Про зміну найменування та затвердження Статуту комунального закладу “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр” у новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Вісімнадцята сесія)
РІШЕННЯ

 

від 27.10.2017. № 647-18/2017
м. Тлумач

 

Про зміну найменування та
затвердження Статуту комунального
закладу “Івано-Франківський
обласний клінічний кардіологічний
центр” у новій редакції

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії  медичних наук України від 24.07.2013. № 621/60 “Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016,  враховуючи лист департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 05.09.2017. № 841/01-20/11, з метою надання кваліфікованої кардіологічної допомоги населенню, обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування Івано-Франківського обласного клінічного кардіологічного диспансеру на комунальний заклад “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр”.
  2. Затвердити Статут комунального закладу “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр” у новій редакції (додається).
  3. Комунальному закладу “Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр” забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса), з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк).

 

 

Голова обласної ради                                                                     Олександр Сич

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 27.10.2017. № 647-18/2017

 

 

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
“ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР”
(нова редакція)

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 рік

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР” (далі – Центр) є спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я та об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Центр як юридична особа (попередня назва – Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер) створений наказом відділу охорони здоров’я виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів від 12.11.1986 року за № 238.

1.3. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.4. Уповноваженим органом управління – є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в галузі охорони здоров’я.

1.5. Центр здійснює господарську неприбуткову (некомерційну) діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника та Уповноваженого органу управління, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

повне українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ  ЦЕНТР”.

скорочене українською мовою: КЗ ІФ ОККЦ

2.2. Місцезнаходження: Україна, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 114.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Центр створений з метою надання високоспеціалізованої (кардіологічної) медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями. Здійснює діяльність лікарняного закладу.

3.2. Центр є головним в Івано-Франківській області організаційно-методичним та лікувально-профілактичним закладом з надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями. Йому функціонально підпорядковуються кардіологічні служби територіальних медичних закладів.

3.3. Центр здійснює господарську діяльність з медичної практики.

3.4. Центр обслуговує доросле населення області та міста Івано-Франківська.

3.5. Центр є самостійним високоспеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує кваліфіковану кардіологічну стаціонарну і консультативно-поліклінічну медичну допомогу населенню області, є центром організаційно-методичного керівництва кардіологічної служби лікувально-профілактичних закладів області, базою спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів-кардіологів і середнього медичного персоналу, клінічною базою структурних наукових та навчальних підрозділів Івано-Франківського національного медичного університету.

3.6. Відповідно до постановленої мети предметом діяльності Центру є:

3.6.1. Надання в повному об’ємі висококваліфікованої консультативної та діагностично-лікувальної (включаючи повний комплекс заходів реанімаційної, реперфузійної, реабілітаційної) допомоги хворим із захворюваннями серцево-судинної системи.

3.6.2. Забезпечення своєчасної та якісної діагностики й лікування серцево-судинних захворювань.

3.6.3. Впровадження в практику сучасних методів діагностики й лікування серцево-судинних захворювань.

3.6.4. Проведення аналізу щорічної потреби кардіологічної служби області в сучасному обладнанні, медикаментозному забезпеченні та складання заявок на них.

3.6.5. Здійснення вибіркового диспансерного обліку кардіологічних хворих (з інфекційним ендокардитом, встановленими штучними водіями ритму серця, вадами серця, хворих після оперативного лікування з приводу серцево-судинних захворювань) на території обслуговування, складання річного звіту про хворих з серцево-судинними захворюваннями.

3.6.6. Здійснення організаційно-методичного керівництва і координування діяльності кардіологічних підрозділів на території обслуговування (кардіологічні кабінети та стаціонарні відділення поліклінік та лікарень).

3.6.7. Проведення та організація заходів, надання організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним закладам з питань профілактики, раннього виявлення серцево-судинних захворювань, лікування і диспансерного спостереження за хворими.

3.6.8. Розробка і проведення заходів щодо підвищення кваліфікації з кардіології лікарів і середніх медичних працівників шляхом організації короткотривалих курсів, науково-практичних конференцій, семінарів та інших форм навчання.

3.6.9. Розробка щорічних і перспективних планів для подальшого вдосконалення кардіологічної служби.

3.6.10. Проведення контролю за станом надання, аналізу ефективності та якості надання медичної допомоги кардіологічним хворим у неспеціалізованих та спеціалізованих стаціонарах і розробка у встановленому чинним законодавством України порядку заходів щодо її покращення на території обслуговування.

3.6.11. Систематичний аналіз захворюваності населення серцево-судинними захворюваннями та смертності від них на території обслуговування.

3.6.12. Здійснення експертної оцінки обґрунтованості встановлення кардіологічних діагнозів як основної причини смерті, вказаних у свідоцтвах про смерть, які видаються медичними працівниками.

