Про Програму правової освіти населення області на 2018-2022 роки


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(
Двадцята сесія)

РІШЕННЯ

 

від 02.03.2018. № 818-20/2018
м. Івано-Франківськ

 

Про Програму правової
освіти населення області
на 2018-2022 роки

 

З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

вирішила:

 1. Затвердити Програму правової освіти населення області на 2018-2022 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (І. Мацькевич) передбачати кошти на виконання Програми на 2018 і наступні роки з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади.

Голова обласної ради                                                                      Олександр Сич


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Рішення обласної ради

 від 02.03.2018. № 818-20/2018

 

 

ПРОГРАМА

правової освіти населення області

на 2018-2022 роки

 

 

Замовник Програми:

Головне територіальне
управління юстиції в області                                                                А. Гайда

 

Розробник Програми:

Головне територіальне
управління юстиції в області                                                                А. Гайда

 

Керівник Програми:

Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         І. Пасічняк


ПАСПОРТ

Програми правової освіти населення області
на 2018 – 2022 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): головне територіальне управління юстиції в області.
 1. Розробник Програми: головне територіальне управління юстиції в області.
 1. Термін реалізації Програми: 2018-2022 роки.
 1. Етапи фінансування Програми: 2018-2022 роки.
 1. Обсяг фінансування Програми: 1350,0 тис. гривень.

 

РікОчікуваний обсяг фінансування, тис.грн.
в тому числі за джерелами
ВсьогоОбласний бюджетМісцеві бюджетиІнші джерела
2018-20221350,01350,0
в т.ч.
2018322,0322,0
2019312,0312,0
2020242,0242,0
2021237,0237,0
2022237,0237,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме підвищенню рівня правових знань та  правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму, підвищенню ефективності правоосвітньої та правовиховної роботи в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Позитивні зміни у правовому вихованні громадян сприятимуть набуттю широкими верствами населення навичок у правильному застосуванні чинного законодавства, вмінні користуватися правовими нормами для прийняття правильного рішення у складних життєвих ситуаціях, зменшенню кількості необґрунтованих скарг та звернень.

 

 1. Термін проведення звітності:

Відповідно до мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає обласній раді:

– звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 10 лютого наступного за звітним року;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

Замовник Програми:

Головне територіальне управління
юстиції в області                                                                                 Андрій Гайда

 

  

Керівник Програми:

 Заступник голови
облдержадміністрації                                                                         Ігор Пасічняк

 


Обгрунтування доцільності розроблення Програми

 

 1. Загальні положення

Становлення України як демократичної правової держави, формування  засад громадянського суспільства потребує суттєвого підвищення правосвідомості громадян, їх правової культури, неухильного дотримання ними Конституції України, вимог законодавства України та правильного його застосування.

Конституцією України на державу покладено обов’язок доведення до населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян. Сьогодні саме життя ставить на порядок денний питання подальшого розвитку  правосвідомості населення, задоволення їхніх потреб у правовій інформації. Правове регулювання суспільних відносин в нашій державі здійснюється великою кількістю законів  та підзаконних актів, з яких лише незначна частина відома населенню. Недостатній рівень обізнаності у сфері прав людини призводить до ігнорування цих прав та, як наслідок, порушення принципу верховенства права. Тому необхідно постійно покращувати умови для подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні загальних знань про державу і право. Треба сприяти розширенню можливостей отримання широкої правової інформації та юридичної допомоги громадянами, які цього потребують. Кожен з цих напрямків  має свої форми і механізми реалізації.

Саме правова освіта є гарантією дії верховенства права, запорукою виховання у громадян поваги до закону та до держави як гаранта дотримання правопорядку.

Програма правової освіти населення області на 2018 – 2022 роки (далі – Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Правова освіта – це комплекс заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення повинні здійснюватися за активної участі органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад із правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації.

З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади тощо.

 

 1. Мета і завдання Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої права та захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них поваги до права.

