Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 492-13/2017
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради

        Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий) та з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                               Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 492-13/2017

 

 

СТАТУТ
Івано-Франківського обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2017 рік


 

1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр Івано-Франківської обласної ради (далі – Центр) – позашкільний навчальний заклад, який є складовою частиною безперервної освіти, основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем. Центр здійснює навчання і виховання у позаурочний час.

1.2. Власником є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом є структурний підрозділ з питань освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність навчальних закладів, Положенням про позашкільний навчальний заклад та цим Статутом. 

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва українською мовою: Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Скорочена назва українською мовою: ІФОЕНЦУМ.

2.3. Місцезнаходження: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В.Стефаника, будинок 34 Б.

3. Юридичний статус

3.1. Центр є юридичною особою.

3.2. Центр є неприбутковим закладом.

3.3. Центр несе відповідальність перед державою, суспільством, Власником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на нього, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-виховного процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачене чинним законодавством.

3.4. Центр здійснює господарську діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Центр обслуговується централізованою бухгалтерією Уповноваженого органу управління, має круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, а також бланки з власними реквізитами.

3.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Мова навчання, діловодства та спілкування у Центрі – українська.

3.9. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора Центру про його роботу;

– призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– погодження на посаду керівника Центру.

3.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Центру;           

– затвердження штатного розпису Центру;

– призначення керівника Центру;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію та ліквідацію Центру.

 4. Права та обов’язки

4.1. Центр має право:

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до потреб соціально-культурного середовища та вимог чинного законодавства;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами, установами, підприємствами, організаціями та громадянами проводити науково-дослідну, експериментальну, природоохоронну роботу, що не суперечить законодавству України.

Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

4.2. Головними завданнями Центру є:

– реалізація державної політики в галузі освіти та національного виховання засобами біологічного, екологічного виховання та інших напрямів позашкільної роботи;

– гармонійний розвиток особистості, формування у вихованців національної самосвідомості, активної громадянської позиції;

– надання методичної допомоги загальноосвітнім навчальним закладам, позашкільним закладам з питань впровадження форм і методів еколого-натуралістичної роботи з учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;

– створення умов для різностороннього розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;

– виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток дослідницької діяльності учнів у різних галузях знань;

– виконання науково-методичних, експериментальних робіт з природоохоронної діяльності, виявлення і вивчення, апробація і поширення перспективного педагогічного досвіду;

– задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні та підготовці відповідно до їх інтересів і здібностей;

– еколого-просвітницька діяльність.

5. Мета, предмет та зміст діяльності Центру

5.1. Головною метою діяльності Центру є задоволення потреб громадян, батьків та дітей у якісній позашкільній освіті, формування гармонійно розвиненої, духовно багатої, фізично здорової, інтелектуальної, соціально активної особистості.

5.2. Навчально-виховна робота в Центрі ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань, спільній діяльності із зацікавленими закладами, установами, організаціями і громадянами.

Навчання проводиться на основі навчально-тематичних планів і програм; види, профілі, зміст роботи визначається центром на основі інтересів дітей, запитів батьків, трудових колективів, установ освіти, громадських організацій. Навчально-виховний процес здійснюється за типовими або авторськими навчальними планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Програми можуть бути комплексними, профільними, наскрізними і передбачати трирівневу підготовку, а саме: початкову, основну та вищу.

Програми можуть передбачати індивідуальну роботу з обдарованою молоддю та дітьми з особливими потребами.

5.3. Центр працює за річним планом роботи, затвердженим директором і погодженим із Уповноваженим органом управління.

5.4. Структура та штати Центру розробляються його директором у межах затверджених видатків на оплату праці і затверджуються Уповноваженим органом управління. Структурними підрозділами Центру можуть бути філії, відділи, кабінети, лабораторії, творчі майстерні, інші навчальні та оздоровчі підрозділи, адміністративно-господарські утворення.

5.5. Центр здійснює навчально-виховну, організаційно-масову, інформаційно-видавничу та науково-методичну роботу, спрямовану на подальший розвиток еколого-натуралістичної роботи, національного та народознавчого виховання з учнівською та студентською молоддю.

5.6. У Центрі можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання еколого-натуралістичного, біологічного, сільськогосподарського спрямування. Основна діяльність вихованців здійснюється в різнопрофільних об’єднаннях, гуртках, секціях, клубах.

5.7. До Центру зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 18 років. Набір здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на безкоштовній основі. До занять залучаються діти на принципах добровільності та надання рівних можливостей усім.

