Про зміну найменування та затвердження Положення про обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 463-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про зміну найменування
та затвердження Положення
про обласний центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю
(повнолітніх) та дітей з інвалідністю
“Лелеченя” в новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового Положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України
від 09.08.2016 року № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2016 року за № 1209/29339, обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів на обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя”.
  2. Затвердити нову редакцію Положення про обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” (додається).
  3. Директору обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Положення та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 463 -13/2017

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОВНОЛІТНІХ)
ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
“ЛЕЛЕЧЕНЯ”

м. Івано-Франківськ
2017 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (повнолітніх) та дітей з інвалідністю “Лелеченя” (далі – Центр) – реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та дітей з інвалідністю (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

1.2. Центр забезпечує тимчасове перебування Осіб на безоплатній основі.

1.3. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (надалі – Власник).

Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ в галузі соціального захисту населення обласної державної адміністрації (надалі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати державним будівельним, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

1.5. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням. 

  1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування:

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ (ПОВНОЛІТНІХ) ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ “ЛЕЛЕЧЕНЯ”.

2.2. Скорочене найменування: ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ “ЛЕЛЕЧЕНЯ”.

2.3. Місцезнаходження: Україна, 78315, вул. Грушевського, 44, селище Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області.

2.4. Юридична адреса Центру: 78315, Україна, вул. Грушевського, 44, селище Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області.

3. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Центр забезпечує:

– виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права інвалідів, законами України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні” та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

– створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

– створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

– проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

– розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

– підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

– проведення заходів, зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації;

– оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

– співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.

3.2. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі (перевезення до місця розташування Центрі та/або до місця їхнього проживання).

3.3. Центр забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі.

4. СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

4.1. Для забезпечення виконання статутних завдань в Центрі функціонують такі структурні підрозділи:

1) відділення денного стаціонару (вул. Грушевського, 44, селище Заболотів Снятинського району Івано-Франківської області);

2) стаціонарне відділення (вул. Франка, 109, село Джурів Снятинського району Івано-Франківської області).

4.2. Робота структурних підрозділів Центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Центру.

4.3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Центрі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором Центру.

4.4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Центрі може утворюватися громадська рада, склад якої та положення про яку затверджуються директором Центру.

 5. УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Направлення та зарахування Осіб до Центру проводяться відповідно до Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року
№ 80
 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року
№ 921
).

5.2. До Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

– часті судомні напади та їх еквіваленти;

– захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення, тяжкими розладами руху (за умови несупроводження  особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

5.3. Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи.

5.4. Учасниками реабілітаційного процесу є Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-педіатри, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, викладачі з трудового навчання, музичні керівники, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5.5. Реабілітаційний процес спрямовується на:

– формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

– опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою;

– надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

5.6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією.

5.7. Центром визначається та затверджується мережа груп, наповнюваність яких становить до 8 Осіб.

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ЦЕНТРУ

6.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з установою.

6.2. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися директор. Повноваження цих органів визначаються законодавством, адміністрацією Центру, регулюються колективним договором.

6.3. Право укладання колективного договору від імені адміністрації надається директору Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

6.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, дотримання прав, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Положення та колективного договору.

6.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти обласного бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

6.6. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

7.2. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до кошторису та штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

7.3. Центр має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) структурні підрозділи, в тому числі госпрозрахункові, зокрема підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, комплекси, що проводять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Центру.

7.4. Центр має право:

– самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до галузевих програм соціального захисту населення;

– у межах наданих повноважень укладати будь-які угоди та за своєю власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать чинному законодавству України;

– фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

– укладати договори про співробітництво.

7.5. Центр самостійно розробляє структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

7.6. Фінансове забезпечення Центру проводиться відповідно до законодавства.

7.7. Центр здійснює заходи щодо вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи установи і забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Центру.

7.8. Центр здійснює бухгалтерський та оперативний облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

7.9. Директор Центру і головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність обліку.

7.10. Доходи (прибутки) або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників) Центру, працівників ( крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.11. У разі ліквідації або реорганізації Центру майно, доходи підлягають передачі іншій правонаступній неприбутковій установі або до бюджету.

8. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

8.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Положення на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

8.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

8.3. Ініціатива щодо призначення (звільнення) директора Центру може належати голові обласної ради, постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики та Уповноваженого органу управління.

8.4. Директор Центру, весь обслуговуючий персонал несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію у Центрі.

8.5. Директор Центру:

8.5.1. Несе відповідальність за результати роботи Центру перед Уповноваженим органом управління та Власником.

8.5.2. Представляє Центр без довіреності в усіх установах, підприємствах і організаціях, укладає договори.

