Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області


УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Четверта сесія) 
РІШЕННЯ

від 18.03.2016.  № 121-4/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про   затвердження  Положення   про  порядок
призначення на посаду та звільнення з посади
керівників  підприємств,  установ,   організацій
спільної  власності територіальних громад сіл,
селищ,  міст  області

 

Відповідно до статей 43 та 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).
  2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 25.06.2013. № 975-22/2013 “Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради відповідно до їх функціональної спрямованості.

 

 

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  обласної   ради
від 18.03.2016. № 121-4/2016

 

Положення
про порядок призначення на посаду та звільнення
з посади керівників підприємств, установ,
організацій спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області

 

  1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про вищу освіту”, “Про культуру”, “Основи законодавства України про охорону здоров’я”,  інших нормативних актів та рішень обласної ради з питань майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Це Положення поширюється на керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, за винятком керівників, призначення яких передбачено частиною 4 статті 20 Закону України “Про освіту”.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Положенні:

контракт  –  особлива форма трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання встановлюються сторонами (форма типового контракту у додатку 1);

Керівник – керівник підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

постійна комісія обласної ради – відповідна постійна комісія обласної ради згідно з додатком 2;

– Уповноважений орган управління – відповідний структурний підрозділ обласної державної адміністрації.

  1. Призначення на посаду Керівника та укладення з ним контракту

2.1. Керівник призначаються на посаду на  умовах контракту  за рішенням  обласної ради.

За рішенням обласної ради також укладається (переукладається) контракт з Керівниками, раніше обраними чи призначеними на посаду.

2.2. Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника може виходити від голови обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та голови обласної ради за рекомендацією постійних  комісій обласної ради відповідно до їх повноважень.

2.3. Підготовку проекту рішення обласної ради про призначення Керівника для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради в залежності від суб’єкта подання здійснює Уповноважений орган управління або управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

2.4.  До проекту рішення обласної ради додаються матеріали:

– заява  на ім’я голови обласної ради особи, яка  претендує на посаду;

– особова картка;

– автобіографія;

– копія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації;

– копія трудової книжки;

– копія паспорта;

– концепція стратегічного розвитку підприємства, установи, організації.

Усі матеріали подаються державною мовою.

2.5. У разі внесення на розгляд обласної ради двох проектів рішень  щодо призначення на посаду Керівника одного і того ж підприємства, установи, організації постійні комісії обласної ради розглядають кожний проект з матеріалами, визначеними у пункті 2.4. цього Положення, і надають рекомендації щодо призначення одного з претендентів на посаду Керівника.

2.6. Уповноважений орган управління на підставі рішення обласної ради укладає з особою, призначеною на посаду,  контракт  за типовою формою, а для Керівників закладів охорони здоров’я – за формою, визначеною відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

Копію такого контракту Уповноважений орган управління подає до управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Контракт з Керівником підприємства, щодо якого обласна рада виконує функції з управління,  укладає голова обласної ради, а у разі його відсутності, перший заступник голови обласної ради.

2.7. Контракт підписується протягом 10 робочих днів після прийняття обласною радою рішення про призначення особи на посаду Керівника.

     2.8. Рішення про призначення на посаду (звільнення з посади) виконуючого обов’язки Керівника до часу розгляду цього питання на пленарному засіданні приймає Уповноважений орган управління.

2.9. Керуючись законами України “Про вищу освіту”, “Про культуру” Керівники вищих навчальних закладів, закладів культури спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області призначаються на посаду за рішенням обласної ради на умовах контракту, враховуючи результати конкурсу на заміщення посади Керівника

2.10. Здійснення всіх заходів щодо проведення конкурсу на заміщення посади керівника забезпечує Уповноважений орган управління.

2.11. За результатами проведення конкурсу Уповноважений орган управління подає для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради відповідний проект рішення щодо призначення кандидата на посаду  Керівника вищого навчального закладу, закладу культури.

До проекту рішення обласної ради додаються матеріали відповідно до пункту 2.4. цього Положення.