3.6.13. Впровадження в практику у встановленому чинним законодавством України порядку нових методів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, аналіз їх ефективності, поширення передового досвіду роботи кращих кардіологічних установ, а також впорядкування посмертної діагностики.

3.6.14. Співпраця з профільними підрозділами науково-дослідних інститутів, кафедрами медичних університетів, проведення науково-практичних робіт з питань розроблення, впровадження та використання не заборонених чинним законодавством України нових методів лікування, діагностики, профілактики серцево-судинних захворювань.

3.6.15. Придбання, перевезення, приймання, зберігання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно зі списками № 1, № 2 Таблиці II, списками № 1, № 2 Таблиці III, списками № 1, № 2 Таблиці V Переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р., № 770, для забезпечення надання медичної допомоги хворим.

3.6.16. Організація та проведення клінічних випробувань лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.7. Диспансерне відділення Центру як структурний підрозділ закладу:

3.7.1. Надає висококваліфіковану консультативну допомогу хворим з серцево-судинними захворюваннями, які направляються з лікувально-профілактичних закладів області, а також звертаються самостійно, для встановлення чи уточнення діагнозу.

3.7.2. Забезпечує спостереження кардіологічних диспансерних хворих.

3.8. Центр здійснює:

3.8.1. Організацію і проведення санітарно-просвітньої пропаганди здорового способу життя та боротьби з факторами ризику розвитку серцево-судинних захворювань серед населення разом з працівниками мережі санітарної освіти.

3.8.2. Ведення обліку, підготовку та представлення звітів про свою діяльність згідно із затвердженими формами та у встановлені терміни до керівних органів охорони здоров’я вищого рівня.

3.8.3. Експертизу тимчасової непрацездатності хворих з серцево-судинними захворюваннями та госпіталізованих в Центр відповідно до чинного законодавства України.

3.8.4. Контроль за проведенням диспансеризації хворих з серцево-судинними захворюваннями в Івано-Франківській області.

3.8.5. Зміцнення матеріально-технічної бази Центру, організацію її експлуатації.

3.8.6. Діяльність, пов’язану з утриманням в стаціонарі та наданням лікувально-діагностичної медичної допомоги пацієнтам Центру.

3.8.7. Організацію інформаційної та видавничої діяльності, популяризацію наукових та новітніх лікувальних досягнень через засоби масової інформації, мережу Інтернет.

3.8.8. Заходи щодо підтримки наукових досліджень, їх впровадження в лікувальну практику.

3.8.9. Заходи щодо розвитку інноваційної діяльності для створення наукоємної науково-технічної продукції.

3.8.10. Надання інших послуг, в тому числі платних, які можуть надаватися в комунальних закладах охорони здоров’я, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.9. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Центром лише після їх отримання.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

4.1. Центр є неприбутковою бюджетною юридичною особою публічного права, спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я – кардіологічним центром. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації.

4.2. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління відповідно до вимог законодавства України, цього Статуту, укладеного Договору.

4.3. Центр є самостійним господарюючим суб’єктом і здійснює господарську діяльність в межах повноважень, передбачених цим Статутом.

4.4. Центр організовує свою діяльність відповідно до кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління.

4.5. Центр самостійно організовує надання послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.8. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави,  Власника та Уповноваженого органу управління і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством.

4.9. Для закупівель товарів, робіт чи послуг Центр застосовує процедури закупівель, визначені законодавством України.

4.10. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.11. Штатний розпис розробляється Центром і затверджується Уповноваженим органом управління.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Центр має право:

5.1.1. Центр самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних програм.

5.1.2. Звертатися в порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань та статутних обов’язків.

5.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також з фізичними особами, відповідно до законодавства України.

5.1.4. Для забезпечення основної діяльності Центр може співпрацювати з юридичними і фізичними особами, громадськими та релігійними організаціями, в тому числі іноземними, відповідно до законодавства, а також входити до складу асоціацій, спілок, інших об’єднань, якщо такі об’єднання не суперечитимуть чинному законодавству.

5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.

5.1.6. Одержувати грошові внески та матеріальні цінності, в т.ч. обладнання, транспортні засоби, з благодійних та інших фондів, від державних підприємств, установ, організацій та окремих фізичних осіб.

5.1.7. Центр самостійно розробляє структуру, штатний розпис, кошторис видатків на утримання на майбутній фінансовий рік, які затверджує Уповноважений орган управління.

5.1.8. Має право на діяльність, пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме: їх придбання, перевезення, приймання, зберігання, відпуск, використання, знищення у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.1.9. Рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами.

5.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

5.2. Обов’язки Центру:

5.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання вимог законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Здійснює заходи для вдосконалення організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи закладу, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Центру.

5.2.3. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність, забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.

5.2.4. Закуповує та отримує матеріальні ресурси від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також фізичних осіб відповідно до законодавства України.

