Про затвердження у новій редакції Статуту Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 494-13/2017
м. Івано-Франківськ

Про затвердження у новій редакції
Статуту Івано-Франківського обласного
державного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради

          Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 “Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад”, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2003 р. № 238 “Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків”, обласна рада

вирішила:

  1. Затвердити нову редакцію Статуту Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (додається).
  2. Директору Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич


Затверджено
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 494-13/2017

С Т А Т У Т
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО

ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

(нова редакція)

м. Івано-Франківськ
2017 рік


 

1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (далі – Центр) є профільним позашкільним навчальним закладом, основним напрямком діяльності якого є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення  наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи та оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів спорту, організацію змістовного дозвілля.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ з питань освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами, Положенням про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків, а також цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Повна назва українською мовою:

Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

2.2. Скорочена назва українською мовою: Івано-Франківський ОДЦНТТУМ.

2.3. Місцезнаходження: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 7.

 3. Юридичний статус

3.1. Центр є юридичною особою.

3.2. Центр є неприбутковим закладом.

3.3. Центр несе відповідальність перед державою, суспільством, Власником та Уповноваженим органом управління за виконання функцій і завдань, які покладені на нього у сфері позашкільної освіти, життя і здоров’я вихованців, працівників під час навчально-виховного процесу, за порушення їх прав.

3.4. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

3.5. Мова навчання, діловодства та спілкування у Центрі – українська.

3.6. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

– створення філій Центру без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

– погодження на призначення керівника Центру.

3.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна  Центру ;

– затвердження штатного розпису Центру;

– призначення керівника Центру;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Центру.

4. Права та обов’язки

4.1. Головними завданнями Центру є:

– реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

– пошук, розвиток та підтримка здібної, науково обдарованої і талановитої учнівської  молоді,  розширення  її  наукового світогляду;  залучення до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, інформаційно-технологічної, конструкторської та винахідницької діяльності;

– створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді, стимулювання творчого самовдосконалення, розвитку науково-дослідної, експериментальної та інтелектуальної діяльності у різних галузях науки та техніки;

– надання навчальним закладам загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання талановитих, здібних і обдарованих дітей, учнівської молоді у навчально-виховний процес;

– задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації відповідно до їх інтересів і здібностей;

– координація роботи наукових товариств, творчих об’єднань, секцій, гуртків з науково-дослідницької, спортивно-технічної, інформаційно-технологічної діяль­ності в різних галузях науки і техніки;

– формування у вихованців (учнів, слухачів) національної самосвідомості, активної громадянської позиції, мотивація здорового способу життя;

– просвітницька діяльність.

4.2. Для виконання своїх завдань Центр має право:

– визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу;

– проводити інформаційно-методичну та організаційно-масову роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання обдарованої молоді;

– розробляти і впроваджувати у встановленому порядку експериментальні та індивідуальні навчальні плани, освітні програми, педагогічні інновації та технології з позашкільної освіти;

– проводити дослідницько-експериментальну, пошукову роботу спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково-дослідними інститутами та центрами тощо;

– надавати інформаційно-методичну допомогу навчальним закладам з питань роботи з обдарованою молоддю;

– організовувати проведення в області масових заходів відповідно до свого профілю та компетенції, формувати представницькі команди для участі у всеукраїнських масових заходах з учнівською молоддю;

– пропагувати досягнення учнівської молоді в галузі науки і техніки;

– надавати платні освітні послуги відповідно до законодавства;

– володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном згідно із законодавством та цим Статутом.

 5. Мета та предмет діяльності

5.1. Центр є профільним навчальним закладом, який забезпечує позашкільну освіту, навчання і виховання дітей та учнівської молоді віком від 5 до 21 року за інтересами у позаурочний та позанавчальний час.

5.2. Центр є базою для апробації нових форм і методів роботи учнівських творчих об’єднань області.

5.3. Головні напрями діяльності Центру визначаються разом із Власником.

5.4. Центр забезпечує якість навчально-виховного процесу в обсязі державних вимог.

5.5. Центр здійснює інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-виховну роботу, яка сприяє розвитку науково-технічної творчості учнівської молоді в області.

5.6. Центр координує інформаційно-методичну, організаційно-масову,  науково-дослідницьку роботу станцій (центрів) юних техніків та напрямки цієї роботи з технічної творчості позашкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області.

5.7. Центр працює за річним планом роботи, погодженим з Уповноваженим органом управління.

5.8. Структура, кошторис і штати Центру розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці, відповідно до встановлених нормативів і затверджуються Уповноваженим органом управління.

5.9. Режим роботи Центру встановлюється у відповідності з Правилами внутрішнього (трудового) розпорядку.