Основними завданнями Програми є:

підвищення рівня правової освіченості населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській місцевості, інших категорій громадян;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки, вироблення навичок реалізовувати та захищати свої права;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;

удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері, адаптація найкращого світового досвіду.

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування

Правова освіта населення – це процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у громадян поваги до Конституції, законів України, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності та правопорядку. Правова освіта – це необхідний елемент правової культури.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства, подолання правового нігілізму, задоволення потреб у правовій інформації, заохочення до участі у розбудові демократичної, соціальної і правової держави, профілактику правопорушень, забезпечення вільного і всебічного розвитку особистості.

Правову освіту громадян складає комплекс інформаційних, виховних та навчальних заходів державних, муніципальних і громадських структур, спрямованих на забезпечення певного обсягу правових знань, навичок, інформацій, консультацій, необхідних громадянину для прийняття рішень у питаннях державного і приватного життя, захисту прав і свобод, гарантованих Конституцією України.

Правова освіта громадян є невід’ємною частиною діяльності держави і громадянського суспільства, які повинні нести відповідальність за її стан і розвиток щодо забезпечення прав і свобод.

Усі громадяни України, згідно з положеннями Конституції України та нормами чинного законодавства, мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових знань. Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та спеціалізованих навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, широким правовим інформуванням населення через засоби масової інформації та культурно-освітні установи.

Правова освіта є обов’язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

 

Правова освіта в області забезпечується:

 • активною участю в її організації органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації;
 • безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;
 • органічним поєднанням правової освіти із загальною середньою і професійною освітою, культурою, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами виховання;
 • відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про законодавство, про правову політику держави;
 • систематичністю і безперервністю поширення та одержання знань про державу і право;
 • диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього процесу.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти в області діє обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення області (далі – МКМР). Положення про обласну МКМР з правової освіти населення, персональний склад членів ради затверджуються розпорядженням облдержадміністрації. Головою МКМР є заступник голови облдержадміністрації. Начальник головного територіального управління юстиції в області є заступником голови МКМР.

Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права, вивчення Конституції України, законодавства про референдум, виборчого законодавства та інших норм чинного законодавства.

Для здійснення правової освіти використовуються друковані, електронні та аудіовізуальні засоби масової інформації, мережі спеціалізованих будинків і бібліотек правової освіти.

Правова освіта починається в сім’ї та дошкільних виховних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, звички щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку та інших осіб.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і позааудиторна правовиховна робота, до якої залучаються вчені – юристи, працівники правоохоронних органів, інші фахівці.

З метою задоволення потреб працівників у юридичних знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і організаціях може запроваджуватися правова освіта.

Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу із правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

Для кваліфікованої правової освіти населення в засобах масової інформації можуть створюватися загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, випуски, журнали, а також запроваджуватися сторінки, рубрики й інші популярні форми.

Заклади культури (бібліотеки, будинки культури, кінотеатри та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність. З цією метою ними за участю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних організацій, громадських організацій створюються на громадських або госпрозрахункових засадах університети правових знань, лекторії, кінолекторії, проводяться виставки юридичної літератури, читацькі конференції, тематичні концерти, зустрічі із молоддю та інші заходи.

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, малозахищених верств населення тощо;

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;

широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми правової освіти населення проводиться за рахунок коштів обласного бюджету. Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить 1350,0 тис. гривень.

Строк реалізації Програми: 2018 – 2022 роки.

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання ПрограмиОбсяг ресурсів за рокамиУсього витрат на виконання Програми
2018 рік2019 рік2020 рік2021 рік2022 рік
Обсяг ресурсів, усього,у тому числі:322,0312,0242,0237,0237,01350,0
обласний бюджет322,0312,0242,0237,0237,01350,0
районні та міські міст обласного значення бюджети
сільські, селищні,міські бюджети,бюджети об’єднаних територіальних громад
кошти інших джерел

 

 

 1. Перелік заходів Програми

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку до Програми.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.

