Про затвердження у новій редакції Статуту Рогатинської дитячо- юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 491-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про затвердження у новій редакції
Статуту Рогатинської дитячо-
юнацької спортивної школи
Івано-Франківської обласної ради

 

    Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, від 05.11.2008 р. № 993 “Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи Івано-Франківської обласної ради (додається).

  2. Директору Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи

    Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.

  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 491-13/2017

 

 СТАТУТ
Рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи
Івано-Франківської обласної ради
(нова редакція)

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 р.


1. Загальні положення

1.1. Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради (далі – спортивна школа) створена відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.08.2010 р. № 566 “Про реорганізацію філії обласної дитячо-юнацької спортивної школи” як позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України.

1.2. Спортивна школа має на меті – забезпечення необхідних умов для фізичного виховання та гармонійного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового способу життя, а також спортивної підготовки дітей, підлітків та молоді.

1.3. Спортивна школа перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.4. Власником спортивної школи є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.5. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі Уповноважений орган управління).

1.6. У своїй діяльності спортивна школа керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, актами Власника та Уповноваженого органу управління, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів та цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва українською мовою: Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Скорочена назва українською мовою: Рогатинська ДЮСШ ІФОР.

2.3. Юридична адреса: м. Рогатин, Івано-Франківська обл., вул. Липова 2а, поштовий індекс: 77000, тел. 24-082, 24-083.

3. Юридичний статус

3.1. Спортивна школа є юридичною особою, має право на відкриття та ведення рахунків в банківських установах та установах Державного казначейства, має самостійний баланс, печатку встановленого зразка, бланки зі своїм найменуванням та штамп, власну атрибутику.

3.2. Спортивна школа несе відповідальність перед державою, суспільством, Власником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на неї, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-тренувального процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

3.3. Мовою навчання і виховання в спортивній школі є державна мова.

3.4. Рішення про реорганізацію або ліквідацію спортивної школи приймає Власник відповідно до діючого законодавства.

3.5. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями спортивної школи, спортивна школа не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.6. Керівництво спортивної школи несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.7. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію спортивної школи;

– погодження на призначення керівника спортивної школи;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора спортивної школи про роботу;

– створення філій спортивної школи без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

3.8. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна спортивної школи;

– затвердження штатного розпису спортивної школи;

– призначення керівника спортивної школи;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію спортивної школи. 

4. Права та обов’язки

4.1. Спортивна школа має право:

– вступати у господарські та цивільно-правові відносини з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами;

– укладати угоди, відкривати рахунки в установах банків або органах державного казначейства;

– купувати матеріальні ресурси, а також основні засоби у підприємств, організацій, установ, громадян;

– створювати резерви, необхідні для діяльності спортивної школи;

– користуватися майном, що надане їй у користування;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована школа.

У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності директор спортивної школи виступає від її імені і діє у межах наданих законами України та цим Статутом повноважень.

4.2. Головними завданнями спортивної школи є:

– організація та забезпечення підготовки навчально-тренувального процесу, проведення спортивно-масових заходів. Як позашкільний навчальний заклад, спортивна школа здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний час.

4.3. Статут спортивної школи та зміни до нього затверджуються рішенням Івано-Франківської обласної ради та реєструються у встановленому законом порядку.

4.4. Основним завданням спортивної школи є створення оптимальних умов для гармонійного розвитку особистості юних спортсменів, зміцнення їх здоров’я, фізичної підготовки, розвитку їх здібностей в обраному виді спорту.

4.5. Спортивна школа надає дітям і підліткам рівні умови для зарахування на навчання, та створює необхідні умови для подальшого спортивного удосконалення. 

5. Мета, предмет та зміст діяльності спортивної школи

5.1. Головною метою спортивної школи є забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.

5.2. Навчально-тренувальний процес проводиться за навчальними програмами, затвердженими відповідно до чинного законодавства на основі типових навчальних планів і програм.

5.3. Спортивна школа має у своєму складі відділення з таких видів спорту: настільний теніс, кульова стрільба, дзюдо, плавання, футбол, гандбол, шахи тощо.

5.4. Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.

5.5. Норми наповнюваності груп відділень з видів спорту встановлюються відповідно до навчальних програм з видів спорту, а також згідно з Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. № 993 (зі змінами).

5.6. Основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.