5.10. Навчально-виховний процес:

5.10.1. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється в основному в творчих об’єднаннях, гуртках, що передбачає диференціацію, адаптацію змісту і обсягу знань у відповідності до індивідуальних можливостей дітей, їх вікових особливостей тощо.

5.10.2. Мета, завдання і зміст роботи об’єднань, гуртків базується на педагогічному обґрунтуванні вибору керівником форм і методів роботи, навчальних планів і програм, як авторських, так і рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Авторські програми затверджуються у встановленому порядку.

5.10.3. Навчання може вестися як за програмою одного, двох профілів, так і комплексними (прохідними) програмами, групами. Враховуючи специфіку напрямку технічної діяльності, навчання в творчих об’єднаннях, гуртках може відбуватися  за програмами від одного місяця до кількох років.

5.10.4. Експериментальні навчальні плани складаються Центром з врахуванням типових навчальних планів, освітніх програм і впроваджуються у встановленому порядку.

5.10.5. Навчальний рік у Центрі розпочинається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування груп, гуртків здійснюється в період з 1 по 15 вересня.

5.10.6. У період канікул Центр проводить різноманітну масову роботу з учнями, в тому числі: туристичні походи, екскурсії, змагання, навчально-тренувальні збори тощо. Гурткові, секційні, студійні, клубні заняття можуть проводитись з новим чи змінним складом учнів.

5.10.7. Центр може організувати роботу своїх творчих об’єднань, гуртків у приміщеннях дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних, професійно-технічних навчальних закладах, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, за місцем проживання дітей і підлітків, на базі оздоровчих таборів відповідно до угод із зазначеними закладами та установами.

5.10.8 Взаємовідносини між Центром та цими закладами визначаються відповідною угодою про спільну освітню діяльність.

5.10.9. Для розвитку і підтримки інтересів учнів, їх обдарувань і самовизначення в майбутній професії  Центр може проводити спільну роботу з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи.

5.10.10. Центр, при наявності матеріально-технічних умов та відповідних кадрів, за погодженням з Уповноваженим органом управління, може організувати на своїй базі виробничу практику учнів, студентів.

5.10.11. За погодженням з Уповноваженим органом управління, Центр може організовувати на своїй базі курси підвищення кваліфікації керівників гуртків відповідного профілю.

5.10.12. За угодою з відповідними підприємствами, закладами, організаціями та при наявності умов для одержання певної професії у період навчання в Центрі учневі, який склав кваліфікаційні екзамени, у встановленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, категорії за професією.

5.10.13. За результатами навчання Центр видає своїм випускникам документи згідно з чинними нормативно-правовими актами.

5.10.14. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:

– 1 (початковий) – це творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток учнів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів науково-технічної діяльності;

– 2 (основний) – це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси учнів, дають знання, практичні вміння і навики, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

– 3 (вищий) – це творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих учнів, які проводять дослідницьку, пошукову, експериментальну роботу.

5.10.15. Чисельний склад об’єднання (гуртка), тижневе навантаження, кількість додаткових годин на тиждень для індивідуальної роботи визначається у відповідності до навчальних планів і затверджується директором Центру.

5.10.16. Середня наповнюваність гуртків, груп у Центрі становить, як правило, 10-15 учнів. Наповнюваність гуртків, груп встановлюється директором Центру залежно від їх профілю, навчальних планів і програм, та можливостей організації навчально-виховного процесу.

5.10.17. Прийом учнів до Центру може здійснюватися впродовж навчального року в міру закінчення комплектування гуртків, груп за їх бажанням і за згодою батьків, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом.

При зарахуванні учнів до окремих спортивно-технічних об’єднань (гуртків) слід мати медичну довідку про відсутність у них протипоказань для групових занять в колективі. Кожен учень має право навчатися в декількох гуртках  та змінювати профіль навчання впродовж року.

5.10.18. Тривалість одного заняття (уроку) встановлюється з врахуванням допустимого навантаження учнів різних вікових категорій для вихованців (учнів) віком від 5-6 років – 30 хв., 7 років – 35 хв., всіх інших – 45 хв.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, який  визначається режимом щоденної роботи закладу.   

Початок і закінчення занять, заходів визначається відповідно до режиму роботи Центру.

5.11. Учасники навчально-виховного процесу:

5.11.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Центрі є:

– члени гуртків, груп і творчих об’єднань;

– директор, заступник директора, завідувачі відділами;

– методисти, керівники гуртків, груп і творчих об’єднань;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

5.11.2. Права і обов’язки вихованців (учнів) визначаються чинним законодавством та Статутом.

