Про затвердження у новій редакції Статуту Комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської  обласної ради”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 16.02.2018. № 800-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту Комунального вищого
навчального закладу “Коломийський
педагогічний коледж Івано-Франківської
 обласної ради”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України “Про вищу освіту” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” (додається).
 2. Директору Комунального вищого навчального закладу “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

Голова обласної ради                                                                          Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 16.02.2018 № 800-20/2018

 

 

 

 

СТАТУТ
Комунального вищого навчального закладу
Коломийський педагогічний коледж
Івано-Франківської обласної ради
(нова редакція)

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2018 рік

 


1. Загальні положення

1.1. Комунальний вищий навчальний заклад “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради” (далі – Коломийський педагогічний коледж) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним навчальним закладом).

1.2. Власником Коломийського педагогічного коледжу є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради
(далі – Власник).

1.3. Коломийський педагогічний коледж створений на підставі рішення Івано-Франківської обласної ради від 20.08. 2013. № 1042-23/2013.

1.4. Уповноваженим органом є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Коломийський педагогічний коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Власника та Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

– повне українською мовою: Комунальний вищий навчальний заклад “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”;

– скорочене українською мовою: КВНЗ “Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради”.

2.2. Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия,
вул. Івана Франка, 12.

 

 1. Мета та предмет діяльності

3.1. Коломийський педагогічний коледж створений з метою надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, реалізації заходів, спрямованих на підготовку фахівців згідно з державним, регіональним замовленням, а також за договірними зобов’язаннями між Коломийським педагогічним коледжем та юридичними і фізичними особами.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Коломийського педагогічного коледжу є:

– підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;

– забезпечення виконання державного, регіонального замовлення та договірних зобов’язань про підготовку фахівців;

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників;

– організація і проведення в тісному зв’язку з навчально-виховним процесом дослідницької та науково-пошукової роботи студентами та викладачами відповідно до КВЕД.

3.3. Усі види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Коломийським педагогічним коледжем лише після їх отримання.

 

 1. Юридичний статус

4.1. Коломийський педагогічний коледж є юридичною особою.

4.2. Коломийський педагогічний коледж є неприбутковою установою.

4.3. Коломийський педагогічний коледж користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором, відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.4. Для здійснення господарської діяльності Коломийський педагогічний коледж залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.5. Коломийський педагогічний коледж має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Держава, засновник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Коломийського педагогічного коледжу, а Коломийський педагогічний коледж не відповідає за зобов’язаннями держави, засновника та уповноваженого органу управління.

4.7. Коломийський педагогічний коледж має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівника;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про оплату праці і винагороди керівнику;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів керівника про роботу;

– укладає в місячний строк контракт з керівником Коломийського педагогічного коледжу, обраним за конкурсом у порядку, встановленому чинним законодавством;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішеннями обласної ради спосіб;

4.9. До компетенції Уповноваженого органу належить:

– розроблення стратегії розвитку Коломийського педагогічного коледжу;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Коломийського педагогічного коледжу;

– забезпечення проведення аудиту Коломийського педагогічного коледжу;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

 

 1. Права та обов’язки

5.1. Коломийський педагогічний коледж має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Коломийський педагогічний коледж завдань та Статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Засновника.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх Статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Одержувати кредити банківських установ, одержувати благодійну допомогу юридичних і фізичних осіб за згодою Власника.

5.1.7. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.8. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Коломийський педагогічний коледж зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Коломийського педагогічного коледжу.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Коломийського педагогічного коледжу.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

 

 1. Управління

6.1. Управління Коломийським педагогічним коледжем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Коломийського педагогічного коледжу здійснює керівник, який призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Керівника Коломийського педагогічного коледжу може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.

6.4. Засновник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Коломийського педагогічного коледжу.

 

 

6.5. Керівник Коломийського педагогічного коледжу:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Власника, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Коломийського педагогічного коледжу і вирішує питання діяльності Коломийського педагогічного коледжу у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Коломийського педагогічного коледжу.

6.5.5. Підписує та подає на затвердження до обласної ради  Статут, проекти змін до Статуту.

6.5.6. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Коломийського педагогічного коледжу за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.10. Укладає колективний договір з органом обраним і уповноваженим трудовим колективом Коломийського педагогічного коледжу.

6.5.11. Вирішує інші питання діяльності Коломийського педагогічного коледжу у відповідності із законодавством.

6.6. Керівник Коломийського педагогічного коледжу діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси Коломийського педагогічного коледжу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними.

6.7. Керівник Коломийського педагогічного коледжу, його заступники здійснюють оперативне керівництво Коломийським педагогічним коледжем та його підрозділами.

