Про зміну найменування Яворівського центру народного мистецтва “Гуцульська ґражда” та затвердження Статуту в новій редакції


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 24.03.2017. № 495-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

 

Про зміну найменування Яворівського
центру народного мистецтва
“Гуцульська ґражда” та затвердження
Статуту в новій редакції

 

 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Змінити найменування Яворівського центру народного мистецтва “Гуцульська ґражда” (місцезнаходження: 78644, с. Яворів, Косівський район, Івано-Франківська область) на Регіональний центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда” (код ЄДРПОУ 38026109, місцезнаходження: 78600, вул. Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська область).
  2. Затвердити Статут Регіонального центру народного мистецтва ”Гуцульська ґражда” в новій редакції (додається).
  3. Директору Регіонального центру народного мистецтва “Гуцульська ґражда” В. Лосюку забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту закладу та у місячний термін надати обласній раді його копію.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

 

 

Голова обласної ради                                                                            Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 495-13/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ
Регіонального центру народного мистецтва
Гуцульська ґражда
(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 рік


 

1. Загальні положення

1.1. Регіональний центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда” (далі – Центр) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

1.2. Власником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Власник).

1.3. Уповноваженим органом управління є Івано-Франківська обласна державна адміністрація в особі її структурного підрозділу в сфері культури (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Власника, Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

 2. Найменування та місцезнаходження.

2.1. Найменування:

Повне українською мовою: Регіональний центр народного мистецтва “Гуцульська ґражда”.

2.2. Місцезнаходження: 78600, м. Косів, вул. Дружби, 84

Івано-Франківська область.

3. Мета, завдання та напрямки діяльності Центру

3.1. Основною метою діяльності Центру є сприяння збереженню, відродженню і розвитку народних художніх промислів в етнографічному регіоні “Гуцульщина”, а також активізація просвітницької роботи серед населення, виховання дітей та молоді на кращих мистецьких традиціях українського народу.

3.2. Концепція роботи Центру формується у відповідності до загально-національних програм розвитку культури, методичних розробок та рекомендацій Міністерства культури України щодо роботи творчих спілок та інших мистецьких закладів.

3.3. У відповідності до загальних положень діяльності, основними напрямками роботи Центру є науково-дослідна, культурно-освітня, видавнича, виставкова, туристична діяльність, зокрема:

– проведення науково-пошукових експедицій з дослідження творчості народних майстрів Гуцульщини;

– розробка методичних матеріалів з основних питань наукової і пошукової роботи, укладання путівників, буклетів, каталогів, здійснення випуску часопису “Гуцульська ґражда”;

– підготовка монографій, статей та інші публікацій, пов’язаних з профілем Центру;

– висвітлення в засобах масової інформації діяльності Центру;

– сприяння залученню до навчання та підготовці фахівців для народних художніх промислів з числа творчої молоді у навчальних закладах;

– створення колекції Центру з високохудожніх виробів гуцульських майстрів, друкованої продукції з питань історії народного мистецтва;

– організація та проведення щорічного Свята майстрів народного мистецтва Гуцульщини та вернісажу гуцульських ліжників “Барвограй”, конференцій, круглих столів, семінарів, мистецько-фольклорних акцій, інсценізація і відтворення автентичних народних обрядів, звичаїв, відродження традиційних народних свят;

– співпраця з творчими спілками, громадськими організаціями, що діють у сфері народного мистецтва, з науковими установами України відповідного спрямування та закладами освіти;

– залучення широкої громадськості до збереження коренів етнокультури України, до виховання художньо-естетичних смаків;

– сприяння організації і розвитку етнотуризму та його інфраструктури.

4. Юридичний статус Центру

4.1. З моменту державної реєстрації Центр набуває статусу юридичної особи, має печатку, штамп та інші реквізити зі своєю назвою. Центр має окремі розрахункові рахунки і самостійний баланс.

4.2. Центр здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.3. Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.4. За рішенням Власника можуть створюватися філії та відділи Центру, що не є юридичними особами.

4.5. Центр користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління, згідно з укладеним Договором. Своїм майном Центр розпоряджається відповідно до вимог законодавства України та Статуту.

4.6. Держава, Власник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями держави, Власника та Уповноваженого органу управління.

4.7. До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Директора Центру;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.8. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Центру;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Центру;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок;

– забезпечення проведення конкурсу щодо призначення на посаду Директора Центру;

укладання контракту визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років з особою, призначеною на посаду;

– розробка та підготовка пропозицій щодо внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Центру, проекту Статуту Центру;

– підготовка пропозицій щодо продовження терміну дії контракту з Директором Центру та розірвання контракту з Директором;

– прийняття рішення про призначення (звільнення) виконуючого обов’язки Директора Центру.