Вихованці (учні) мають гарантоване державою право на:

– здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань та інтересів;

– добровільний вибір виду діяльності;

– навчання в кількох гуртках (об’єднаннях), зміну їх впродовж року;

– користування навчально-технічною базою Центру;

– участь у дослідницько-конструкторській,  навчально-виховній та інших видах діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, змаганнях;

– участь особисто або через своїх представників у громадському самоврядуванні, вирішення питань удосконалення навчально-виховного процесу, дозвілля тощо;

– безпечні і здорові умови навчання і праці;

– захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного і психічного насильства;
– оплату праці в трудових, виробничих об’єднаннях у встановленому порядку.

Вихованці (учні) повинні:

– відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;

– оволодівати знаннями, уміннями і навиками, підвищувати загально­культурний  рівень;

– дотримуватися правил поведінки, вимог техніки безпеки, гігієни і охорони праці;

– дотримуватись моральних, етичних норм співжиття;

– бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна.

5.11.3. Права і обов’язки педагогічних працівників Центру.

Педагогічні працівники Центру мають право на:

– оплату праці;

– захист професійної честі та гідності;

– користування навчально-виробничою базою Центру відповідно до її призначення;

– участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних напрямків діяльності Центру і внесення пропозицій адміністрації Центру;

– самостійне планування своєї педагогічної діяльності та вибір форм їх здійснення в межах затверджених функціональних обов’язків і повноважень;

– вибір форм підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники зобов’язані:

– на належному рівні здійснювати свою професійну діяльність, забезпечувати умови для виконання учнями навчальних планів і програм, сприяти розвитку здібностей учнів;

– дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження дирекції Центру;

– вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи, звіти тощо);

– дотримуватись технологічної дисципліни, вимог з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;

– підвищувати свій професійний рівень;

– особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, гуманізму, працелюбства та інших доброчинностей;

– формувати національну свідомість і патріотизм;

– дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

– не допускати проявів антидержавного характеру у навчально-виховному процесі;

– захищати молодь від будь-яких форм фізичного і психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам;

– виконувати вимоги Статуту і правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

– виконувати накази і розпорядження директора Центру;
– брати участь в роботі педагогічної ради.

5.11.4. Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань працюють відповідно до режиму роботи Центру та розкладу занять, затвердженого директором.

5.11.5. Повне педагогічне навантаження керівників гуртків Центру включає 18 навчальних годин в тиждень, що становить тарифну ставку.

Обсяг педагогічного навантаження у Центрі визначається керівником закладу і затверджується Уповноваженим органом управління.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Центру у встановленому порядку в разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, скороченням гуртків (груп), а також за письмовою згодою педагогічного працівника.

5.11.6. Педагогічні працівники підлягають атестації. За результатами атестації визначається їх відповідність займаним посадам, рівень кваліфікації. Порядок та періодичність атестації встановлюється Міністерством освіти і науки України.

5.11.7. Батьки вихованців (учнів) мають право:

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та інших органів громадського самоврядування Центру;

– звертатися до директора Центру з питань навчання та виховання  дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

– захищати законні інтереси дітей в органах самоврядування Центру та у відповідних державних, судових органах.

6. Управління Центром

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління і участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює директор, яким може бути тільки громадянин України, що має повну вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше 3-х років, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

6.3. Директор Центру призначається на посаду Уповноваженим органом управління за погодженням з обласною радою та обласною державною адміністрацією згідно з чинним законодавством.

6.4. Керівники структурних підрозділів, заступники директора, педагогічні та інші працівники Центру призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.

6.5. Директор Центру:

6.5.1. Здійснює керівництво трудовим колективом, визначає структуру закладу, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників.

6.5.2.Представляє інтереси Центру в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.5.3. Розпоряджається в межах делегованих йому повноважень коштами та майном  закладу відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.4. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах державного казначейства, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.5.6. Підписує та подає на затвердження до обласної ради Статут, проекти змін та доповнень до Статуту.

6.5.7. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.8. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації закладу.

6.5.9. Складає та подає на затвердження Уповноваженому органу управління штатний розпис в межах фонду заробітної плати.

6.5.10. Подає на затвердження Уповноваженому органу управління кошторис та організовує його виконання, затверджує посадові обов’язки працівників Центру.

6.5.11. Спільно з профспілковим комітетом розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку Центру.

6.5.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

7. Структура Центру

7.1. З метою реалізації основних завдань діяльності Центру в межах затверджених витрат на заробітну плату відповідно до встановлених нормативів можуть створюватися  відділи:

– організаційно-масової роботи;

– інформаційно-методичної роботи;

– науково-технічної творчості;

– загально-технічного моделювання та конструювання;

– інформаційних технологій та видавництва;

– маркетингу та розвитку.