6.8. Керівник Коломийського педагогічного коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.9. Робочими органами діяльності Коломийського педагогічного коледжу є адміністративна рада, приймальна комісія.

6.10. Дорадчими органами діяльності Коломийського педагогічного коледжу є науково-методична рада, педагогічна рада коледжу та педагогічні ради відділень.

6.11. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника Коломийського педагогічного коледжу відповідно до Статуту Коломийського педагогічного коледжу за погодженням з уповноваженим органом управління.

6.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коломийського педагогічного коледжу є загальні збори трудового колективу.

6.13. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування Коломийського педагогічного коледжу є конференція студентів. Робочим органом студентського самоврядування Коломийського педагогічного коледжу є студентський парламент.

 

 1. Структура

7.1.Структурними підрозділами Коломийського педагогічного коледжу є:

7.1.1. Відділення початкової освіти та соціальної роботи.

7.1.2. Відділення образотворчого мистецтва.

7.1.3. Циклові (предметні) комісії.

7.1.4. Бібліотека.

 

 1. Матеріально-технічна база

8.1. Майно Коломийського педагогічного коледжу становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Коломийського педагогічного коледжу.

8.2. Майно Коломийського педагогічного коледжу, яке  передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Коломийський педагогічний коледж користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Коломийського педагогічного коледжу, вирішуються виключно Власником.

 

 1. Фінансово-господарська діяльність

9.1. Фінансово-господарська діяльність Коломийського педагогічного коледжу здійснюється на основі його кошторису. Кошторис Коломийського педагогічного коледжу затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Фінансування Коломийського педагогічного коледжу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

9.3. Додатковими джерелами формування коштів є:

9.3.1. Власні надходження Коломийського педагогічного коледжу від виробничої діяльності.

9.3.2. Інші власні надходження Коломийського педагогічного коледжу.

9.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

9.3.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Коломийський педагогічний коледж має право:

– за погодженням з Власником реалізовувати (списувати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Коломийського педагогічного коледжу у визначеному законодавством порядку.

9.5. Фінансування Коломийського педагогічного коледжу:

– фінансування діяльності Коломийського педагогічного коледжу здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;

– перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Коломийського педагогічного коледжу здійснюється відповідним органом у визначеному законодавством порядку.

9.6. Кошти, отримані Коломийський педагогічним коледжем з усіх джерел фінансування використовуються виключно для фінансування видатків на його  утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті Коломийського педагогічного колежу.

9.7. Коломийський педагогічний коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та методичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Коломийського педагогічного коледжу у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Коломийського педагогічного коледжу несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

9.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Коломийського педагогічного коледжу або їх частини між уповноваженим органом управління, (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску) та іншими пов’язаними з ними особами.

 

 1. Повноваження трудового колективу

10.1. Працівники Коломийського педагогічного коледжу мають право брати участь в управлінні Коломийським педагогічним коледжем через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Коломийського педагогічного коледжу, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Коломийського педагогічного коледжу відповідно до законодавства.

Керівник Коломийського педагогічного коледжу зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

10.2. Трудовий колектив Коломийського педагогічного коледжу складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Коломийським педагогічним коледжем.

10.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Коломийським педагогічним коледжем, не може обиратися Керівник. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Коломийського педагогічного коледжу регулюються колективним договором.

10.5. Право укладання колективного договору від імені закладу надається Керівнику Коломийського педагогічного коледжу, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

10.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Коломийського педагогічного коледжу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

10.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Коломийського педагогічного коледжу є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Керівника Коломийського педагогічного коледжу визначаються контрактом, укладеним із Власником.

10.8. Оплата праці працівників Коломийського педагогічного коледжу здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Коломийським педагогічним коледжем після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10.9. Працівники Коломийського педагогічного коледжу провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. Припинення діяльності

11.1. Припинення діяльності Коломийського педагогічного коледжу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

11.2. У разі реорганізації Коломийського педагогічного коледжу вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

11.3. Ліквідація Коломийського педагогічного коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами до Коломийського педагогічного коледжу , що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Коломийського педагогічного коледжу.

11.5. Ліквідаційна комісія вживає всі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Коломийського педагогічного коледжу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Коломийського педагогічного коледжу.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Коломийським педагогічним коледжем. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Коломийського педагогічного коледжу (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Коломийського педагогічного коледжу, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Коломийський педагогічний коледж є таким, що припинив свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.9 У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Коломийського педагогічного коледжу, його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховується до доходу бюджету.

 

 

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]