Про затвердження Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки


 

УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015.№ 42-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження
Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

Заслухавши інформацію департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки, обговоривши проект Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Інформацію департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації про хід виконання Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки взяти до уваги.
 2. Затвердити Програму розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки (далі – Програма) (додається).
 3. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г.Карп), виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету, при формуванні проектів обласного бюджету на 2016-2023 роки передбачати кошти на виконання Програми.
 4. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету і затверджуються рішенням обласної ради про бюджет на відповідний бюджетний період.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В.Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю.Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015.№ 42-2/2015

 

 

 

Програма розвитку освіти
Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 

Замовник Програми:
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації                                                          В. Кімакович

 

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації                                                          І. Пасічняк

ПАСПОРТ
Програми розвитку освіти Івано-Франківщини
на 2016-2023 роки

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): департамент освіти і науки облдержадміністрації
 2. Розробник Програми: департамент освіти і науки облдержадміністрації
 3. Термін реалізації Програми: з 2016 по 2023 рік
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис.грн.):
РокиОчікувані обсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцевий
бюджет
інші джерела
2016-2023434 322434 322у межах бюджетних призначень
у т.ч.
201646 63946 639у межах бюджетних призначень
201758 47458 474у межах бюджетних призначень
201862 11562 115у межах бюджетних призначень
201963 26963 269у межах бюджетних призначень
202055 30555 305у межах бюджетних призначень
202152 81052 810у межах бюджетних призначень
202248 85048 850у межах бюджетних призначень
202346 86046 860у межах бюджетних призначень
 1. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

 1. Терміни проведення звітності – звіт про виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

 

Замовник Програми:
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації                                                          В. Кімакович

 

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації                                                          І. Пасічняк

Обґрунтування доцільності
розроблення Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

Загальна характеристика Програми

За останні роки в області здійснено ряд практичних заходів, спрямованих на стабільне функціонування освітянської галузі та її розвиток.

Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки є логічним продовженням Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки і передбачає реалізацію системного розвитку галузі та її вдосконалення і враховує особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення області.

Програма являє собою комплекс взаємопов′язаних проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення регіону щодо рівня освіти, вимоги європейських стандартів, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма складається з дев’яти підпрограм, кожна з яких охоплює стратегічні напрямки розвитку освіти.

Збереження і розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо в сільській місцевості, забезпечить підпрограма “Розвиток системи дошкільної освіти”. Вона сприятиме підготовці педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог.

Підпрограма “Розвиток загальної середньої освіти” має забезпечити удосконалення мережі навчальних закладів усіх типів з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей районів (міст). Нею також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Особливістю підпрограми “Розвиток позашкільної освіти” є збереження і розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та навчально-методичне забезпечення.

Підпрограма “Обдаровані діти” має за мету продовжувати створення сприятливих умов для відбору, навчання і виховання цих дітей, забезпечити цілісність процесу розвитку дитячої обдарованості, систематизувати та пропагувати досвід педагогічних працівників, які працюють з обдарованими дітьми.

Оскільки дієвість та якість освітньої системи визначає учитель, від його професійного рівня, морально-етичних якостей залежить реалізація освітньої політики, то у підпрограмі “Вчитель” міститься ряд заходів, спрямованих на поповнення закладів освіти випускниками нової генерації, якнайповніший соціальний захист педагогічних працівників, створення умов для їх творчого та професійного самовираження.

Значне місце у Програмі посідає проблема інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, розширення мережі класів, під’єднаних до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет, та впровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій у навчальний процес (підпрограма “Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти”) .

Заходи підпрограми “Шкільний автобус” спрямовані на забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників, підвищення освітнього рівня сільського населення та забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

Реалізація підпрограми “Тепло дітям” дасть змогу запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах шляхом заміни дерев’яних віконних блоків на металопластикові, заміни енергоємних котлів на сучасні, переведення котелень на альтернативний вид палива тощо.

Виконання підпрограми “Розвиток професійно-технічної освіти” дасть можливість забезпечити область висококваліфікованими робітничими кадрами відповідно до ринку праці, впроваджувати у навчально-виробничий процес новітні технології.

 

Мета і стратегічні завдання Програми

Метою Програми є досягнення високого рівня розвитку системи освіти Івано-Франківщини відповідно до сучасних потреб суспільства і кожного громадянина щодо якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту, забезпечення гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

Завдання Програми у сфері дошкільної освіти:

– збереження й розвиток мережі дошкільних навчальних закладів області та запровадження різних форм дошкільної освіти, особливо у сільській місцевості;

– створення умов для всебічного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах різних типів;

– забезпечення готовності педагогів до використання особистісно орієнтованих технологій у галузі;

– науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області відповідно до сучасних вимог;

– активізація науково-дослідної, експериментальної роботи; вивчення, узагальнення та пропагування кращого педагогічного досвіду, наукових ідей;

у сфері загальної середньої освіти:

– приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів на селі у відповідність до потреб населення з урахуванням демографічної ситуації;

– створення відповідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти, наступності та безперервності освітнього процесу;

– забезпечення відкритого характеру освіти та можливостей щодо повної реалізації здібностей, талантів кожної особистості, соціального захисту дітей;

– створення умов для виявлення і навчання обдарованих дітей та реалізації їх можливостей;

– забезпечення у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та педагогічних працівників, екскурсійного обслуговування учнівської молоді;

– оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, підключення їх до мережі Інтернет;

– підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін;

– поліпшення соціально-економічного становища педагогічних працівників, морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності;

у сфері позашкільної освіти:

– збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів, зокрема у сільській місцевості;

– збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів;

– посилення організаційно-координаційної та методичної ролі позашкільних закладів у розвитку природоохоронної роботи, науково-технічного, екологічного, художнього, туристсько-краєзнавчого, військово-патріотичного навчання та виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, професійно-технічних навчальних закладах;

– здійснення розробки, апробації та видання кращих авторських програм, проектів, збірників для програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу позашкільних закладів;

– розширення співробітництва, обмін досвідом з питань позашкільної освіти;

у сфері професійно-технічної освіти:

– забезпечення області кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до розвитку ринку праці, до їх покликань, інтересів та здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

– налагодження ефективної взаємодії закладів профтехосвіти з підприємствами, установами та організаціями – замовниками робітничих кадрів, органами виконавчої влади і місцевого самоврядування в районах та містах області;

– забезпечення соціального захисту молоді;

– забезпечення професійно-технічної освіти необхідними фінансовими, матеріальними, людськими та організаційними ресурсами;

– впровадження у навчально-виробничий процес новітніх технологій;

– оновлення нормативно-правової бази у питаннях оподаткування професійно-технічних навчальних закладів, їх навчальної та виробничої діяльності, управління майном, участі роботодавців у прийнятті окремих рішень та інше.

 

Фінансове забезпечення Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного бюджету, виходячи із можливостей його дохідної частини, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

– наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів;

– створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості;

– удосконалити мережу закладів освіти;

– збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;

– здійснити комплексну інформатизацію освіти;

– підвищити соціальний статус та професійний рівень педагогічних працівників;

– зміцнити матеріально-технічну базу навчальних закладів;

– запровадити енергозберігаючі технології у навчальних закладах.

