Про збільшення статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства “Обласний аптечний склад”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Двадцять друга сесія)

РІШЕННЯ

від 22.06.2018. № 883-22/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про збільшення статутного капіталу
та затвердження нової редакції
Статуту комунального підприємства
“Обласний аптечний склад

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись статтями 57, 78 Господарського кодексу України, враховуючи лист комунального підприємства “Обласний аптечний склад” від 25.01.2018 р. № 7, обласна рада

вирішила:

  1. Збільшити статутний капітал комунального підприємства “Обласний аптечний склад” на 801800 (вісімсот одна тисяча вісімсот) гривень.
  2. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства “Обласний аптечний склад” (додається).
  3. Директору комунального підприємства “Обласний аптечний склад”

    В. Ковалюку забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту підприємства та у місячний термін надати обласній раді його копію.

  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                   Олександр Сич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 22.06.2018. № 883-22/2018

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД”

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2018 рік

 

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД” (надалі – Підприємство) є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником Підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління Підприємства є структурний підрозділ в галузі охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (надалі – Уповноважений орган управління).

1.4. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОБЛАСНИЙ АПТЕЧНИЙ СКЛАД”;

скорочене українською мовою: КП “Обласний аптечний склад”.

2.2. Місцезнаходження: Україна, 76009, місто Івано-Франківськ, вулиця
Б. Хмельницького, будинок 57.

3. Мета та предмет діяльності

3.1. Підприємство створене з метою забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, аптечних та інших установ лікарськими засобами і виробами медичного призначення й одержання прибутків.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності
Підприємства є:

– оптова торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення, медичною технікою, предметами догляду за хворими, санітарії та гігієни, миючими та косметичними засобами, парфумерією, дитячим та дієтичним харчуванням та іншими предметами загального асортименту, не забороненими чинним законодавством;

– роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та іншими товарами медичного призначення і предметами догляду за хворими, санітарії та гігієни, миючими та косметичними засобами, парфумерією, дитячим та дієтичним харчуванням та іншими предметами загального асортименту, не забороненими чинним законодавством;

– придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– визначення поточної та перспективної потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення;

– вирощування, заготівля, закупівля, переробка, фасування рослинної лікарської сировини та її реалізація;

– контроль за порядком обігу наркотичних психотропних лікарських засобів, прекурсорів і тих, що мають одурманюючу дію;

– надання організаційно-методичних послуг аптечним установам незалежно від форм власності з питань фармацевтичної, фінансово-економічної політики згідно з укладеними договорами;

– здійснення інших видів фармацевтичної діяльності, не заборонених законодавством;

– виконання державних замовлень з питань медикаментозного забезпечення;

– здійснення зовнішньоекономічної діяльності за згодою Власника;

– здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.

4. Юридичний статус

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. Підприємство є госпрозрахунковим і функціонує на принципах економічної та правової самостійності.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним майном на праві господарського відання.

4.4. Підприємство здійснює господарську діяльність в межах положень, передбачених Статутом та чинним законодавством.

4.5. Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків та територіальному органі Державної казначейської служби України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.9. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію Підприємства;

– прийняття рішень про призначення та звільнення з посади директора Підприємства на умовах контракту;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– призначення планових і позапланових ревізій та перевірок фінансово- господарської діяльності Підприємства;

– заслуховування звіту директора Підприємства про його роботу;

– прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Підприємства, надання його в оренду і заставу.

4.10. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– укладення та продовження терміну дії контракту з директором  Підприємства на підставі рішення обласної ради;

– розроблення стратегії розвитку Підприємства;

– затвердження річних  фінансових планів Підприємства;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Підприємства та подання матеріалів інвентаризації на розгляд Власнику.

5. Права та обов’язки

5.1. Підприємство має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань і статутних обов’язків.

5.1.2. Укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами, відповідно до законодавства.

5.1.3. Отримувати бюджетні кошти.

5.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.5. Здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонти основних фондів у визначеному законодавством порядку та за згодою Власника.

5.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.7. Одержувати кредити банківських установ, отримувати безповоротну допомогу юридичних та фізичних осіб.

5.1.8. Рекламувати свою діяльність через засоби масової інформації та іншими способами.

5.1.9. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Підприємство зобов’язане:

5.2.1. Здійснювати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством.

5.2.2. Забезпечувати належні умови для високопродуктивної праці, дотримуватись вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування тощо.

5.2.3. Вживати заходів для вдосконалення механізмів оплати праці з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників як у результатах особистої праці, так і за загальними підсумками роботи Підприємства.

5.2.4. Забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства.

5.2.5. Здійснювати бухгалтерський, податковий облік, складати та подавати фінансову і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

5.2.6. Проводити інвентаризацію належного йому майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.

6. Управління Підприємством

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

На посаду директора Підприємства призначається спеціаліст, який має вищу фармацевтичну освіту та  кваліфікаційну категорію “Провізор-організатор”.

6.3. Директора Підприємства може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки директора покладаються на  його заступника.

6.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

6.5. Директор Підприємства:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Підприємства і вирішує питання діяльності Підприємства у межах та у визначеному законодавством порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками Підприємства.

6.5.5. Подає на затвердження обласної ради Статут та проекти змін до нього.

6.5.6. Призначає своїх заступників за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.5.7. Призначає на посади та звільняє завідуючих структурних підрозділів, інших працівників Підприємства.

6.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, передбачених колективним договором та законодавством України.

6.5.9. Укладає колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом Підприємства.

6.5.10. Директор Підприємства та його заступник є офіційними представниками Підприємства, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у відносинах з організаціями та фізичними особами, в тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.5.11. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. Майно та фінансування Підприємства, господарська діяльність

7.1. Майно Підприємства становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, цінні папери, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

7.2. Підприємством створений статутний капітал у розмірі 1500000,00 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень.

7.3. На Підприємстві створений резервний фонд у розмірі 2% статутного капіталу, який формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% суми прибутку Підприємства.

7.4. Майно Підприємства, яке передане на праві господарського відання, залишається у власності Власника. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться у фактичному користуванні Підприємства, вирішуються Власником.

7.5. Джерелом формування майна Підприємства є:

7.5.1. Кошти місцевого бюджету.

7.5.2. Власні надходження Підприємства:

– від реалізації продукції та інших видів фінансово-господарської діяльності;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення і дотації бюджету;

– придбане майно інших підприємств, організацій;

– інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів і меценатів.

7.6. Підприємство має право:

– передавати з балансу матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, в тому числі філіями та відділеннями;

– за погодженням з Власником реалізувати (списувати) застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Підприємства у визначеному законодавством порядку.

7.7. Фінансування діяльності Підприємства здійснюється за рахунок власних і прирівняних до них коштів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

7.8. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Підприємства здійснюються відповідним органом у визначеному законодавством порядку.

7.9. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності  у визначеному законодавством порядку.

Керівництво Підприємства несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність  подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

8. Повноваження трудового колективу

8.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори (конференції), раду трудового колективу, профспілкову організацію, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.

Підприємство зобов’язане створити умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

8.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначається законодавством.

8.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.5. Право укладення колективного договору від імені адміністрації надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – голові профспілкової організації.

8.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників є кошти (дохід), отримані від фінансово-господарської діяльності.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі.

8.8. Оплата праці працівникам Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань з оплати праці.

8.9. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним законодавством.

9. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством  України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.

9.5. Ліквідаційна комісія вживає відповідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства (крім переданого в господарське відання, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідовується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.8. Підприємство є таким, що припинило діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]