Про затвердження у новій редакції Статуту Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 490-13/2017
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Калуської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ
ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради

           Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.12.2008 р. “Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 490-13/2017

 

 

  

  

СТАТУТ
КАЛУСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
(нова редакція)

 

  

 

м. Івано-Франківськ
2017 рік


І. Загальні положення

1.1. Калуська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №1 Івано-Франківської обласної ради (далі – школа-інтернат) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.2. Власником школи-інтернату є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Школа-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, Державною національною програмою “Освіта” (Україна ХХІ століття), Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації, наказами Уповноваженого органу управління, власним Статутом.

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування навчального закладу повне українською мовою – КАЛУСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

2.2. Скорочена назва українською мовою: Калуська СЗОШІ І-ІІІ ступенів №1.

2.3. Юридична адреса:

77300, Івано-Франківська область. м.Калуш, вул. Львівська, 23.

III. Юридичний статус школи-інтернату

3.1. Вид школи-інтернату: для глухих дітей. У школі-інтернаті функціонують дошкільні групи та класи для глухих дітей.

3.2.Школа-інтернат є юридичною особою.

3.3. Школа-інтернат є неприбутковим закладом.

3.4. Школа-інтернат користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.5. Для здійснення діяльності школа-інтернат залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Школа-інтернат має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

Фінансування школи-інтернату здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями школи-інтернату, а школа-інтернат не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Школа-інтернат відповідає за кошти, які є в її розпорядженні. На майно школи-інтернату не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.9. Школа-інтернат у встановленому порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.10. Школа-інтернат самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності школи-інтернату у визначеному законодавством порядку.

3.11. Керівництво школи-інтернату несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.12. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію школи-інтернату;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора школи-інтернату про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій школи-інтернату без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна школи-інтернату;

– затвердження штатного розпису школи-інтернату;

– призначення керівника школи-інтернату;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію школи-інтернату.

3.14. Головною метою діяльності школи-інтернату є забезпечення реалізації права глухих дітей на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти, і здійснення заходів з реабілітації.

3.15. Головними завданнями спеціальної школи-інтернату є:

– забезпечення права глухих дітей на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

– розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

– сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

– сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

– забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

– здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

3.16. Школа-інтернат несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.17. У школі-інтернаті визначена українська мова навчання.

3.18. Для дітей 6(7) років (глухих дітей), які не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших обставин, відкриваються підготовчі класи.

3.19. До школи-інтернату зараховуються діти 6 (7) років, які:

– не реагують на гучний голос;

– не реагують на голос розмовної гучності біля вуха;

– розрізняють окремі мовні звуки (а, о, у, р), що вимовляються біля вуха голосом підвищеної гучності.

Такі діти характеризуються середньою втратою слуху у мовному діапазоні понад 80 децибел частоти від 500 до 40 000 герц.

3.20. У школі-інтернаті можуть відкриватися окремі класи для дітей з складними вадами розвитку (глухих), або такі учні можуть навчатися інтегровано в класах з однолітками.

3.21. За наявності достатньої кількості учнів, відповідної матеріально-технічної бази та кадрового забезпечення школа-інтернат може мати спеціальні класи (групи) для дітей інших нозологій.

3.22. Режим роботи школи-інтернату встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.23. У школі-інтернаті позакласна виховна робота організовується відповідно до розкладу виховних занять і спрямувань.

3.24. Школа-інтернат має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– у встановленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі з-за кордону, на договірних умовах;

– бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним Статутом;

– спрямовувати кошти школи-інтернату на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– встановлювати форму для учнів;

– об’єднувати на підставі соціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ, і організацій як в Україні так і за її межами.

3.25.У школі-інтернаті створюються дошкільні групи, підготовчі класи та функціонують:

– 1-4 класи.

– 5-9(10) класи.

– 11-12 класи.

