Про затвердження у новій редакції Статуту Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 493-13/2017
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Черченського обласного
навчально-реабілітаційного центру
Івано-Франківської обласної ради

         Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 “Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 р. № 852, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.12.2008 р. “Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                              Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 493-13/2017

  

СТАТУТ
ЧЕРЧЕНСЬКОГО ОБЛАСНОГО
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2017 рік


І. Загальні положення

1.1. ЧЕРЧЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр) створений рішенням Івано-Франківської обласної ради від 22.12.2008 р. № 712-27/2008 “Про створення Черченського обласного навчально-реабілітаційного центру”.

1.2. Центр є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.3. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, актами Власника та Уповноваженого органу управління, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу(школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та цим Статутом.

ІІ. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування повне українською мовою: ЧЕРЧЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

2.2. Юридична адреса: 77015, вул. Шевченка 58/А, село Черче, Рогатинський район, Івано-Франківська область.

ІІІ. Юридичний статус Центру

3.1. Вид центру: навчально-реабілітаційний центр для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю.

3.2. Центр є юридичною особою.

3.3. Центр є неприбутковим закладом.

3.4. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.5. Центр здійснює діяльність у межах положень, передбачених Статутом.

3.6. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено чинним законодавством України.

3.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штамп, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та з обласного бюджету.

3.8. Держава, Власник, Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника, Уповноваженого органу управління.

3.9. Центр відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Центру не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.10. Центр у встановленому порядку налагоджує контакти щодо науково-дослідної, науково-освітньої, реабілітаційної та іншої діяльності.

3.11. Центр самостійно здійснює оперативний бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

3.12. Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

3.13. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора Центру про його роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій Центру без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.14. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Центру;

– затвердження штатного розпису;

– призначення керівника Центру;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію та ліквідацію Центру.

3.15. Головною метою Центру є реалізація права на освіту дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю. Їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров’я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

3.16. Головними завданнями Центру є:

– створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;

– забезпечення права дітей із вадами опорно-рухового апарату у поєднанні з системними мовленнєвими порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з затримкою психічного розвитку, або розумовою відсталістю на здобуття відповідного рівня дошкільної, початкової та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;

– забезпечення ранньої соціалізації та підготовки дітей з порушеннями опорно-рухового апарату до здобуття відповідного рівня дошкільної освіти, загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;

– надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда;

– забезпечення системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу дітей з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;

– надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), які виховують дітей з особливими освітніми потребами, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного та реабілітаційного процесу;

– розвиток особистості учня, його здібностей, обдарувань, творчого мислення, вміння самовдосконалюватися, формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.

3.17. Особливості умов виховання, навчання, утримання дітей у Центрі визначаються:

– гнучкою системою навчальної, виховної, корекційно-реабілітаційної роботи:

– створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, формування мовлення та інших психічних процесів, поліпшення стану здоров’я з урахуванням характеру порушення розвитку;

– здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та реабілітації дітей із складними вадами розвитку відповідно до особливостей навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням характеру порушення розвитку.

3.18. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.19. Навчання у Центрі здійснюється українською мовою.

3.20. Для дітей 6(7) років, які потребують корекції психофізичного розвитку, але не отримали відповідної дошкільної підготовки або не готові до навчання з інших причин, відкриваються підготовчі класи.

3.21. До Центру зараховуються діти, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю.

3.22. Загальними протипоказами для зарахування дитини до Центру є:

– епілепсія з частими епілептичними нападами;

– стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

– судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

– тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

– психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

– психопатія і психоподібні стани різного характеру;

– інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– бацилоносійство (стосовно дифтерії, кишкових інфекцій);

– всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

– туберкульоз.

3.23. За наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та наявності дітей Центр може бути багатопрофільним.

3.24. Режим роботи Центру встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації навчально-виховного процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління і відповідним органом державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.25. Центр має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного, реабілітаційного, лікувального процесів за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану:

– у встановленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, інститутом інноваційних технологій змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб.

3.26. У Центрі створюються і функціонують методоб’єднання вчителів, вихователів, психолого-медико-педагогічна комісія, медична служба та інші методичні об’єднання.