Ця Програма передбачає здійснення дев’яти підпрограм (додаються).

 

 

 

 

Директор департаменту
освіти і науки
облдержадміністрації                                                          В. Кімакович

 

 

Додаток
до Програми розвитку освіти
Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

 

Замовник: департамент освіти і науки облдержадміністрації

Назва програми: Програма розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки

№ з/пНайменування підпрограмиВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
1Розвиток системи дошкільної освітиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (далі – ОІППО), місцеві органи управління освітою, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:3329533295У межах бюджетних призначеньСтворення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
201632903290-//-
201742654265-//-
201842904290-//-
201942654265-//-
202043104310-//-
202142854285-//-
202243054305-//-
202342854285-//-
2Розвиток загальної середньої освітиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:155336155336У межах бюджетних призначеньЗабезпечення рівного доступу до якісної освіти та відповідних умов перебування учнів у середніх закладах освіти
20162133021330-//-
20172563525635-//-
20182522625226-//-
20192453524535-//-
20201652016520-//-
20211403514035-//-
20221402014020-//-
20231403514035-//-
3Розвиток позашкільної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:54405440У межах бюджетних призначеньЗбільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2016680680-//-
2017680680-//-
2018680680-//-
2019680680-//-
2020680680-//-
2021680680-//-
2022680680-//-
2023680680-//-
4Обдаровані дітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, Івано-Франківський обласний державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:3046830468У межах бюджетних призначеньВиявлення, підтримка та створення умов для розвитку обдарованих дітей
201636413641-//-
201738263826-//-
201838413841-//-
201938263826-//-
202038263826-//-
202138413841-//-
202238263826-//-
202338413841-//-
5ВчительДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО, місцеві органи управління освітою, ВНЗ І-ІІ р.а., ВНЗ ІІІ-ІV р. а., Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, районні (міські) методичні кабінети2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:71657165У межах бюджетних призначеньРозвиток професійного потенціалу педагогічних працівників області
2016860860-//-
2017880880-//-
2018880880-//-
2019885885-//-
2020890890-//-
2021890890-//-
2022940940-//-
2023940940-//-
6Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4154441544У межах бюджетних призначеньЗабезпечення інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів
201636383638-//-
201755785578-//-
201854885488-//-
201953685368-//-
202053685368-//-
202153685368-//-
202253685368-//-
202353685368-//-
7Шкільний автобусМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:7500075000У межах бюджетних призначеньЗабезпечення підвозу учнів до навчальних закладів
201660006000-//-
201780008000-//-
20181100011000-//-
20191200012000-//-
20201200012000-//-
20211200012000-//-
202280008000-//-
202360006000-//-
8Тепло дітямМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:5800058000У межах бюджетних призначеньСтворення відповідних умов для забезпечення навчального процесу та економія енергоносіїв
201650005000-//-
201760006000-//-
201870007000-//-
201980008000-//-
202080008000-//-
202180008000-//-
202280008000-//-
202380008000-//-
9Розвиток професійно-технічної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:2807428074Підвищення якості надання освітніх послуг
201622002200
201736103610
201837103710
201937103710
202037113711
202137113711
202237113711
202337113711
 ВСЬОГО:434322434322  

 

 

Підпрограма 1. Розвиток системи дошкільної освіти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
1.1Зберегти і розширити мережу дошкільних навчальних закладів, зокрема в сільській місцевості, шляхом:
– будівництва ДНЗ за новими типовими проектами;
– вивільнення орендованих приміщень;
– відкриття таких закладів у пристосованих приміщеннях;
– відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах та на базі загальноосвітніх шкіл у тих населених пунктах, де відсутні дошкільні заклади (з метою підготовки дітей 5-річного віку до школи);
– створення навчально-виховних комплексів;
– створення нових дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу та аналогічних груп при функціонуючих ДНЗ з урахуванням фактичного стану здоров’я дітей
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
1.2Створювати центри розвитку дитиниМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
1.3Запроваджувати та постійно удосконалювати форму електронного обліку дітей дошкільного віку відповідно до вимог чинного законодавстваМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення прозорості та відкритості при зарахуванні дітей дошкільного віку до ДНЗ
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
1.4Здійснювати аналіз надання додаткових освітніх послуг дошкільними навчальними закладами та контроль за змістом їх діяльностіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Дотримання вимог чинного законодавства при організації надання додаткових освітніх послуг
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.5Систематично проводити моніторинг здоров’я дітей дошкільного віку. Продовжувати організовувати курси підвищення кваліфікації для медичних працівників дошкільних закладівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:240240У межах бюджетних призначеньЗабезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку
20163030-//-
20173030-//-
20183030-//-
20193030-//-
20203030-//-
20213030-//-
20223030-//-
20233030-//-
1.6Забезпечувати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до чинного законодавстваМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
1.7Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних датМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:480480Стимулювання якісного розвитку дошкільної освіти
20165050
20175050
20185050
20195050
20207070
20217070
20227070
20237070
1.8Забезпечувати в області організацію заходів з нагоди відзначення Всеукраїнського дня дошкілля в області та участь у Всеукраїнському святіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120У межах бюджетних призначеньСтимулювання якісного розвитку дошкільної освіти
20161515-//-
20171515-//-
20181515-//-
20191515-//-
20201515-//-
20211515-//-
20221515-//-
20231515-//-
1.9Систематично оновлювати зміст курсової підготовки педагогічних працівників з урахуванням реалізації програми дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного рівня педагогічних працівників
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
1.10Продовжити співпрацю з дошкільними закладами інших областей України: проводити міжобласні семінари, дні відкритих дверейДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення фахового рівня педагогічних працівників
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
1.11Забезпечити підготовку щорічних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних закладахДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1515Забезпечення якісного навчально-виховного процесу
201655
2017
201855
2019
202055
2021
2022
2023
1.12Забезпечувати дошкільні навчальні заклади необхідною навчально-методичною літературою. Проводити передплату дитячих журналів, газет, педагогічної пресиВиконавчі комітети сільських, селищних та міських рад, місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080У межах бюджетних призначеньЗабезпечення якісного навчально-виховного процесу
20161010-//-
20171010-//-
20181010-//-
20191010-//-
20201010-//-
20211010-//-
20221010-//-
20231010-//-
1.13Проводити обласні конкурси педагогічної майстерності серед вихователів, інструкторів фізичного виховання, практичних психологів, методистів, завідувачів та інших працівників дошкільних закладівМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Стимулювання підвищення рівня педагогічних працівників
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
1.14Проводити обласні науково-практичні конференції, педагогічні читання з питань дошкільної освіти та виставки дидактичних матеріалівМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Забезпечення розвитку і вдосконалення системи освіти дітей дошкільного віку
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
1.15Організовувати, проводити обласні та брати участь у всеукраїнських конкурсах та інших заходах, пов’язаних із питаннями розвитку дошкільної освіти (зокрема, “Кращий сайт дошкільного навчального закладу”, “Дошкільний навчальний заклад майбутнього”, фестиваль “Гармонія руху” тощо)Місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Стимулювання підвищення рівня якості надання дошкільної освіти
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
1.16Забезпечувати підготовку та видрук збірників фольклорних творів, дитячих ігор тощо для дітей дошкільного вікуМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Забезпечення організації навчально-виховного процесу дидактичним, методичним та ігровим матеріалом
20162020
2017
20182020
2019
20202020
2021
20222020
2023
1.17Проводити капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів, зокрема, дахів, систем комунікацій та обладнання і котелень відповідно до проведеного обстеження їх стану та будівництво нових відповідно до потреб регіону з урахуванням енергозберігаючих технологій.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:23 00023 000У межах бюджетних призначеньЗабезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу
201620002000-//-
201730003000-//-
201830003000-//-
201930003000-//-
202030003000-//-
202130003000-//-
202230003000-//-
202330003000-//-
1.18Здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів. Забезпечити дошкільні навчальні заклади ігровим матеріалом та спортивним інвентарем згідно з діючими вимогамиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:24002400У межах бюджетних призначеньЗабезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу
2016300300-//-
2017300300-//-
2018300300-//-
2019300300-//-
2020300300-//-
2021300300-//-
2022300300-//-
2023300300-//-
1.19Здійснювати придбання необхідного технологічного обладнання для їдалень та медичного обладнання для дошкільних навчальних закладівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації,2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:24002400У межах бюджетних призначеньЗабезпечення відповідного рівня збереження зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку
2016300300-//-
2017300300-//-
2018300300-//-
2019300300-//-
2020300300-//-
2021300300-//-
2022300300-//-
2023300300-//-
1.20Забезпечувати дошкільні навчальні заклади сучасною комп’ютерною технікою, обладнанням для спортивних кімнат та майданчиків, тіньовими навісами, необхідними меблями тощо. Забезпечувати підключення дошкільних навчальних закладів до мережі ІнтернетМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:40004000У межах бюджетних призначеньПідвищення рівня організації навчально-виховного процесу
2016500500-//-
2017500500-//-
2018500500-//-
2019500500-//-
2020500500-//-
2021500500-//-
2022500500-//-
2023500500-//-
 ВСЬОГО: 3329533295   