У школі-інтернаті можуть функціонувати класи для дітей з порушеннями розвитку, виховні групи, гуртки, психологічна служба, методична рада, методичні об’єднання вчителів різних фахів та методичні об’єднання вихователів різних вікових груп; школа молодого педагога, шкільна медико-педагогічна комісія, медслужба.

3.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються медичними працівниками школи-інтернату, міськими, районними, обласними медичними закладами та відповідними закладами Міністерства охорони здоров’я України.

3.27. Взаємовідносини школи-інтернату з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

IV. Організація навчально-виховного процесу

4.1. Школа-інтернат планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку школи-інтернату і плану роботи на рік.

У плані розвитку школи-інтернату відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку школи-інтернату, як правило, на п’ять років.

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою школи-інтернату.

4.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план.

Робочі навчальні плани щороку затверджуються Уповноваженим органом управління. До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи-інтернату користуються програмами, підручниками, навчальними посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. Самостійно підбирають науково-методичну літературу, дидактичний матеріал, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання програмних завдань та здобуття певного рівня загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

Для учнів які виявили особливі здібності у вивченні певних предметів, а також для учнів із значними прогалинами у знаннях вчителі складають індивідуальні навчальні плани.

Навчально-виховний процес у школі-інтернаті здійснюється диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей учня відповідно до розпорядку дня, що забезпечує системність навчально-виховної, виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

4.4. Школа-інтернат здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання, позакласно-виховну роботу – за груповою формою занять.

Школа-інтернат здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

4.5. Зарахування учнів до школи-інтернату проводиться, як правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

– направлення (путівки) Уповноваженого органу управління;

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– копії свідоцтва про народження дитини;

– висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

– індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

– довідок про стан здоров’я дитини: “Медична карта дитини”
(ф. №026/о); витяг з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки закладу охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Документи, необхідні для зарахування дитини до школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Для влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей за місцем проживання дитини повинна зібрати й передати у школу, окрім зазначених, документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 р. № 4591 “Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування”.

4.6. У школі-інтернаті створюються класи і виховні групи.

Затвердження списків учнів по класах і виховних групах та відрахування учнів з них здійснюється наказом директора школи-інтернату.

4.7. Структура навчального року, тривалість навчального тижня встановлюється школою-інтернатом в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально-виховного процесу.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.

4.8. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

4.9. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці школи-інтернату на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні можуть виїжджати додому, учні молодших класів у супроводі дорослих.

4.10. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація школи-інтернату може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні у закладі, на проживання у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей, і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в школі-інтернаті оформляється наказом директора.

4.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.12. З урахуванням місцевих умов, специфіки школи-інтернату щороку на засіданні педагогічної ради школи затверджується структура навчального року, яка погоджується з Уповноваженим органом управління. Тривалість загальної кількості навчального часу, що обумовлюється виконанням навчальних програм, у 1-4 класах – не менше 175 робочих днів, у 5-12 класах – не менше 190 робочих днів. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів.

4.13. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

4.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять визначаються розкладом уроків і розкладом виховних занять та спрямувань, що складаються на навчальний рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються профспілковим комітетом школи-інтернату, районною державною санітарно-епідеміологічною станцією, Уповноваженим органом управління і затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі-інтернаті проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття й заходи, що передбачені розкладом виховних занять і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх нахилів і обдаровань.

4.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

4.16. У школі-інтернаті встановлюється дванадцятибальна система визначення рівня досягнень учнів. Оцінка в балах виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік.

У документах про освіту – табелях успішності відображаються досягнення учнів 1-12 класів у навчанні за семестри, навчальний рік, у свідоцтві та атестаті про закінчення школи-інтернату відображаються досягнення випускників за період навчання.

4.17. Результати семестрового, річного, тематичного оцінювання з кожного предмета доводяться до відома учнів вчителем з цього предмета.

4.18. Порядок переведення і випуск учнів школи-інтернату проводиться відповідно до чинного законодавства України.

4.19. Учням які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності.

