суду у порядку та випадках, що передбачені чинним законодавством України.

10.3. У разі реорганізації Музею вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.4. Ліквідація Музею здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або органом, що прийняв рішення про його припинення. Порядок і строки проведення припинення діяльності Музею, а також строки для пред’явлення вимог кредиторами, визначаються Власником або органом, що прийняв рішення про припинення Музею.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Музею та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Музею.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Музеєм. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про припинення Музею.

10.7. У разі припинення Музею (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.8. Порядок подальшого використання музейних зібрань у разі ліквідації або реорганізації Музею визначається в порядку, передбаченому законодавством України.

10.9. Музей є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]