8.5.3. Видає довіреності, відкриває в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків розрахунковий та інші рахунки, самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком тих, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління та Власника.

8.5.4. Розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Центру.

8.5.5. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов’язки працівників Центру, вирішує питання добору кадрів, вживає заходів заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни та невиконання функціональних обов’язків – накладає стягнення на працівників.

8.5.6. Подає обласній раді на затвердження Положення, проекти змін до нього, погоджені Уповноваженим органом управління.

8.5.7. За погодженням з Уповноваженим органом управління призначає своїх заступників.

8.5.8. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

8.5.9. Укладає колективний договір з працівниками від імені адміністрації Центру, попередньо погодивши його з Уповноваженим органом управління.

8.5.10. Приймає на посади та звільняє з посад працівників Центру.

8.5.11. Затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового.

8.5.12. Визначає структуру підрозділів та затверджує положення про них.

8.5.13. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, вимог виробничої санітарії і протипожежної безпеки, тощо.

8.5.14. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності за затвердженими формами і подання її в установлені строки відповідним органам.

8.5.15. Організовує роботу з питань цивільної оборони та цивільного захисту.

8.5.16. Забезпечує участь Центру в розробленні мобілізаційних заходів та бронюванні військовозобов’язаних у період мобілізації та на воєнний час.

8.5.17. Відповідно до чинного законодавства відповідає за профілактичні огляди персоналу, адміністративну, кадрову, фінансову та іншу діяльність Центру, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

8.5.18. Забезпечує проведення інвентаризації майна Центру.

8.5.19. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.

8.5.20. Вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб.

8.6. До компетенції Власника належить:

8.6.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру.

8.6.2. Прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру на умовах контракту.

8.6.3. Прийняття рішення про затвердження Положення та внесення змін до нього.

8.6.4. Призначення планових та позапланових ревізій і перевірок фінансової та іншої діяльності Центру.

8.6.5. Заслуховування звітів директора про роботу Центру.

8.6.6. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна, надання його в оренду, заставу.

8.7. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

8.7.1. Розроблення стратегії розвитку Центру.

8.7.2. Затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років).

8.7.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів.

8.7.4. Замовлення проведення аудиторських перевірок та подання на розгляд Власнику.

8.7.5. Забезпечення проведення інвентаризації майна Центру та подання на розгляд Власнику.

8.7.6. Забезпечення проведення перевірок щодо виконання державних, регіональних та інших програм і заходів програмного характеру.

8.7.7. Здійснення у встановленому порядку спільно з органами охорони здоров’я, освіти і науки контролю за якістю надання дітям-інвалідам реабілітаційних послуг у Центрі.

8.7.8. Затвердження штатного розпису та положення про преміювання. 

9.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

9.1. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи, Центр набуває з дня його державної реєстрації.

9.2. Центр є неприбутковою бюджетною установою.

9.3. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

9.4. Центр є самостійним господарюючим суб’єктом і здійснює свою діяльність в порядку, передбаченому цим Положенням.

9.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

9.6. Виробничі та інші відносини Центру з підприємствами та організаціями всіх форм власності здійснюються на підставі договорів.

9.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Державної казначейської служби України, установах банків, печатку із зазначенням символіки та своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

9.8. В Центрі, для забезпечення професійної орієнтації дітей-інвалідів, можуть утворюватися структурні підрозділи без права юридичної особи (за умови наявності належного інвентаря та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, трудові майстерні, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства та положення про ці структури.

9.9. Планування, облік продукції, яка виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

9.10. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

9.11. Центр має право набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах. 

  1. МАЙНО, ФІНАНСУВАННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

10.1. Майно Центру складають основні засоби, обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його самостійному балансі.

10.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується і розпоряджається майном у межах чинного законодавства та договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішуються виключно Власником.

10.3. Центр є володільцем персональних даних, кількість та назви яких визначаються згідно з наказом директора.

10.4. Центр як володілець персональних даних забезпечує їх захист. Посадові особи установи несуть персональну відповідальність за недотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

10.5. Джерелами формування майна Центру є:

– майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних;

– майно, передане Власником.

10.6. Центр фінансується з обласного бюджету. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого обласною радою.

Отримані добровільні фінансові внески і пожертви юридичних та фізичних осіб зараховуються на спеціальний рахунок Центру і використовуються на його утримання, включаючи фінансування господарської діяльності виключно відповідно до розрахованого та затвердженого у встановленому порядку кошторису видатків. 

  1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

11.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, за рішенням суду. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників

11.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Центру.

11.3. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два і більше шести місяців з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру і подає його органу, який утворив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується відповідно до законодавства України.

11.5. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]