– по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

– по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

У документі про освіту додається вкладиш, де записуються оцінки за 12-бальною системою оцінювання знань.

4.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: грамоти, подяки, занесення фотографій на шкільну дошку пошани, цінні подарунки тощо. 

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі-інтернаті є:

– учні;

– керівники;

– педагогічні працівники;

– психолог, бібліотекар;

– інші спеціалісти, обслуговуючий персонал

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники громадськості;

– медичні працівники.

5.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою спеціальної школи-інтернату;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо;

– брати участь у роботі органів шкільного учнівського самоврядування;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

– брати участь у клубах, гуртках, заняттях за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Єдиних вимог до учнів, затверджених педагогічною радою школи-інтернату;

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна,

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками школи-інтернату можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчально-виховної і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні й вирішенні питань організації навчально-виховного й виховного процесів;

– проведення в установленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування школи-інтернату;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу школи-інтернату;

-настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави Україна, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут школи-інтернату, Правила внутрішнього розпорядку школи-інтернату, Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом школи-інтернату, посадові інструкції, умови трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження директора та заступників директора школи-інтернату, шкільної ради, профспілкового комітету, органів управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових формах методичної роботи;

– забезпечувати корекційно-розвиткове спрямування навчально-виховного процесу.

5.9. У школі-інтернаті обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку школи-інтернату, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом школи-інтернату, затверджені на загальних зборах колективу, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, можуть бути звільнені з роботи відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до загальношкільного й класних батьківських комітетів та шкільної ради;

– звертатись до органів управління освітою, директора школи-інтернату та їх заступників, шкільної ради, загальношкільного й класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації навчально-виховного, виховного процесів та зміцнення матеріально-технічної бази школи-інтернату;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах шкільного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми певного рівня загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною певного рівня загальної середньої освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.13. Представники громадськості мають право:

– обирати й бути обраними до органів шкільного громадського самоврядування;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення школи-інтернату.

VI. Управління школою-інтернатом

6.1. Безпосереднє керівництво школою-інтернатом здійснює її директор. Посаду директора школи-інтернату може займати особа, яка є громадянином України, має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за фахом “Дефектологія”, стаж педагогічної роботи у спеціальній школі (школі-інтернаті) не менше як три роки, успішно пройшла атестацію педагогічних працівників.

Директор школи-інтернату призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора школи з дотриманням чинного законодавства.

6.2. Вищим органом шкільного громадського самоврядування є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників школи-інтернату. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради школи-інтернату, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор школи, Власник, Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– вибирають раду школи-інтернату, встановлюють термін її повноважень;

– заслуховують звіт директора й голови ради школи-інтернату;

– розглядають питання навчально-виховної, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності школи-інтернату;

– затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи-інтернату.

6.3. У період між загальними зборами діє рада школи-інтернату.

6.3.1. Метою діяльності ради школи-інтернату є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи-інтернату та вдосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу й демократичного стилю управління школою-інтернатом та розширення колегіальних форм роботи;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

6.3.2. Основними завданнями ради школи-інтернату є:

– підвищення ефективності навчально-виховного, виховного процесів у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи-інтернату та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчального й виховного процесів;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного психологічного клімату в школі-інтернаті;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання, виховання, утримання учнів, творчих пошуків і експериментальної та пошукової роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов та удосконалення процесу навчання й виховання учнів;

– ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо отримання учнями певного рівня загальної середньої освіти;

– стимулювання морального й матеріального заохочення учнів;

– зміцнення партнерських зв’язків між сім’ями учнів та школою-інтернатом з метою забезпечення єдності навчально-виховного й виховного процесів.

6.3.3. Очолює раду школи-інтернату голова, який обирається із складу ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

6.4. Для надання індивідуальної корекційної допомоги й добору відповідних програм діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

6.5. Метою роботи психолого-медико-педагогічної комісії є:

– вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня у динаміці;

– визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

– переведення учнів до наступного класу.