5.8. Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань Центру становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів). Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установлюється директором Центру залежно від профілю, навчальних планів і програм, можливостей організації навчально-виховного, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не менше 6, та не більше як 20 осіб. Навчальний процес здійснюється штатними педагогічними працівниками, а також спеціалістами-фахівцями, професіоналами-аматорами які залучаються до роботи на умовах сумісництва.

5.9. Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється МОН України. Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

5.10. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів) та з урахуванням їх вікових особливостей. Кожен вихованець (учень, слухач) має право займатися у кількох різних творчих об’єднаннях, змінювати їх протягом року. У період канікул Центр організовує поза розкладом і за окремим планом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку, з повним або змінним складом вихованців (учнів, слухачів) на туристсько-оздоровчих базах, у таборах, походах, експедиціях, змаганнях, табірних та навчально-тренувальних зборах тощо.

5.11. Гуртки, секції та інші творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:

1) початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямо­вана на загальний розвиток вихованців, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого-нату­ралістичної діяльності;

2) основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

3) вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспекти­ви діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисель­ний склад, обирається програма.

5.12. Зміст і річна кількість годин роботи відповідного гуртка, групи та іншого творчого об’єднання визначаються навчальними планами і програмами.

5.13. Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

усіх інших – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи закладу.

Початок і закінчення занять, заходів визначаються адміністрацією Центру відповідно до режиму роботи закладу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження учнів.

5.14. Центр може організовувати роботу своїх творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, за місцем проживання дітей та юнацтва, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

Центр організовує різноманітну масову роботу: виставки, конкурси, змагання, зльоти, конгреси, екскурсії, екологічні експедиції тощо.

5.15. З метою оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів), їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

5.16. Центр надає науково-методичну, інформаційно-видавничу та практичну допомогу педагогічним колективам загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, іншим організаціям та установам, молодіжним об’єднанням в організації позашкільної освіти за профілями своєї освіти.

Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації кадрів навчальних закладів, інших установ та організацій за напрямами позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі тренінгів, методичних об’єднань, майстер-класів.

Центр може організовувати проведення на своїй навчально-виховній базі педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів згідно з укладеними договорами.

5.17. Робота з дітьми проводиться впродовж всього календарного року, її об’єм може збільшуватися у вихідні, святкові дні та канікулярний час, враховуючи рекомендації центральних та місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, у сфері управління яких він перебуває, на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу.

Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання дітей та праці педагогів.

 6. Учасники навчально-виховного процесу центру

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

– вихованці, учні, слухачі;

– директор, заступники директора закладу;

– педагогічні працівники;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

6.2. Вихованці (учні, слухачі) Центру мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

– добровільний вибір виду діяльності;

– безпечні та нешкідливі умови навчання та виховання;

– користування на безкоштовних умовах інвентарем, навчально-виховною, матеріально-технічною базою Центру;

– участь у різних видах природоохоронної діяльності, навчально-виховної, науково-дослідницької роботи, у змаганнях, зльотах, експедиціях, оглядах, конференціях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

– представництво в органах громадського самоврядування Центру;

– вільний вияв поглядів, переконань;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.3. Вихованці (учні, слухачі) Центру зобов’язані:

– оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;

– підвищувати загальний культурний рівень;

– дотримуватись моральних і етичних норм;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

– бережливо ставитись до державного і громадського майна.

6.4. Педагогічні працівники Центру мають право на:

– внесення керівництву Центру та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне заохочення вихованців (учнів, слухачів);

– підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, закладів освіти, установ та організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку;

– участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Центру, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

– проведення у встановленому порядку наукової, дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

– прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);

– захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

– соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

– об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.5. Педагогічні працівники Центру зобов’язані:

– виконувати навчальні плани та програми;

– давати знання, формувати вміння і навички диференційовано до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);

– сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів);

– визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців (учнів, слухачів), обирати адекватні засоби їх реалізації;

– здійснювати контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

– дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

– берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

– виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру, запроваджувати новітні інноваційні технології;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);

– виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– дотримуватись вимог Статуту Центру, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;

– брати участь у роботі педагогічної та методичної рад Центру;

– виконувати накази і розпорядження директора Центру.

6.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Центру працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, затверджених директором.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження керівників гуртків, груп та інших творчих об’єднань Центру визначається директором згідно із законодавством і затверджується Уповноваженим органом управління.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Центру в разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання з дотриманням законодавства про працю.

6.8. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до чинного законодавства України.

6.9. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування Центру;

– звертатися до органів управління освітою, керівника Центру і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Центру;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

– захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування центру та у відповідних державних, судових органах.

7. Трудовий колектив

7.1. Трудовий колектив Центру складають адміністративно-господарський, навчально-допоміжний, педагогічний персонал.