 

 

Підпрограма 2. Розвиток загальної середньої освіти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні виконавціТермін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2.1Привести мережу загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до потреб населення з врахуванням демографічної ситуації. Зокрема, продовжувати створення:
– навчально-виховних комплексів “шкіл-родин”;
– закладів нового типу (гімназії, ліцеї, колегіуми, спеціалізовані школи тощо)
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньСтворення умов для рівного доступу до якісної освіти
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.2Розширювати мережу профільних класів у старшій школі та класів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профільного навчанняМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньВиявлення та розвиток творчого та наукового потенціалу особистості учнів
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.3Практикувати створення філій міжшкільних навчально-виробничих комбінатів на базі опорних сільських шкілМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗбільшення кількості дітей, які отримують професійно-технічну підготовку
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.4Відповідно до потреб відновлювати мережу пришкільних інтернатів та здійснювати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази діючихМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:15001500У межах бюджетних призначеньЗабезпечення високого рівня доступу дітей до якісної освіти
2016100100-//-
2017200200-//-
2018200200-//-
2019200200-//-
2020200200-//-
2021200200-//-
2022200200-//-
2023200200-//-
2.5Продовжити забезпечувати чіткий облік дітей і підлітків шкільного віку відповідно до вимог чинного законодавстваМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.6Забезпечувати гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та пільгові категорії учнів відповідно до чинного законодавства. В межах повноважень організовувати безкоштовне харчування учнів-дітей учасників АТО та внутрішньо переміщених осібМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньДотримання соціальних гарантій для окремих категорій учнів
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.7Забезпечувати комплексне медичне обстеження та обслуговування учнів і вчителів згідно з чинним законодавством УкраїниМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення відповідного рівня збереження та зміцнення здоров’я учнів та вчителів
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.8Забезпечити регулярний безоплатний підвіз учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місця навчання і додомуМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення рівного доступу до якісної освіти
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.9Проводити обласні огляди-конкурси серед загальноосвітніх навчальних закладів, районних (міських) методичних кабінетів з різних видів навчально-виховної та методичної діяльностіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:400400Забезпечення морального стимулювання педагогічних працівників
20165050
20175050
20185050
20195050
20205050
20215050
20225050
20235050
2.10Підтримувати на конкурсних засадах проекти і програми за участю лідерів учнівського самоврядування, батьківських комітетів, піклувальних рад за напрямами: культурно-просвітницька діяльність, патріотичне виховання, краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури, допомога соціально-незахищеним верствам населення, екологічна безпека тощо (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу)Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:800800У межах бюджетних призначеньФінансова підтримка громадських ініціатив
2016100100-//-
2017100100-//-
2018100100-//-
2019100100-//-
2020100100-//-
2021100100-//-
2022100100-//-
2023100100-//-
2.11Організовувати та проводити комплексні вивчення стану розвитку освіти районів (міст) області, атестацію підвідомчих навчальних закладів, тематичні перевірки, тощо. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід, інноваційну діяльність. Впроваджувати сучасні педтехнології в практику роботи педагогічних колективів тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:240240Підвищення якості надання освітніх послуг
20163030
20173030
20183030
20193030
20203030
20213030
20223030
20233030
2.12Забезпечити:
– передплату науково-методичної, педагогічної та літературно-публіцистичної преси для педагогічних колективів;
– навчальні заклади науковими, навчально-методичними посібниками, розробками та іншою методичною літературою
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600Сприяння професійному росту педагогічних працівників
2016200200
2017200200
2018200200
2019200200
2020200200
2021200200
2022200200
2023200200
2.13Створювати експериментальні майданчики на базі загальноосвітніх навчальних закладів для відпрацювання новітніх технологій та роботи вчителя, що викладає в сільській школі два і більше предметівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення якості вивчення предметів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.14Організовувати науково-популярні, навчально-виховні радіо-і телепередачі з проблем виховання для дітей, юнацтва і батьків, запровадити постійні рубрики з цих питань у засобах масової інформації. Через засоби масової інформації здійснювати презентації освіти районів і міст області, кращих навчальних закладів, передового педагогічного досвіду тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:320320У межах бюджетних призначеньЗабезпечення обміну досвідом
20164040-//-
20174040-//-
20184040-//-
20194040-//-
20204040-//-
20214040-//-
20224040-//-
20234040-//-
2.15Здійснювати відзначення кращих навчальних закладів всіх типів і форм власності за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних датДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:800800У межах бюджетних призначеньЗабезпечення матеріального стимулювання
2016100100-//-
2017100100-//-
2018100100-//-
2019100100-//-
2020100100-//-
2021100100-//-
2022100100-//-
2023100100-//-
2.16Забезпечувати участь навчальних закладів області у міжнародних і всеукраїнських моніторингових дослідженнях якості освіти. Організовувати і проводити обласні моніторингові дослідження якості освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:400400У межах бюджетних призначеньПідвищення якості освіти
20165050-//-
20175050-//-
20185050-//-
20195050-//-
20205050-//-
20215050-//-
20225050-//-
20235050-//-
2.17Передбачати кошти на реконструкцію та капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:2350023500У межах бюджетних призначеньПокращення умов навчання учнів
201625002500-//-
201730003000-//-
201830003000-//-
201930003000-//-
202030003000-//-
202130003000-//-
202230003000-//-
202330003000-//-
2.18Здійснювати фінансову підтримку організації навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власностіМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:80008000Фінансова підтримка загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
201610001000
201710001000
201810001000
201910001000
202010001000
202110001000
202210001000
202310001000
2.19З метою створення умов для збереження здоров’я дітей передбачати кошти на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію басейнів, спортзалів, спортивних майданчиків, їдаленьМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1500015000У межах бюджетних призначеньЗабезпечення збереження та зміцнення здоров’я учнів та їхньої фізичної підготовки
201610001000-//-
201720002000-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
2.20Забезпечувати навчальні заклади для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, спеціальним обладнаннямМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:40004000У межах бюджетних призначеньЗабезпечення розширення можливостей для реалізації права дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, на здобуття якісної освіти
2016500500-//-
2017500500-//-
2018500500-//-
2019500500-//-
2020500500-//-
2021500500-//-
2022500500-//-
2023500500-//-
2.21Забезпечити навчальні заклади навчальним обладнанням та унаочненнямМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:13601360У межах бюджетних призначеньПідвищення якості вивчення предметів
2016100100-//-
2017180180-//-
2018180180-//-
2019180180-//-
2020180180-//-
2021180180-//-
2022180180-//-
2023180180-//-
2.22Оснащення загальноосвітніх шкіл засобами навчання з: фізики, хімії, біології, географії, математики, інформатики (з мультимедійними засобами), трудового навчання тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1550015500У межах бюджетних призначеньПідвищення якості вивчення предметів
201615001500-//-
201720002000-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
2.23Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними меблямиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1600016000У межах бюджетних призначеньПідвищення якості вивчення предметів
201620002000-//-
201720002000-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
2.24Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладівМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1550015500У межах бюджетних призначеньЗабезпечення належних умов для навчання учнів
201615001500-//-
201720002000-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
2.25Забезпечувати облаштування санвузлів та внутрішніх туалетів навчальних закладів областіМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:19001900У межах бюджетних призначеньЗабезпечення належних умов перебування учнів у навчальних закладах
201615001500-//-
2017200200-//-
2018200200-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.26Розроблення та забезпечення змісту варіативної складової навчальних планів з предметів природничо-математичного напряму (програми курсів за вибором, спецкурсів, факультативів)Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення якості навчально-виховного процесу
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
2.27Розроблення методичних рекомендацій щодо забезпечення практичної частини програм з фізики, хімії та біологіїДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення якості викладання природничо-математичних дисциплін
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
2.28Організація та проведення обласних семінарів з профільного навчання та впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій з предметів природничо-математичного напрямуДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Забезпечення професійного росту старшої школи
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
2.29Проведення аналізу стану викладання та оцінювання якості знань з природничо-математичних предметів за результатами ЗНО (видрук збірника матеріалів, проведення семінару)Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Сприяння підвищуванню рівня організації навчально-виховного процесу
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
2.30Удосконалення навчальних планів і програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахового та психолого-педагогічного напряму відповідно до галузевих стандартів вищої освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення професійної підготовки педагогічних працівників
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.31Проведення заходів (семінарів, тренінгів, практикумів, круглих столів, конференцій) для забезпечення неперервної післядипломної педагогічної освіти, яка сприяє професійному росту педагогів-предметниківДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення професійної підготовки педагогічних працівників
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