3.27. Медичне обслуговування учнів (вихованців) здійснюється штатним медичним персоналом, який організовує проведення лікувально-профілактичних заходів, здійснює контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичним навантаженням навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, виконанням санітарно-гігієнічного режиму в Центрі.

Медичні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до положення про атестацію медичних працівників. Щорічний безоплатний медичний огляд вихованців Центру здійснюють заклади охорони здоров’я Івано-Франківської області, м. Рогатина. Діти з хронічними захворюваннями перебувають під постійним диспансерним наглядом відповідних закладів охорони здоров’я. Медичний персонал Центру ознайомлює педагогів і батьків з результатами медичного огляду, стану здоров’я дитини, результатами санаторного лікування та реабілітації.

3.28. Взаємовідносини Центру з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІV. Організація навчально-виховного та реабілітаційного процесів.
Порядок комплектування Центру

4.1. Центр планує свою роботу самостійно, відповідно до плану розвитку та плану роботи на рік.

У плані розвитку Центру відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку Центру. План розвитку та план роботи на рік затверджуються педагогічною радою Центру.

4.2. Діяльність Центру здійснюється відповідно до робочого навчального плану, який щороку затверджується Уповноваженим органом управління. До робочого навчального плану додаються структура навчального року, фактична мережа класів та виховних груп.

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Центру користуються програмами, підручниками, навчальними посібниками для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату, складні вади розвитку, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно підбирають науково-методичну літературу, дидактичний матеріал, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання програмних завдань та здобуття певного рівня загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

У випадках, коли учні не можуть засвоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада Центру за поданням психолого-медико-педагогічної комісії та погодженням з батьками (особами, які їх замінюють) приймає рішення про навчання таких учнів за індивідуальними навчальними програмами.

Індивідуальні навчальні програми розробляються вчителем на основі навчальних програм для дітей відповідної нозології і які мають гриф Міністерства освіти і науки України, та робочого навчального плану Центру. Навчальні досягнення таких учнів оцінюються за обсягом матеріалу, визначеного індивідуальною навчальною програмою.

Навчально-виховний процес, позакласна виховна робота здійснюються з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку учнів за змістом, формами й методами навчання та виховання, відповідно до розпорядку дня, що забезпечує системність навчально-виховної, виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

4.4. Центр працює з постійним та змінним контингентами вихованців:

– постійний контингент – це учні спеціальної школи-інтернату, вихованці дошкільних груп дошкільного відділення;

– змінний контингент – це вихованці раннього, дошкільного та шкільного віку реабілітаційного відділення, які отримують психолого-педагогічну, медико-реабілітаційну, консультативну та соціально-реабілітаційну допомогу в Центрі або в умовах сім’ї.

4.5. Структурними підрозділами Центру є:

– дошкільне відділення: спеціальні групи денного, перебування для дітей з проблемами опорно-рухового апарату, групи для дітей з складними вадами розвитку, групи короткотривалого перебування віком від 2 до 6 (7) років.

За дитиною дошкільного відділення зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у канікулярний період.

– спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з системними мовленнєвими порушеннями, порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з розумовою відсталістю, порушеннями опорно-рухового апарату у поєднанні з затримкою психічного розвитку І-ІІ ступенів (підготовчий, 1-4, 5-9 класи) (далі – спеціальна школа-інтернат).

За заявами батьків та наказу директора центру діти з тяжкими порушеннями розвитку можуть лише навчатися у спеціальній школі-інтернаті без проживання у центрі.

– реабілітаційне відділення включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда, яка навчається в центрі або проживає в сім’ї, а за станом здоров’я може відвідувати дошкільний чи загальноосвітній навчальний заклад чи навчатися за індивідуальною формою навчання.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на реабілітацію опорно-рухового апарату та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Система реабілітації у Центрі здійснюється шляхом використання технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

Медична реабілітація у Центрі передбачає лікувально-профілактичні заходи. Медична корекція основної вади розвитку передбачає специфічну медикаментозну фізіокліматотерапію, застосування відповідного ортопедичного обладнання.

Лікувально-профілактична робота для дітей, які мають вади опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю, спрямована на поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовних функцій, підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації.

Крім зазначених заходів, проводиться корекційно-логопедична робота, спрямована на формування у дітей мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м’язів); масаж, лікувальна фізкультура, фізіобальнеокліматотерапія тощо.

Медична реабілітація вихованців на базі ДП “Санаторій “Черче” здійснюється відповідно до укладених угод.

