Про затвердження у новій редакції Статуту комунального вищого навчального закладу “Прикарпатський лісогосподарський коледж”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016. № 411-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту комунального вищого
навчального закладу “Прикарпатський
лісогосподарський коледж”

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 15 Закону України ”Про вищу освіту” обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту комунального вищого навчального закладу “Прикарпатський лісогосподарський коледж” (додається).
  2. Директору комунального вищого навчального закладу “Прикарпатський лісогосподарський коледж” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 23.12.2016. № 411-12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунального вищого навчального закладу

“Прикарпатський лісогосподарський коледж”

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2016 рік

 

1. Загальні положення

1.1. Комунальний вищий навчальний заклад “Прикарпатський лісогосподарський коледж” (далі – Прикарпатський лісогосподарський коледж) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Власником комунального вищого навчального закладу “Прикарпатський лісогосподарський коледж” є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.2. Болехівський лісогосподарський технікум створений на наявній базі Болехівського лісогосподарського ліцею-інтернату відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 24.07.1995 р. № 302-р. Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 14.07.2005 року № 631-17/2005 “Про перейменування навчальних закладів” Болехівський лісогосподарський технікум перейменовано у Прикарпатський лісогосподарський коледж.

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Прикарпатський лісогосподарський коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно – правовими актами і цим Статутом.

 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

– повне українською мовою: Комунальний вищий навчальний заклад “Прикарпатський лісогосподарський коледж”;

– скорочене українською мовою: КВНЗ “Прикарпатський лісогосподарський коледж “.

2.2. Юридична адреса: 77202, Івано-Франківська область, м. Болехів, вул. Замкова, 14.

2.3. Адреси місцезнаходження:

– 77202, Івано-Франківська область, м. Болехів, вул. Замкова, 14;

– 77202, Івано-Франківська область, м. Болехів, вул. Замкова, 25;

– 77202, Івано-Франківська область, м. Болехів, вул. Коновальця, 34;

– 77202, Івано-Франківська область, м. Болехів, вул. Д.Галицького, 169.

 

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Прикарпатський лісогосподарський коледж створений з метою надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, реалізації заходів, спрямованих на підготовку фахівців згідно з державним, регіональним замовленням, а також за договірними зобов’язаннями між Прикарпатським лісогосподарським коледжем та юридичними і фізичними особами.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу є:

– підготовка згідно з державним контрактом і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців на базі повної та базової загальної середньої освіти в межах отриманої ліцензії;

– здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” і відповідає галузевим стандартам вищої освіти;

– науково-дослідна робота;

– підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів з спеціальних програм після отримання відповідної ліцензії;

– інноваційна діяльність з впровадження педагогічних технологій;

– надання послуг у сфері освіти згідно з отриманою ліцензією, організація курсів, гуртків, робота підготовчого відділення для вступу до Коледжу; створення ліцейних класів тощо;

– організація, фінансування та проведення різного роду конференцій, семінарів;

– отримання базової загальної середньої освіти і повної загальної середньої освіти;

– забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

– підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників;

– організація і проведення в тісному зв’язку з навчально-виховним процесом дослідницької та науково-пошукової роботи студентами та викладачами відповідно до КВЕД.

3.3. Усі види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Прикарпатським лісогосподарським коледжем лише після їх отримання.

 

4. Юридичний статус

4.1. Прикарпатський лісогосподарський коледж є юридичною особою.

4.2. Прикарпатський лісогосподарський коледж є неприбутковою установою.

4.3. Прикарпатський лісогосподарський коледж користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором, відповідно до вимог законодавства та Статуту.

4.4. Прикарпатський лісогосподарський коледж здійснює господарську діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

4.5. Для здійснення господарської діяльності Прикарпатський лісогосподарський коледж залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Прикарпатський лісогосподарський коледж має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Прикарпатського лісогосподарського коледжу, а Прикарпатський лісогосподарський коледж не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.8. Прикарпатський лісогосподарський коледж має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Прикарпатського лісогосподарського коледжу ;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади керівника відповідно до Закону України “Про вищу освіту”;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

 – призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– заслуховування звітів керівника про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішеннями обласної ради спосіб.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Прикарпатського лісогосподарського коледжу;

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію та ліквідацію Прикарпатського лісогосподарського коледжу;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Прикарпатського лісогосподарського коледжу;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок.