2.32Розробити навчально-методичні комплекти, електронні навчально-методичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівниківДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення професійного росту педагогічних працівників
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
2.33Надавати різні форми морального та матеріального заохочення для працівників бібліотек навчальних закладів за результатами роботиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:230230У межах бюджетних призначеньПідвищення фахового рівня шкільних бібліотекарів
20162020-//-
20173030-//-
20183030-//-
20193030-//-
20203030-//-
20213030-//-
20223030-//-
20233030-//-
2.34Забезпечувати бібліотеки художньою, довідково-інформаційною, науково-популярною, методичною та іншою літературою, здійснювати передплату періодичних виданьМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600У межах бюджетних призначеньПідвищення фахового рівня
2016200200-//-
2017200200-//-
2018200200-//-
2019200200-//-
2020200200-//-
2021200200-//-
2022200200-//-
2023200200-//-
2.35Налагодити співпрацю з навчальними закладами інших областей України з питань удосконалення роботи шкільних бібліотекМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080У межах бюджетних призначеньПідвищення якості у роботі шкільних бібліотекарів
20161010-//-
20171010-//-
20181010-//-
20191010-//-
20201010-//-
20211010-//-
20221010-//-
20231010-//-
2.36Забезпечувати участь працівників органів управління освітою, шкільних бібліотекарів, педагогічних працівників, учнів у проведенні міжнародних, всеукраїнських, міжобласних конференціях, семінарах, нарадах, тренінгах, форумах, днях відкритих дверей тощоМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного рівня
20161010-//-
20171010-//-
20181010-//-
20191010-//-
20201010-//-
20211010-//-
20221010-//-
20231010-//-
2.37Продовжити співпрацю шкільних бібліотек області з Прикарпатським націо­нальним університетом імені Василя Стефаника, об­ласною бібліотекою імені Івана Франка, обласною юнацькою та дитячою бібліотекою, бібліотеками інших систем і відомств, громадськими організаціямиМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості надання бібліотечних послуг
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.38Забезпечувати підготовку, видрук збірників, брошур, методичок та публікації у друкованих засобах масової інформації матеріалів щодо роботи шкільних бібліотек, в тому числі з новітніх напрямків діяльності, проведення бібліотечних конкурсів, акцій, відзначення письменників-ювілярів тощоМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного росту шкільних бібліотекарів
20161010-//-
20171010-//-
20181010-//-
20191010-//-
20201010-//-
20211010-//-
20221010-//-
20231010-//-
2.39Проводити науково-практичні конференції з питань проблем та перспектив розвитку шкільних бібліотек областіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення фахового рівня шкільних бібліотекарів та якості бібліотечної роботи
20161010
2017
20181010
2019
20201010
2021
20221010
2023
2.40Проводити обласні конкурси професійної майстерності серед шкільних бібліотекарівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6060Підвищення фахового рівня шкільних бібліотекарів та якості бібліотечної роботи
2016
20171515
2018
20191515
2020
20211515
2022
20231515
2.41Брати участь у Міжнародних та всеукраїнських бібліотечних конкурсах, фестивалях, акціях тощо, в тому числі у Всеукраїнському конкурсі “Шкільна бібліотека”Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:160160У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного рівня шкільних бібліотекарів
20162020-//-
20172020-//-
20182020-//-
20192020-//-
20202020-//-
20212020-//-
20222020-//-
20232020-//-
2.42Організовувати проведення доброчинних акцій ”Подаруй бібліотеці книгу” тощоМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Збільшення книжкового фонду шкільних бібліотек
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.43Розробити заходи щодо зміцнення матеріально-технічного стану та забезпечити відповідні умови щодо належного функціонування шкільних бібліотек (проведення капітальних, поточних ремонтів, забезпечення наявності приміщень для книгосховищ, читальних залів, абонементів, забезпечення необхідним інвентарем, меблями, комп’ютерною, множильною технікою, підключення до мережі Інтернет тощо)Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:800800У межах бюджетних призначеньСтворення умов для належного функціонування бібліотек
2016100100-//-
2017100100-//-
2018100100-//-
2019100100-//-
2020100100-//-
2021100100-//-
2022100100-//-
2023100100-//-
2.44Створити на базі Івано-Франківської обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Івано-Франківської обласної ради спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей з тяжкими порушеннями мовленняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації; Івано-Франківська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. Івано-Франківської обласної ради2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Створення умов реалізації права для навчання дітей з тяжкими порушеннями мовленнями
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.45Проведення різноманітних конкурсів, змагань тощо серед учнів інтернатних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Стимулювання розвитку творчих, наукових та інших потенціалів учнів інтернатних закладів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.46Проведення:
моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами та учнів інтернатних закладів;
олімпіад з навчальних предметів серед учнів спеціальних інтернатних закладів;
огляду-конкурсу, гала-концерту учнівської художньої самодіяльності;
виставки робіт з декоративно-ужиткового мистецтва тощо
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, інтернатні заклади обласного підпорядкування, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення якості навчально-виховного процесу
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
2.47Організовувати вивчення cтану розвитку шкіл-інтернатів областіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення якості надання освітніх послуг
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
2.48Створення при інтернатних закладах обласного підпорядкування консультативних пунктів для дітей з особливими освітніми потребами, їх батьків із залученнями вчителів-дефектологів спецшкіл-інтернатів, ПМПКДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2018 рр.2016-2018 рр. в т.ч.:Надання батькам якісних консультацій
2016
2017
2018
2.49Створення інформаційної Регіональної освітньої карти про навчання дітей з обмеженими можливостямиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:66Забезпечення дітей з особливими потребами інформацією про навчальні заклади з подальшим продовженням навчанням
2016
2017
201866
2019
2020
2021
2022
2023
2.50Забезпечення проведення всеукраїнських, обласних науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, круглих столів з питання охорони дитинства, корекційної освіти тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою, районні методичні кабінети (інформаційно-методичні центри)2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення фахового рівня вчителів з питань спеціальної освіти
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
2.51Забезпечення видання науково-методичної та навчальної літературиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення фахового рівня вчителів з питань спеціальної освіти
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
2.52Проведення оглядів-конкурсів з організації методичної роботиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення фахового рівня вчителів з питань спеціальної освіти
2016
20171010
2018
20191010
2020
20211010
2022
20231010
2.53Проведення експериментальної роботи в інтернатних закладах обласного підпорядкуванняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості надання освітніх послуг
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.54Проведення обласних конкурсів фахової майстерності серед педагогічних працівників спеціальних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації; ОІППО2016-2023 рр2016-2023 рр. в т.ч.:160160Виявлення та підтримка кращих педагогічних працівників
20162020
20172020
20182020
20192020
20202020
20212020
20222020
20232020
2.55Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання осіб з різними формами інвалідностіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації; ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення розширення можливостей для реалізації права дітей з різними формами інвалідності на здобуття якісної освіти
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.56Завершення будівництва другої черги Вигодського НРЦ Івано-Франківської обласної ради (виготовлення проектно-кошторисної документації)Департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:400400Створення умов для надання відповідних реабілітаційних послуг
2016
2017400400
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.57Завершення реконструкції другого корпусу та будівництво спортивного залу Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної радиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1750017500Покращення умов для організації навчально-виховного процесу
201630003000
201740004000
201840004000
201940004000
202025002500
2021
2022
2023
2.58Завершення реконструкції навчального корпусу Солотвинської ЗОШ для потреб школи-інтернатуДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:70007000Покращення умов для організації навчально-виховного процесу
201620002000
201720002000
201820002000
201910001000
2020
2021
2022
2023
2.59Завершення реконструкції гуртожитку обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевостіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:80008000Покращення умов проживання
201615001500
201720002000
201820002000
201925002500
2020
2021
2022
2023
2.60Будівництво другої черги Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної радиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1100011000Розширення можливостей надання реабілітаційних послуг учням, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку
201620002000
201730003000
201830003000
201930003000
2020
2021
2022
2023
2.61Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів пандусами, поручнями, ліфтами (підйомниками), кабінетами фізичної реабілітації, психологічного розвантаженняМісцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення розширення можливостей для реалізації права дітей з різними формами інвалідності на здобуття якісної освіти
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
2.62Висвітлення проблем дитинства у засобах масової інформаціїОІППО, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення якості батьківського всеобучу
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
2.63Співпраця шкіл-інтернатів із вітчизняними та закордонними благодійними організаціямиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Покращення матеріально-технічної бази
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2.64Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах; обмін делегаціямиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:160160Підвищення якості навчально-виховного процесу
20162020
20172020
20182020
20192020
20202020
20212020
20222020
20232020
2.65Проведення заходів з національно-патріотичного виховання в навчальних закладахДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:240240Розвиток системи національно-патріотичного виховання в навчальних закладах
20163030
20173030
20183030
20193030
20203030
20213030
20223030
20233030
 ВСЬОГО: 155336155336  