7.2. Права, обов’язки та функції педагогічних працівників визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються директором Центру.

7.3. Працівники Центру складають трудовий колектив і мають право на:

– оплату праці відповідно до чинного законодавства;

– захист професійної честі і гідності;

– матеріальне, житлово-побутове, медичне і соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і пільг;

– користування навчальною, побутовою, оздоровчою базою центру відповідно до її призначення;

– участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його підрозділів і внесення пропозицій адміністрації;

– самостійне планування своєї педагогічної, виробничої, господарської і управлінської діяльності та вибір форм, методів і засобів їх здійснення в межах затверджених функціональних обов’язків і повноважень, виявлення ініціативи.

7.4. Всі працівники зобов’язані:

– працювати чесно і добросовісно;

– дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації Центру;

– підвищувати ефективність праці;

– дотримуватись технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та виробничої санітарії, сприяти авторитету і зростанню престижу Центру;

– постійно підвищувати свій професійний рівень;

– дотримуватись вимог цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

– додержуватися педагогічної етики, моралі, захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам.

8. Управління і керівництво

8.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління і участі в управлінні трудового колективу.

8.2. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з Власником відповідно до чинного законодавства.

Директором Центру може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Керівники структурних підрозділів, заступники директора, педагогічні та інші працівники центру призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

8.4. Директор Центру:

– здійснює керівництво колективом, визначає структуру центру, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців (учнів і слухачів);

– створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається у встановленому порядку майном і коштами Центру;

– організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, у встановленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби України;

– встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам Центру відповідно до законодавства;

– представляє заклад у всіх установах, організаціях, підприємствах і відповідає перед Власником за результати діяльності закладу;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

– забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями (учнями, слухачами) і контролює їх виконання;

– застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Центру.

8.5. Директор несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, статистичної звітності у встановленому законодавством порядку та за виконання покладених на заклад завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління чи володіння Центру.

8.6. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у Центрі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління закладу.

Головою педагогічної ради є директор, який формує і затверджує її склад.

Педагогічна рада Центру:

– розглядає план роботи Центру, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру;

– визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду;

– розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;

– захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання;

– аналізує форми, методи і засоби навчання;

– порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

– розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та навчально-виховного процесу Центру.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

8.7. У центрі може діяти методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу. Методична рада є дорадчим органом. ЇЇ склад затверджується директором.

Методична рада:

– координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з різних напрямів навчально-виховної роботи;

– заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;

– вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний досвід;

– дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з основної статутної діяльності серед учнівської молоді;

– обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;

– поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

8.8. Для вдосконалення форм і методів еколого-натуралістичної, природоохоронної роботи, підвищення рівня проведених масових заходів, розвитку творчих ініціатив педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради в центрі можуть створюватись методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи (атестаційна та інші).

8.9. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу цього закладу.

9. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

9.1. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до чинного законодавства України та Статуту Центру на основі кошторису. Кошторис затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Джерелами формування коштів Центру є:

– кошти обласного бюджету;

– майно, яке надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– благодійні внески, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

9.3. Кошти, отримані Центром з усіх джерел фінансування, використовуються виключно на фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети, визначеної у Статуті.

9.4. Майно Центру становлять будівлі, споруди, основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи (якщо такі є), нематеріальні активи, цінні папери а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, своїм майном відповідно до вимог законодавства та Статуту.

Майно Центру, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру вирішуються виключно Власником.

9.5. Майно Центру складають основні фонди та інші матеріальні цінності, що належать йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, Статуту та укладених закладом угод.

9.6. Збитки, заподіяні Центру в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

9.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Центру здійснюється Власником або Уповноваженим ним органом, відповідними державними органами.

9.8. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у еколого-натуралістичному Центрі, здійснюється у порядку, визна­ченому нормативно-правовими актами.

9.9. Центр самостійно здійснює оперативний контроль, веде статистичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання, статистичної та іншої звітності.

10. Міжнародні зв’язки

10.1. Центр укладає угоди про співробітництво з установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн, встановлює прямі зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін учнівськими та іншими колективами, проводить спільні заходи, визначені Статутом.

11. Контроль за діяльністю

11.1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Міністерство освіти і науки України, Власник, Уповноважений орган управління.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у встановленому порядку.

12. Реорганізація або ліквідація

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію Центру приймає Власник у відповідності до чинного законодавства.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику та Уповноваженому органу управління.

12.3. У випадку реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Центру, його активи передаються іншій неприбутковій організації профільного напрямку діяльності чи зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

12.5. Центр вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]