  1. Зміст контракту

3.1. У контракті передбачаються: строк його дії; вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області; права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна); умови матеріального забезпечення та організації праці; умови розірвання контракту; соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання Керівником зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей.

3.2. У контракті з Керівником, окрім загальних вимог, визначених п. 3.1. цього Положення, враховуються показники ефективності використання майна, розвитку підприємства і отримання прибутку (у випадку здійснення господарської діяльності). Відповідно до особливостей діяльності, у контракті з Керівником  можуть бути передбачені й інші умови.

3.3. Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є:

– виконання зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам;

– обов’язкове складання у встановленому порядку річних планів, погоджених Уповноваженим органом управління;

– обов’язкове погодження Уповноваженим органом управління штатного розпису підприємства, установи, організації;

– обов’язкове погодження Уповноваженим органом управління дати та термінів відпустки Керівника та вибуття за межі України.

Погодження дати відпустки, її тривалість та вибуття за межі України Керівник здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я керівника Уповноваженого органу управління.

3.4. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж це передбачено чинним законодавством України.

3.5. Керівник зобов’язаний здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, що перебуває на балансі підприємства, установи, організації і закріплене за ним на праві господарського відання чи оперативного управління.

3.6. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій.

4. Строк дії контракту, порядок його продовження та розірвання,  звільнення з посади Керівника

4.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів контракт з Керівником укладається у письмовій формі на термін від 1 до 5  років.

4.2. Відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”  контракт з Керівником укладається у письмовій формі на термін від 3 до 5  років.

Відповідно до законів України “Про вищу освіту”,   “Про культуру” контракт з Керівником укладається у письмовій формі на термін            5  років.

4.3. Дія контракту починається з дати його укладення сторонами.

4.4. З Керівником продовжуються трудові відносини на підставі рішення обласної ради.

4.5. Перед розглядом питання щодо продовження з Керівником трудових відносин Керівник звітує перед обласною радою про виконання функціональних обов’язків та умов контракту.

4.6. Додаткова угода до контракту з Керівником укладається у випадках:

– продовження терміну дії контракту;

– пропозицій Керівника, Уповноваженого органу управління, обласної ради щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;

– необхідності внесення відповідних змін до контракту.

Копію додаткової угоди до контракту Уповноважений орган управління подає до управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

4.7. Підготовку проекту рішення обласної ради про продовження терміну дії контракту з Керівником для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради в залежності від суб’єкта подання здійснює Уповноважений орган управління або Управління об’єктами спільної власності територіальних громад області.

До проекту рішення додаються:

– заява Керівника на ім’я голови обласної ради;

– копія контракту;

– звіт про виконання функціональних обов’язків та умов контракту.

4.8. Голова обласної ради скеровує проект рішення про продовження терміну дії контракту з Керівником до постійної комісії відповідно до її функціональної спрямованості для розгляду та надання рекомендацій.

4.9. Постійні комісії розглядають зазначений проект рішення та надають рекомендації щодо продовження терміну дії контракту (із зазначенням терміну) або припинення дії контракту та звільнення Керівника із займаної посади (з обґрунтуванням причин).

4.10. Ініціатива щодо розірвання контракту з Керівником може виходити від голови обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління та/або  голови обласної ради за рекомендацією постійних  комісій обласної ради, відповідно до їх повноважень.

4.11. Контракт з Керівником може бути розірваний за ініціативою однієї зі сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, чи передбачених у контракті.

5. Прикінцеві положення

5.1. Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2. При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

5.3. При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів контракти з Керівниками приводяться у відповідність до таких змін у порядку, встановленому цим Положенням.

5.4. Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін, що підписали контракт.

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок
призначення на посаду та
звільнення з посади керівників
підприємств, установ та
організацій спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області

 

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ
з керівником підприємства, установи, організації спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

м. Iвано-Франкiвськ                                                                                               _____________ р.