– укладання з особою призначеною на посаду, контракту за встановленою формою;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади виконуючого обов’язки керівника Прикарпатського лісогосподарського коледжу до часу розгляду на пленарному засіданні обласної ради питання про призначення чи звільнення керівника;

– здійснення всіх заходів щодо проведення конкурсу на заміщення посади керівника;

– подання за результатами проведеного конкурсу для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради, відповідного проекту рішення щодо призначення кандидата на посаду керівника Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

 

5. Права та обов’язки

5.1. Прикарпатський лісогосподарський коледж має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Прикарпатський лісогосподарський коледж завдань та Статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.

5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх Статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Прикарпатський лісогосподарський коледж зобов’язаний:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватися вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходи для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

5.2.5. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

5.2.6. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

5.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

 

6. Управління

6.1. Управління Прикарпатським лісогосподарським коледжем здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснює керівник, який призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту, відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Керівника Прикарпатського лісогосподарського коледжу може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до чинного законодавства України.

6.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

6.5. Керівник Прикарпатського лісогосподарського коледжу:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Власника, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Прикарпатського лісогосподарського коледжу і вирішує питання діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

6.5.5. Підписує та подає на затвердження до обласної ради Статут, проекти змін до Статуту.

6.5.6. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи Прикарпатського лісогосподарського коледжу за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.10. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації закладу.

6.5.11. Вирішує інші питання діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу у відповідності із законодавством.

6.6. Керівник Прикарпатського лісогосподарського коледжу є офіційним представником Прикарпатського лісогосподарського коледжу, діє в межах своїх повноважень та представляє інтереси Прикарпатського лісогосподарського коледжу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.7. Керівник Прикарпатського лісогосподарського коледжу, його заступники здійснюють оперативне керівництво Прикарпатським лісогосподарським коледжем та його підрозділами.

6.8. Керівник Прикарпатського лісогосподарського коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

6.9. Робочими органами діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу є адміністративна рада, приймальна комісія.

6.10. Дорадчими органами діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу є методична рада та педагогічна рада коледжу.

6.11. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника Прикарпатського лісогосподарського коледжу відповідно до Статуту Прикарпатського лісогосподарського коледжу за погодженням з Уповноваженим органом.

6.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Прикарпатського лісогосподарського коледжу є загальні збори трудового колективу.

6.13. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування Прикарпатського лісогосподарського коледжу є загальні збори студентів.

 

7. Структура

7.1. Структурні підрозділи Прикарпатського лісогосподарського коледжу:

– адміністрація;

– відділення;

– навчально-методичний підрозділ;

– навчально-виробнича майстерня;

– підрозділ сприяння працевлаштування;

– підрозділ з охорони праці;

– бібліотека.

 

8. Майно та фінансування

8.1. Фінансово-господарська діяльність Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється на основі його кошторису.

8.2. Майно Прикарпатського лісогосподарського коледжу становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

8.3. Майно Прикарпатського лісогосподарського коледжу, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Прикарпатський лісогосподарський коледж користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та Договору укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

 Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Прикарпатського лісогосподарського коледжу, вирішуються виключно Власником.

8.4. Джерелами формування майна Прикарпатського лісогосподарського коледжу є:

8.4.1. Кошти місцевого бюджету.

8.4.2. Інші власні надходження Прикарпатського лісогосподарського коледжу від освітньої діяльності.

8.4.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.4.4. Інші джерела, не заборонені законодавством.

8.5. Прикарпатський лісогосподарський коледж має право за погодженням з Власником реалізовувати (списувати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Прикарпатського лісогосподарського коледжу у визначеному законодавством порядку.

8.6. Фінансування діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється у встановленому порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.7. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку.

8.8. Кошти, одержані від надання платних послуг, виробничої, та іншої господарської діяльності спрямовуються виключно на покращення навчально-матеріальної бази, утримання Прикарпатського лісогосподарського коледжу, на реалізацію мети та напрямів діяльності та не розподіляються серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), та інших пов’язаних з ними осіб.

8.9. Прикарпатський лісогосподарський коледж самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та методичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Прикарпатського лісогосподарського коледжу несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

9. Повноваження трудового колективу

9.1. Працівники Прикарпатського лісогосподарського коледжу мають право брати участь в управлінні Прикарпатським лісогосподарським коледжем через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Прикарпатського лісогосподарського коледжу, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Прикарпатського лісогосподарського коледжу відповідно до законодавства.

