Про затвердження регіональної цільової програми “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 403-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження регіональної
цільової програми
“Просвіта: XXI століття”
на 2017-2021 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою поширення українських духовних цінностей серед громадськості краю, розширення й утвердження україномовного простору, згуртування громад на основі просвітянської традиції обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки (далі – Програма), (додається).
 2. Організацію виконання регіональної цільової програми

  “Просвіта: XXI століття” на 2017-2021 роки покласти на управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.

 3. Рекомендувати районним державним адміністраціям та виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення розробити і внести на затвердження сесій районних та міських рад програми “Просвіта“ XXI століття” на 2017-2021 роки для відповідних адміністративних одиниць.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич


ПАСПОРТ
регіональної цільової програми
“Просвіта: ХХІ століття”
на 2017-2021 роки

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Івано-Франківська обласна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка
 2. Розробники Програми: виконавчий апарат обласної ради, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації та Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка.
 3. Терміни реалізації Програми: 2017-2021 роки.
 4. Етапи фінансування Програми: щорічно.
 5. Орієнтовні обсяги фінансування Програми ( тис.грн):

 

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

– забезпечення спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народної просвітянської традиції;

– розширення ролі громадськості у суспільному житті, становлення просвітянської організації як повноцінного інституту громадянського суспільства;

– активізація громад, створення умов для їх самоорганізації, як важливого чинника громадянського суспільства;

– покращення умов для задоволення духовних та матеріальних потреб жителів області;

– забезпечення просвітницької та виховної ролі національних духовних надбань в суспільстві;

– поліпшення співпраці між владними структурами області, церквами та громадськістю краю.

 1. Терміни проведення звітності: звіт про хід виконання Програми подається обласній раді щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітнім періодом, відповідно до поставлених мети та завдань.

 

Керівники Програми:

Перший заступник голови обласної ради                               В. Гладій

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                  І. Пасічняк

Голова обласного об’єднання
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка                                                   С. Волковецький

 

 

Обгрунтування доцільності розроблення і прийняття
регіональної цільової програми “Просвіта: ХХІ століття”
на 2017-2021 роки

 

Вступ

Після проголошення Незалежності України постало завдання формування громадянського суспільства, відродження і розвитку духовності українського народу.

Історична заслуга у національному відродженні України належить найдавнішій українській громадській організації “Просвіта”, яка започаткувала свою діяльність майже півтора століття тому в Галичині (заснована в 1868 році). Вона об’єднала у своїх лавах кращих представників української інтелігенції. Її активними членами були: Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся Українка, Богдан Лепкий, Василь Стефаник, Михайло Коцюбинський, цвіт української інтелігенції, тисячі українських патріотів, борців за українську національну ідею, за Українську державу.

Філія “Просвіти” в Станиславові (тепер Івано-Франківськ) була заснована в березні 1877 року. Вона дала поштовх до організації інших товариств і читалень, займалася освітньою та економічною діяльністю, засновувала школи, крамниці, ощадно-позичкові каси, кооперативи.

Так, у 1899 році “Просвіта” у Станиславові мала 23 читальні, а у 1912-му їх було вже 55.

“Просвіта” до 1939 року була наймасовішою і найвпливовішою організацією. В кожному населеному пункті активно діяли осередки “Просвіти”, ядро яких складали найбільш свідомі та освічені люди.

З неї вийшли і згодом стали діяти самостійно більшість українських політичних, економічних, спортивних та культурних організацій і товариств, громадських, політичних діячів, митців, учених.

З приходом більшовиків “Просвіта” була заборонена. Відновлена аж
15 квітня 1989 року з утворенням Товариства української мови ім. Т. Шевченка (тепер – Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка).

Таким чином “Просвіту” можна розглядати як один з найуспішніших проектів в історії України для утвердження національної ідеї та самоорганізації громад.

У зв’язку з цим відродження і розвиток просвітянського руху на Прикарпатті постає як політична потреба для самоорганізації громад на основі української національної ідеї.

 

Прийняття цієї Програми зумовлено такими причинами:

– потребою формування громадянського суспільства в Україні, широкої участі громад у суспільно-політичних процесах;

– забезпеченням розвитку духовності української нації на основі формування цілісної національної ідентичності;

– необхідністю виховання шанобливого ставлення людей, особливо молоді, до національних цінностей: мови, історії, культури, церкви, моралі;

– потребою патріотичного виховання громадян, формування їх активної і громадянської позиції для захисту національних і державних інтересів України.

 

Законодавча база для розроблення Програми:

– Конституція України;

– рішення Івано-Франківської обласної ради від 05.01.2012 року
№ 413-12/2012. “Про підтримку просвітянського руху в області”;

– інші законодавчі акти.