Відділи Центру, що об’єднують гуртки за профілями, проводять організаційно-методичну, навчально-виховну роботу згідно з планом роботи.

7.2. Керівництво навчально-виховною роботою Центру здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи.

7.3. Керівництво відділами  здійснюють завідувачі відповідними відділами.

7.4. 3 метою розвитку і удосконалення навчально-виховного процесу створюється педагогічна рада на правах дорадчого органу і об’єднує педагогічних працівників. Директор Центру є головою педагогічної ради.

7.5. Педагогічна рада:

– розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховного процесу, масової і методичної роботи Центру, його структурних підрозділів, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– сприяє розвитку творчої ініціативи педагогів, впровадженню досягнень передового педагогічного досвіду;

– порушує клопотання про відзначення кращих педагогічних працівників.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю і, як правило, становить не менше ніж 2 рази на рік. Рішення педагогічної ради є обов’язковим для виконання всіма педагогічними працівниками.

7.6. Для удосконалення форм і методів науково-технічної творчості молоді можуть створюватися координаційно-методичні об’єднання працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів за окремими напрямками роботи.

7.7. Працівники Центру, учні, їх батьки (або особи, які їх замінюють) несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством за пошкодження будівель, споруд, приміщень, устаткування та інвентаря, а також за втрату отриманого в тимчасове користування майна Центру.

7.8. Центр веде передбачене відповідними нормативними документами діловодство, звітує у встановленому порядку про свою діяльність, подає у визначені органи статистичні та інші відомості.

 8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори, ради трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Центру складається з усіх працівників Центру, які  беруть участь у його діяльності на основі трудового договору.

8.3. До складу органів, через які  трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначається законодавством.

8.4. Виборчі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

8.5. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори трудового колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори :

– вибирають Раду Центру і її голову, визначають термін його повноважень;

– за поданням директора затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;

– при необхідності утворюють тимчасові або постійні комісії за напрямками роботи Центру.

8.6. У період між загальними зборами органом самоврядування є Рада Центру.

Рада уповноважена:

– організовувати виконання рішень загальних зборів;

– представляти спільно з директором інтереси Центру в державних та громадських організаціях;

– брати участь у формуванні планів розвитку Центру, удосконаленні його навчально-матеріальної бази.

8.7. Рішення загальних зборів трудового колективу або Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу. Рішення Ради носить дорадчий характер.

Сторони колективного трудового договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

8.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного трудового договору.

8.9. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Центру визначаються контрактом, укладеним із Уповноваженим органом управління.

8.10. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

Працівники Центру проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно із законодавством.

9. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база

9.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису. Кошторис Центру затверджується Уповноваженим органом управління.

9.2. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

9.3. Додатковими джерелами формування коштів є:

– кошти, отримані від надання платних послуг, що надаються згідно із законодавством;

– благодійні внески, ґранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– доходи від видання науково-методичних видань;

– доходи від надання за згодою Власника в оренду приміщень, обладнання, інвентаря, іншого майна;

– кредити та позики банків;

– інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Обсяги бюджетних асигнувань не залежать від наявності додаткових джерел фінансування Центру. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, не використані у поточному році, не підлягають вилученню.

9.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Центру або їх частини між Власником, Уповноваженим органом управління, (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), та іншими пов’язаними з ними особами.

9.6. Кошти, отримані Центром з усіх джерел фінансування, використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених  у Статуті Центру.

9.7. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право на пільги встановлені чинним законодавством для закладів системи освіти.

9.8. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

9.9. Для проведення навчально-виховної роботи Центру Власником надаються у користування будинки, споруди, культурні, оздоровчі та інші об’єкти безоплатно на правах оперативного управління майном.

9.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Центрі здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

10. Міжнародні зв’язки

10.1. Центр укладає угоди про співробітництво з установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами зарубіжних країн, встановлює прямі зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін учнівськими та іншими колективами, спільні заходи.

 11. Контроль за діяльністю

11.1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Міністерство освіти і науки України, Власник, Уповноважений орган управління згідно з законодавством.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у встановленому порядку.

 12. Реорганізація або ліквідація

12.1. Припинення діяльності Центру здійснюється за рішенням Власника шляхом реорганізації, ліквідації у відповідності до чинного законодавства.

12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Власнику.

12.3. У випадку реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.4. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Центру його активи передаються іншій неприбутковій організації профільного напрямку діяльності чи зараховуються в дохід бюджету відповідно до чинного законодавства.

12.5. Центр вважається  ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]