Про зміну типу та найменування Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять третя сесія)

РІШЕННЯ

 

від 21.09.2018. № 951-23/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про зміну типу та найменування
Калуської спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1
Івано-Франківської обласної ради

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, Положенням про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920, зареєстрованим Міністерством юстиції України 05.09.2012 р. за № 1502/21814, враховуючи Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016 № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

1. Змінити тип та найменування Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 1 Івано-Франківської обласної ради  (місцезнаходження: м. Калуш, вул. Львівська, 23) на Калуський навчально-реабілітаційний центр Івано-Франківської обласної ради (код ЄДРПОУ 23922729).

2. Затвердити Статут Калуського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради (додається).

3. Директору Калуського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради в місячний термін здійснити державну реєстрацію Статуту та подати обласній раді його копію.

4. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації (В. Кімакович) здійснювати фінансування Калуського навчально-реабілітаційного центру Івано-Франківської обласної ради в межах коштів, передбачених кошторисом на 2018 рік.

5. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія, постійні комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса) і з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий).

 

Голова обласної ради                                             Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної  ради 

від 21.09.2018. № 951-23/2018

 

 

СТАТУТ 

КАЛУСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

м. Івано-Франківськ

 

 

І. Загальні положення

1.1. КАЛУСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.2. Засновником  Центру  є  територіальні громади сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради (далі – Засновник).

1.3. Уповноваженим органом управління є структурний підрозділ у сфері освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації (далі – Уповноважений орган управління).

1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року № 852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1219/15910,  Положенням  про навчально-реабілітаційний центр, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16.08.2012  № 920, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 5 вересня 2012 р. за № 1502/21814, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації, наказами Уповноваженого органу Управління, власним статутом.

 

II. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування закладу освіти повне українською мовою –  КАЛУСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

2.2. Скорочена назва українською мовою: Калуський НРЦ.

2.3. Юридична адреса:

 77300, Івано-Франківська область, м. Калуш, вул. Львівська, 23.

 

II. Юридичний статус  Центру

3.1. Навчально-реабілітаційний центр – заклад загальної середньої освіти для дітей, які мають вади  слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю.

3.2. Центр є юридичною особою.

3.3. Центр  є неприбутковим закладом.

3.4. Центр  користується закріпленим за ним майном на праві оперативного управління згідно з укладеним договором.

3.5. Для здійснення діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

3.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами, інші реквізити. Має право бути особою, що бере участь у справі, яка розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах. 

Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  та обласного бюджету.

3.7. Держава, Засновник та Уповноважений орган управління не відповідають за зобов’язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов’язаннями Держави, Засновника та Уповноваженого органу управління.

3.8. Центр відповідає за кошти, які є в його розпорядженні. На майно Центру не може бути накладено стягнення інакше, ніж у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3.9. Центр у визначеному порядку встановлює контакти щодо виставкової, науково-дослідної, науково-освітньої та іншої діяльності.

3.10. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності   Центру  у визначеному законодавством порядку.

3.11. Керівництво Центру несе відповідальність перед Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності. 

3.12. До компетенції Засновника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Центру; 

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– заслуховування звітів директора  Центру про роботу;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб;

– створення філій Центру без надання їм статусу юридичної особи в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.13. До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– затвердження річних фінансових та інвестиційних планів на середньострокову перспективу (3-5 років);

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення щорічних аудиторських перевірок;

– забезпечення проведення інвентаризації майна   Центру;

– здійснення аналізу, моніторингу якості освітньої діяльності закладу;

– право розробляти та пропонувати для внесення на розгляд сесії обласної ради питання про реорганізацію і ліквідацію Центру.

3.14. Головною метою діяльності  Центру є забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти і здійснення заходів з реабілітації. 

3.15. Головними завданнями Центру є:

– забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;

– розвиток природних здібностей і обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

– сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

– сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;

– забезпечення в процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

– здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі.

3.16. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови освітньої діяльності;

– дотримання державних стандартів освіти;

– дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

3.17. У центрі визначена українська мова навчання.

