Про затвердження Статуту Науково-редакційного відділу “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область”  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Шістнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 30.06.2017. № 581-16/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження Статуту
Науково-редакційного відділу
“Звід пам’яток історії та культури.
Івано-Франківська область”

 

 Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Статут Науково-редакційного відділу “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область” (додається).
 2. Керівнику Науково-редакційного відділу “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область” З. Федунківу забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                        Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 30.06.2017. № 581-16/2017

 

 

 

СТАТУТ
НАУКОВО-РЕДАКЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
“ЗВІД ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Івано-Франківськ
2017 рік


 1. Загальні положення

1.1. Науково-редакційний відділ “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область” (далі – Відділ) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, створений відповідно до рішення виконкому обласної Ради народних депутатів від 30.05.1990 р. № 96.

1.2. Власником Відділу є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

Повне українською мовою: Науково-редакційний відділ “Звід пам’яток історії та культури. Івано-Франківська область”.

Скорочене найменування: НРВ “Звід пам’яток”.

2.2. Місцезнаходження: 76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Січових Стрільців, будинок 27А, кімнати 3, 4, тел./факс: (0342) 55-27-07

 

 1. Мета, предмет діяльності

3.1. Відділ створений з метою підготовки рукописів та випуску багатотомного наукового видання енциклопедичного характеру “Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область” та енциклопедичного довідника “Івано-Франківщина”, що відповідає державній політиці України у сфері вивчення, охорони та використання пам’яток.

Випуск тому енциклопедичного видання “Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область” відкриє можливість для внесення цінного довідкового науково вивіреного матеріалу про історико-культурну спадщину Івано-Франківщини до вітчизняних та міжнародних інформаційних центрів, сприятиме подальшому розвитку туризму, дозволить гідно репрезентувати у світі вікові історико-культурні надбання України.

3.2. Головними напрямками діяльності Відділу є:

– збирання та обробка науково вивірених відомостей про окремі та комплексні пам’ятки археології, архітектури та містобудування, історії, мистецтва, природи, що збереглися до наших днів або були знищені під час воєнних дій та в роки існування окупаційних режимів;

 • фотофіксація та обстеження стану вже відомих пам’яток усіх видів на території Івано-Франківської області; виявлення не зареєстрованих пам’яток, їх обстеження та включення до наукового обігу;
 • систематизація відомостей про міста і села області, про найважливіші історичні і культурні події, підприємства, установи й організації, заклади освіти, науки, культури, пам’ятки усіх видів, а також про відомих людей, які жили і перебували на Прикарпатті;

– складання плану-проспекту книг та словників усіх видів пам’яток та їх уточнення;

– науковий опис пам’яток культурної спадщини;

– підготовка ілюстративного матеріалу (фотографій, картосхем та планів) до статей про пам’ятки історії та культури області;

– написання та редагування статей до “Зводу пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область”.

3.3. Відділ тісно співпрацює з:

– структурними підрозділами у сфері культури районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення Івано-Франківської області;

– архівами, структурними підрозділами у сфері архітектури і містобудування, освіти і науки обласної державної адміністрації та іншими;

– науковими інстититутами НАН України,

– громадськими організаціями;

– творчими спілками;

– міжнародними пам’яткоохоронними організаціями і фондами.

 

 1. Юридичний статус Відділу

4.1. Відділ є юридичною особою з моменту державної реєстрації (перереєстрації), яка здійснюється відповідно до вимог чинного законовства.

4.2. Відділ має самостійний баланс, кошторис, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.3. Відділ може від свого імені укладати договори, мати майнові та особисті немайнові права, несе всі функціональні обов’язки за цим Статутом, може бути позивачем і відповідачем у судах України.

4.4. Відділ здійснює діяльність у межах положень, передбачених чинним законодавством України.

4.5. Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Відділу, а Відділ не відповідає за зобов’язаннями Власника та Уповноваженого органу управління.

4.6. Відділ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України.

4.7. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Відділу;

– прийняття рішення про призначення та звільнення Керівника Відділу у порядку, визначеному чинним законодавством;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів Керівника про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.8. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Відділу;

– проведення моніторингу фінансової діяльності;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Відділу;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– укладання контракту визначеної чинним законодавством форми з особою, призначеною на посаду Керівника Відділу за результатами конкурсу;

– розробка та підготовка проектів рішень щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Відділу, проекту Статуту Відділу;

– підготовка пропозицій щодо розірвання контракту з Керівником Відділу;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Керівника Відділу.

 

 

 1. Майно та фінансово-господарська діяльність Відділу

5.1. Майно Відділу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Відділ може здійснювати господарську діяльність у випадках, передбачених законодавством України.

5.2. Джерелами формування майна Відділу є:

а) майно, передане йому у встановленому порядку Власником, Уповноваженим органом управління;

б) бюджетні асигнування;

в) благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

г) надходження від виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю Відділу.