 

Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення широкої участі громад у суспільно-політичному житті краю на основі давньої просвітянської традиції, шляхом відродження просвітянських структур у кожному населеному пункті області, навчальних та трудових колективах.

 

Основні завдання Програми:

– надавати підтримку формуванню і діяльності просвітянських осередків у населених пунктах, навчальних та трудових колективах;

– впроваджувати в суспільну свідомість розуміння необхідності самоорганізації громад, активної громадянської позиції, пріоритету традиційних українських національних цінностей: мови, історії, культури, церкви, християнської моралі;

– сприяти формуванню всебічно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої, соціально активної особистості, вихованню високої духовності;

– вживати заходів щодо запобігання розповсюдженню інформації, яка має негативний вплив на свідомість громадян.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, виходячи з можливостей дохідної частини, районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, а також за рахунок благодійних внесків та інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дасть можливість сформувати актив у кожному селі, місті, колективі області на основі давньої просвітянської традиції, коли “Просвіта” була успішним способом національного виховання впродовж тривалого часу в українській історії. На цій основі необхідно згуртувати сільські громади, перетворивши їх з пасивних колективів, які лише чекають допомоги від держави, на активних суб’єктів громадянського суспільства. Принципове значення тут має самоусвідомлення громадян як творців і організаторів власного життя.

Відповідно до Концепції відновлення “Просвіти”, підтриманої обласною радою у згаданому рішенні, передбачається, що актив просвітянського осередку включатиме керівників освітніх установ, вчителів, священиків (незалежно від конфесії), сільського (селищного) голову, працівників культури, сільських активістів.

Особливу увагу варто приділяти молоді, яка могла б об’єднатися у “Молодій Просвіті”. Мешканці села, селища, міста зможуть через “Просвіту” стати тою силою, яка спроможна вирішувати частину власних проблем, що усунуло б загрозливу відірваність влади від народу.

Осередок “Просвіти” повинен бути інтелектуальним та ідейним громадським провідником суспільного життя на селі, відстоювати інтереси села, бути громадською опорою односельчан, створити для молоді перспективу цікавого і заможного життя. Слід відродити давні гасла просвітян: “Свій до свого по своє” та “Допоможемо собі самі”.

 

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка за підтримки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Системний моніторинг виконання Програми здійснюється керівництвом обласного об’єднання “Просвіти”, виконавчим апаратом обласної ради, управлінням культури, національностей та релігій, департаментом освіти, науки та молодіжної політики, управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації за відповідними напрямами.


Додаток
до регіональної цільової програми
”Просвіта: ХХІ століття” на 2017-2021 роки

 

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми
“Просвіта: ХХІ століття” на 2017-2021 роки

№ з/пНайменування заходуВиконавціТермін виконанняПрограмні обсяги фінансування, тис. грн.Очікувані результати
РокиВсього, тис. грн.Обласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
1Проведення заходів та фінансова підтримка Івано-Франківського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка.
Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,
Івано-Франківське обласне об’єднання
 ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.54005150250Забезпечення спадковості поколінь, консолідації суспільства на основі народної просвітянської традиції; розширення ролі громадськості у суспіль­ному житті, становлення її як повноцінного інституту громадянського суспільства; активізація громад, ство­рення умов для їх само­організації як важливого чинника громадянського суспільства.
201795090050
2018100095050
20191050100050
20201150110050
20211250120050
2Проведення заходів та фінансова підтримка районних, міських та міськрайонних об’єднань ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, районні, міські та міськрайонні об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.25002500
2017500500
2018500500
2019500500
2020500500
2021500500
3Проведення просвітянських заходів у НД “Просвіта” власними силами та разом з іншими громадськими організаціями. Відзначення пам’ятних дат, державних та релігійних свят, організація лекцій, круглих столів, концертів, зустрічей і т. ін.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення інформації про історичні здобутки, культурну спадщину українського народу
4Сприяння в організації та діяльності просвітянських структур в кожному населеному пункті. Поїздки в села з метою організації просвітянського активу.

