Про затвердження регіональної цільової програми сприяння розвитку гро-мадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Друга сесія)
РІШЕННЯ

 

від 25.12.2015.№ 43-2/2015

м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження
регіональної цільової програми
сприяння розвитку
громадянського суспільства
в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки

 

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, від 31 січня 2007 року № 106 “Про затвердження Порядку розроб­лення та виконання державних цільових програм”, наказу Міністерства економіки України від 4 грудня 2006 року № 367 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства у регіоні, вдосконалення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого само­врядування з інститутами громадянського суспільства, для спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та регіональної політики, підтримки суспільно значущих громадських ініціатив, підвищення інституційної спроможності громадських рад обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити регіональну цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки (далі – Програма) (додається).
 2. Виконавчому апарату обласної ради забезпечити організацію виконання Програми.
 3. Рекомендувати районним радам і міським радам міст обласного значення прийняти відповідні районні та міські програми сприяння розвитку громадянського суспільства.
 4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (Г. Карп) при формуванні проектів обласного бюджету на 2016-2020 роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми, виходячи з можливостей дохідної частини обласного бюджету.
 5. Затвердити:

– Перелік заходів Програми (додаток);

– Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства (додається).

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради О. Галабалу та постійну комісію обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування (В. Мельничук).

 

 

Голова обласної ради                                                      Олександр Сич

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 25.12.2015.№ 43-2/2015

 

 

РЕГІОНАЛЬНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
сприяння розвитку громадянського суспільства
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки

 

 

Паспорт
регіональної цільової програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в Івано-Франківській області
на 2016-2020 роки

 

Назва програмиПрограма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки
Ініціатор розроблення ПрограмиОбласна рада
Відповідальний виконавець ПрограмиОбласна рада
Учасники ПрограмиОбласна рада, громадська та наукова ради при голові обласної ради та інститути громадянського суспільства
Термін реалізації Програми2016-2020 роки
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні ПрограмиОбласний бюджет
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,
у тому числі:
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
1775,0 тис. грн.

275, 0 тис. грн.
300,0 тис. грн.
350,0 тис. грн.
400,0 тис. грн.
450,0 тис. грн.

Коштів державного бюджету
Коштів обласного бюджету, всього,
у тому числі:
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
2020 р.
1775,0 тис. грн.

275, 0 тис. грн.
300,0 тис. грн.
350,0 тис. грн.
400,0 тис. грн.
450,0 тис. грн.

Коштів інших джерелВ межах кошторисних призначень

 

 

 

Замовник програми

Голова обласної ради                                                          О. Сич

 

 

 

Керівник Програми

Заступник голови

обласної ради                                                                       О. Галабала

 

 

 

Регіональна цільова програма
сприяння розвитку громадянського суспільства
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки

 

Регіональна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки розроблена відповідно до Конституції України, законів України “Про державні цільові програми”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, “Про волонтерську діяльність”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації”, Плану організації виконання Указу Президента України від 24 березня 2012 року № 212/2012 “Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації” від 18 квітня 2012 року.

У Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:

Громадянське суспільство – це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку; це суспільний простір, що лежить поза владними, бізнесовими та сімейними взаємозв’язками й діями, в якій індивіди об’єднуються на добровільних засадах для задоволення спільних інтересів.

Інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) – це громадські організації, громадські організації воїнів АТО, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку ІГС з боку органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади – це налагодження ефективної взаємодії між ними, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні мети і спрямована на демократизацію усіх сфер державного управління та суспільного життя.

Інформаційно-просвітницька кампанія – здійснення заходів, спрямованих на пропаганду розвитку ІГС через засоби масової інформації та інші інноваційні комунікації.

Соціальне замовлення – це інструмент розв’язання пріоритетних соціальних проблем на основі співпраці влади і громади, спрямованої на їх вирішення; це незадоволені соціальні потреби та інтереси членів територіальної громади, сформульовані в узагальненому вигляді як соціальне завдання для вирішення.

Форми заохочення ініціатив громадян та ІГС – надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організаційної, фінансової, технічної, методичної й іншої допомоги громадянам та ІГС у реалізації соціально значимих ініціатив.

На сьогодні вплив ІГС на органи влади та суспільні процеси є незначним та безсистемним, у т.ч. в питаннях, які стосуються вирішення проблем розвитку місцевих громад. Позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між місцевими органами влади області та інститутами громадянського суспільства є скоріш вираженням окремих політичних та міжособистісних обставин, ніж проявами системної практики.