3.18. До центру зараховуються діти 6 (7) років, які:

– не реагують на гучний голос;

– не реагують на голос розмовної гучності біля вуха;

– розрізняють окремі мовні звуки (а, о, у, р), що вимовляються біля вуха голосом підвищеної гучності;

– мають середню втрату слуху в діапазоні від 30 до 80  децибел, розрізняють  мову  (слова  і  словосполучення  звичайної розмовної гучності на відстані 3 метрів) і мають внаслідок часткової  втрати слуху різні рівні недорозвинення мовлення;

– втратили слух у шкільному або дошкільному віці,  але зберегли мовлення (повністю або частково);

– розрізняють мову розмовної гучності на відстані 3 метрів  від вуха,   але  мають  значний  недорозвиток  мовлення,  що  зумовлює труднощі в навчанні таких дітей в  закладі загальної середньої освіти;

– діти, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю;

– діти 6 (7) років з інвалідизуючою патологією –  з аутизмом. 

Загальними протипоказаннями для зарахування дитини до Центру є:

– епілепсія з частими епілептичними нападами;

– стійкий денний і нічний енурез і енкопрез унаслідок органічного ураження центральної нервової системи;

– судомні напади, шизофренія з наявністю продуктивної симптоматики, тяжкі порушення поведінки, небезпечні для дитини та її оточення;

– тяжка глибока розумова відсталість, органічна деменція різного походження з вираженою дезадаптацією;

– психічні захворювання, тяжкі нервово-психічні порушення;

– психопатія і психопатоподібні стани різного характеру;

– інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– бацилоносійство (стосовно дифтерії та кишкових інфекцій);

– всі контагіозні та паразитарні хвороби очей і шкіри;

– туберкульоз.

3.19. Режим роботи Центру встановлюється закладом з урахуванням особливостей організації освітнього процесу відповідно до контингенту вихованців та погоджується з Уповноваженим органом управління. 

3.20. У Центрі позакласна виховна робота організовується відповідно до розкладу виховних занять і спрямувань. 

3.21. Центр  має право: 

– проходити в установленому порядку інституційний аудит, моніторинг якості освіти;

– визначати форми, методи й засоби організації освітнього процесу;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти й впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, Інститутом спеціальної педагогіки АПН України, Інститутом інноваційних освітніх технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківським  обласним інститутом післядипломної педагогічної  освіти проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних та фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

– організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів;

– запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі з-за кордону, на договірних умовах;

– бути розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з чинним законодавством та власним статутом;

– спрямовувати кошти Центру на будівництво або благоустрій соціально-побутових об’єктів;

– здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

– встановлювати форму для учнів.

3.22. У своїй структурі Центр має спеціальну школу-інтернат: 

– 1-4 класи (для дітей, які мають  вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю);

– 1-4 класи (для дітей зі зниженим слухом, для глухих дітей);  

– 5-9 класи (для дітей, які мають вади слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю);

– 5 -10 класи для дітей  зі зниженим слухом, для глухих дітей;

– 11 – 12 класи для дітей зі зниженим слухом, для глухих дітей.

3.23. У складі спеціальної школи-інтернату Центру можуть функціонувати класи для дітей з інвалідизуючою патологією –  з аутизмом. 

3.24. У складі Центру функціонує реабілітаційне відділення, яке включає медичну реабілітацію, психолого-педагогічну, фізичну, соціально-побутову реабілітацію для надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з івалідністю, яка проживає в сім’ї, за станом здоров’я може відвідувати заклад  дошкільної чи загальної середньої освіти або навчається за індивідуальною формою навчання.

Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.

Реабілітація в Центрі носить комплексний характер і забезпечується психолого-педагогічними, соціально-побутовими, медичними (лікувально-відновлювальними, лікувально-профілактичними, реабілітаційними), фізичними заходами.

Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.

Центр може надавати реабілітаційні послуги дітям з порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти та консультативні послуги батькам дітей з порушеннями розвитку (за заявою батьків).

Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до законодавства.

Діти, які отримують у Центрі лише реабілітаційні послуги, реєструються в окремому журналі.

У Центрі можуть функціонувати виховні групи,  гуртки, психологічна служба, методична рада, методичні об’єднання вчителів різних фахів та методичні об’єднання вихователів різних вікових груп; школа молодого педагога, шкільна медико-педагогічна комісія, медслужба.

3.25. У структурі Центру функціонує інтернат. В інтернаті Центру учні (крім дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування) не проживають (перебувають) цілодобово в закладі, у разі проживання в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (місті) із Центром, у якому учні здобувають освітні та корекційні послуги. Кожні вихідні, святкові та канікулярні дні діти повинні перебувати в сім’ї, якщо їх місце проживання не знаходиться в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (місті) із Центром, у якому учні здобувають освіту.