Надання сприяння в організації та діяльності новоутворених об’єднаних територіальних громад

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, районні, міські та міськра­йонні об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, департамент освіти, науки та молодіжної політики, управ­ління культури, національ­ностей та релігій, департа­мент охорони здоров’я облас­ної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Активізація громад, перетворення їх в активні суб’єкти громадянського суспільства.
201744
201844
201944
202044
202144
5Сприяння у вирішенні питання щодо забезпечення відповідними приміщеннями організацій “Просвіти”, враховуючи можливість повернення народних домів колишньої “Просвіти”, зведених за кошти громад.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.2017-2021 роки2017-2021 рокиСтворення центрів активності громадського суспільства – майданчиків для зібрань громадських організацій.
6Надання допомоги у створенні та діяльності просвітянських осередків у закладах освіти, культури, охорони здоров’я. Врахування просвітянської діяльності при проведенні атестацій працівників.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, департамент освіти, науки та молодіжної політики, управління культури, національностей та релігій, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації2017-2021 роки2017-2021 рокиПідвищення ролі закладів освіти, культури та охорони здоров’я у вихованні патріотизму та громадянської позиції. Підвищення мотивації працівників до збереження українських цінностей, участі у культурно-мистецькому житті області, пошуку власної самобутності.
7Сприяння організації та забезпечення діяльності просвітянського лекторію з метою пропагування українських національних цінностей, державності України, активної громадянської позиції, здорового способу життя, екологічної свідомості, фінансової грамотності, висвітлення проблем у суспільстві і т. ін.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Івано-Франківське обласне об’єднання ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, департамент освіти, науки та молодіжної політики, управління культури, націо­нальностей та релігій облас­ної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Пропагування українських традиційних цінностей.

Покращення знань громадян, зокрема, молоді, в актуальних сферах сучасного життя.

201744
201844
201944
202044
202144
8Видання творів з питань історії України, мови, краєзнавства, здорового способу життя, юридичних питань, видання практичних порадників для ведення сільського господар­ства, городників, садівників, бджолярів і т.п. Запис та видан­ня українських пісень, колядок та щедрівок, гаївок, обрядових пісень, збірників сценаріїв.Івано-Франківське обласне об’єднання
 ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.1159025Забезпечення читацького попиту населення, впорядкування українського фольклору, збільшення кількості україномовної продукції.
201720155
201835305
201920155
202020155
202120155
9Підтримка діяльності “Молодої Просвіти” з метою продовження просвітянських традицій та виховання молоді. Підтримка ініціатив та проектів “Молодої Просвіти”.Департамент освіти, науки та молодіжної політики, управління інформаційної діяльності та кому­нікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиПідвищення мотивації молоді до збереження традицій, участі у громадському житті регіону, пошуку власної самобутності.
10Видання просвітянського тижневика “Галицька Просвіта”.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення української національної ідеї, національних інтересів у всіх сферах життя суспільства, збере­ження

національної пам’яті донесення просвітянської ідеї до широких верств населення області,

поширення інформації про діяльність “Прос­віти”, культурні та ос­вітні здобутки в області