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами опорно-рухового апарату, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

З метою надання ранньої допомоги дітям з особливими освітніми потребами у Центрі можливе відкриття консультативного пункту, завданнями якого є проведення консультацій для батьків, які виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, педагогічних працівників, психологів, які працюють з такими дітьми та їх батьками Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

4.6. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, навчальним планом та програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, надаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” за згодою та за рахунок батьків або осіб, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.7. Структура навчального року розробляється відповідно до чинного законодавства Центром за погодженням з Уповноваженим органом управління.

За погодженням з Уповноваженим органом управління тривалість канікул може бути змінена в особливих випадках, але не повинна становити менш як
30 календарних днів впродовж навчального року.

Строки навчання у спеціальній школі-інтернаті Центру встановлюються відповідно до нормативно-правових актів.

4.8. Тривалість уроку в підготовчому та перших класах становить
35 хвилин, у всіх інших класах – 40 хвилин.

Тривалість перерв між уроками становить 15 хвилин, після 3-го уроку –
30 хвилин.

Тривалість занять у дошкільному відділенні встановлюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

4.9. Щоденна кількість та послідовність занять визначається розкладом уроків та корекційних занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з районною санітарно-епідеміологічною службою та затверджується директором Центру.

Дітям зі зниженою працездатністю, за рекомендаціями лікарів, може встановлюватися індивідуальний розклад навчальних занять.

4.10. Учні (вихованці) дошкільного відділення, спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Центру з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування , перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.

4.11. Харчування дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до законів України “Про дитяче харчування”, “Про дошкільну освіту” та інших нормативно-правових актів.

Харчування учнів у спеціальній школі-інтернаті Центру здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” та Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941.

4.12. Забезпечення підручниками та навчальним посібниками учнів (вихованців) Центру здійснюється у встановленому порядку.

4.13. Комплектування Центру здійснюється відповідно до структури згідно з нормативами наповнюваності затвердженими нормативно-правовими актами.

4.14. Направлення дітей здійснюється Уповноваженим органом управління на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації (далі ПМПК).

У випадках, коли висновок може бути сформульований лише після тривалого вивчення дитини, ПМПК рекомендує навчання з випробувальним строком на один навчальний рік у Центрі, а за потреби – поглиблене медичне вивчення дитини.

Після закінчення випробувального строку навчання ПМПК здійснює повторне психолого-педагогічне вивчення дитини для уточнення рішення щодо організації її навчання та корекційно-розвиткової роботи.

4.15. Прийом дітей до Центру та формування нових груп у дошкільному відділенні та спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті, переведення в інший клас або вікову групу проводяться до початку навчального року .

У разі необхідності учні (вихованці) можуть зараховуватися або переводитися до іншого класу та групи впродовж навчального року на підставі висновку ПМПК.

4.16. При зарахуванні дітей до спеціальної школи-інтернату Центру допускається перевищення віку дітей, установленого для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.17. Зарахування вихованців до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

– заява батьків або осіб, які їх замінюють,

– направлення Уповноваженого органу управління;

– копії свідоцтва про народження;

– висновку ПМПК ;

– висновку територіального лікувально-профілактичного закладу,

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до І класу);

– індивідуальної програми реабілітації для дитини-інваліда;

– довідок про стан здоров’я дитини: медичної карти дитини (ф № 026/о);

– витягу з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зіскрібок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати навчальний заклад.

Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога.

4.18. Протягом року проводяться засідання психолого-медико-педагогічної комісії Центру (не рідше ніж двічі на рік) з психолого-педагогічного вивчення дітей з метою визначення труднощів їхньої навчально-пізнавальної діяльності, надання обґрунтованих психолого-педагогічних рекомендацій щодо змісту, форм, методів навчання та особливостей корекційно-розвиткової роботи відповідно до потенціальних можливостей психофізичного розвитку, для дитини з інвалідністю – з урахуванням індивідуальної програми реабілітації.

За висновком психолого-медико-педагогічної комісії Центру у разі поліпшення стану здоров’я, досягнення успіхів у навчанні учні (вихованці) Центру переводяться до іншого типу навчального закладу. Питання про подальше влаштування дитини вирішують батьки або особи, які їх замінюють, спільно з Уповноваженим органом управління.