Інструментом вирішення проблем розвитку громадянського суспільства в області стане прийняття та реалізація регіональної цільової програми, яка дозволить закріпити на місцевому рівні механізми удосконалення процесу взаємодії органів влади та інститутів громадянського суспільства. Регіональна програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, яка обмежена рамковими документами центрального рівня. Програма також стане стимулом для громадських організацій щодо налагодження співпраці з органами влади та підсилить відповідальність за її результативність. Прийняття Програми сприятиме розвитку громадської активності.

До основних причин вказаних проблем належить: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; самоізольованість, слабка координованість та інституційна слабкість ІГС, відсутність конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Програма розширить сферу відповідальності місцевих органів влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства, а також стане стимулом для його інститутів у налагодженні співпраці з органами влади і зміцнить відповідальність за результати цієї співпраці.

Програма спрямовує зусилля органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади на створення сприятливих умов для ефективного функціонування ІГС, що є основною передумовою залучення громадських організацій до формування державної і регіональної політики та більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку області та стає необхідним інструментом вирішення проблем ІГС в області.

 

Метою Програми є:

– створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в області;

– обговорення та пошук шляхів вирішення найбільш актуальних проблемних питань суспільства за участю наукової ради при голові обласної ради із залученням сучасного наукового потенціалу;

– вдосконалення співпраці місцевої влади з ІГС для спільного вирішення завдань суспільного розвитку області та регіональної політики;

– підтримка суспільно значущих громадських ініціатив;

– підтримка громадських та волонтерських організацій, об’єднань, які надають допомогу учасникам антитерористичної операції на Сході України, постраждалим внаслідок проведення АТО, членам сімей загиблих;

– підвищення інституційної спроможності громадських рад;

– створення умов для повноцінного забезпечення та стимулювання громадянської активності, зокрема, шляхом забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевої влади;

– залучення громадян та їх об’єднань до формування і реалізації політики на всіх рівнях.

 

Основними завданнями реалізації Програми є:

– створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства;

– забезпечення співпраці органів влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики;

– підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики;

– підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та органів влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики;

– забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

– проведення просвітницьких, правозахисних, інформаційних та екологічних кампаній через ІГС;

– підвищення професійного рівня членів громадської і наукової рад та інших консультативно-дорадчих органів.

 

Фінансове забезпечення Програми

Загальна вартість реалізації Програми становить 1775,0 тис. грн. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в обсягах, передбачених рішеннями обласної ради про обласний бюджет на відповідні роки. Бюджетні установи та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їхньої основної діяльності.

Розпорядником коштів Програми виступає обласна рада.

 

Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить:

– позитивно впливати на створення сприятливих нормативно-правових умов для діяльності ІГС;

– посилити участь населення області у самоорганізації та активізувати їхню діяльність у суспільно значущій роботі;

– підвищити якість рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з огляду на врахування інтересів громадськості; посилити рівень довіри населення області до місцевих органів влади та ІГС області;

– забезпечити оптимізацію бюджетних витрат на суспільно-корисні послуги завдяки залученню додаткових ресурсів;

– збільшити можливості залучення позабюджетних надходжень для реалізації проектів ІГС, спільних з органами місцевої влади, та самостійних проектів, спрямованих на вирішення соціально-економічних завдань розвитку області;

– забезпечити проведення масових комунікаційних заходів (брифінгів, прес-конференцій, телемостів), семінарів, навчань і тренінгів за участі державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та представників інститутів громадянського суспільства щодо реалізації прав громадян на участь в управлінні державними справами;

– забезпечити інформаційний супровід співпраці влади та громадськості, активізувати діяльність громадських організацій.

 

Координація, моніторинг та контроль
за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює обласна рада.

Громадський супровід виконання Програми здійснюють громадська та наукова ради при голові обласної ради.

Виконавці Програми надають інформацію про реалізацію заходів Програми голові обласної ради щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Моніторинг виконання Програми

Відповідальний виконавець Програми один раз на квартал проводить моніторинг виконання Програми за такими показниками:

обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію Програми;

обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації Програми;

відповідність здійснюваних заходів запланованим заходам;

фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результативним показникам;

рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках Програми (у тому числі проектами ІГС, для виконання яких надавалася підтримка відповідно до цієї Програми), з боку представників цільових груп;

якісні та кількісні дані щодо проведених консультацій з громадськістю і громадських експертиз та рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

кількість міст районного значення, де сформовані та діють громадські ради;

кількість проектів ІГС, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань регіональної політики, що реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування.

