Про затвердження обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Десята сесія)

РІШЕННЯ

від 21.10.2016. № 315-10/2016
селище Вигода Долинського району

 

Про затвердження обласної цільової
Програми розвитку лісового
та мисливського господарства
Івано-Франківської області
на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 30 Лісового кодексу України, з метою забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону та захист лісів, обласна рада 

вирішила:

 1. Затвердити обласну цільову Програму розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Рекомендувати районним та міським міст обласного значення радам затвердити відповідні місцеві програми, а районним державним адміністраціям забезпечити їх виконання.
 3. Організацію виконання обласної цільової Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки покласти на Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (І. Приймак).

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 21.10.2016. № 315-10/2016

 

 

  

 

 

 

Обласна цільова Програма
розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми
Івано-Франківське
обласне управління лісового
та мисливського господарства                                      О. Голубчак ___________

 

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                       Я. Паранюк ___________


 

 ПАСПОРТ
обласної цільового Програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

 1. Ініціатор розробленої Програми (замовник) – Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. 
 1. Розробник Програми – Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства.
 1. Термін реалізації Програми – 2017 – 2021 роки
 1. Етап фінансування Програми – 2017 – 2021 роки 
 1. Обсяг фінансування Програми (млн. грн.): – 3178,67

 млн. грн.

 

Роки

Орієнтований обсяги фінансування

 

 

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

 

Державний бюджетМісцевий бюджетСпеціаль -ний фондІнші

джерела

 

2017-2021 р.

В тому числі:

3178,67188,980,9031,962956,83
2017 р.535,1030,240,154,92499,79
2018 р.588,8937,510,196,26544,93
2019 р.632,9638,430,196,36587,98
2020 р.686,0842,910,196,94636,04
2021 р.735,6439,890,187,48688,09

 

 1. Очікуванні результати виконання Програми:

– поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності;

– створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

– забезпечення соціального захисту працівників галузі лісового господарства;

– запровадження нових природозберігаючих технологій проведення лісозаготівель;

– забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

– збільшення обсягу заготівлі деревини з використанням природозберігаючих технологій;

– відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни.

– зменшення загрози деградації земель;

 1. Термін проведення звітності: інформація про виконання Програми подається обласній раді щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

 

Замовник Програми
Івано-Франківське
обласне управління лісового
та мисливського господарства                                                  О. Голубчак

 

 

Керівник Програми
Заступник голови
облдержадміністрації                                                                   Я. Паранюк


 

   Оґрунтування доцільності розроблення і прийняття
обласної цільової програми розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки

 

Вступ

Обласна цільова програма розвитку лісового та мисливського господарства Івано-Франківської області на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до:

Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (рішення обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014);

Плану заходів на 2015 – 2017 роки із реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року. 

І. Мета Програми

Метою Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів.

Програма передбачає розвиток лісового господарства області, забезпечить збільшення площі лісів, поліпшення стану лісових насаджень, збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, у тому числі генетичних ресурсів лісових порід. 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Програма спрямована на охорону навколишнього природного середовища, забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

Ліси Українських Карпат займають порівняно невелику площу 1,6 млн. га, що становить 20 % від всієї вкритої лісом площі України. Проте їх народногосподарське значення важко переоцінити. Зростаючи на гірських схилах на висотах від 100 до 2000 м н. р. м., вони виконують велику ґрунтозахисну, водорегулювальну, кліматотвірну, санітарно-гігієнічну, рекреаційну роль. Важливе також експлуатаційне значення лісів Карпат. Тут зосереджено близько 40 % запасів деревини України. Івано-Франківщина належить до однієї з найбільш лісистих областей України. Землі лісового фонду області займають площу – 626 тис. га, лісистість становить близько 45 %.

Всі ліси області віднесені до І та II груп залежно від захисних функцій та господарського значення, що вони виконують. Більше половини земель лісового фонду (майже 54 %) віднесені до 1 групи лісів, які виконують захисні функції, куди входять охоронні смуги лісів, що захищають нерестилища цінних риб, протиерозійні ліси, захисні смуги вздовж залізниць, автомобільних доріг, ліси зелених зон, ліси першої та другої зон округів санітарної охорони курортів, ліси заповідника, національних природних парків та інших об’єктів природо-заповідного фонду державного і місцевого значення.

Серед актуальних проблем лісового господарства області можна зазначити такі:

– реконструкція похідних і малоцінних насаджень;

– обґрунтування оптимальної кількості природо-заповідного фонду в лісах області та методи і способи його використання;

– закріплення верхньої та нижньої межі лісу;

– проблеми всихання ялинових насаджень у лісах Карпат, яка набула масштабів стихійного лиха. Вирішення цієї проблеми потребує системних управлінських рішень та значних коштів на рівні держави;

– екологічною, економічною та соціальною проблемою для лісів області є недостатність дорожньої мережі, особливо лісових доріг. Значна частина лісів області є недоступною не тільки для використання в рекреаційних та туристичних цілях, а й для застосування високопродуктивної еколого-зберігальної техніки і технології в лісогосподарському виробництві. Значна частина лісів не доступна для гасіння лісових пожеж, коли такі виникають, що особливо стає актуальним у зв’язку з всиханням ялинових насаджень;

– охорона лісів від лісопорушень, особливо в умовах сьогоднішнього економічного стану країни, коли неспроможність населення придбати енергоресурси в необхідній кількості, штовхає громадян на скоєння незаконних рубок.

