Про присвоєння Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Сімнадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 15.09.2017 № 620-17/2017
м. Івано-Франківськ

 

Про присвоєння Івано-Франківській
обласній філармонії імені Іри Маланюк

 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”,   Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 989, Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради  від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

 1. Присвоїти Івано-Франківській обласній філармонії ім’я Іри Маланюк і надалі іменувати її Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк.
 2. Змінити найменування закладу “Івано-Франківська обласна філармонія” на “Івано-Франківська обласна філармонія імені Іри Маланюк”.
 3. Затвердити в новій редакції Статут Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк (додається).
 4. Директору Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк В. Тимківу:
 • забезпечити здійснення   державної   реєстрації    нової  редакції  Статуту закладу;
 • здійснити інші дії, пов’язані зі зміною назви закладу.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань гуманітарної політики та свободи слова (Ю. Черневий), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної ради                                                                         Олександр Сич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
від 15.09.2017 № 620-17/2017

 

 

 

 

СТАТУТ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ
ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК

(нова редакція)

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2017 рік


 1. Загальні положення

1.1. Івано-Франківська обласна філармонія  імені Іри Маланюк (далі – Філармонія) є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальним закладом).

1.2. Філармонія утворена відповідно до постанови Станіславського обласного виконавчого комітету від 01.11.1940 року № 86 “Про організацію обласної державної філармонії”. Власником Філармонії  є територіальні громади сіл, селищ, місти області в особі Івано-Франківської  обласної  ради (надалі – Власник),  Уповноваженим органом управління є  структурний підрозділ обласної державної адміністрації в сфері культури (далі -Уповноважений орган управління).

1.3. Філармонія у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та рішеннями Власника, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Уповноваженого органу управління та цим Статутом.

 1. Найменування та місцезнаходження

2.1. Найменування:

повне українською мовою: ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК.

скорочене українською мовою: ОБЛАСНА ФІЛАРМОНІЯ ІМЕНІ ІРИ МАЛАНЮК.

2.2. Місцезнаходження: 76018, Україна, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Леся Курбаса, будинок 3.

 1. Мета та предмет діяльності
  • Метою діяльності Філармонії є відродження, збереження, розвиток та популяризація музичної спадщини, забезпечення культурних потреб територіальних громад області.
  • Основними видами діяльності Філармонії є:

– створення, збереження, охорона, використання та популяризація національного культурного надбання;

– створення, виконання, тиражування, розповсюдження, демонстрування (публічний показ і публічне виконання) та популяризація творів мистецтва;

– консультації з питань культури, музичного мистецтва;

– забезпечення діяльності професійних творчих колективів та інших структурних підрозділів Філармонії;

– проведення культурно-мистецьких заходів: концертів, концертів-презентацій, фестивалів, конкурсів, бенефісів, вистав, театральних та музичних постановок;

– концертно-гастрольна діяльність;

– надання  платних послуг у порядку, визначеному  чинним законодавством;

– інші види діяльності, не заборонені законодавством.

3.3. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Філармонією лише після їх отримання.

 1. Юридичний статус

4.1.     Філармонія є юридичною особою.

4.2.     Філармонія функціонує за рахунок фінансової підтримки з обласного бюджету та власних надходжень, отриманих від діяльності, передбаченої цим Статутом.

4.3.     Філармонія користується закріпленим за нею майном на праві оперативного управління, згідно з  договором, укладеним з управлінням об’єктами спільної власності територіальних громад області, власним майном.

 • Філармонія з моменту державної реєстрації (перереєстрації) набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в банку, круглу печатку та кутовий штамп, емблему та інші реквізити.
 • Філармонія може від свого імені укладати договори, мати майнові і особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах.

4.6. Філармонія не відповідає за зобов’язаннями  Власника, Уповноваженого органу управління та Держави, а  Власник, Уповноважений орган управління та Держава не відповідають за зобов’язаннями Філармонії.

4.7. Філармонія самостійно здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.8.     До компетенції Власника належить:

– прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію Філармонії;

– прийняття рішення про затвердження Статуту та внесення змін до нього;

– прийняття рішення про призначення та звільнення Директора;

– заслуховування звітів Директора про роботу;

– визначення органу або посадової особи, які укладають  контракт з Директором;

– здійснення повноважень орендодавця у встановлений чинним законодавством України та рішенням обласної ради спосіб.

4.9.     До компетенції Уповноваженого органу управління належить:

– розроблення стратегії розвитку Філармонії;

– затвердження річних фінансових планів;

– проведення моніторингу фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів;

– забезпечення проведення інвентаризації майна Філармонії;

– затвердження штатного розпису;

– забезпечення проведення конкурсу на заміщення посади Директора та укладення контракту, визначеної чинним законодавством форми на термін 5 (п’ять) років,  з переможцем конкурсу;

– забезпечення оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності документів) та уточнення меж земельних ділянок, у встановленому законодавством порядку. 