5.7. Навчальний рік у спортивній школі починається з 1 вересня. Річний навчальний план для кожного відділення розраховується на 52 тижні. Для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки передбачається протягом шести тижнів навчально-тренувальних занять в умовах спортивно-оздоровчого табору.

5.8. Тривалість навчальної години становить 45 хвилин. Тривалість одного заняття в спортивній школі не може перевищувати:

– двох навчальних годин у групах початкової підготовки;

– трьох навчальних годин у групах базової підготовки першого-третього років навчання ;

– чотирьох навчальних годин у групах базової підготовки четвертого – п’ятого років навчання, спеціалізованої підготовки та підготовки до вищої спортивної майстерності.

5.9. Режим щоденної роботи визначається розкладом занять, що затверджується на навчальний рік директором дитячо-юнацької спортивної школи.

5.10. У період канікул у загальноосвітніх навчальних закладах спортивна школа працює за окремим планом, затвердженим директором спортивної школи.

5.11. Проект плану комплектування відділень з видів спорту на наступний навчальний рік подає директор спортивної школи Уповноваженому органу управління до 25 серпня поточного року для затвердження.

5.12. Списки вихованців груп відділень з видів спорту затверджуються директором спортивної школи до 1 вересня, а для груп початкової підготовки – до 1 жовтня поточного року. Протягом навчального року у зазначені списки у разі потреби можуть вноситись у встановленому порядку зміни.

5.13. Списки вихованців груп спеціалізованої базової підготовки погоджуються відповідно з структурним підрозділом з фізичної культури та спорту обласної держадміністрації.

5.14. До спортивної школи приймаються всі особи, що бажають займатися фізичною культурою і спортом, які виконали нормативи з фізичної підготовки, встановлені навчальними програмами з видів спорту та не мають медичних протипоказань.

5.15. Зарахування до спортивної школи здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, що їх заміняють, та/або дитини, яка досягла 16-річного віку, медичної довідки про стан здоров’я з медичного закладу за місцем проживання та відсутність медичних протипоказань для занять спортом з медичного закладу.

5.16. Мінімальний вік дитини, що підлягає зарахуванню до спортивної школи залежить від специфіки виду спорту:

– настільний теніс – 7 років;

– плавання – 7 років;

– футбол – 6 років;

– гандбол – 9 років;

– шахи – 6 років;

– дзюдо – 6 років;

– стрільба кульова – 10 років.

5.17. Переведення вихованців з групи початкової підготовки до групи базової підготовки, групи спеціалізованої базової підготовки та групи підготовки до вищої спортивної майстерності здійснюється після виконання ними встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів спорту.

5.18. Вихованці, які досягли 18 років залишаються у спортивній школі у групах базової підготовки четвертого і п’ятого року навчання, групах спеціалізованої підготовки та групах підготовки до вищої спортивної майстерності за наявності позитивної динаміки показників підготовленості та високих спортивних результатів за погодженням з структурним підрозділом з фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації. Вихованці можуть перебувати у спортивній школі до 23 років включно.

5.19. Вихованці спортивної школи, які направлені для підвищення рівня спортивної майстерності до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки і команд з ігрових видів спорту, які беруть участь у чемпіонатах України серед команд вищих ліг, не включаються до кількісного складу груп спортивної школи, але можуть брати участь у спортивних змаганнях у складі команд протягом двох років з часу їх направлення.

За тренером-викладачем спортивної школи зберігаються протягом двох років з часу направлення зазначених вихованців раніше встановлені надбавки (доплати) за їх підготовку. Для доукомплектування відповідних груп підготовки можуть зараховуватися вихованці з нижчим рівнем підготовки, які виконують обсяг навантажень, передбачений навчальними програмами з видів спорту для відповідного етапу підготовки, з дотриманням при цьому тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та вимог до наповненості груп.

5.20. Для забезпечення безперервності навчально-тренувального процесу та активного відпочинку юних спортсменів організуються спортивно-оздоровчі табори у канікулярний період. Під керівництвом одного тренера-викладача може займатись 15-20 юних спортсменів у денних спортивно-оздоровчих таборах та 10 юних спортсменів – у цілодобових.

5.21. Спортивна школа має право проводити навчально-тренувальні збори для підготовки команд, спортсменів до місцевих, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань із забезпеченням юних спортсменів харчуванням, фармакологічними медико-відновлювальними засобами, вітамінами та білково-глюкозними препаратами, спортивною екіпіровкою та інвентарем.

