Про обласний бюджет на 2019 рік


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять шоста сесія)
РІШЕННЯ

від 21.12.2018. № 1038-26/2018
м. Івано-Франківськ

Про обласний бюджет
на 2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, обласна рада

вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи обласного бюджету в сумі 8 323 943 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету – 7 774 727 100 гривень, доходи спеціального фонду обласного бюджету – 549 216 000 гривень згідно з додатком 1;
видатки обласного бюджету в сумі 8 317 903 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету – 7 616 326 200 гривень, видатки спеціального фонду обласного бюджету – 701 576 900 гривень згідно з додатком 3;
повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету в сумі 2 455 000 гривень згідно з додатком 4;
надання кредитів з обласного бюджету в сумі 8 495 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету 6 000 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету  2 495 000 гривень згідно з додатком 4;
профіцит загального фонду обласного бюджету в сумі 152 400 900 гривень згідно з додатком 2;
дефіцит спеціального фонду обласного бюджету в сумі 152 400 900 гривень згідно з додатком 2;
оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,007 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд місцевого бюджету в розмірі 5 000 000 гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4.

3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5.
Надати право обласній державній адміністрації за погодженням з обласною радою та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.
Уповноважити голову обласної ради О. Сича у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
Затвердити розподіл обсягу додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я відповідно до порядку, затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 06.12.2018 р. № 723 (згідно вимог частини п’ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України).

4. Затвердити розподіл витрат обласного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 460 660 700 гривень згідно з додатком 6.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду обласного бюджету належать доходи, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є обласна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до обласного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
2) джерелами формування у частині кредитування є надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок надходжень загального фонду обласного бюджету.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:
повернення кредитів, наданих з обласного бюджету індивідуальним сільським забудовникам;
повернення кредитів, наданих з обласного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
повернення кредитів, наданих з обласного бюджету для підтримки малого і середнього підприємництва.

7. Обласній державній адміністрації спільно з обласною радою виділяти кошти з резервного фонду обласного бюджету на здійснення заходів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету”, а у обсягах більше 100 000 гривень – після погодження з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків, крім заходів, пов’язаних з обороноздатністю держави.
Спрямовувати інші субвенції місцевим бюджетам на такі заходи за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;
оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

9. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання обласного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

13. Затвердити перелік розпорядників субвенції – переможців обласних конкурсів проектів та програм розвитку місцевого самоврядування в сумі 20 275 500 гривень згідно з додатком 7.

14. Надати право департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Мацькевич) за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук) при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування обласного бюджету з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

15. Обласній державній адміністрації до 18.01.2019 року подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради:
– з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу бюджету розвитку обласного бюджету;
– з питань екології та раціонального природокористування, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та переліку природоохоронних заходів, що будуть фінансуватися за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, що сформується станом на 01.01.2019 року.

16. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які сформуються станом на 01.01.2019 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради за погодженням із постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків з подальшим затвердженням на сесії обласної ради.

17. Головним розпорядникам коштів (виконавцям програм) підготувати та подати до обласної ради для розгляду відповідними постійними комісіями обласної ради та постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків переліки заходів щодо реалізації галузевих регіональних цільових програм на 2019 рік, які проводитимуться в межах коштів, передбачених цим рішенням.
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації здійснювати фінансування програм, кошти на виконання яких передбачені в обласному бюджеті на 2019 рік, після погодження переліків заходів постійними комісіями обласної ради.

18. Дозволити департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації як головному розпоряднику бюджетних коштів у разі неможливості забезпечення необхідного рівня спеціалізованої медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах області здійснювати видатки на лікування хворих за її межами у рамках бюджетних призначень, передбачених на виконання відповідних регіональних цільових програм.

19. Управлінню спорту обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1115062 “Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні” для надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування.

20. Департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків пооб’єктний розподіл видатків, передбачених на виконання заходів Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки.

21. Управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань гуманітарної політики і свободи слова і з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 1014082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” на проведення культурно-мистецьких заходів.

22. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації погодити з постійними комісіями обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, з питань бюджету, фінансів та податків розподіл видатків, передбачених за КПКВКМБ 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням.

23. Головним розпорядникам коштів щотижнево після оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти оприлюднювати на офіційних інтернет-сторінках інформацію про постачальника із зазначенням ціни за одиницю товару та вартості робіт і послуг в розрізі підвідомчих закладів та установ.
Рекомендувати підприємствам, які виконують будівельно-монтажні роботи на об’єктах соціально-культурної сфери області, на офіційних інтернет-сторінках оприлюднювати інформацію про детальну калькуляцію витрат таких робіт та ціни на будівельні матеріали, що використані для їх виконання.

24. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації після затвердження місцевих бюджетів на 2019 рік провести аналіз їх забезпеченості видатками на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за продукти харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, за енергоносії, які споживаються бюджетними установами, та подати його обласній раді до 01.03.2019 року.

25. Обласній державній адміністрації:
– подати до обласної ради для погодження з постійними комісіями обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, з питань розвитку промисловості, будівництва, архітектури, дорожнього та житлово-комунального господарства, з питань бюджету, фінансів та податків пропозиції щодо пооб’єктного розподілу видатків, передбачених за КПКВКМБ 1517462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”, відповідно до напрямів, визначених Концепцією розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Івано-Франківської області на 2018-2020 роки, погодженою постійними комісіями обласної ради 02.03.2018 року (зі змінами);
– щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним подавати, обласній раді інформацію про стан фінансування та освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (пооб’єктно).
26. Обласній державній адміністрації щоквартально подавати інформацію обласній раді про виконання обласного бюджету у 2019 році за доходами і видатками за формою, встановленою постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

27. Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року.

28. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

29. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України обласній державній адміністрації (О. Гончарук) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття.

30. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків (М. Палійчук).

 

 

Голова обласної ради                                                       Олександр Сич


Додатки до рішення

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]