 1. Права та обов’язки Філармонії
  • Філармонія має право:
 • самостійно укладати договори (контракти) з юридичними і фізичними особами, в тому числі іноземними, з метою забезпечення діяльності Філармонії, брати участь у діяльності відповідних міжнародних організацій та фондів;
 • формувати діяльність відповідно до законодавства України;
 • виконувати договірні роботи і послуги на основі цін і тарифів, передбачених прейскурантом або за договірними цінами, у порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • здійснювати обробку персональних даних працівників Філармонії з метою забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин в сфері бухгалтерського обліку згідно з Законом України “Про захист персональних даних”;
 • звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Філармонію завдань та статутних обов’язків;
 • залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;
 • одержувати кредити банківських установ, благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, у порядку визначеному чинним законодавством;
 • рекламувати свою діяльність за допомогою засобів масової інформації та іншими способами;

  – надавати  в оренду приміщення Філармонії, у порядку, визначеному Власником;

 • здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

5.2. Філармонія зобов’язана:

–     виконувати обов’язки, що випливають із чинного законодавства України та укладених нею договорів;

–      забезпечувати працівникам Філармонії гарантовані законодавством
України умови праці та її оплати, соціальний захист працівників, нести відповідальність за шкоду, спричинену їх здоров’ю і працездатності;

 • забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України. Директор Філармонії та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержанням порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності;
 • проводити інвентаризацію належного їй майна, коштів і фінансових зобов’язань для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.
 1. Управління Філармонією

6.1. Управління Філармонією здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу управління (в межах делегованих обласною радою повноважень).

6.2. Поточне керівництво Філармонією здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади на пленарному засіданні обласної ради за результатами конкурсу на умовах контракту терміном на 5 (п’ять) років. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Директора Філармонії може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. У такому випадку обов’язки Директора покладаються на заступника, відповідно до повноважень, визначених його посадовою інструкцією.

6.4. Власник в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Філармонії.

6.5. Директор Філармонії:

6.5.1. Діє без довіреності від імені Філармонії, представляє її інтереси в органах державної влади і органах  місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію   і вирішує питання діяльності у межах та у визначеному законодавством і Статутом порядку.

6.5.2. Розпоряджається коштами та майном Філармонії відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.5.3. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків у встановленому порядку.

6.5.4. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників.

6.5.5. Подає на затвердження до обласної ради проект Статуту, проекти змін до Статуту.

6.5.6. Призначає своїх заступників та розподіляє обов’язки між ними за погодженням з Уповноваженим органом управління.

6.5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи за поданням керівників цих підрозділів.

6.5.8. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників, з дотриманням порядку, визначеного чинним законодавством.

6.5.9. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на   передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.5.10. Укладає колективний договір з працівниками.

6.5.11. Вирішує інші питання діяльності Філармонії у відповідності із законодавством.

6.5.12.            Директор, його заступники у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Філармонією та її підрозділами.

6.6. У Філармонії як консультативно-дорадчий орган, створюється і функціонує художня рада. Метою діяльності художньої ради  є  визначення репертуарної політики, напрямів гастрольної діяльності та аналіз ефективності проведених творчих заходів.

6.7. Художню раду очолює художній керівник Філармонії.

6.8. Склад художньої ради та Положення про неї затверджується наказом Директора Філармонії.

 1. Майно та фінансування
  • Майно Філармонії становлять основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі. Майно Філармонії, яке передане на праві оперативного управління, залишається власністю Власника.

7.2. Філармонія може здійснювати господарську діяльність у випадках, передбачених законодавством України та самостійно розпоряджатися доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

7.3. Здійснюючи право оперативного управління Філармонія користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та договору. Усі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути), що знаходиться у фактичному користуванні Філармонії, вирішуються виключно Власником.

7.4. Джерелами формування майна і коштів Філармонії є:

– кошти обласного бюджету;

 • доходи від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства;

–     майно, передане Власником;

– благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів;

– інші, не заборонені законом, джерела.

7.5. Філармонія проводить розрахунки по своїх зобов’язаннях, як в безготівковому, так і в готівковому порядку.

7.6. Збитки, заподіяні Філармонії в результаті порушення її майнових прав громадянами і юридичними особами, відшкодовуються їй у встановленому законодавством порядку.

 1. Повноваження трудового колективу
  • Працівники Філармонії мають право брати участь в управлінні Філармонією через загальні збори, раду трудового колективу, професійні спілки, які діють у колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо покращення роботи Філармонії, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Філармонією відповідно до законодавства. Філармонія зобов’язана створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні Філармонією.

 • Трудовий колектив Філармонії складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Філармонією.
 • До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Філармонією не може обиратися Директор. Повноваження цих органів визначається законодавством.
 • Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Філармонії регулюються колективним договором.
 • Право на укладання колективного договору від адміністрації надається Директору Філармонії, а від імені трудового колективу – Уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менше ніж один раз на рік.
 • Питання щодо покращення умов праці, життя і здоров’я, гарантії медичного страхування працівників Філармонії та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
 • Джерелом коштів на оплату праці працівників Філармонії є кошти обласного бюджету. Форми і системи оплати праці, норми, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати.
 • Оплата праці працівників Філармонії здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Філармонією після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
 • Працівники Філармонії провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.
 1. Припинення діяльності

9.1. Припинення діяльності Філармонії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника, а у випадках передбачених законом України, – за рішенням суду.

9.2. У разі реорганізації Філармонії вся сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступників.

9.3. Ліквідація Філармонії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.

9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Філармонії і не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Філармонії.

9.5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення   дебіторської заборгованості Філармонії та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Філармонії.

9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження  з управління Філармонією. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Філармонії (крім переданого в оперативне управління, яке повертається Власнику) і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Філармонії, що ліквідується.

9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

9.8. Філармонія є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]