 

 

Уповноважений орган управління – ________________  в особі керівника _______________________________, з однієї сторони, та громадянин _____________________________________________, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

___________________________________________________________________ призначається відповідно до рішення обласної ради від ______________________ № _______ на посаду ___________________________________________________________ на термін  з _______________ року по ______________ року.

 

1. ЗАГАЛЬHI ПOЛOЖЕHHЯ

1.1. За цим контрактом керівник підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (надалі – Керівник) зобов’язується безпосередньо здійснювати управління (керiвництво) пiдприємством, установою, організацією, забезпечувати його дiяльнiсть, ефективне використання i збереження закрiпленого за підприємством, установою, організацією майна, а Уповноважений орган управління зобов’язується створювати необхiднi  для цього умови.

1.2. Керівник, з яким укладено цей контракт, є повноважним представником підприємства, установи, організації при реалізації повноважень, функцій, обов’язків, передбачених законодавчими актами, статутом підприємства, положенням установи, організації, іншими нормативними документами.

1.3. Керівник дiє на засадах єдиноначальностi.

1.4. Керівник пiдзвiтний обласній раді та Уповноваженому органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом пiдприємства, положенням установи, організації та цим контрактом.

1.5. Цей контракт обумовлює умови для організації праці та матеріального забезпечення Керівника, умови його розірвання та інші положення, які встановлюються цим контрактом за згодою сторін. На правовідносини за контрактом поширюються норми законодавства про працю України та інші нормативні акти, що регулюють трудові правовідносини та вимоги статуту підприємства, положення установи, організації.

 

2. ПPАВА ТА OБOВ’ЯЗКИ CТOPIH

2.1. Керівник здiйснює поточне керiвництво пiдприємством, установою, організацією, органiзовує виробничо-господарську, соцiально-побутову та iншу дiяльнiсть, забезпечує виконання завдань пiдприємства, установи, організації, визначених законодавством, статутом пiдприємства, положенням установи, організації та цим контрактом.

2.2. Керівник зобов’язаний:

2.2.1. Забезпечувати ефективне використання майна.

2.2.2. Перед розглядом питання щодо продовження трудових відносин Керівник звітує перед обласною радою про виконання функціональних обов’язків та умов контракту.

2.2.3. На вимогу обласної ради та Уповноваженого органу управління подати протягом 15 днів достроковий звiт про його дiї, якщо він допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язкiв щодо управлiння підприємством, установою, організацією та розпорядження майном.

2.2.4. Здійснювати організацію ефективної кадрової політики та кадрової роботи, якісного бухгалтерського, юридичного, інформаційного, маркетингового, рекламного забезпечення діяльності підприємства, установи, організації.

2.2.5. Впроваджувати нові прогресивні форми і методи господарювання, створювати організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці на підприємстві,  в установі, організації. Створювати для працівників підприємства, установи, організації належні, безпечні та сприятливі умови праці відповідно до вимог чинних нормативних актів України, а також забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю та охорону праці.

2.2.6. Забезпечувати проведення колективних переговорів щодо укладання колективного договору в порядку, передбаченому Законом України “Про колективні договори і угоди” та Кодексом законів про працю України.

2.2.7. Вживати заходи щодо недопущення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами всіх рівнів, заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.

2.2.8. Погоджувати iз Уповноваженим органом управління своє вибуття за межі України та строки відпустки.

2.3. Керівнику належать закрiпленi за ним повноваження i права, якi поширюються на пiдприємство, установу, організацію законодавчими та iншими нормативними актами, а також передбаченi статутом пiдприємства, положенням установи, організації та цим контрактом.

2.4. Керівник має право:

– дiяти вiд iменi пiдприємства, установи, організації;

– укладати господарськi та iншi угоди;

– вiдкривати рахунки в банках;

– користуватися правом розпоряджання коштами пiдприємства, установи, організації;

– укладати трудовi договори з працiвниками пiдприємства, установи, організації згiдно із законодавством;

–  накладати на працiвникiв стягнення вiдповiдно до законодавства;

– в межах своєї компетенцiї видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов’язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприємства, установи, організації;

– укладати колективний договір;

– затверджувати штатний розпис підприємства, установи, організації за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– вирiшувати iншi питання, вiднесенi законодавством, обласною радою, Уповноваженим органом управління,  статутом пiдприємства, положенням установи, організації i цим контрактом до компетенції Керівника.