За заявою батьків (інших законних представників) в Центрі для дітей можуть створюватися чергові групи у вихідні та святкові дні, крім канікул. Рішення про перебування дітей в таких групах оформляється наказом директора.

3.26. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються медичними працівниками Центру, міськими, районними, обласними медичними закладами та відповідними закладами Міністерства охорони здоров’я України.

3.27. Взаємовідносини Центру з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

IV. Організація освітнього процесу

4.1. Центр  планує свою роботу самостійно відповідно до плану розвитку Центру і плану роботи на рік.

У плані розвитку Центру відображаються найголовніші питання, визначаються перспективи розвитку Центру, як правило, на п’ять років. 

План розвитку й план роботи на рік затверджуються педагогічною радою Центру. 

4.2. Діяльність Центру здійснюється відповідно до навчального плану та освітніх програм, які затверджуються педагогічною радою. На основі освітньої програми Центр щорічно складає та затверджує навчальний план, у якому конкретизує перелік навчальних предметів, кількість годин на тиждень та корекційну складову. 

У Центрі проводиться корекційно-розвиткова робота з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення) з метою корекції первинних і вторинних порушень розвитку учнів (вихованців).

4.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Центру користуються програмами, підручниками, навчальними посібниками для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. Самостійно підбирають науково-методичну літературу, дидактичний матеріал, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання програмних завдань та здобуття певного рівня загальної середньої освіти на рівні державних стандартів. 

Освітній процес у Центрі здійснюється диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей учня відповідно до розпорядку дня, що забезпечує системність навчально-виховної, виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

4.4. Центр здійснює освітній процес за класно-урочною формою навчання, позакласно-виховну роботу – за груповою формою занять.

Центр здійснює освітній процес за денною формою навчання.

4.5. Зарахування учнів до  Центру  здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини.

Зарахування учнів (вихованців) до Центру проводиться наказом директора на підставі таких документів:

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– направлення Уповноваженого органу управління;

– копії свідоцтва про народження дитини;

– оригіналу або копії висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами;

– висновок територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

– індивідуальної програми реабілітації для дитини з інвалідністю;

– довідок про стан здоров’я дитини: медичної карти дитини (ф. № 026/о);

– витягу з “Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зскрібок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 063/о); довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад освіти.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

4.6. У Центрі створюються класи і виховні групи.

Затвердження списків учнів по класах і виховних групах та відрахування учнів з них здійснюється наказом директора Центру. 

4.7. Структура навчального року, тривалість навчального тижня встановлюється Центром в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом згідно з щорічними інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу.

Навчальний рік поділяється на два семестри. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань.

4.8. Під час канікул адміністрація Центру сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих санаторіях, таборах відпочинку тощо.

4.9. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці Центру на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні можуть виїжджати додому, учні молодших класів у супроводі дорослих.

4.10. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація Центру може давати дозвіл вихованцям, які перебувають на утриманні в закладі, на проживання у своїх сім’ях, якщо це не шкодитиме фізичному та психічному здоров’ю дітей, і батьки дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку, крім тих, які проживають в межах міста Калуша.

Надання такої можливості на період від одного місяця до повного строку навчання в Центрі оформляється наказом директора.

4.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством України).

4.12. З урахуванням місцевих умов, специфіки Центру щороку на засіданні педагогічної ради школи затверджується структура навчального року. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, як 30 календарних днів. 

4.13. Тривалість уроків у Центрі становить: у підготовчих, перших

класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-десятих – 45 хвилин. 

4.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних та виховних занять визначаються розкладом уроків і розкладом виховних занять та спрямувань, що складаються на навчальний рік відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються профспілковим комітетом Центру, управлінням Держпродспоживслужби в м. Калуші та затверджується директором.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у Центрі проводяться індивідуальні, групові та інші позакласні заняття й заходи, що передбачені розкладом виховних занять і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх нахилів і обдарувань. 

4.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням психофізичних особливостей, індивідуальних можливостей учнів та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог.

4.16. У Центрі встановлюється дванадцятибальна система визначення рівня досягнень учнів. Оцінка в балах виставляється за урок, тему (тематичний облік знань), семестр, рік. 

У документах про освіту – табелях успішності відображаються досягнення учнів 3-13 класів у навчанні за семестри, навчальний рік, у свідоцтві та атестаті про закінчення Центру відображаються досягнення випускників за період навчання.