5.3. Центр здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України.

5.4. Головний лікар і головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність статистичного і бухгалтерського обліку та звітності.

6. УПРАВЛІННЯ

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень) та участі в управлінні трудового колективу.

6.2. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність головного лікаря Центру, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. До компетенції Власника належить:

6.3.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

6.3.2. Прийняття рішення про призначення та звільнення з посади головного лікаря Центру на умовах контракту.

6.3.3. Прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього.

6.3.4. Прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Центру, надання його в заставу, оренду.

6.3.5. Призначення планових та позапланових ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності.

6.3.6. Заслуховування звітів головного лікаря Центру про його роботу.

6.4. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

6.4.1. Укладання та продовження терміну дії контракту з головним лікарем Центру на підставі рішення обласної ради.

6.4.2. Розроблення стратегії розвитку, визначення головних напрямків діяльності, затвердження планів діяльності Центру.

6.4.3. Проведення моніторингу фінансової діяльності Центру, зокрема виконання показників фінансових планів.

6.4.4. Погодження створення філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Центру (далі – Філії). Такі Філії діють відповідно до положення про них, затвердженого наказом головного лікаря Центру.

6.4.5. Затвердження штатного розпису Центру.

6.5. Головний лікар:

6.5.1. Безпосередньо підпорядковується Власнику та Уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.

6.5.2. Діє без доручення від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, в усіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності.

6.5.3. Формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством України та цим Статутом порядку.

6.5.4. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.5. Ініціює розроблення Статуту Центру, внесення до нього змін та подає їх на затвердження.

6.5.6. Укладає договори, видає доручення, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України та в установах банків у встановленому законодавством України порядку.

6.5.7. У межах своєї компетенції видає накази, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.5.8. Призначає своїх заступників, за погодженням з Уповноваженим органом управління, та розподіляє між ними обов’язки.

6.5.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.5.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок, доплат і матеріальної допомоги на передбачених колективним договором та законодавством України умовах.

6.5.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені Центру.

6.5.13. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством України.

6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють поточне керівництво Центром та його підрозділами.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Центр зобов’язаний приймати та виконувати доведені до нього у встановленому порядку замовлення Власника, держави та Уповноваженого органу управління, враховувати їх при формуванні фінансового плану (кошторису), визначенні перспектив економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати фінансовий план (кошторис) на кожен наступний рік.

7.2. Кошторис Центру затверджується Уповноваженим органом управління.

7.3. Вартість робіт та послуг, що здійснюються в Центрі, встановлюється відповідно до законодавства України.

7.4. Центр здійснює обробку та захист персональних даних, які містяться в базах персональних даних, кількість та назви яких, а також мета та процедура обробки персональних даних, визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.5. Зміст та обсяг інформації, що становить лікарську таємницю щодо пацієнтів Центру, порядок її захисту, а також відповідальність за розголошення лікарської таємниці, визначається відповідно до чинного законодавства України.

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Майно Центру складають основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і передане Центру на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та укладеного Договору.

Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (наприклад, користування, оренда, сервітути тощо), що знаходиться у фактичному користуванні Центру, вирішується виключно Власником.

8.3. Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Майно, передане Власником.

8.3.2. Кошти місцевого бюджету.

8.3.3. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних, тощо).

8.3.4. Пасивні доходи.

8.3.5. Кошти або майно, які надходять до Центру як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі від надання платних послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю.

8.3.6. Дотації або субсидії, субвенції, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги.

8.3.7. Майно, придбане відповідно до кошторису видатків за рахунок фінансування з бюджету.

8.3.8. Плата за оренду майна Центру.

8.3.9 Кошти та майно, набуті в результаті здійснення діяльності, що передбачена цим Статутом.

8.4. Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним контролюючим органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого Івано-Франківською обласною радою.

8.5. Надходження Центру, за наявності відповідної ліцензії, зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) для утримання Центру і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно зі Статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання Центру, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

8.6. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Центру, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.7. Доходи (прибутки) неприбуткової організації (Центру) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації (Центру), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

8.8. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності Центру, у визначеному законодавством порядку. Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Центру мають право брати участь в управлінні закладом через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

9.2. Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності – вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

9.3. Центр зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.4. Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).

9.5. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.

9.6. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

9.7. Право укладання колективного договору від імені Власника Центру надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.

9.8. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Центру та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку, вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

9.9. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету. Питання щодо форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних ставок, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, матеріальних допомог та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат вирішуються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.

9.10. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із Власником.

9.11. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням Власника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

10.2.   У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

10.3. Ліквідація Центру здійснюється комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру, відповідно до вимог чинного законодавства України.

10.4. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усі необхідні заходи зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс Центру та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

10.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

10.7. У разі реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.8. Центр вважається ліквідованим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]