У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти здійснюється широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання, залучення інтерактивних методів навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

Методичне забезпечення правової освіти здійснюють головне територіальне управління юстиції в області, органи системи безоплатної правової допомоги, управління культури, національностей та релігій; спорту; департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, інші установи та організації. Вони спільно визначають форми і методи проведення правороз’яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари, інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

З метою оперативного вирішення питань координації і методичного забезпечення правової освіти при обласній та районних державних адміністраціях, виконкомах міських рад діють міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з відповідними органами системи безоплатної правової допомоги формують склад районних (міських) міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення.

Державні та комунальні засоби масової інформації систематично інформують населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх.

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення у межах державного та регіонального замовлення створюються загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, а також запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.

 

 1. Очікувані результати від впровадження Програми

Реалізація Програми сприятиме підвищенню рівня правових знань та  правової культури як окремих громадян, так і суспільства в цілому, формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму, підвищенню ефективності правоосвітньої та правовиховної роботи в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.

Позитивні зміни у правовому вихованні громадян сприятимуть набуттю широкими верствами населення навичок у правильному застосуванні чинного законодавства, вмінні користуватися правовими нормами для прийняття правильного рішення у складних життєвих ситуаціях, зменшенню кількості необґрунтованих скарг та звернень.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація і контроль за ходом виконання заходів, передбачених Програмою, доручається головному територіальному управлінню юстиції в області.

Головне територіальне управління юстиції в області подає обласній раді:

– узагальнену інформацію про стан виконання заходів Програми – щороку до 10 лютого упродовж 2019-2023 років;

– інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Виконавці подають інформацію про стан виконання заходів, передбачених Програмою, до головного територіального управління юстиції в області до 01 січня упродовж 2019-2023 років.

 


Додаток

до Програми правової освіти
населення області на 2018-2022 роки

 

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування
Програми правової освіти населення області на 2018 – 2022 роки

 