 

 

Підпрограма 3. Розвиток позашкільної освіти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
3.1Збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів та створення її філіалів у сільській місцевостіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
3.2Забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріаламиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у позашкільних закладах
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
3.3Забезпечення проведення обласного конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення професійного рівня педагогічних працівників позашкільних закладів
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
3.4Забезпечення проведення обласних та участь у всеукраїнських конкурсах з фахової майстерності позашкільних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення професійного рівня педагогічних працівників
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
3.5Забезпечення проведення обласних оглядів-конкурсів позашкільних навчальних закладів, їх музеїв, кабінетів, лабораторій тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6060Підвищення якості надання позашкільних освітніх послуг
2016
20171515
2018
20191515
2020
20211515
2022
20231515
3.6Забезпечення проведення обласних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, фестивалів тощо з питань позашкільної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення професійного рівня
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
3.7Забезпечення проведення обласних конкурсів роботи гуртків з різних напрямів діяльностіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:2020Покращення стимулювання учнів до занять у гуртках та виявлення обдарованих дітей
201655
2017
201855
2019
202055
2021
202255
2023
3.8Забезпечення проведення обласного конкурсу читців поезії видатних письменників, діячів тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Виявлення обдарованих дітей
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
3.9Забезпечення узагальнення та друк матеріалів з досвіду роботи позашкільних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення професійного рівня педагогічних працівників та керівників
20161010
2017
20181010
2019
20201010
2021
20221010
2023
3.10Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:32003200Покращення умов для здобуття позашкільної освіти
2016400400
2017400400
2018400400
2019400400
2020400400
2021400400
2022400400
2023400400
3.11Здійснення комп’ютеризації позашкільних навчальних закладів та підключення їх до мережі ІнтернетДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600Покращувати рівень організації навчально-виховного процесу
2016200200
2017200200
2018200200
2019200200
2020200200
2021200200
2022200200
2023200200
3.12Участь наукових та педагогічних працівників, вихованців, учнів та слухачів у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях і конкурсах за напрямами позашкільної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення якості позашкільної освіти
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
3.13Проведення інформаційних кампаній щодо залучення дітей до позашкільної освіти з урахуванням гендерних потребПозашкільні заклади обласного підпорядкування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, з врахуванням гендерних потреб
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
 ВСЬОГО:   54405440 

 

 