5.22. Тривалість навчально-тренувальних зборів становить у групах базової підготовки не більше, як 100 днів, у групах спеціалізованої базової підготовки – не більше, як 150 днів на рік.

5.23. Для вихованців, які входять до складу національних збірних команд України з видів спорту відповідних вікових груп, затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України та груп підготовки до вищої спортивної майстерності, можуть проводитися постійно діючі навчально-тренувальні збори строком до 24 днів на місяць, але не більше, як 250 днів на рік.

5.24. Спортивна школа відповідно до затвердженого календарного плану може проводити внутрішкільні і відкриті першості, матчеві зустрічі, турніри та міжнародні змагання.

6. Учасники навчально-тренувальної та спортивної роботи.

6.1. Учасниками навчально-тренувальної та спортивної роботи є:

– вихованці;

– директор спортивної школи та його заступники;

– інструктори-методисти, медичні працівники та інші фахівці;

– тренери-викладачі з видів спорту;

– батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Вихованцями спортивної школи можуть бути діти, підлітки та молодь, які не мають медичних протипоказань для занять спортом. Юні спортсмени зараховуються до спортивної школи згідно з наказом директора спортивної школи на підставі заяви та рішення тренерської ради відповідно до вікових вимог.

6.3. Комплектування груп початкової підготовки здійснюється з числа учнів загальноосвітніх шкіл, при умові виконання вступних контрольних нормативів, з урахуванням особистої заяви, згоди батьків або осіб, які їх замінюють, дирекції загальноосвітньої школи та письмового дозволу лікаря.

6.4. У навчально-тренувальні групи зараховуються юні спортсмени, які пройшли початкову спортивну підготовку і виконали нормативні вимоги із загальної фізичної підготовки та спеціально фізичної підготовки.

6.5. До груп спортивного удосконалення зараховуються юні спортсмени при умові виконання відповідних контрольних нормативів (результати виступу на змаганнях, виконання розрядних нормативів).

6.6. До груп вищої спортивної майстерності, зараховуються юні спортсмени, які виконують певні вимоги спортивної майстерності, а також відповідають вимогам резерву і кандидатів у збірну України.

6.7. Перевід юних спортсменів до груп наступного року навчання здійснюється рішенням тренерської ради на основі нормативних вимог загальної і спеціальної фізичної підготовки.

6.8. Вихованці, які не виконали нормативних вимог, на наступний рік навчання не переводяться. Вони можуть продовжувати навчання повторно, але не більше одного року на одному етапі навчання.

6.9. До груп початкової підготовки та базової підготовки першого-третього року навчання в окремих випадках за рішенням тренерської ради можуть зараховуватися діти на 1 – 2 роки молодші, які мають певні здібності, за наявності медичної довідки про стан здоров’я з визначенням рекомендацій щодо занять будь-яким видом спорту.

6.10. Вихованці мають право:

– здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення спортивної школи та оригіналу особистої картки спортсмена, форми яких затверджуються Міністерством молоді та спорту України та Міністерством освіти і науки України;

– на одержання належних умов для якісної спортивної підготовки;

– безпечні та нешкідливі умови для навчання;

– добровільний вибір виду спорту;

– на користування матеріально-технічною, спортивною базою та за наявності – оздоровчою базою спортивної школи;

– на забезпечення у встановленому порядку спортивною формою та спортивним взуттям для участі у змаганнях та навчально-тренувальних зборах;

– займатись на оздоровчо-спортивному етапі підготовки;

– брати участь у конкурсному відборі на черговий етап спортивної підготовки;

– випускники спортивної школи отримують свідоцтво про її закінчення та оригінал особистої картки спортсмена спортивної школи.

6.11. Вихованці зобов’язані:

– поєднувати заняття в спортивній школі з навчанням у загальноосвітньому навчальному закладі;

– виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;

– удосконалювати та підвищувати свою спортивну майстерність;

– виконувати правила поведінки для вихованців в школі;

– дотримуватись спортивного режиму та особистої гігієни;

– брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених календарними планами;

– виконувати положення антидопінгового законодавства;

– берегти державне, громадське і особисте майно.

6.12. Батьки вихованців або особи, що їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування спортивної школи;

– звертатися до органів управління фізичною культурою і спортом, директора і органів громадського самоврядування спортивної школи з питань її роботи;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-тренувального процесу та зміцнення матеріально-технічної бази спортивної школи;

– захищати законні права та інтереси дітей в органах місцевого самоврядування та у відповідних державних і судових органах.