 

2.5. Обласна рада:

– за поданням Уповноваженого органу управління звільняє Керівника у разi закінчення дії цього контракту, достроково та за ініціативою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов цього контракту, статуту, положення;

– здiйснює контроль за ефективністю використання i збереження закрiпленого за підприємством, установою, організацією майна.

2.6 Уповноважений орган управління організовує фінансовий контроль за дiяльнiстю пiдприємства, установи, організації.

2.7. Пiд час укладання трудових договорiв з працiвниками пiдприємства, установи, організації, при визначеннi та забезпеченнi умов їх працi та вiдпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом або положенням, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями пiдприємства, установи, організації.

 

3. УМOВИ МАТЕPIАЛЬHOГO ЗАБЕЗПЕЧЕHHЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язкiв, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробiтна плата, виходячи з:

– встановленого йому посадового окладу у розмiрi _______ грн. і фактично вiдпрацьованого часу;

– встановленої йому надбавки за _________________ у розмiрi ______ % посадового окладу i фактично вiдпрацьованого часу;

– встановленої йому премiї у розмiрi ____ % до посадового окладу і фактично відпрацьованого часу.

У разi допущення на пiдприємствi, в  установі, організації нещасного випадку, який призвів до смертельного наслідку, премiя Керівнику не нараховується. Премiя не нараховується також у таких випадках:

– накладення штрафу на пiдприємство, установу, організацію;

– у разi заборгованості з виплати заробiтної плати бiльше двох мiсяцiв.

3.2. Крiм того, Керівнику може виплачуватися:

– винагорода за пiдсумками роботи за рiк вiдповiдно до дiючого на пiдприємствi, установі, організації положення;

– винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такi завдання оформлялись додатковою угодою до цього контракту, у розмiрах, визначених додатковою угодою.

3.3. Керівнику надається щорiчна основна оплачувана вiдпустка тривалiстю _____ календарних днiв та додаткова оплачувана відпустка, що визначена чинним законодавством України та  колективним договором, з наданням  допомоги на оздоровлення в розмiрi середньомісячної заробітної плати.

Керівник визначає час та порядок використання своєї вiдпустки за погодженням з Уповноваженим  органом управління.

 

4. ВIДПOВIДАЛЬHICТЬ CТOPIH. ВИPIШЕHHЯ CПOPIВ

4.1. Усі питання, що не врегульовані цим контрактом, регулюються нормами законодавства України про працю. Усі спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.2. Сторони посилаються на умови цього контракту при захисті своїх інтересів у суді.

4.3. Керівник несе відповідальність за завдані збитки у випадках, передбачених законодавством.

 

5. ВHЕCЕHHЯ ЗМIH ДO КOHТPАКТУ ТА ЙOГO ПPИПИHЕHHЯ

5.1. Внесення змiн та доповнень до цього контракту здiйснюється шляхом пiдписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) пiсля закiнчення термiну його дiї;

б) за угодою сторiн;

в) до закiнчення термiну дiї контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3. i 5.4. цього контракту;

г) з iнших пiдстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звiльнений з посади, а цей контракт розiрваний, з iнiцiативи обласної ради, Уповноваженого органу управління, до закiнчення термiну його дії, у разі:

а) з причин невиконання своїх функціональних обов’язків та умов  передбачених  цим контрактом;

б) одноразового грубого порушення Керівником законодавства, функціональних  обов’язкiв, умов визначених цим контрактом, в результатi чого для пiдприємства, установи, організації настали значнi негативнi наслiдки;

в) невиконання підприємством, установою, організацією зобов’язань із сплати податкiв, зборiв та обов’язкових платежiв, а також невиконання підприємством, установою, організацією зобов’язань щодо виплати заробiтної плати працiвникам чи недотримання графiка погашення заборгованостi iз заробiтної плати;

г) порушення умов та вимог контракту, положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, статуту, положення;

д) систематичних порушень вимог чинного законодавства, визначених у  поданнях уповноважених органів та  службових осiб;

е) у разi невиконання показникiв або додаткових умов, передбачених у додаткових угодах до контракту;

є) iнших пiдстав (у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України).