Підпрограма 4. Обдаровані діти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
4.1Організовувати тренувально-відбіркові збори переможців III етапу всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів та турнірів. Організувати роботу обласної наукової профільної очно-заочної школи учнівської молодіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600Підвищення якості підготовки учнів до олімпіад, залучення учнів до пошукової та дослідницької роботи
2016200200
2017200200
2018200200
2019200200
2020200200
2021200200
2022200200
2023200200
4.2Розробляти та апробовувати індивідуальні освітні програми навчання дітей з різними типами обдарованостіОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.3Організовувати оздоровчі табори для учнів – переможців всеукраїнських і обласних олімпіад, конкурсів, змагань, активістів учнівського самоврядування, слухачів наукових профільних шкіл та дітей пільгових категорій тощо. Забезпечувати їх оздоровлення у стаціонарних відпочинкових оздоровчих закладахДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600Оздоровлення обдарованої молоді
2016200200
2017200200
2018200200
2019200200
2020200200
2021200200
2021200200
2022200200
2023200200
4.4Забезпечувати підготовку і видрук збірників завдань предметних олімпіад, збірники методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахи кращих творів учнів тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6060Забезпечення якості підготовки учнів до олімпіад
20161515
2017
20181515
2019
2020
20211515
2022
20231515
4.5Продовжити міжнародні зв`язки з організаціями та установами, роботу яких спрямовано на пошук, навчання та розвиток обдарованих дітей і молоді. Налагодити обмін досвідом роботи з обдарованими дітьмиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:240240У межах бюджетних призначеньПідвищення якості пошуку та роботи з обдарованими дітьми
20163030-//-
20173030-//-
20183030-//-
20193030-//-
20203030-//-
20213030-//-
20223030-//-
20233030-//-
4.6Проводити психолого-педагогічний моніторинг розвитку обдарованих дітей дошкільного та шкільного віку на етапі їх підготовки та участі у конкурсах та інтелектуальних змаганняхДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Забезпечення психологічного супроводу розвитку обдарованих дітей
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
4.7Проводити роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників, вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду з проблем пошуку та розвитку обдарованостіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення професійного росту педагогічних працівників з метою розвитку обдарованих дітей
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.8Забезпечити через курсову підготовку навчання керівників шкіл, учителів з проблем організації роботи з обдарованими дітьми (управлінський, психологічний, педагогічний, змістовий аспекти)Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості роботи з обдарованими дітьми
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.9Продовжити співпрацю з Асоціацією відроджених гімназій України в питаннях роботи з обдарованими дітьми, практикувати обмін делегаціями закладів нового типуДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення професійного росту керівників закладів нового типу
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
4.10Організація, участь та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, зльотів, змагань, фестивалів, оглядів, науково-практичних конференцій тощоМісцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, ІФОДЦТКУМ2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1740017400У межах бюджетних призначеньВиявлення обдарованих дітей
201620002000-//-
201722002200-//-
201822002200-//-
201922002200-//-
202022002200-//-
202122002200-//-
202222002200-//-
202322002200-//-
4.11З метою попередження психоемоційної напруги обдарованих учнів розробляти та реалізовувати програми соціально-психологічного супроводу дітей, які беруть участь в предметних олімпіадахДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:4040Підвищення рівня соціально-психологічного супроводу обдарованої молоді
201655
201755
201855
201955
202055
202155
202255
202355
4.12Залучати обдарованих дітей до впровадження програми МОН України та ПРООН “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життяОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Поширення інформації щодо здорового способу життя серед учнівської молоді
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
4.13Забезпечувати об’єктивний контроль за станом здоров`я і фізичною підготовкою учнівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6464Забезпечення збереження та зміцнення здоров’я дітей
201688
201788
201888
201988
202088
202188
202288
202388
4.14Проводити обласні та брати участь у всеукраїнських науково-практичних конференціяхДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6464Підвищення професійного рівня
201688
201788
201888
201988
202088
202188
202288
202388
4.15Проводити щорічні свята-зустрічі керівництва області з обдарованою молоддю, традиційне свято обдарованої молоді “Ми – надія твоя, Україно!”Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:12001200Підвищення соціального статусу переможців олімпіад
2016150150
2017150150
2018150150
2019150150
2020150150
2021150150
2022150150
2023150150
4.16Проводити обласні читання, зустрічі з лауреатами національної премії імені Т. Г. Шевченка, письменниками Прикарпаття тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Популяризація літератури рідного краю
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.17Забезпечити функціонування системи адресної підтримки (стипендії, фінансові винагороди, матеріальна допомога, цінні подарунки, призи тощо), особливо обдарованих учнів та студентів, які є переможцями всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань і учасниками й переможцями міжнародних інтелектуальних та спортивних змаганьДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, вищі навчальні заклади області2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:80008000Стимулювання до навчання обдарованих дітей
201610001000
201710001000
201810001000
201910001000
202010001000
202110001000
202210001000
202310001000
4.18Сприяти створенню фондів підтримки обдарованих дітей при місцевих органах управління освітоюМісцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Стимулювання дітей до високих досягнень
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.19Здійснювати моніторинг подальшого навчання, працевлаштування обдарованої молодіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення подальшого навчання, працевлаштування обдарованої молоді
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
4.20Здійснювати соціальний супровід обдарованих дітей, в тому числі дітей із сімей, батьки яких є (були) учасниками АТО, внутрішньо переміщеними особамиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення соціального супроводу
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
 ВСЬОГО: 3046830468  

 

 