6.13. Тренером-викладачем може бути особа, що має високі моральні якості, вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт та ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

6.14. Тренер-викладач:

– здійснює набір в спортивну школу, секцію, групи спортивної та оздоровчої спрямованості дітей і підлітків, які бажають займатись фізичною культурою і спортом та не мають медичних відхилень;

– проводить з ними навчально-тренувальну і виховну роботу, відбір і спортивну орієнтацію найбільш перспективних юних спортсменів для подальшого спортивного удосконалення;

– забезпечує підвищення загальної фізичної, спеціальної фізичної, спеціальної технічної підготовки, техніко-тактичної та психологічної підготовки юних спортсменів;

– несе персональну відповідальність за зміцнення та охорону здоров’я юних спортсменів в процесі навчально-тренувальних занять, приділяє увагу безпеці навчально-тренувального процесу, категорично забороняє вживання будь-яких допінгів;

– розробляє річні та поточні плани підготовки юних спортсменів, веде систематичний облік, аналіз навчально-тренувального процесу та змагальної діяльності, узагальнює результати та зміст своєї роботи з юними спортсменами;

– відповідає разом з лікарем школи за своєчасне проходження поглибленого та поточних медичних оглядів і організацію відновлювальних занять.

6.15. Тренер-викладач зобов’язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у методичних конференціях з питань методики навчально-тренувального процесу.

6.16. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, мають право на:

– внесення керівництву спортивної школи та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву спортивної школи і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують Статут, внутрішній трудовий розпорядок спортивної школи;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування спортивної школи, у заходах, пов’язаних з організацією спортивної роботи;

– підвищення кваліфікації за рахунок коштів спортивної школи та інших джерел;

– вибір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства;

– моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;

– забезпечення у встановленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

6.17. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у спортивній школі, зобов’язані:

– виконувати навчальні програми з видів спорту;

– навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;

– сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я;

– здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;

– додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;

– берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження у встановленому порядку;

– постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;

– вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– проходити щороку у встановленому порядку медичне обстеження;

– додержуватися вимог Статуту спортивної школи, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва спортивної школи;

– брати участь у роботі тренерської ради спортивної школи;

– додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

6.18 Тренери-викладачі працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором спортивної школи.

6.19. Обсяг навантаження тренера-викладача визначається згідно з тарифікаційним списком, який затверджується у встановленому порядку.

Перерозподіл або зміна навантаження тренера-викладача впродовж навчального року здійснюється директором спортивної школи у разі виникнення обґрунтованої потреби з додержанням вимог законодавства про працю.

6.20. Тренери-викладачі можуть утворювати бригади з окремого виду спорту.

6.21. Тренери-викладачі спортивної школи організовують і здійснюють навчально-тренувальну та спортивну роботу, несуть відповідальність перед директором за її результати та підлягають атестуванню один раз на чотири роки.

6.22. Головний бухгалтер та касир спортивної школи призначаються на посаду і звільняються директором школи.

6.23. Головний бухгалтер повинен мати спеціальну фінансово-економічну освіту та досвід бухгалтерської роботи не менше трьох років.

6.24. Головний бухгалтер відповідає за стан фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку та звітності спортивної школи.

6.25. Лікар та середній медичний працівник спортивної школи призначаються на посаду і звільняються директором школи.

6.26. Лікар та середній медичний працівник спортивної школи здійснюють безпосередній медичний контроль за проведенням навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також у разі потреби надають першу медичну допомогу вихованцям.

6.27. Організація медичного супроводження підготовки вихованців спортивної школи здійснюється відповідно до спільних нормативних документів Міністерством освіти і науки України і Міністерством охорони здоров’я України.

6.28. З метою запобігання погіршенню здоров’я вихованців спортивної школи лікар або середній медичний працівник здійснює:

– контроль за диспансерним обстеженням вихованців (не менше двох разів на рік);

– додатковий медичний огляд перед участю у змаганнях, після захворювання або травми;

– контроль за використанням вихованцями медико-відновлювальних та заборонених до вживання засобів;

– відсторонення вихованців від занять за станом здоров’я;

– контроль за додержанням строків поновлення занять після захворювання або травми;

– контроль за додержанням санітарно-гігієнічних норм у місцях проведення навчально-тренувальних занять та змагань, а також під час їх проведення;

– облік та аналіз нещасних випадків і травм учнів під час занять.