За підсумками моніторингу відповідальний виконавець Програми готує звіт, який включає:

оцінку реалізації Програми по кожному із моніторингових показників;

аналіз причин виконання та/або невиконання Програми;

пропозиції щодо внесення змін до Програми та/або розробки та ухвалення документів, які сприятимуть ефективному виконанню Програми.

Відповідальний виконавець готує та подає на погодження (затвердження) постійним комісіям обласної ради календарний план заходів Програми на відповідний рік.

 

 

Додаток
до рішення обласної ради
від 25.12.2015.№ 43-2/2015

Перелік заходів
регіональної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства
в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки*

 

№ з/пЗавдання
програми
Найменування
заходу
ВиконавецьТермін
виконання
Очікувані
результати
1Створення сприятливих умов (у тому числі правових) для діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства1.1. Забезпечення районними та міськими радами Івано-Франківської області сприяння проведенню громадської експертизи діяльно­сті органів влади, проведенню консультацій із громадськістю та формуванню громадських, наукових рад при органах владиОбласна рада, районні та міські ради2016-2020 рр.Впровадження у практику роботи принципу відкритості влади, підвищення якості формування та реалізації політики на рівні органів місцевого самоврядування
1.2. Розробка та запровадження Порядку визначення пріоритетів конкурсів для визначення проектів та програм громадських, благодійних організацій, творчих спілок, для виконання яких надаватиметься підтримка відповідно до цієї програмиВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради2016-2020 рр.Забезпечення відповідності пріоритетів конкурсу першочерговим завданням регіональної політики та потребам громадськості
1.3. Розробка та запровадження Методики проведення моніторингу проектів ІГС, для реалізації яких надається підтримка відповідно до цієї програмиВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради2016Забезпечення ефективного використання коштів для підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики
2Забезпечення співпраці органів влади та ІГС у процесі формування та реалізації регіональної політики2.1. Залучення громадськості до обговорення суспільно значущих питань, що вносяться на розгляд обласної радиОбласна рада, районні та міські ради, громадська та наукова ради при голові обласної ради, ІГСНапередодні сесій та під час підготовки розпоряджень відповідно до РегламентуПідвищення якості актів, що приймає місцева влада, з огляду на задоволення потреб громадськості
2.2. Проведення досліджень (в т.ч. соціологічних опитувань) громадської думки з метою виявлення пріоритетних напрямів у роботі місцевих органів влади, потреб громадськості та ставлення населення до нагальних проблем розвитку держави, області та ІГС , соціально значущих питань в масштабах Івано-Франківської областіОбласна рада, районні та міські ради, громадська та наукова ради при голові обласної ради, ІГС2016-2020 рр.Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади
2.3. Забезпечення проведення публічних консультацій з громадськістю (громадських обговорень, слухань, засідань круглих столів, засідань громадської та наукової рад при голові обласної ради) з актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвиткуОбласна рада, районні та міські ради, громадська та наукова ради при голові обласної ради, ІГС2016-2020 рр.Підвищення якості регіональної політики з огляду на задоволення потреб громадськості
3Підтримка ініціатив ІГС для вирішення завдань регіональної політики3.1. Підтримка на конкурсних засадах проектів і програм громадських, волонтерських та благодійних організацій, організацій учасників АТО, творчих спілок, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики за напрямами: соціально-економічний розвиток; культурно-просвітницька діяльність; патріотичне виховання; краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури; аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень; допомога соціально незахищеним верствам населення; екологічна безпека; протидія корупції (відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства)Обласна рада, районні та міські ради, громадська та наукова ради при голові обласної ради, ІГС2016-2020 рр.Вирішення пріоритетних завдань регіональної політики із залученням ресурсів громадських організацій, благодійних організацій, творчих спілок
3.2. Фінансова підтримка громадських організацій, які займаються наданням допомоги учасникам АТО на Сході України, постраждалим в результаті проведення АТО, членам сімей загиблихОбласна рада, районні та міські ради, громадська та наукова ради при голові обласної ради, ІГС2016-2020 рр.Вирішення нагальних проблем громадських організацій, пов’язаних з наданням допомоги учасникам АТО, постраждалим та членам сімей загиблих
3.3. Ресурсне забезпечення діяльності громадської та наукової рад при голові обласної радиВиконавчий апарат обласної ради2016-2020 рр.Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами на території Івано-Франківської області
3.4. Створення та оприлюднення на Інтернет-сторінці обласної ради банку суспільно значущих ініціатив ІГС областіВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради2016-2020 рр.Залучення ІГС до вирішення завдань регіональної політики
3.5. Проведення моніторингу результативності підтриманих проектів для цільової аудиторіїВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради2016-2020 рр.Забезпечення ефективного використання коштів для підтримки ініціатив ІГС, спрямованих на вирішення завдань регіональної політики
4Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та органів влади щодо використання механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики4.1. Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, проведення семінарів та тренінгів з питань проведення громадської експертизи, організації доступу до публічної інформації, антикорупційної експертизи тощоОбласна рада, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій2016-2020 рр.Надання організаційно-методичної, інформаційно-консультативної підтримки громадянам та ІГС
4.2. Розробка та поширення методичних рекомендацій щодо використання ІГС та громадянами механізмів участі у формуванні та реалізації державної політикиОбласна рада, Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, ІГС2016-2020 рр.Підвищення спроможності та активізація ІГС та громадян щодо участі у формуванні та реалізації політики
4.3. Запровадження практики стажування фахівців органів влади, студентів на базі ІГСОбласна рада, вищі навчальні заклади області, ІГС2016-2020 рр.Ознайомлення зацікавлених фахівців із діяльністю ІГС та налагодження партнерських зв’язків між представниками органів влади та ІГС
5Проведення заходів, спрямованих на активізацію діяльності громадських організацій щодо розвитку громадянського суспільства5.1. Проведення щорічного регіонального Форуму громадянського суспільства з публічною презентацією щорічного звіту про виконання цієї ПрограмиВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради, ІГС2016-2020 рр.Створення умов для комунікації та обміну досвідом між інститутами громадянського суспільства, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
5.2. Проведення інформаційної кампанії з питань налагодження взаємодії з органами влади, підвищення рівня інституційної спроможності та діяльності ІГС, виготовлення аудіо-, відео-, візуальної рекламиВиконавчий апарат обласної ради, районні та міські ради2016-2020 рр.Підвищення рівня довіри жителів області до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС

 

*Примітка: фінансування заходів цієї Програми здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік.

 

Затверджено
рішенням обласної ради
від 25.12.2015.№ 43-2/2015

 

 

Положення про порядок проведення конкурсу
з визначення проектів (програм, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства

 1. Цей Порядок установлює процедуру організації та проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету (далі – бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації).

У цьому Порядку термін “інститут громадянського суспільства” означає громадські об’єднання зі статусом юридичної особи та творчі спілки зі статусом юридичної особи, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

 1. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

– захід – сукупність дій, необхідних для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання у рамках Програми;

– конкурсна документація – комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

– конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організаторові конкурсу;

– організатор конкурсу – обласна рада;

– програма – комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з метою розв’язання найважливіших проблем розвитку держави та суспільства і розраховані на довгостроковий період;

– проект – комплекс заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства і спрямовуються на досягнення певної мети протягом визначеного періоду часу (як правило, не більше одного року);

– учасник конкурсу – інститут громадянського суспільства.

 1. Конкурс проводиться після прийняття обласного бюджету на відповідний бюджетний рік. Інформація про проведення конкурсу з визначення проектів (програм, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – конкурс) оголошується виконавчим апаратом обласної ради на основі розпорядження голови обласної ради. Разом з оголошенням про проведення конкурсу оприлюднюються вимоги до конкурсної пропозиції, а також термін прийому документів, який не повинен бути меншим за 30 днів. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на інтернет-сторінці обласної ради та публікується в газеті “Галичина“.
 2. У конкурсній документації зазначаються:

– цілі та пріоритетні завдання, які відповідають регіональній цільовій програмі сприяння розвитку громадянського суспільства в Івано-Франківській області і на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі;

– перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу, їх цільова аудиторія;

– граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів проектів (програм, заходів);

– вимоги до конкурсної пропозиції;

– адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

– умови та строки подання конкурсних пропозицій;

– строки проведення конкурсу.