4.17. Результати семестрового, річного, тематичного оцінювання з кожного предмета доводяться до відома учнів вчителем з цього предмета.

4.18. Переведення учнів Центру до наступного класу здійснюється відповідно до встановленого Міністерством освіти і науки України Порядку.

Учням, які закінчили певний ступінь закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

– по закінченні початкової школи – табель успішності;

– по закінченні 9 (10) класу – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

– по  закінченні закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

У документі про освіту додається вкладиш, де записуються оцінки за 12-бальною системою оцінювання знань.

4.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення: грамоти, подяки, занесення фотографій на шкільну дошку пошани, цінні подарунки тощо.

 

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками освітнього процесу в центрі є:

– учні;

– керівник;

– педагогічні працівники;

– психолог, бібліотекар;

– інші спеціалісти, обслуговуючий персонал;

– батьки або особи, які їх замінюють;

– представники громадськості;

– медичні працівники.

5.2. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним  законодавством та цим Статутом.

5.3. Учні мають право:

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою Центру;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчально-практичної діяльності, виставках, конкурсах, змаганнях, оглядах тощо;

– брати участь у роботі органів шкільного учнівського самоврядування;

– брати участь в обговоренні й вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля;

– брати участь у клубах, гуртках, заняттях за інтересами тощо; 

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

– дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та Єдиних вимог до учнів, затверджених педагогічною радою Центру; 

– бережливо ставитись до державного, громадського й особистого майна,

– дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; 

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, не заборонених чинним законодавством;

– дотримуватися правил особистої гігієни.

5.5. Педагогічними працівниками Центру можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту (бажано, корекційну, дефектологічну), належний рівень професійної підготовки, забезпечують оптимальну результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду й звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7. Педагогічні працівники мають право на: 

– захист професійної честі, гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів освітньої і виховної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; 

– участь в обговоренні й вирішенні питань організації освітнього  та виховного процесів;

– проведення в установленому порядку наукової, експериментальної, пошукової роботи; 

– виявлення педагогічної ініціативи;

– атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Центру;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– отримання пенсії в порядку, визначеному законодавством України;

– на моральні й матеріальні заохочення відповідно до трудового внеску.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог та програми позакласної виховної роботи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу Центру;

– настановами, переконанням і особистим прикладом утверджувати повагу й гордість за приналежність до великої держави Україна, її державних символів, до українського народу, принципів загальнолюдської моралі;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати Статут Центру, Правила внутрішнього розпорядку Центру, Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом Центру, Єдині вимоги до працівників та учнів Центру, посадові інструкції, умови трудового договору;

– виконувати накази й розпорядження директора та заступників директора Центру, шкільної ради, профспілкового комітету, органів управління освітою;

– брати участь у роботі педагогічної ради, різних загальних і групових формах методичної роботи;

– забезпечувати корекційно-розвиткове спрямування освітнього процесу.

5.9. У Центрі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

5.10. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку Центру, умови Колективного договору між адміністрацією і профспілковим комітетом Центру, Єдині вимоги до працівників та учнів Центру, затверджені на загальних зборах колективу, не виконують посадових інструкцій або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  чинного законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

– обирати й бути обраними до загальношкільного й класних батьківських комітетів та піклувальної ради;

– звертатись до Уповноваженого органу управління освітою, директора Центру та їх заступників, піклувальної ради, загальношкільного й класних батьківських комітетів з питань навчання, виховання та утримання дітей;

– брати участь у заходах, спрямованих на покращення організації освітнього процесів та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

– на захист законних інтересів своїх дітей в органах шкільного громадського самоврядування та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки й особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми  певного рівня загальної середньої освіти і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною певного рівня освіти;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, сім’ї, школи, державної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 

– виховувати в дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

5.13. Представники громадськості мають право:

 – обирати й бути обраними до органів шкільного громадського самоврядування;

 – сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення Центру.

 

VI. Управління Центром

6.1. Керівником Центру може бути громадянин України, який має відповідну вищу педагогічну (корекційну, дефектологічну) освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки.

Директор Центру призначається на посаду та звільняється  з посади   рішенням засновника на умовах контракту, укладеного з Уповноваженим органом управління. Директор Центру призначається за результатами конкурсного відбору.

Директор Центру в межах наданих йому повноважень:

– організовує діяльність Центру;

– вирішує питання фінансово-господарської діяльності Центру;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Центру;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Центру;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Центру;

– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами Центру.