5.4. Керівник може за своєю iнiцiативою розiрвати цей контракт до закiнчення термiну його дії у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

6. ТЕPМIH ДIЇ КOHТPАКТУ

6.1. Цей контракт діє з _____________ р. по __________________ р.

 

7. АДPЕCИ CТOPIH ТА IHШI ВIДOМOCТI

7.1. Вiдомостi про пiдприємство, установу, організацію:

Повна назва: ________________________________________________________

Адреса: ____________________________________________________________

Pозрахунковий рахунок №_______________________, МФО _________________

в банку _____________________________________________________________

 

7.2 Відомості про (структурний підрозділ) Уповноважений орган управління _____________________ обласної державної адміністрації.

 

 

7.3. Відомості про Керівника:

Домашня адреса: __________________________________________________

Домашнiй телефон: ________________________________________________

Cлужбовий телефон: ________________________

Паспорт: серiя ____ № ___________, виданий _________________

 

Цей контракт складений в двох примiрниках, якi зберiгаються у кожної зі сторiн i мають однакову юридичну силу.

 

 

(Уповноважений орган управління)

 

                      Керівник

 

 

______________________________                ______________________________

 

 

Додаток 2
до Положення про порядок
призначення на посаду та
звільнення з посади керівників
підприємств, установ та
організацій спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області

 

 

ПЕРЕЛІК
постійних комісій обласної ради, які попередньо розглядають
кандидатури керівників підприємств, установ, організацій
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст області відповідно до Положення

№ з/пПостійні комісіїНазва об’єкта
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
1Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та земельної політикиІвано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
2Постійна комісія з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарстваІвано-Франківський обласний навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства
3Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуОбласне комунальне підприємство “Івано-Франківське обласне бюро технічної інвентаризації”
4Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуОбласне комунальне підприємство “Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації”
БУДІВНИЦТВО
5Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури,  дорожнього та житлово-комунального господарстваОбласне комунальне підприємство “Західбудсервіс”
6Постійна комісія обласної ради з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури,  дорожнього та житлово-комунального господарстваКомунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради «Про-Експерт»
КУЛЬТУРА
7Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка
8Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський академічний обласний театр ляльок ім.Марійки Підгірянки
9Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаТеатр фольклору, народних свят і видовищ
10Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна філармонія
11Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна бібліотека для дітей
12Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва
13Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.Франка
14Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаНавчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття
15Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський краєзнавчий музей
16Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаМузей мистецтв
Прикарпаття
17Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери
18Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІсторико-меморіальний музей Олекси Довбуша
19Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаНаціональний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
ім. Й. Кобринського
20Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського
21Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКалуський коледж культури і мистецтв
22Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаЯворівський центр народного мистецтва “Гуцульська гражда”
ОСВІТА
23Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова

 