№№ з/п Перелік заходів ПрограмиТермін вико-нання заходу ВиконавціОрієнтовний обсяг фінансування, тис. гривеньОчікуваний результат
Роки ВсьогоВ тому числі за джерелами
обласний бюджетінші джерела
123456789
1.Організовувати проведення конференцій, семінарів, симпозіумів тощо з питань підвищення рівня правових знань та правової культури громадян2018 – 2022 рокиОблдержадміністрація, місцеві органи виконавчої влади, члени обласної МКМР з правової освіти населенняПоліпшення організації правоосвітньої роботи
2.Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, конкурси учнівських та студентських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного застосування норм чинного законодавства тощо2018 – 2022 рокиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністраціїПоліпшення організації правоосвітньої роботи
3.Сприяти створенню молодіжних правових клубів2018 – 2022 рокиДепартамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, бібліотечні установиПідвищення рівня правової освіти
4.Вжити заходів щодо налагодження співпраці з громадськими організаціями,  благодійними фондами та іншими об’єднаннями громадян у сфері правоосвітньої та правовиховної роботи2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, облдержадміністрація,місцеві органи виконавчої владиПідвищення рівня правової освіти
5.Організовувати в закладах культури і мистецтва виставки навчально-методичної та інформаційної правової літератури2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, бібліотечні установиПідвищення рівня правової освіти
6.Сприяти розширенню мережі громадських правових приймалень в області та організації їх діяльності відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, облдержадміністрація,райдержадміністрації, міськвиконкомиПідвищення рівня правової освіти
7.Сприяти виготовленню та розміщенню зовнішньої реклами, як соціальної (зокрема, плакатів, бігбордів, сітілайтів, павуків) на вулицях, в громадському транспорті, громадських місцях2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області2018-2022,в т.ч.475,0475,0Охоплення зовнішньою рекламою максимальної кількості населення з інформуванням про їх права та способи реалізації
2018125,0125,0
2019125,0125,0
202075,075,0
202175,075,0
202275,075,0
8.Забезпечити всебічне висвітлення в друкованих та електронних засобах масової інформації правової тематики, організовувати виступи у засобах масової інформації з питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами прав у різних сферах життя2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, облдержадміністрація, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.150,0150,0Охоплення цільової аудиторії з інформування про права та способи їх реалізації
201830,030,0
201930,030,0
202030,030,0
202130,030,0
202230,030,0
9.Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та розповсюдження брошур, методичних та роздаткових матеріалів із правової тематики, розроблення та розповсюдження інформаційного видання Міністерства юстиції України “Юстиція відкрита для людей”2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, облдержадміністрація, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.290,0290,0Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації, підвищення рівня самоосвіти різних цільових аудиторій
201870,070,0
201970,070,0
202050,050,0
202150,050,0
202250,050,0
10.Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу про права учасників АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб в межах компетенції2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, місцеві органи виконавчої влади, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.75,075,0Підвищення рівня правової освіти
201815,015,0
201915,015,0
202015,015,0
202115,015,0
202215,015,0
11.Забезпечити надання безоплатної правової допомоги через діяльність юридичних клінік, залучивши студентів старших курсів юридичних факультетів2018 – 2022 рокиУніверситет Короля Данила, Юридичний інститут ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”Поліпшення якості надання правової допомоги
12.Забезпечити організацію надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції області, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.25,025,0Поліпшення якості надання правової допомоги
20185,05,0
20195,05,0
20205,05,0
20215,05,0
20225,05,0
13.Проводити правовиховну та правороз’яснювальну роботу серед дітей у школах-інтернатах, виховних закладах, обласному  притулку для дітей,  Івано-Франківському обласному центрі   соціально-психологічної  реабілітації дітей2018 – 2022 рокиСлужба у справах дітей, департамент освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації спільно з  головним територіальним управлінням юстиції  області, регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги в областіПідвищення рівня правової освіти
14

.

Проводити заходи щодо поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини, змін у чинному законодавстві2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції області, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.75,075,0Підвищення рівня правової освіти
201815,015,0
201915,015,0
202015,015,0
202115,015,0
202215,015,0
15

.

Забезпечити проведення в  області заходів у рамках Всеукраїнського тижня права2018 – 2022 рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, місцеві органи виконавчої влади, облдержадміністрація, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.10,010,0Підвищення рівня правової освіти
20182,02,0
20192,02,0
20202,02,0
20212,02,0
20222,02,0
16.Забезпечити роботу мобільних точок доступу до безоплатної правової допомоги2018 – 2022рокиРегіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області спільно з головним територіальним управлінням юстиції в області2018-2022,в т.ч.50,050,0Надання інформації громадянам щодо можливості отримання безоплатної як первинної, так і вторинної правової допомоги
201810,010,0
201910,010,0
202010,010,0
202110,010,0
202210,010,0
17.Проводити виїзні консультативні пункти з надання безоплатної правової допомоги2018 – 2022рокиГоловне територіальне управління юстиції в області, регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області2018-2022,в т.ч.50,050,0Надання інформації громадянам щодо можливості отримання безоплатної як первинної, так і вторинної правової допомоги
201810,010,0
201910,010,0
202010,010,0
202110,010,0
202210,010,0
18.Матеріально-технічне забезпечення для проведення правоосвітніх заходів2018 – 2022рокиГоловне територіальне управління юстиції в області2018-2022,в т.ч.150,0150,0Якісне проведення правоосвітніх заходів
201840,040,0
201930,030,0
202030,030,0
202125,025,0
202225,025,0
Всього коштів за Програмою:  2018-2022,в т.ч.1350,01350,0
2018322,0322,0
2019312,0312,0
2020242,0242,0
2021237,0237,0
2022237,0237,0

 

в.о. начальника головного територіального
управління юстиції в Івано-Франківській області                                           Андрій Гайда

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]