5. Права та обов’язки Центру

5.1. Центр має право на:

– фінансово-господарську самостійність;

– здійснення науково-дослідної, культурно-просвітницької та збиральницької роботи;

– організацію виставок, вернісажів;

– відрядження у визначеному законодавством порядку своїх працівників в
усі регіони України та за її межі;

– друкування і розповсюдження своїх видань, зокрема видання збірників
наукових праць, путівників, буклетів та іншої друкованої продукції;

– репродукування експонатів з фондів Центру в друкованих виданнях,
виходячи з наукових, експозиційних, інших потреб Центру та зацікавлених осіб;

– проведення у встановленому законодавством порядку своєї діяльності як в Україні, так і за її межами;

– звернення у порядку, передбаченому законодавством України, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань та статутних обов’язків;

– укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України;

– здійснення співробітництва з іноземними організаціями відповідно до законодавства України;

– залучення підприємств, установ та організацій для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку;

– одержання благодійних внесків, грантів, дарунків, внесків від спонсорів та меценатів у порядку, визначеному чинним законодавством України;

– здійснення інших прав у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Центр зобов’язаний:

– здійснювати свою діяльність у відповідності з чинним законодавством
України та укладеними ним договорами;

– забезпечувати працівникам Центру гарантовані законодавством України
умови праці та її оплати, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності;

– забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та інших обов’язкових
платежів згідно з чинним законодавством України;

– здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

Директор Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

6. Майно та фінансово-господарська діяльність Центру

6.1. Майно Центру становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

6.2. Майно Центру, яке передане на праві оперативного управління, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до Договору, укладеного з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області.

6.3. Центр може здійснювати господарську діяльність з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України, яким визначається використання доходів від такої діяльності і майна, придбаного за їх рахунок.

Джерелами формування майна Центру є:

– майно, передане йому Власником;

– бюджетні асигнування;

– оплата за екскурсійне обслуговування;

– надходження від видавничої діяльності;

– надходження від надання платних послуг, перелік яких затверджений відповідною постановою Кабінету Міністрів України;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

– надходження від виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з основною статутною діяльністю Центру.

6.4. Фінансування Центру:

Фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок коштів обласного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством України порядку.

6.5. Невикористані кошти залишаються на рахунку Центру і можуть бути освоєні в наступному календарному році, за винятком бюджетних асигнувань.

6.6. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), Уповноваженого органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

7. Управління Центром і самоврядування трудового колективу

7.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника, Уповноваженого органу управління (в межах делегованих Власником повноважень) і участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Поточне керівництво діяльністю Центру здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради.

Директор призначається на посаду за результатами конкурсу, проведеного Уповноваженим органом управління терміном на 5 (п’ять) років, шляхом укладення контракту. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

7.3. Директора Центру може бути звільнено достроково на підставах, передбачених контрактом та чинним законодавством. У такому випадку обов’язки Директора покладаються на відповідного заступника.

7.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Центру.

7.5. Директор організовує всю творчу та фінансово-господарську діяльність Центру, несе відповідальність за його стан і діяльність, звітує перед Уповноваженим органом управління та Власником, на їх вимогу, не частіше одного разу на рік.

7.6. Директор представляє Центр у всіх установах і організаціях, забезпечує дотримання законодавства, виконання статутних положень, спільно з профкомом дбає про умови праці, побут та матеріальне заохочення членів колективу.

7.7. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

7.8. Директор у межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру, затверджує положення про відділи, посадові інструкції і підписує документи, що регламентують творчу та фінансово-господарську діяльність Центру.

7.9. У відповідності до чинного законодавства Директор приймає і звільняє працівників Центру згідно із штатним розписом, погодженим Уповноваженим органом управління, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення.

7.10. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

7.11. Встановлює працівникам розміри премій, надбавок і доплат на передбачених колективним договором та законодавством України умовах.

7.12. Права і обов’язки працівників Центру визначаються посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються Директором та профспілковим комітетом.

7.13. Працівники Центру складають єдиний трудовий колектив і мають право на:

а) оплату праці відповідно до чинного законодавства;

б) захист професійної честі і гідності;

в) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його підрозділів, і внесення пропозицій адміністрації закладу;

г)            підвищення кваліфікації, вільний вибір форм і змісту навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації.

7.14. Працівники Центру зобов’язані:

а) працювати чесно і сумлінно;

б) дотримуватись дисципліни праці і точно виконувати розпорядження адміністрації Центру;

в) підвищувати ефективність праці;

г)            дотримуватись вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії;

д) постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну культуру.

7.15. Право укладання Колективного договору від імені адміністрації надається директору Центру, а від трудового колективу – уповноваженому ним органу.

7.16. Директор Центру у встановленому порядку здійснює контроль за діяльністю структурних підрозділів.

7.17. Вищим колегіальним органом самоврядування Центру є загальні збори трудового колективу.

7.18. В Центрі на правах дорадчих органів можуть створюватись вчена, наглядова, методична та інші ради.

8. Ліквідація та реорганізація Центру

8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України – за рішенням суду.

8.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

8.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

8.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Центру.

8.5. У разі ліквідації Центру порядок подальшого використання його зібрань визначає Власник.

8.6. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

8.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру (крім переданого в оперативне управління яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

8.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

8.9. У разі припинення Центру (в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.10. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення цієї юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]