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
24Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
25Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради
26Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
27Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаВигодський навчальний корекційно-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
28Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна дитячо-юнацька спортивна школа
29Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаРогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради
30Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості
31Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаПрикарпатський військово-спортивний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної ради
32Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський фізико-технічний ліцей Івано-Франківської обласної ради
33Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківська обласна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради
34Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаНадвірнянська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів
35Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаСмоднянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів Івано-Франківської обласної ради
36Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаТлумацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
37Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаГвіздецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
38Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКалуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради
39Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКалуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-ІII ступенів № 2 Івано-Франківської обласної ради
40Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаПерегінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
41Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаМикуличинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
42Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаПеченіжинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
43Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаРогатинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
44Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаСолотвинська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів Івано-Франківської обласної ради
45Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаЯблунівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Івано-Франківської обласної ради
46Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаДолинський дитячий будинок “Теплий дім” Івано-Франківської обласної ради
47Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКомунальний вищий навчальний заклад “Прикарпатський лісогосподарський коледж”
48Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний дитячо-юнацький пластовий центр
49Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаЧерченський обласний навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради
50Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКомунальний вищий навчальний заклад “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”
51Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКомунальний навчальний заклад “Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій”
СПОРТ
52Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаШкола вищої спортивної майстерності
53Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаСпеціалізована дитячо-юнацька cпортивна школа олімпійського резерву з футболу “Прикарпаття”
54Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”
55Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаОбласна дитячо-юнацька спортивна школа інвалідів Івано-Франківського обласного  центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт ”
56Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”
57Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківське обласне комунальне підприємство «Льодова арена»
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
58Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласна клінічна лікарня
59Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня
60Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня
61Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальний заклад «Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги» Калуської міської ради Івано-Франківської області
62Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласна психіатрична лікарня № 2
63Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласна психоневрологічна лікарня № З
64Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальний заклад “Івано-Франківський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер”
65Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний клінічний онкологічний диспансер
66Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний наркологічний диспансер
67Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер
68Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний клінічний центр паліативної допомоги
69Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний фтизіопульмонологічний центр
70Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний лікувально-фізкультурний центр “Здоров’я”
71Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики
72Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний перинатальний центр
73Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласна стоматологічна поліклініка
74Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківське обласне бюро медико-соціальної експертизи
75Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласне бюро судово-медичної експертизи
76Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківська обласна станція переливання крові
77Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласна наукова медична бібліотека
78Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський базовий медичний коледж
79Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКоломийський медичний коледж ім.І.Франка
80Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківська обласна база спеціального медичного постачання
81Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальний заклад “Ворохтянський обласний кістково-туберкульозний санаторій “Смерічка”
82Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиДитячий санаторій “Сніжинка”
83Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний дитячий санаторій “Ясень” імені Митрополита Андрея Шептицького
84Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний дитячий психоневрологічний санаторій
85Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиНадвірнянський будинок дитини
86Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальне підприємство “Обласний аптечний склад”
87Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальний заклад “Івано-Франківський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
88Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКомунальний заклад “Івано-Франківська станція швидкої медичної допомоги”
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
89Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський геріатричний пансіонат
90Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКоломийський геріатричний пансіонат
91Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКоршівський геріатричний пансіонат
92Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиПогонянський психоневрологічний інтернат
93Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиДелятинський психоневрологічний інтернат
94Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиСнятинський психоневрологічний інтернат
95Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиКоломийський дитячий будинок-інтернат
96Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиСнятинський дитячий будинок-інтернат
97Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиЗалучанський дитячий будинок-інтернат
98Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиОбласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
99Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиМіжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області
100Постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політикиІвано-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей
ТОРГІВЛЯ
101Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуОбласне комунальне підприємство “Торговий дім (об’єднання) “Галичина”
ТРАНСПОРТ
102Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуМайновий комплекс Міжнародного аеропорту “Івано-Франківськ”
ОБ’ЄКТИ ОБЛАСНОЇ РАДИ
103Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаРедакція газети “Галичина”
104Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаРедакція літературно-художнього і громадсько-політичного журналу “Перевал”
 105Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаРедакція всеукраїнського дитячого журналу “Дзвіночок”
106Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаІвано-Франківське обласне телебачення “Галичина”
107Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесуАвтопідприємство Івано-Франківської обласної ради
108Постійна комісія обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин

 

Івано-Франківське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство “Івано-Франківськоблагроліс”
109Постійна комісія обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи словаКомунальне підприємство обласної ради з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів “Пам’ять”
110Постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

 

Комунальне підприємство обласної ради з експлуатації майна

 

 

Примітка: постійні комісії обласної ради, які не визначені у цьому додатку, мають право за власною ініціативою та відповідно до повноважень розглядати проекти рішень обласної ради про звіт керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, про його призначення (звільнення), продовження з ним терміну дії контракту.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]