5.3. Розподіл коштів Відділу здійснюється у відповідності до кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління.

5.4. Фінансування Відділу:

Фінансування діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою, добровільних фінансових внесків і пожертв юридичних та фізичних осіб, які зараховуються на спеціальний рахунок Відділу і використовуються на його утримання, відповідно до затвердженого у встановленому порядку кошторису, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Відділу здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством України порядку.

5.5. Відділ самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Відділу у визначеному законодавством України порядку.

5.6. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Відділу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

5.7. Керівництво Відділу несе відповідальність перед Власником, Уповноваженим органом управління та перед іншим органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

 1. Права та обов’язки Відділу

6.1. Відділ має право:

– планувати і визначати основні напрямки своєї діяльності за погодженням з Уповноваженим органом управління у відповідності до цього Статуту та чинного законодавства;

– укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами;

– у визначеному порядку відряджати своїх працівників та приймати партнерів;

– отримувати меценатську та спонсорську допомоги;

– залучати до написання статей науковців, викладачів вузів, учителів, працівників музеїв і бібліотек, краєзнавців та всіх бажаючих до співпраці;

– надавати авторам статей методичну допомогу;

– займатися написанням і редагуванням статей, книг, довідників та готувати їх до видання;

– проводити науково-популяризаційну роботу для захисту і збереження всіх видів пам’яток через конференції, наради, виставки, виступи з використанням засобів масової інформації;

– здійснювати підготовку до видань рукописів, картографічного, фотоілюстративного, довідкового матеріалів та іменного, географічного, хронологічного, систематичного покажчиків;

– запроваджувати у широкий науковий обіг матеріали про пам’ятки історії та культури, розташовані на території окремих районів і населених пунктів Івано-Франківської області, у вигляді серій публікацій у періодичній пресі, збірниках статей, науково-довідкових та науково-популярних видань;

– на дослідження і розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук зі збереженням авторського права при подальшому виданні цих матеріалів;

– на захист інтелектуальної власності, об’єднання у творчі спілки. Втручання у творчий процес, цензура у сфері наукової діяльності Відділу не допускаються;

– здійснювати заходи для своєчасної виплати заробітної плати працівникам з метою посилення матеріального стимулювання як індивідуальної праці, так і загальної роботи Відділу;

– самостійно укладати угоди з авторами статей та організаціями, що залучаються до підготовки рукописів.

6.2. Відділ зобов’язаний:

– виконувати обов’язки, що випливають із чинного законодавства України та укладених ним договорів;

– забезпечувати працівникам Відділу гарантовані законодавством України умови праці та її оплату, здійснювати соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності;

– забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України. Керівник Відділу та провідний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

 

 1. Управління Відділом і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Відділом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих Власником повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльністю Відділу здійснює Керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту.

Права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Керівника Відділу може бути звільнено достроково на підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством. У такому випадку обов’язки Керівника покладаються на відповідного заступника.

7.4. Власник у межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Відділу.

7.5. Керівник Відділу:

7.5.1. Діє без довіреності від імені Відділу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Відділу і вирішує питання діяльності Відділу у межах та у визначеному законодавством України і Статутом порядку.

7.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

7.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Відділу.

7.5.5. Призначає на посади та звільняє з посад свого заступника за погодженням з Уповноваженим органом управління.

7.5.6. Встановлює працівникам розміри премій, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством України умовах.

7.5.7. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації.

7.5.8. Вирішує інші питання діяльності Відділу у відповідності із законодавством України.

7.6. Керівник Відділу, його заступник є офіційними представниками Відділу, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Відділу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

7.7. Керівник Відділу, його заступник у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Відділом.

7.8. Керівник Відділу та провідний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством України порядку.

7.9. Вищим колегіальним органом самоврядування Відділу є загальні збори трудового колективу, які виконують такі функції:

– розглядають, затверджують проект Колективного договору;

– відповідно до Кодексу законів про працю України створюють комісію з вирішення трудових спорів;

– порушують питання про представлення працівників до державних нагород;

– вирішують інші питання діяльності Відділу в межах чинного законодавства.

7.10. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається Керівнику Відділу, а від трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7.11. Працівники зобов’язані не чинити жодних дій, що можуть завдати шкоди інтересам і майну Відділу.

7.12. Працівники Відділу мають право виносити на розгляд загальних зборів свої пропозиції та зауваження щодо форм і методів роботи над запланованими рукописами, одержувати від керівних органів будь-яку інформацію про діяльність Відділу.

 

 1. Припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Відділу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

8.3. Ліквідація Відділу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Відділу і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Відділу.

8.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Відділу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Відділу.

8.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Відділом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Відділу (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Відділу, що ліквідується.

8.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

8.8. У разі припинення Відділу (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.9. Відділ є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення цієї юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]