Всі ці фактори мають виняткове значення для ведення лісового господарства в Івано-Франківській області. Вирішення цих проблем потребують взаємодії всіх лісокористувачів області, системних управлінських рішень на рівні держави, зміни нормативних документів, значних інвестицій.

ІІІ. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Розв’язати проблему можливо шляхом забезпечення:

– ведення лісового господарства з використанням позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду;

– лісовпорядкування з використанням геоінформаційних технологій;

– інформаційного забезпечення лісового господарства;

– збереження лісів переважно у державній власності.

Запровадження:

– принципу сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування;

– природозберігаючого комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і водорегулюючого значення;

– зменшення обсягу суцільних рубок, заміни їх на поступові і вибіркові;

– збільшення площі лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення;

– збереження біорізноманіття лісів;

– ведення державного обліку лісів;

– проведення моніторингу стану та інвентаризації лісів;

– здійснення лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та соціальних особливостей, зокрема запровадження технології проведення гірських лісозаготівель на основі використання природозберігаючих систем машин та механізмів, заміни похідних ялинників на корінні деревостани, виконання робіт з реабілітації лісів на радіоактивно забруднених територіях, проведення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов лісових біогеоценозів;

– створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;

– покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства.

Забезпечення:

– розвитку лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);

– участі у роботі міжнародних лісівничих організацій, виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;

– екологічного виховання населення, провадження еколого-просвітницької діяльності, інформування громадськості про стан лісового господарства;

– розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

– розширення регіональної співпраці з метою координації дій щодо боротьби із шкідниками лісу, ліквідації наслідків стихійного лиха і лісових пожеж.

Прогнозні обсяги і джерела фінансування Програми наведені у додатку 1. 

 1. Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми спрямовані на забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня лісистості.

Основними завданнями Програми є:

– підвищення рівня лісистості;

– нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

– підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів;

– відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;

– раціональне використання лісових ресурсів;

– збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;

– підвищення ефективності управління лісовим господарством;

– покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку галузі лісового господарства.

Виконання завдань Програми забезпечується такими заходами:

– створенням захисних лісових насаджень на еродованих землях;

– оформлення правовстановчих документів на право постійного користування землею для лісорозведення;

– створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів;

– вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, плантацій, розсадників;

– проведення рубок формування і оздоровлення лісів;

– придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь;

– утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів;

– будівництво та придбання об’єктів соціальної сфери і житлового фонду, здійснення інших капітальних вкладень;

– забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, пожежно-хімічних станцій, гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів;

– придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів пожежогасіння та зв’язку;

– здійснення лісозахисних заходів, придбання препаратів та проведення винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб;

– придбання обладнання для боротьби із шкідниками і хворобами лісу;

– ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

– впорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення мисливського господарства;

– заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування;

– перевезення деревини на нижні склади;

– здійснення загальновиробничих, адміністративних та інших витрат на спеціальне використання лісових ресурсів;

– будівництво доріг лісогосподарського призначення;

– капітальний ремонт доріг лісогосподарського призначення;

– поточний ремонт доріг лісогосподарського призначення;

– заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних користувань;

– проведення рубок формування і оздоровлення лісів, загальногосподарські та адміністративні витрати;

– забезпечення керівництва та управління у галузі лісового та мисливського господарства;

– проведення безперервного лісовпорядкування (щорічна актуалізація бази даних лісового фонду України);

– оформлення речових прав на постійне користування землею;

– установлення в натурі меж об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

– забезпечення розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури;

– підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства;

– забезпечення екологічного виховання населення інформування громадськості про стан лісового господарства;

– забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління.

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції та підвищити продуктивність;

– створити умови для досягнення оптимальних показників рівня лісистості;

– забезпечити соціальний захист працівників галузі лісового господарства;

– запровадити нові природозберігаючі технології проведення лісозаготівель;

– забезпечити ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

– збільшити обсяг заготівлі деревини з використанням природозберігаючих технологій;

– зменшити загрозу деградації земель.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 2.  

 1. Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 3178,67 млн. грн., у тому числі 188,98 млн. грн. – із загального фонду державного бюджету, та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок власних коштів лісокористувачів, державного та місцевих бюджетів.

Обсяг фінансування з обласного бюджету для реалізації заходів Програми визначається щорічно виходячи із можливостей його дохідної частини.

VII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною комісією обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та виконанням показників Програми є:

– щоквартальна звітність Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства про стан виконання заходів, визначених Програмою;

– обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії облдержадміністрації, засіданнях постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин, сесіях обласної ради, засіданнях колегії обласного управління лісового та мисливського господарства; засіданнях технічних рад державних лісогосподарських підприємства області сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України;

– проведення моніторингу і аналізу повноти та якості виконання заходів Програми;

– залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

Організаційний супровід Програми здійснює обласне управління лісового та мисливського господарства.

  

 

Начальник Івано-Франківського
обласного управління лісового
та мисливського господарства                                                       О. Голубчак


ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ 315-10/2016

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]