4.19. За учнем (вихованцем) зберігається місце в Центрі у разі його хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

4.20. Випускники спеціальної школи-інтернату Центру, які закінчили школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту державного зразка. Випускники, які закінчили спеціальну школу-інтернат для розумово відсталих дітей, отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи.

4.21. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти і здійснюється за адаптованими програмами для дошкільних закладів, у тому числі спеціальних.

Освітньо-реабілітаційний процес дітей дошкільного віку будується на основі методик ранньої соціальної реабілітації через педагогічно обґрунтований зміст, форми і методи навчання, що забезпечують дітям засвоєння необхідних знань, умінь та навичок, сприяють підготовці їх до навчання в школі.

4.22. Навчальний процес у Центрі базується з врахуванням вимог лікувально-корекційної роботи. У процесі навчання і виховання враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, гігієнічні, медичні, спеціальні корекційні та психолого-педагогічні рекомендації.

4.23. Головні принципи організації корекційної роботи та навчально-виховного процесу базуються на:

– врахуванні загальних закономірностей і специфічних особливостей розвитку вихованців;

– комплексному підході до діагностики і корекційної допомоги дітям з вадами опорно-рухового апарату;

– диференційованому та індивідуальному підході до дітей в залежності від їх фізичного стану і способів орієнтації в оточуючому світі, включаючи використання спеціальних форм і методів роботи з дітьми,

– забезпеченні стандартів освіти в умовах безперервності дошкільно-шкільного навчання, виховання і лікування дітей;

– системі роботи з соціально-побутової адаптації і особистісної самореалізації дітей;

– створенні відповідних умов у навчальних класах, групових кімнатах і корекційних кабінетах, лікування, навчання і виховання з врахуванням інтересів, здібностей, можливостей і потреб дитини;

– забезпеченні оптимальних умов для довготривалої медико-психолого-педагогічної діагностики і реабілітації дітей.

4.24. Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідно до розкладу занять за програмами, які мають гриф Міністерства освіти і науки України.

4.25. Психолого-педагогічна реабілітація у Центрі забезпечує дітям зі складними вадами розвитку психолого-педагогічну корекцію, діагностику, психологічну та педагогічну корекцію емоційно-вольової сфери та розумового розвитку.

4.26. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей у Центрі здійснюється особистісно орієнтована професійна реабілітація (професійна орієнтація, допрофільна підготовка).

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу Центру є:

– учні (вихованці),

 – керівники,

– педагогічні працівники,

– медичні працівники,

 – інші спеціалісти,

– обслуговуючий та технічний персонал,

– батьки вихованців або особи, які їх замінюють.

5.2. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, високі моральні якості, фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати покладені на них обов’язки.

5.3. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації, яка є обов’язковою і здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

5.4. Статус учасників освітньо-реабілітаційного процесу, їхні права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, Статутом, посадовими інструкціями.

VІ. Управління Центром

6.1. Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. Директором Центру може бути громадянин України, який має відповідну вищу педагогічну (корекційну, дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Директор Центру призначається і звільняється з посади Уповноваженим органом управління за попереднім погодженням з Власником та Уповноваженим органом управління.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється Уповноваженим органом управління за поданням директора Центру з дотриманням чинного законодавства.

Директор центру:

– організовує, координує діяльність педагогічних і медичних працівників з метою забезпечення єдності навчально-виховної та корекційно-розвиткової роботи; медичної реабілітації, відповідає за її якість, сприяє забезпеченню учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції;

– забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів (вихованців);

– відповідає за дотримання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, Базового компонента дошкільної освіти;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

– розпоряджається у встановленому порядку майном закладу та його коштами;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ та організацій до навчально-виховного процесу;

– забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців);

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу, перед громадськістю.

6.2. На час відсутності директора поточне керівництво Центром здійснює його заступник з навчально-виховної роботи.

6.3. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором Центру на підставі законодавства.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням діючого законодавства про працю.

6.4. Призначення на посаду і звільнення з посади педагогічних працівників та інших працівників регулюються Законом України “Про загальну середню освіту”, Кодексом законів про працю та іншими законодавчими актами України.

6.5. Медичні працівники, обслуговуючий та технічний персонал Центру приймаються на роботу та звільняються наказом директора згідно з чинним законодавством України.