Конкурсна документація також повинна містити зразки форм документів, затверджених організатором конкурсу.

 1. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
 2. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, що визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Організатор конкурсу видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 1. Конкурсна пропозиція повинна містити:

– заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу;

– копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплені його печаткою (у разі наявності);

– копію рішення Державної фіскальної служби України про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– опис та кошторис витрат, необхідних для реалізації проектів (програм, заходів), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту (програми, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проекту (програми, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту (програми, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід реалізації проекту (програми, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

– листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства, залучених до реалізації проекту (програми, заходу).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 1. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, якщо:

– документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

– інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

– інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

– конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 цього Порядку;

– установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх бюджетних періодах.

 1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації проекту (програми, заходу) розпорядженням голови обласної ради утворюється конкурсна комісія у складі не менше семи осіб та затверджується її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається депутат обласної ради.

Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи та обирає секретаря, який веде протокол засідання.

 1. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, уповноважений представник громадської ради при голові обласної ради, уповноважений представник наукової ради при голові обласної ради, уповноважені представники обласної ради, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі – члени комісії).

Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

Не може бути членом комісії особа, яка є керівником, членом керівних органів або працівником інституту громадянського суспільства, що подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

 1. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять днів до його початку.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу конкурсної комісії.

 1. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами.

 1. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на інтернет-сторінці обласної ради.

Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

 1. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 5, 7 і 8 цього Порядку.

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

У разі якщо інститут громадянського суспільства не виконав програму (не реалізував проект, захід), для виконання яких надавалася фінансова підтримка, за попередні бюджетні періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 21 цього Порядку, питання стосовно доцільності участі його конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.

Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.

Захист конкурсної пропозиції здійснює автор проекту.

У разі якщо учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

 1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

– відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

– відповідність запланованих заходів проекту (програми, заходу) поставленій меті проекту (програми, заходу);

– очікувана результативність проекту (програми, заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання проекту;

– рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації проекту (програми, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

– наявність можливості продовження реалізації проекту (програми, заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до п’яти балів. Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія за результатами оцінки конкурсних пропозицій приймає на своєму засіданні рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для виконання (реалізації) відповідних проектів (програм, заходів).

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Пріоритетність фінансування проектів (програм, заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

Остаточні обсяги бюджетних коштів для реалізації проекту (програми, заходу), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатором конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів.

 1. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома інститутів громадянського суспільства, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на інтернет-сторінці обласної ради та публікується в газеті “Галичина“.
 2. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу – у встановленому порядку.
 3. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про реалізацію проекту (програми, заходу) (далі – договір).

Договір повинен містити опис та план реалізації проекту (програми, заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі; обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування реалізації проекту (програми, заходу) із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках реалізації проекту (програми, заходу), щоквартальних та підсумкових звітів; права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проекту (програми, заходу) чи їх фінансування; умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

Договір повинен містити зобов’язання інституту громадянського суспільства повернути бюджетні кошти у разі, коли не реалізовано проект (програму, захід).

Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту (програми, заходу) в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 10 відсотків необхідного обсягу фінансування).

Внесок для реалізації проекту (програми, заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

У разі якщо переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту (програми, заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу інституту громадянського суспільства, конкурсна пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

 1. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті розроблені інститутами громадянського суспільства плани заходів та іншу інформацію, пов’язану з реалізацією проектів (програм, заходів).
 2. Інститут громадянського суспільства подає у місячний строк після реалізації проекту (програми, заходу) організаторові конкурсу підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, визначеною організатором конкурсу.

Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу); результативні показники реалізації проекту (програми, заходу); причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби); оцінку рівня заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект (програма, захід). Організатор конкурсу має право встановлювати додаткові вимоги щодо змісту звіту.

 1. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту інституту громадянського суспільства підсумковий висновок за результатами моніторингу реалізації проекту (програми, заходу), у якому наводиться інформація про виконання показників, зазначених у пункті 20 цього Порядку, та умов договору.

Організатор конкурсу оприлюднює підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом інституту громадянського суспільства на власному офіційному веб-сайті та подає їх конкурсній комісії.

Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства може прийняти рішення про те, що проект (програму, захід) не виконано (не реалізовано), яке у триденний строк оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається інституту громадянського суспільства.

Після отримання рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства у тижневий строк повертає на рахунок організатора конкурсу, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України в області, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до відповідного бюджету.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]