Підпрограма 5. Вчитель

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
5.1Забезпечити щорічне формування державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації відповідно до потреби у кадрахДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою, директори
ВНЗ І-ІІ р. а.
2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення навчальних закладів педагогічними кадрами
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
5.2Затвердити потребу у цільовій підготовці педагогічних працівниківДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення навчальних закладів педагогічними кадрами
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.3Розробити науково-обґрунтовану систему педагогічної орієнтації учнівПрикарпатський національний університет імені В.Стефаника, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Сприяння у виборі професії
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.4Ввести в кожному навчальному закладі області посади практичного психолога та соціального педагога відповідно до штатних нормативівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
5.5Створити дієвий механізм взаємодії вищих навчальних закладів регіону з місцевими органами управління освітою щодо визначення баз для проведення педагогічної практики студентівВНЗ І-ІV р.а., які готують педагогічні кадри, ОІППО, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якісної підготовки майбутніх вчителів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.6Спільно з вищими навчальними закладами розробити сучасні форми неперервної педагогічної практики як важливого чинника формування професійної готовності майбутнього вчителя до професійної діяльностіОІППО, департамент освіти і науки облдержадміністрації, ВНЗ І-ІV р.а., які готують педагогічні кадри2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення професійного росту вчителів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.7Забезпечити проходження практики студентів за місцем майбутньої педагогічної роботиВНЗ І-ІV р.а., які готують педагогічні кадри, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості підготовки студентів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.8Забезпечити участь педагогічних працівників у проведенні моніторингу якості та підготовки їх соціально-педагогічної адаптації та подальшого професійного становленняВНЗ І-ІV р.а., які готують педагогічні кадри, місцеві органи управління освітою, ОІППО, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Визначення професійного рівня педагогічних працівників
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.9Проводити виставку-ярмарок методичних розробок, наочних посібників та навчально-методичного забезпеченняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:320320Створення умов для виявлення талановитих вчителів та поширення їх досвіду
20164040
20174040
20184040
20194040
20204040
20214040
20224040
20234040
5.10Визначити базові навчальні заклади, методичні кабінети з питань впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та особистісно орієнтованої методичної роботиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості впровадження новітніх технологій
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.11Розробити програму дистанційних курсів, створити регіональні опорно-консультаційні пунктиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:2020Створення умов для здобуття якісної освіти
20162020
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.12Проводити постійно діючий семінар керівників органів управління освітою з питань удосконалення керівництва галузі, фінансово-економічної діяльності, трудового законодавства тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8080Підвищення професійного рівня керівників органів управління освітою
20161010
20171010
20181010
20191010
20201010
20211010
20221010
20231010
5.13Забезпечення професіоналізації керівників навчальних закладів області шляхом охоплення їх навчанням за магістерською спеціальністю 8.18010020 “Управління навчальним закладом”Місцеві органи управління освітою, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньПідвищення рівня управлінської діяльності керівників
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
5.14Сприяти участі громадських організацій області у розв’язанні проблем освіти, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільстваДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення прозорості у роботі освітньої галузі та вирішення проблем
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.15Висвітлювати кращий досвід, надбання освітян області через всеукраїнські та регіональні педагогічні видання, засоби масової інформаціїОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:240240Підвищення професійного рівня вчителя
20163030
20173030
20183030
20193030
20203030
20213030
20223030
20233030
5.16Щорічно проводити обласний конкурс професійної майстерності “Учитель року” з різних номінацій та інші обласні конкурси з професійної майстерностіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:940940Виявлення обдарованих вчителів та поширення їх досвіду
2016100100
2017120120
2018120120
2019120120
2020120120
2021120120
2022120120
2023120120
5.17Відзначати професійні свята (День працівника освіти, День науки та інші)Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:880880Підвищення престижу вчительської праці
2016110110
2017110110
2018110110
2019110110
2020110110
2021110110
2022110110
2023110110
5.18Забезпечити проведення щорічних науково-практичних конференцій з проблем розвитку освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120Підвищення якості надання освітніх послуг
20161515
20171515
20181515
20191515
20201515
20211515
20221515
20231515
5.19Продовжити співпрацю та обмін досвідом з органами управління освітою та педагогічними колективами навчальних закладів зарубіжних країнДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:200200Підвищення якості надання освітніх послуг
20162525
20172525
20182525
20192525
20202525
20212525
20222525
20232525
5.20Налагоджувати зв’язки з україномовними навчальними закладами зарубіжжя через обмін делегаціями, стажування педпрацівників, проходження практики та сприяти розвитку українських шкіл за кордономДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи управління освітою2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості надання освітніх послуг
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.21Продовжити нагородження педагогічних та науково-педагогічних працівників обласною педагогічною премією імені М.Стельмаховича та запровадити іменні обласні, районні, міські премії для педагогічних працівниківРайдержадміністрації та виконкоми міських рад міст обласного значення, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:500500Забезпечити матеріальне стимулювання працівників, які мають високі здобутки у праці
20166060
20176060
20186060
20196060
20206565
20216565
20226565
20236565
5.22Виплачувати щорічні стипендії голови облдержадміністрації та голови обласної ради ветеранам праці системи освіти та видатним діячам освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:32803280Забезпечення матеріальної допомоги ветеранам, які цього потребують
2016380380
2017400400
2018400400
2019400400
2020400400
2021400400
2022450450
2023450450
5.23Здійснювати виплату надбавки за високі досягнення у праці педагогічним працівникам, які підготували переможців ІV етапу всеукраїнських олімпіад, ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсів, змагань всеукраїнського та міжнародного рівнівМісцеві органи управління освітою, заклади освіти обласного підпорядкування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення матеріального стимулювання за результатами праці
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
5.24Стимулювати молодих вчених та кращих науковців через виплату щорічних премійДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:585585Забезпечення матеріального стимулювання молоді до наукових досліджень
20167070
20177070
20187070
20197575
20207575
20217575
20227575
20237575
 ВСЬОГО: 71657165  

 

 

Підпрограма 6. Інформатизація та комп’ютеризація загальної середньої освіти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
6.1Забезпечувати загальноосвітні навчальні заклади навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійними класами. Провести заміну застарілої комп’ютерної технікиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:3800038000У межах бюджетних призначеньПідвищення комп’ютерної грамотності учнів та розвиток інформаційних технологій
201630003000-//-
201750005000-//-
201850005000-//-
201950005000-//-
202050005000-//-
202150005000-//-
202250005000-//-
202350005000-//-
6.2Створити комп’ютерну мережу загальноосвітніх навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних технологій навчання. Сформувати єдиний інформаційний простір шляхом:
– створення та використання корпоративної мережі на базі операторів зв’язку;
забезпечення функціонування освітнього порталу
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:150150У межах бюджетних призначеньВпровадження інноваційних інформаційних технологій та вільний доступ до освітньої мережі
20165050-//-
20175050-//-
20185050-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.3Удосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів із впровадження дистанційного навчанняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного рівня педагогічних працівників
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.4Розробити інформаційне, навчальне та методичне забезпечення дистанційної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:3030Забезпечення рівного доступу до якісної освіти
20161010
20171010
20181010
2019
2020
2021
2022
2023
6.5Впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес шляхом:
– проведення тренінгів з вчителями;
– впровадження профільних спецкурсів у загальноосвітніх навчальних закладах;
– навчання педагогічних працівників комп’ютерних технологій тощо
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:160160У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного росту вчителів та підвищення якості навчально-виховного процесу
20162020-//-
20172020-//-
20182020-//-
20192020-//-
20202020-//-
20212020-//-
20222020-//-
20232020-//-
6.6Забезпечити в кожному місті, районі виконання програми інформатизації та комп’ютеризації загальноосвітніх шкілМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення шкіл комп’ютерною технікою
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.7Проводити моніторинг ефективного використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи з електронними засобамиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:6464Підвищення ефективності використання комп’ютерної техніки
201688
201788
201888
201988
202088
202188
202288
202388
6.8Створення електронних бібліотек у навчальних закладах та єдиного інформаційного середовища. Оснащення бібліотек комп’ютерною, копіювально-розмножувальною, проектною, відео-, аудіо- технікою тощоДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:16001600У межах бюджетних призначеньДоступ до мережі Інтернет учнівської молоді
2016200200-//-
2017200200-//-
2018200200-//-
2019200200-//-
2020200200-//-
2021200200-//-
2022200200-//-
2023200200-//-
6.9Забезпечувати навчальні заклади електронними засобами і програмними продуктами для організації та контролю за навчально-виховним процесомДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:800800Підвищення якості навчально-виховного процесу
2016100100
2017100100
2018100100
2019100100
2020100100
2021100100
2022100100
2023100100
6.10Створювати на базі шкільних методичних кабінетів робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, ОІППО2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньПідвищення професійного росту педагогічних працівників
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.11Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів програмно-технічними засобами з фільтрації контенту та мережевої безпекиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення якості викладання предметів
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.12Під’єднання та користування широкосмуговим інтернетом загальноосвітніх навчальних закладів.Департамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення учнів доступом до мережі Інтернет у навчальному процесі
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.13Створення платформи для:
– проведення олімпіад, конференцій, семінарів;
– функціонування освітніх мережних спільнот учителів;
– дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів;
– надання інформаційно-методичної допомоги керівникам навчальних закладів та педагогічним працівникам
Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:300300У межах бюджетних призначеньУдосконалення управлінської діяльності
2016150150-//-
2017150150-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.14Проведення дистанційних олімпіад з різних предметівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:320320У межах бюджетних призначеньПошук обдарованої молоді
20164040-//-
20174040-//-
20184040-//-
20194040-//-
20204040-//-
20214040-//-
20224040-//-
20234040-//-
6.15Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, що перебувають на довготривалому лікуванні. Удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчанняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:120120У межах бюджетних призначеньДоступ до надання якісних освітніх послуг
20166060-//-
2017-//-
20186060-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
6.16Створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, ОІППО, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньДоступ до інформації щодо діяльності школи
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
 ВСЬОГО: 4154441544  

