Про наглядову раду Івано-Франківського обласного комунального агролісо-господарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Тринадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 24.03.2017. № 459-13/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про наглядову раду
Івано-Франківського обласного
комунального агролісо-господарського
підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”

  

                   Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктів 1.4.–1.6. Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”, затвердже-ного рішенням обласної ради від 24.03.2017. № 458-13/2017, обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про наглядову раду Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс” (додається).
 2. Затвердити новий склад наглядової ради Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськ-облагроліс” (додається).
 3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 10.06.2011. № 181-6/2011 “Про затвердження нового складу наглядової ради Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”.

 

Голова обласної ради                                                                      Олександр  Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017. № 459-13/2017

Положення про наглядову раду
Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства “Івано-Франківськоблагроліс”

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Це Положення про наглядову раду Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Івано-Франківського обласного комунального агролісогосподарського підприємства (далі – «Підприємство»).
 • Положення визначає правовий статус наглядової ради, порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів наглядової ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності Підприємства.
 • Це Положення затверджується Івано-Франківською обласної радою (далі – «Власник») та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.
 • У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Підприємства і цим Положенням, застосовуються положення Статуту Підприємства.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 • Наглядова рада Підприємства є колегіальним контролюючим органом Підприємства, який здійснює контроль за його діяльністю.
 • Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.
 • Наглядова рада не рідше одного разу на півроку звітує перед Власником про свою роботу.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 • Компетенція Наглядової Ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.
 • Наглядова рада підприємства здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

– розглядає фінансові звіти Підприємства за квартал, рік;

–  аналізує дії керівника щодо управління Підприємством;

– виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства;

– аналізує результати перевірок діяльності Підприємства;

–  вносить пропозиції з питань діяльності підприємства;

–  звітує перед Власником щодо ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за підприємством на праві повного господарського відання;

 – надає письмові пропозиції Власнику та керівнику Підприємства щодо покращення результатів фінансового стану Підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів.

 • Наглядова рада має право:

– заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності Підприємства;

– вимагати від директора Підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства за визначений проміжок часу;

– брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на підприємстві;

– отримувати в будь-який час повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій;

– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства;

– ініціювати внесення змін до статуту Підприємства;

– рекомендувати Власнику звільнити керівника Підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання трудових обов’язків чи умов контракту.

 • Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Підприємства.
 • За рішенням Власника до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і інші повноваження.

РОЗДІЛ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються Власником з числа депутатів Івано-Франківської обласної ради, на строк ……3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової Ради визначається Власником та складає не менше 5 (п’яти) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

4.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.3. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарюючих суб’єктів.

4.4. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно  шляхом голосування на пленарних засіданнях Івано-Франківської обласної ради.

4.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

РОЗДІЛ 5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1.Члени Наглядової ради обираються на строк …3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання і діють до прийняття Власником рішення про обрання нового складу Наглядової Ради.

РОЗДІЛ 6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 • Члени Наглядової ради обираються Власником шляхом проведення голосування на пленарних засіданнях Івано-Франківської обласної ради.
 • Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають депутатські фракції та депутатські групи сформовані в раді, а також голова обласної ради.
 • Кількість кандидатів, запропонованих для обрання , не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Власником.
 • Пропозиція про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради розглядаються на сесії Івано-Франківської обласної ради.
 • Якщо кількість кандидатів висунутих до складу Наглядової ради перевищує її загальний склад, визначений Власником, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.
 • Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.
 • Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Власника з одночасним обранням нового члена Наглядової ради у разі:

– незадовільної оцінки його діяльності Власником за підсумками роботи за рік;

– систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього;

– у разі пропуску ним більше ніж трьох засідань ради підряд без поважних причин.

РОЗДІЛ 7. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 • Голова Наглядової ради:

– організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

– скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;

– готує доповідь та звітує перед Власником про діяльність Наглядової ради, загальний стан Підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства;

– надає рекомендації Засновнику щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради;

– забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;

– підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Підприємства.

РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

 • Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.
 • Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого Власником складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого Власником складу.
 • Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

– Власника;

– члена Наглядової ради Підприємства;

8.4.Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім’я Голови Наглядової ради.

8.5. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

8.6. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

– прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи (найменування органу), що її вносить;

– підстави для скликання засідання Наглядової ради;

 формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

8.7. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

8.8. Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8.9. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

– керівник Підприємства;

– керівники структурних підрозділів Підприємства;

– голова профспілкового органу Підприємства.

8.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.11. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

 • Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради Підприємства персонально не пізніше як за 3 робочі дні до проведення засідання.

8.13. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Підприємства та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

8.14. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування, якщо інше не визначено Наглядовою радою.

 • Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради або інша уповноважена особа Наглядовою радою веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головою Наглядової ради та оформляється у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

 • Один з цих примірників передається на зберігання Керівнику підприємства протягом п’яти робочих днів після оформлення протоколу засідання Наглядової ради.
 • Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, керівником Підприємства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

РОЗДІЛ 9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени Наглядової ради мають право:

– отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій;

– отримувати порядок денний та інформаційний пакет до засідань Наглядової ради;

– вимагати скликання засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

9.2 Члени Наглядової ради зобов’язані:

– діяти в інтересах Підприємства, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

– керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства, цим Положенням.

– виконувати рішення, прийняті Власником та Наглядовою радою.

– виконувати свої обов’язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі.

– брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти Голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.

9.3.Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства здійснюється на безоплатній основі.

РОЗДІЛ 10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • На вимогу Власника Голова Наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.
 • В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Власника та ставити питання про переобрання члена Наглядової ради.
 • Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 24.03.2017.№ 459-13/2017

 

 

СКЛАД
наглядової ради Івано-Франківського комунального
агролісогосподарського підприємства
“Івано-Франківськоблагроліс”

 

 

БасарабСергій Михайлович– заступник голови обласної ради, голова наглядової ради
ВиноградникТарас Теофілович– голова постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади
ГрицюкДмитро Онуфрійович– депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин
КороликМихайло Михайлович– депутат обласної ради, секретар  постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу
МатусевичОлександр Борисович– заступник голови постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування

 

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]