6.6. Права і обов’язки працівників Центру визначаються правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями.

6.7. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного, реабілітаційного процесів;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку та атестацію;

– користування пільгами згідно з чинним законодавством.

Педагогічні працівники зобов’язані:

– сумлінно виконувати обов’язки, покладені на них Статутом, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками та виконувати режим діяльності Центру, накази та розпорядження Уповноваженого органу управління, адміністрації Центру;

– дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, передбачених відповідними правилами та інструкціями;

– проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства у встановлені терміни;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями навчальних та корекційних програм на рівні обов’язкових державних стандартів, сприяти розвитку здібностей дітей;

– нести відповідальність за життя та здоров’я вихованців;

– додержуватись правил педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини.

6.6. Штатний розпис Центру, його структурних підрозділів розробляється директором відповідно до нормативно-правових актів та затверджується Уповноваженим органом управління.

6.7. Колегіальним постійно діючим органом управління Центром є педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та медичні працівники. Головою педагогічної ради є директор.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потреби, але не менше чотирьох засідань на рік. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов’язковим для виконання всіма медичними та педагогічними працівниками.

Педагогічна рада:

– обговорює та затверджує річний план, режим роботи Центру;

– розглядає питання організації і здійснення навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу та приймає відповідні рішення;

– підтримує творчі пошуки і дослідно-експериментальну роботу;

– педагогів та медичних працівників;

– приймає рішення про видачу документів про освіту державного зразка;

– приймає рішення про переведення до наступного класу і випуск учнів;

– розглядає питання про виключення вихованців і приймає відповідні рішення;

– визначає строки проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;

– приймає рішення про структуру навчального року та тривалість канікул за погодженням з Уповноваженим органом управління;

– сприяє розвитку творчої ініціативи працівників школи, впровадженню досягнень науки, передового досвіду;

– вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників Центру, учнів, батьків, представників громадськості;

– розглядає питання притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх
обов’язків;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

6.8. Органом громадського самоврядування є загальні збори колективу (конференції) Центру, що скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь половина працівників закладу. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх учасників.

Загальні збори:

– розглядають питання про внесення змін і доповнень до Статуту;

– затверджують основні напрямки вдосконалення діяльності Центру, розглядають найважливіші питання навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;

– заслуховують звіт директора про його роботу, дають йому оцінку відкритим або  таємним голосуванням;

 – розглядають інші важливі питання діяльності Центру.

6.9. У Центрі можуть створюватися учнівські та педагогічні організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІІ. Матеріально-технічна база

7.1. Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.2. Майно Центру складають основні фонди (приміщення, обладнання, транспортні засоби, тощо), а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Центру.

7.3. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області й належить йому на правах оперативного управління.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених діючим законодавством. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до діючого законодавства.

7.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Центру складається із навчальних кабінетів, спортивного (гімнастичного) актового і читального залів, медичного та методичного кабінетів, кабінетів психолога, логопеда, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, кабінетів дитячого психіатра (невролога), ортопеда; кабінетів ЛФК з урахуванням можливості проведення групових, індивідуальних занять, майстерні з ремонту протезних пристроїв тощо.

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність Центру

8.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі її кошторису. Кошторис Центру затверджується Уповноваженим органом управління.

8.2. Джерелами формування кошторису Центру є:

– кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів спеціальної освіти і належних умов проживання та утримання учнів;

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб;

– інші надходження, які не заборонені діючим законодавством.

8.3. Центр має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Центрі визначається діючим законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Уповноваженого органу управління, інших органів влади.

8.5. Звітність подається відповідно до діючого законодавства.

IX. Міжнародне співробітництво

9.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Центр за погодженням з Уповноваженим органом управління має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

X. Контроль за діяльністю Центру

10.1. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів Міністерства освіти і науки України та Уповноважений орган управління.

10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є державна атестація, що проводиться Уповноваженим органом управління не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) з питань, пов’язаних з навчально-виховною, корекційно-розвитковою, лікувально-реабілітаційною, фінансовою та господарською діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються Уповноваженим органом управління і проводяться не частіше ніж 2 рази на рік.

XI. Реорганізація або ліквідація Центру

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає Власник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру , виявляє дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику та Уповноваженому органу управління.

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до діючого законодавства України.

11.4. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

11.5. Центр вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]