 

 

Підпрограма 7. Шкільний автобус

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
7.1Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км, у дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади і додомуМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення умов для організації навчання
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
7.2Забезпечувати підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників на навчальні екскурсії у час, який не пов’язаний з підвозом учнів до місця навчання і додомуМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньПідвищення якості організації екскурсій
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
7.3Забезпечувати перед початком навчального року оновлення обладнаних місць посадки і висадки учнів, переходів проїжджих частинМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗабезпечення безпечного перевезення учнів
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
7.4Розробляти та затверджувати паспорти автобусних маршрутів перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників у дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади і додому відповідно до чинного законодавстваМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення безпечного перевезення учнів
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7.5Залучати приватних перевізників до організації перевезення учнівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:У межах бюджетних призначеньЗбільшення кількості дітей, охоплених перевезенням до місця навчання
2016-//-
2017-//-
2018-//-
2019-//-
2020-//-
2021-//-
2022-//-
2023-//-
7.6Передбачати в обласному та місцевих бюджетах кошти на придбання автобусів для перевезення учнів та педагогічних працівників, які проживають у сільській місцевостіДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:7500075000У межах бюджетних призначеньЗабезпечення підвезення учнів; можливість оптимізації мережі навчальних закладів
201660006000-//-
201780008000-//-
20181100011000-//-
20191200012000-//-
20201200012000-//-
20211200012000-//-
202280008000-//-
202360006000-//-
7.7Забезпечити відповідні умови утримання та охорону транспортних засобів, призначених для перевезення учнівМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Збереження автобусного транспорту
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
 ВСЬОГО:7500075000  

 

 

Підпрограма 8. Тепло дітям

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
8.1Проводити у навчальних закладах заміну старих віконних блоків на енергозберігаючіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:2900029000У межах бюджетних призначеньСтворення відповідних умов для забезпечення навчального процесу та економія енергоносіїв
201630003000-//-
201730003000-//-
201830003000-//-
201940004000-//-
202040004000-//-
202140004000-//-
202240004000-//-
202340004000-//-
8.2У котельнях навчальних закладів продовжити заміну старих енергоємних котлів на енергоефективніМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1450014500У межах бюджетних призначеньСтворення відповідних умов для забезпечення навчального процесу та економія енергоносіїв
201610001000-//-
201715001500-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
8.3Продовжити модернізацію систем опалення, водопостачання та тепломереж у навчальних закладах областіМісцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:1450014500У межах бюджетних призначеньЗабезпечення відповідних температурних режимів та економія енергоносіїв
201610001000-//-
201715001500-//-
201820002000-//-
201920002000-//-
202020002000-//-
202120002000-//-
202220002000-//-
202320002000-//-
 ВСЬОГО:.5800058000-//-  

 

 

Підпрограма 9. Розвиток професійно-технічної освіти

№ з/пНайменування заходуВідповідальні
виконавці
Термін виконанняОрієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
рокивсьогов т.ч. за джерелами
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
9.1Забезпечення функціонування, перепрофілювання та оптимізації мережі навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Підвищення якості надання освітніх послуг
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9.2Продовжувати модернізацію матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:75007500Підвищення якості організації навчально-виробничого процесу
2016500500
201710001000
201810001000
201910001000
202010001000
202110001000
202210001000
202310001000
9.3Забезпечення професійно-технічних навчальних закладів новітніми технічними засобами навчанняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:40004000Створення сучасних умов для якісної підготовки кваліфікованих робітників
2016500500
2017500500
2018500500
2019500500
2020500500
2021500500
2022500500
2023500500
9.4Оновлювати перелік професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, відповідно до запитів підприємств, установ і організацій різних форм власності і підпорядкуванняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Забезпечення доступності професійно-технічної освіти
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9.5Продовжити співпрацю з центрами зайнятості, роботодавцями з метою реалізації державної політики зайнятості населенняДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Дозволить надати освітні послуги незайнятому населенню
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9.6Сприяти оновленню меблів у гуртожитках, навчальних кабінетах і майстернях, лабораторіях, актових та спортивних залах професійно-технічних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:74007400Підвищення якості організації навчально-виробничого процесу
2016500500
2017900900
201810001000
201910001000
202010001000
202110001000
202210001000
202310001000
9.7Проводити ремонти приміщень ПТНЗ (в т.ч. гуртожитків) з метою створення належних навчальних соціально-побутових умов учнівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:75007500Покращення умов проживання учнів у гуртожитках
2016500500
201710001000
201810001000
201910001000
202010001000
202110001000
202210001000
202310001000
9.8Підготовка та випуск щорічних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виробничого та виховного процесів у закладах професійно-технічної освітиДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:160160Підвищення рівня професійності педагогічних працівників
20162020
20172020
20182020
20192020
20202020
20212020
20222020
20232020
9.9Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:630630Підвищення фахового рівня кваліфікованих робітників
20167070
20178080
20188080
20198080
20208080
20218080
20228080
20238080
9.10Забезпечити щорічне проведення обласних конкурсів професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, , навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:640640Підвищення рівня професійності педагогічних працівників
20168080
20178080
20188080
20198080
20208080
20218080
20228080
20238080
9.11Налагодження співпраці та обмін досвідом з зарубіжними країнами у сфері новітніх педагогічних технологійДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:160160Підвищення рівня професійності педагогічних працівників
20162020
20172020
20182020
20192020
20202020
20212020
20222020
20232020
9.12Забезпечити функціонування системи підтримки – стипендії для обдарованих учнів професійно-технічних навчальних закладівДепартамент освіти і науки облдержадміністрації2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:8484Матеріальне заохочення учнів
20161010
20171010
20181010
20191010
20201111
20211111
20221111
20231111
9.13Підвищення зацікавленості дівчат і хлопців у виборі спеціальностей, які традиційно вважаються “чоловічими” або “жіночими”Департамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Зменшення диференціації між чоловічими та жіночими професіями при виборі спеціальності шляхом проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9.14Проводити рекламу престижності висококваліфікованої робітничої професії, в якій дівчата та хлопці будуть показані у різних професіяхДепартамент освіти і науки облдержадміністрації, професійно-технічні навчальні заклади2016-2023 рр.2016-2023 рр. в т.ч.:Гендерна рівність у підготовці кваліфікованих робітників
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
 ВСЬОГО:   2807428074  

 

 

Замовник Програми:
Департамент
освіти і науки
облдержадміністрації                                                                              В. Кімакович

 

 

Керівник Програми:
Заступник голови
облдержадміністрації                                                                                І. Пасічняк

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]