6.6.        Директор школи-інтернату:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників для забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи, медичної реабілітації, відповідає за її якість та ефективність, сприяє забезпеченню учнів засобами індивідуальної корекції;

– відповідає за реалізацію державного стандарту спеціальної загальної освіти для дітей, які потребують корекції розумового розвитку, забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів, рівнем вихованості;

– діє від імені школи-інтернату, укладає договори з юридичними та фізичними особами, представляє школу-інтернат в усіх органах державної влади, установах і громадських організаціях тощо;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

– забезпечує дотримання вимог безпечної життєдіяльності, охорони здоров’я, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм, техніки безпеки;

– вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя, запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, інших шкідливих звичок;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– залучає діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, участі в учнівських об’єднаннях за інтересами;

– розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном і коштами школи-інтернату;

– контролює дотримання тижневого розпорядку роботи школи-інтернату, організацію харчування й медичного обслуговування учнів;

– видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання.

6.7. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором школи-інтернату на підставі законодавства, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується педагогічною радою школи-інтернату.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше від тарифної ставки (посадового окладу) лише за згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства про працю.

6.9. У школі-інтернаті створюється постійно діючий колегіальний орган управління школою-інтернатом – педагогічна рада, яку очолює директор.

Робота педагогічної ради організовується відповідно до потреб школи-інтернату. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

До складу педагогічної ради входять педагогічні працівники, лікар-педіатр, лікар-психіатр.

У засіданнях педагогічної ради можуть брати участь із дорадчим голосом представники органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, батьки (або особи, що їх замінюють).

6.10. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення й методичного забезпечення навчально-виховного та виховного процесів, планування та режиму роботи школи інтернату;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі свідоцтв про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи;

– вибір варіативної складової робочого навчального плану;

– участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

– морального й матеріального заохочення учнів та працівників школи-інтернату;

– педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

6.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи-інтернату.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного й виховного процесів.

6.12. У школі-інтернаті можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база школи-інтернату включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі школи-інтернату.

7.2. Нерухоме майно школи-інтернату є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і належить їй на праві оперативного управління.

7.3. Школа-інтернат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи-інтернату проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу матеріальна база школи-інтернату складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актової, ігрових залів, бібліотеки з читальною залою, архіву, харчоблоку, медичного, комп’ютерного кабінетів, теплиці, навчальної ділянки, приміщень для господарських та обслуговуючих працівників, кімнати психологічного розвантаження, котельні, пральні, лазні тощо.

7.6. При школі-інтернаті є спальний корпус на 81 ліжко-місце. 

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність школи-інтернату здійснюється на основі її кошторису. Кошторис школи-інтернату затверджується Уповноваженим органом управління.

8.2. Джерелами формування кошторису школи-інтернату є:

– кошти освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів спеціальної освіти і належних умов проживання та утримання учнів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;

– інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.

8.3. Кошти, отримані школою-інтернатом з усіх джерел фінансування, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених у Статуті школи-інтернату).

8.4. Школа-інтернат має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в школі-інтернаті визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.6. Звітність подається відповідно до чинного законодавства.

 

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Школа-інтернат за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Школа-інтернат за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн. 

X. Контроль за діяльністю школи-інтернату

10.1. Контроль за діяльністю школи-інтернату здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері спеціального освітнього рівня загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління. Основною формою державного контролю за діяльністю школи-інтернату є державна атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи-інтернату з питань, пов’язаних з навчально-виховною, виховною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної, виховної, фінансової та господарської роботи, але не частіше одного-двох разів на рік. 

XI. Реорганізація або ліквідація школи-інтернату

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи-інтернату приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою-інтернатом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи-інтернату, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання школи-інтернату переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

11.4. У разі ліквідації школи-інтернату її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом.

11.5. Школа-інтернат вважається ліквідованою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]