6.2. Вищим органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше двох третин працівників Центру. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх працівників.

Право скликати збори мають голова ради Центру, учасники загальних зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор,  Засновник,  Уповноважений орган управління.

Загальні збори:

– заслуховують звіт директора Центру;

– розглядають питання освітньої, виховної, методичної, фінансової, господарської діяльності Центру;

– затверджують основні напрями вдосконалення освітнього й виховного процесів, фінансової та господарської роботи;

– розглядають інші найважливіші напрями діяльності Центру.

6.3. Колегіальним постійно діючим органом управління Центром є педагогічна рада, до складу якої входять педагогічні та медичні працівники, головою педагогічної ради є директор Центру.

Кількість засідань педагогічної ради визначається за потреби, але не менше чотирьох засідань на рік. Рішення педагогічної ради приймається більшістю голосів і є обов’язковим для виконання всіма медичними та педагогічними працівниками.

Педагогічна рада розглядає питання:

– організації і здійснення освітнього та лікувально-реабілітаційного процесів;

– переведення учнів (вихованців) школи до наступного класу або групи та їх випуску;

– приймає рішення про структуру навчального року та тривалість канікул;

– приймає рішення про видачу документа про освіту державного зразка;

– визначає строки проходження реабілітації дитиною з інвалідністю відповідно до її індивідуальної програми реабілітації;

– сприяє розвитку творчої ініціативи працівників школи, впровадженню досягнень науки, передового досвіду;

– вносить пропозиції щодо порядку морального та матеріального заохочення педагогічних, медичних та інших працівників школи, учнів, батьків, представників громадськості;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Центру.

6.4. Для надання індивідуальної корекційної допомоги й добору відповідних програм діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія.

6.5. Метою роботи психолого-медико-педагогічної  комісії є:

– вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного учня  у динаміці;

– визначення адекватних умов, форм і методів, корекційно-розвиткової роботи, професійної реабілітації;

– переведення учнів до наступного класу. 

6.6. На час відсутності директора поточне керівництво здійснює його заступник з навчально-виховної роботи, або призначений наказом працівник Центру.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження визначається директором Центру на підставі законодавства та погоджується з профспілковим комітетом Центру.

6.8. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим від тарифної ставки (посадового окладу) лише за згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням чинного законодавства про працю.

6.9. У Центрі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України, крім релігійних.

 

VII. Матеріально-технічна база

7.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі Центру.

7.2. Нерухоме майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

7.3. Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Центру  проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав іншими юридичними й фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5. Для забезпечення освітнього процесу матеріальна база Центру складається із навчальних кабінетів, майстерень, спортивного, актової, ігрових залів, бібліотеки з читальною залою, архіву, харчоблоку, медичного, комп’ютерного кабінетів, теплиці, навчальної ділянки, приміщень для господарських та обслуговуючих працівників, кімнати психологічного розвантаження, котельні, пральні, лазні тощо. 

7.6. При Центрі є спальний корпус на 81 ліжко-місце.

 

VIII. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі її кошторису.

8.2. Джерелами формування  майна Центру є:

– кошти освітньої субвенції державного бюджету місцевим бюджетам та обласного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів спеціальної освіти і належних умов проживання та утримання учнів; 

– кошти фізичних, юридичних осіб;

– кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до чинного законодавства;

– доходи від вирощеної продукції на навчальній ділянці тощо;

– благодійні внески та добровільні пожертвування юридичних і фізичних осіб.

8.3. Центр має право на придбання й оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють покращенню соціально-побутових умов учнів та працівників.

8.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в Центрі  визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України,   Уповноваженого органу управління, інших органів влади. 

8.5. Звітність подається відповідно до чинного законодавства.

 

X. Міжнародне співробітництво

9.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. Центр за погодженням з   Уповноваженим органом управління має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

X. Контроль за діяльністю Центру

10.1. Контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері освіти.

10.2. Державний контроль здійснює Державна служба якості освіти. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є інституційний аудит. Інституційний аудит проводиться центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

 

XI. Реорганізація або ліквідація Центру

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає  Засновник.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною   Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Центром.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його  Засновнику. 

11.3. У випадку реорганізації права й зобов’язання Центру переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

11.4. У разі ліквідації Центру його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховано до доходу бюджету, якщо інше не передбачене законом.

11.5. Центр вважається ліквідованим з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]