6.29. Робота медичних працівників спортивної школи повинна бути організована відповідно до вимог законодавства. 

7. Управління спортивною школою

7.1. Управління спортивною школою здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу (в межах делегованих обласною радою повноважень).

Безпосереднє управління поточною діяльністю здійснюється директором спортивної школи.

На посаду директора призначається особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту, стаж роботи у закладах освіти та організаціях фізично-спортивної спрямованості не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує політику у сфері освіти.

7.2. Директор спортивної школи призначається Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією відповідно до чинного законодавства України.

Заступники директора призначаються Уповноваженим органом управління за поданням директора спортивної школи.

7.3. Директор спортивної школи здійснює свою діяльність у відносинах з підприємствами, установами та організаціями від імені спортивної школи, керує її діяльністю, несе відповідальність за результати її роботи.

7.4. Директор спортивної школи:

– здійснює загальне керівництво спортивною школою, забезпечує
раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;

– забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та
спортивної роботи, несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління за її результати;

– у встановленому порядку розробляє структуру і штатний розпис спортивної школи, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;

– забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового
законодавства, праці і господарської діяльності, санітарно гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;

– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

– видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і
контролює їх виконання; затверджує посадові інструкції працівників;

– приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та
інших фахівців відповідно до чинного законодавства України;

– установлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям спортивної школи, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;

– несе відповідальність за виконання покладених на спортивну школу завдань, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння спортивної школи;

– на час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник;

– щороку звітує про свою роботу перед працівниками школи на загальних зборах колективу.

7.5. Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи повинен мати вищу освіту за спеціальністю фізична культура фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, стаж роботи тренером-викладачем не менше трьох років.

Заступник директора спортивної школи з навчально-тренувальної роботи:

– несе відповідальність за організацію та здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять;

– контролює проведення відбору вихованців, комплектацію навчальних груп, виконання вихованцями встановлених вимог для переведення їх з однієї групи підготовки до іншої;

– організовує роботу інструкторів-методистів;

– здійснює контроль за виконанням вихованцями індивідуальних планів підготовки;

– готує пропозиції щодо тарифікації тренерів-викладачів;

– координує роботу з науково-методичного та медичного забезпечення;

– несе відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних вимог, антидопінгового законодавства, правил техніки безпеки під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– організовує роботу з узагальнення досвіду роботи тренерів-викладачів.

7.6. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи повинен мати вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший бакалавр”, “бакалавр”, чи “магістр” та досвід адміністративно-господарської роботи.

Заступник директора спортивної школи з адміністративно-господарської роботи:

– несе відповідальність за додержання матеріально-технічних умов для проведення навчально-тренувальної роботи, збереження майна та інвентаря, експлуатацію будинків, приміщень спортивної школи, утримання їх у належному стані;

– забезпечує ефективну експлуатацію спортивної бази, організацію профілактичного нагляду за її станом та проведення поточного ремонту спортивних споруд, обладнання, інвентаря, утримання і використання транспортних засобів;

керує роботою обслуговуючого персоналу, приймає матеріальні цінності, майно, меблі, інвентар спортивної школи на збереження, слідкує за дотриманням чистоти і порядку в приміщеннях спортивної школи, стадіону, подвір’ях школи, прилеглої території;

організовує своєчасний ремонт приміщень, слідкує за правильним збереженням транспорту, проходження регулярного технічного огляду. Несе відповідальність за виконання правил протипожежної безпеки, техніки безпеки обслуговуючого персоналу;

організовує роботу обслуговуючого персоналу, видає необхідні для роботи матеріали, інструменти, регулярно проводить інвентаризацію майна школи, його списання, звітує перед бухгалтерією.

7.7. На посаду інструктора-методиста призначається фахівець, який має вищу освіту за спеціальністю фізична культура і спорт за ступенем “бакалавр” чи “магістр”.

Інструктор-методист спортивної школи:

– здійснює методичне забезпечення та координацію роботи тренерів-викладачів спортивної школи з відбору учнів, організацію навчально-тренувальної роботи, контроль за комплектуванням спортивних груп, змістом та результатами навчально-тренувальної роботи, організовує роботу з підвищення кваліфікації тренерів-викладачів, проведення відкритих навчально-тренувальних занять;

– веде статистичний облік та аналіз результатів роботи спортивної школи, відділення, груп, накопичує передовий досвід тренерів-викладачів, бере участь у підготовці статистичного звіту про роботу спортивної школи, а також відповідає за ведення документації з питань проведення методичної роботи;

– здійснює контроль за проведенням навчально-тренувальних занять, виконанням навчальних програм з видів спорту, навчальних планів та відповідає за складання і додержання розкладу занять.