11Передплата газети “Галицька Просвіта” для всіх навчальних закладів області.Департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.2017-2021 роки2017-2021 роки1005050
2017201010
2018201010
2019201010
2020201010
2021201010
12Проведення ремонтних робіт Народного дому “Просвіта”, в т.ч. капітального ремонту актового залу.Департамент будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.14501200250Забезпечення належних умов для проведення заходів та збереження будинку Народного дому “Просвіта” як культурної пам’ятки
201785080050
201815010050
201915010050
202015010050
202115010050
13Проведення щорічного обласного конкурсу імені М. Підгірянки.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Відзначення талановитих літераторів, митців та громадських активістів з метою підвищення мотивації їх діяльності
201744
201844
201944
202044
202144
14Проведення виїзних творчих зустрічей та краєзнавчих екскурсій у визначні місця історичної слави українського народу.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Поширення інформації про визначні місця української історії.
201744
201844
201944
202044
202144
15Виїзд в райони з просвітницькими та концертними програмами. Обмін досвідом між просвітянськими структурами.Обласне, районні та міські об’єднання ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Надання різноманітних культурних послуг населенню області, особливо, сільському, налагодження співпраці між просвітянськими структурами.
201744
201844
201944
202044
202144
16Забезпечення регулярних радіопередач “Дзвони Просвіти” на обласному радіо та радіо “Дзвони”. Підготовка і запис відео програм та відеокліпів на патріотичну тематику.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, філія НТКУ “Івано-Франківська регіональна дирекція “Карпати”
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення інформації про актуальні проблеми сьогодення з точки зору розвитку суспільства та укра­їнської (просвітянської) ідеї. Наповнення інформаційних каналів українським патріотичним змістом
17Забезпечення діяльності худож­ніх колективів Народного дому “Просвіта”: “Квіти ромену”, фольклорного гурту “Галичанка”, хору Союзу українок “Берегиня”, “Пшеничне перевесло” (“Жіноча громада”) вокальної студії, навчальних курсів колис­кових пісень для майбутніх матерів, вечорів “Кому за 40…”, творчих вечорів “Дозвілля” і т. ін.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення і збагачення пісенної культури та українських традицій, покращення виконавської та професійної майстерності аматорських колективів області
18Організація розважальних вечорів для молоді в Народному домі “Просвіта”: “Українські вечорниці” та “Щасливе дитинство”.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, обласна організація “Молода Просвіта”, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 рокиОзнайомлення та популяризація серед молоді українських традицій відпочинку та розваг
19Реалізація просвітянського молодіжного телевізійно-мистецького проекту “Виколисані на українських піснях”.Управління культури, національностей та релігій обласної державної адмі­ністрації, Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиЗалучення школярів до популяризації української пісні
20Проведення благодійних акцій для підтримки дітей сиріт та інших дітей пільгових категорій.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Покращення рівня життя та створення можливостей для оздоровлення дітей пільгових категорій
201744
201844
201944
202044
202144
21Забезпечення просвітянської співпраці з східними та південними областями України.Управління культури, національностей та релігій обласної державної адмі­ністрації, Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення українських традицій та просвітянських ідей на Сході та Півдні України
22Підготовка та випуск книги з історії та сьогодення “Просвіти”, присвяченої 150-річчю заснування товариства.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.7070Висвітлення історії та сьогодення найдавнішої громадської організації “Просвіти” для забезпечення спадкоємності поколінь
20172020
20185050
2019
2020
2021
23Проведення урочистих заходів, присвячених
150-річчю заснування “Просвіти”.
Івано-Франківське обласне, міське та районні об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
2017-2018 роки2017-2018 рокиВідзначення історичних заслуг ”Просвіти” у становленні та формуванні української державності
24Збір та упорядкування українського фольклору.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т.Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиЗбереження та популяризація давніх українських народних пісень та фольклору
25Проведення заходів з пропагування здорового способу життя.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиОзнайомлення населення з основами здорового способу життя, правильного харчування та загрозами шкідливих звичок
26Організація та проведення науково-практичної конференції на тему “Росія чи Московія? Історична справедливість”.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т.Шевченка, Прикарпатський національний університет
ім. В. Стефаника
2017 рік2017рікПоширення інформації про історичну правду щодо привласнення української історії московською державою
27Організація дитячих відпочин­кових таборів з метою духовного збагачення молодіжного середо­вища області, популяризації українських традицій та цінностей, пропаганди здорового способу життя.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т.Шевченка, Галицьке районне об’єднання “Просвіта”
2017-2021 роки2017-2021 рокиОздоровлення молоді. Виховання підростаючого покоління на основі українських цінностей та традицій
28Проведення щорічного обласного просвітянського фестивалю “Історія України в народних піснях”.Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Івано-Франківське обласне та міське об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Популяризація української народної пісні. Формування репертуарів колективів з відображенням у ньому досягнень української культури
201744
201844
201944
202044
202144
29Проведення заходів до Дня української писемності і мови – зустріч письменників НСПУ з громадськістю Івано-Франківська та проведення конкурсу з історії “Просвіти”.Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Івано-Франківське обласне та міське об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиПоширення та утвердження української мови. Ознайомлення молоді з просвітянськими ідеями
30Проведення виставок творів прикарпатських літераторів та митців. Презентації прикарпатських видавництв та книжок.Івано-Франківське обласне та міське об’єднання
ВУТ “Просвіта”
 ім. Т. Шевченка, обласна організація Національної спілки письменників України
2017-2021 роки2017-2021 рокиПопуляризація прикарпатських літераторів та митців серед населення краю.
31Сприяння проведенню заходів відповідно до Концепції віднов­лення “Просвіти” в населених пунктах області, навчальних та трудових колективах.Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування2017-2021 роки2017-2021 рокиВідновлення осередків “Просвіти” в населених пунктах області, навчальних та трудових колективах
32Пошук нових форм співпраці з Церквами в галузі духовного і національно-патріотичного виховання.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 рокиРозширення та поглиблення співпраці громадянського суспільства з українськими церквами
33Проведення презентацій молодіжних громадських організацій (“Молода Просвіта”, “Пласт”, волонтерські рухи та ін.) в навчальних закладах з метою ознайомлення молоді шкільного віку з громадською та волонтерською діяльністю.Івано-Франківське обласне об’єднання
ВУТ “Просвіта”
ім. Т. Шевченка
2017-2021 роки2017-2021 роки, в т.ч.2020Ознайомлення школярів з громадською та волонтерською діяльністю
201744
201844
201944
202044
202144

 

Перший заступник голови обласної ради                                                              В. Гладій

 

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                                     І. Пасічняк

 

Голова обласного об’єднання
ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка                                                              С. Волковецький

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]