Керівник Прикарпатського лісогосподарського коледжу зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Прикарпатського лісогосподарського коледжу складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Прикарпатським лісогосподарським коледжем.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Прикарпатським лісогосподарським коледжем, не може обиратися керівник. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Прикарпатського лісогосподарського коледжу регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору від імені адміністрації закладу надається керівнику Прикарпатського лісогосподарського коледжу, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Прикарпатського лісогосподарського коледжу та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Прикарпатського лісогосподарського коледжу є кошти місцевого бюджету. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

 Умови оплати праці та матеріального забезпечення керівника Прикарпатського лісогосподарського коледжу визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

9.8. Оплата праці працівників Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Прикарпатським лісогосподарським коледжем після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.9. Працівники Прикарпатського лісогосподарського коледжу провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10.Органи студентського самоврядування

10.1. У Прикарпатському лісогосподарському коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування закладу.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в коледжі. Усі студенти, які навчаються в закладі, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їхню участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

10.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування.

10.3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, дослідницькій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

10.4 Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, відділення, гуртожитку, коледжу і має такі форми:

– загальні збори групи, відділення, гуртожитку, загальні збори коледжу;

– Студентська Рада;

– Старостат;

– Рада гуртожитку.

10.5. Органи студентського самоврядування:

– приймають акти, що регламентують їхню організацію та діяльність;

– проводять організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

– сприяють працевлаштуванню осіб, які навчаються в коледжі;

– розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться на їхньому балансі та банківських рахунках;

– виконують інші функції.

За погодженням з органом студентського самоврядування в коледжі приймаються рішення про:

– відрахування студентів та їх поновлення на навчання;

– переведення студентів, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

– переведення студентів, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

– призначення заступника керівника з виховної роботи, завідуючого відділенням, які відповідають за роботу із студентами;

– поселення студентів, які навчаються в коледжі, в гуртожиток і виселення їх з гуртожитку.

10.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори осіб, які навчаються в закладі, та які:

– ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

– обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

– визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

10.7. Виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська Рада, яка обирається загальними зборами студентів терміном на один рік.

10.8. Керівник коледжу має всебічно сприяти створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо).

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені у кошторисі коледжу, згідно з чинним законодавством.

Кошти органів студентського самоврядування спрямовують на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Прикарпатському лісогосподарському коледжі.

 

11. Наукова діяльність

11.1. Наукова та науково-виробнича діяльність Прикарпатського лісогосподарського коледжу є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою і може здійснюватися науково-педагогічними працівниками за договорами, контрактами, державними замовленнями, програмами.

11.2. Науково дослідна робота передбачає :

– підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом активного використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі, широкого залучення студентів до їх виконання;

– інтеграція навчального процесу, науки та виробництва;

– проведення олімпіад ( конкурсів ) студентської творчості;

– залучення провідних учених і науковців до здійснення навчального процесу.

11.3. Наукові дослідження фінансуються за рахунок коштів Прикарпатського лісогосподарського коледжу, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

11.4. Наукові дослідження у коледжі здійснюються за планами, затвердженими педагогічною радою вищого закладу освіти з науковими колективами, окремими вченими за угодами, контрактами, згідно з чинним законодавством.

 

12. Міжнародні зв’язки і зовнішньоекономічна діяльність

12.1. Зовнішньоекономічна діяльність Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства після відповідної акредитації шляхом укладання угод з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами тощо.

12.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності коледжу є:

– організація спільної підготовки і стажування студентів;

– проведення спільних наукових розроблень;

– виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

– здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством.

12.3. Порядок навчання іноземних студентів встановлюється Положенням, яке затверджує Кабінет Міністрів України.

Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються коледжем та його структурними підрозділами на правах юридичної особи для забезпечення його статутної діяльності згідно з чинним законодавством.

 

13. Припинення діяльності

13.1. Припинення діяльності Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

13.2. У разі реорганізації Прикарпатського лісогосподарського коледжу вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

13.3. Ліквідація Прикарпатського лісогосподарського коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

13.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо ліквідації, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

13.5. Ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Прикарпатського лісогосподарського коледжу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Прикарпатського лісогосподарського коледжу.

13.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Прикарпатським лісогосподарським коледжем.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Прикарпатського лісогосподарського коледжу (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Прикарпатського лісогосподарського коледжу, що ліквідується.

13.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

13.8 У разі ліквідації Прикарпатського лісогосподарського коледжу його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

13.9. Прикарпатський лісогосподарський коледж є таким, що припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]