7.8. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у спортивній школі утворюється тренерська рада, яку очолює її директор.

Тренерська рада спортивної школи:

– вивчає плани, результати та актуальні питання навчально-тренувальної та спортивної роботи, а також питання щодо додержання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності спортивної школи;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів, упровадження під час навчально-тренувальних занять досягнень науки і кращого досвіду роботи;

– розробляє рекомендації з питань удосконалення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– вносить керівництву спортивної школи пропозиції щодо налагодження міжнародних спортивних зв’язків;

– захищає права працівників на виявлення ініціативи, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання під час проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю спортивної школи.

Засідання тренерської ради спортивної школи проводяться у
разі потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

7.9. Органом громадського самоврядування спортивної школи є
загальні збори колективу, в яких можуть брати участь наукові та інші працівники, які залучаються до навчально-тренувальної та спортивної роботи, і представники батьківського комітету. Загальні збори колективу спортивної школи скликаються не рідше одного разу на рік.

7.10. У період між загальними зборами може діяти рада спортивної школи. Рада спортивної школи розглядає питання щодо перспективного розвитку спортивної школи, надає допомогу керівництву в їх вирішенні, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва.

7.11. У спортивній школі за рішенням її загальних зборів можуть
утворюватись і діяти піклувальна рада та батьківський комітет.

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність провадиться відповідно до чинного законодавства та Статуту на основі кошторису. Кошторис спортивної школи затверджується Уповноваженим органом управління.

8.2. Фінансування спортивної школи здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

8.3. Спортивна школа є закладом, діяльність якого спрямована на виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

8.4. Спортивна школа у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до Статуту;

– модернізувати власну матеріально-технічну базу, базу спортивно-оздоровчих таборів;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких розташована спортивна школа;

– виконувати інші функції, що не суперечать законодавству і Статуту.

8.5. Додатковими джерелами фінансування є:

– кошти, отримані за надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян (спонсорські внески);

– інші джерела надходження, не заборонені законодавством.

Кошти отримані спортивною школою з усіх джерел фінансування, використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у Статуті.

8.6. Майно школи становлять будівлі, споруди, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі школи.

Школа користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Майно школи, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління, школа користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні спортивної школи вирішуються виключно Власником.

8.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в спортивній школі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

8.8. Спортивна школа самостійно планує та здійснює свою господарську діяльність і має право здавати в оренду в межах встановлених чинним законодавством та рішеннями Власника – споруди, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у встановленому порядку за дозволом Власника.

8.9. Залишки спецкоштів, не використаних спортивною школою в поточному році, вилученню не підлягають.

9. Діяльність спортивної школи у рамках
міжнародного співробітництва

9.1. Спортивна школа за наявності належної матеріально-технічної бази, власних фінансових коштів має право підтримувати міжнародні спортивні контакти із спортивними організаціями інших країн, брати участь у міжнародних заходах, проводити обмін спортивними делегаціями з метою вивчення міжнародного досвіду роботи.

9.2. Спортивна школа має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, фізичною культурою і спортом, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

9.3. За наявності відповідних умов спортивна школа може здійснювати прийом іноземних делегацій.

10. Заключні положення

10.1. Державний контроль за діяльністю спортивної школи здійснюється Уповноваженим органом управління.

Основною формою державного контролю є державна атестація спортивної школи, яка проводиться не рідше одного разу в 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.2. Припинення діяльності спортивної школи здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника, у випадках, передбачених Законом України – за рішенням суду.

10.3. У разі реорганізації спортивної школи вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.4. Ліквідація спортивної школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

10.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення вимог кредиторів до спортивної школи, що ліквідовується не може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення спортивної школи, визначаються органом, що прийняв рішення про ліквідацію спортивної школи.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління спортивною школою.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи (крім переданого в оперативне управління яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління та органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені школи, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8 У разі ліквідації спортивної школи, її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено діючим законодавством України.

10.9. Спортивна школа є такою, що припиняє свою діяльність з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]