Про Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки  


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання

(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23.12.2016. № 401-12/2016
м. Івано-Франківськ

 

Про Регіональну цільову
програму розвитку малого
та середнього підприємництва
в Івано-Франківській області
на 2017-2018 роки

 

Заслухавши інформацію про виконання Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього  підприємництва в Івано-Франківській області на 2015-2016 роки та відповідно до статті 10 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” і статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” обласна рада

 вирішила:

 1. Затвердити Регіональну цільову програму розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки (додається).

 

 1. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні обласного та інших місцевих бюджетів області, виходячи із можливостей їх дохідної частини та залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія та постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Голова обласної  ради                                                             Олександр Сич

 


 

Паспорт

Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
 2. Розробник Програми – департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації.
 3. Термін реалізації Програми – 2 роки.
 4. Етапи фінансування Програми – 2017-2018 роки.
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми: 7658,0 тис.грн.

 

РокиОбсяги фінансування
Всьогов т.ч. за джерелами фінансування
обласний бюджетмісцеві бюджетиінші джерела
2017- 20187658,07658,0в  межах виділених коштів
в т.ч. 
20173839,03839,0
20183819,03819,0

 

 1. Очікувані результати виконання Програми:

У результаті реалізації Програми очікується збільшення:

 • кількості малих підприємств з розрахунку на 10 тис. населення;
 • кількості створених нових робочих місць;
 • питомої ваги малого підприємництва в загальнообласних обсягах реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг;
 • частки надходжень до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємництва.

 

 1. Термін проведення звітності: інформація про хід виконання заходів Програми подається обласній раді щоквартально, до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, відповідно до поставлених мети і завдань.

 

Замовник  Програми:               

 Департамент економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури облдержадміністрації                               Жанна Табанець

 

 Керівник Програми:        

                              

Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                      Ярослав Паранюк         

 

 

 

 

 

Характеристика
Регіональної цільової програми розвитку
малого та середнього підприємництва
в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

Загальна характеристика регіону:
1.Площа території (тис.кв.км)                                                          13,9

Кількість населення (тис.чол.)                                                      1382,4

Відсоток зареєстрованих безробітних до населення

працездатного віку,  (%)                                                                1,7

2.Дата затвердження

Прог­рами (найме­нуван­ня і но­мер відповідного рішення)

Рішення обласної ради від 23.12.2016.

№ 401-12/2016

3.Головний замовник Програми:

Головний розробник Програми:

 

Виконавці:

 

 

 

 

Співвиконавці:

Обласна державна адміністрація

 

Департамент економічного розвитку, промис­ловості та інфраструктури облдержад­міні­ст­рації

Департамент економічного розвитку, промис­ловості та інфраструктури  облдерж­адмініст­рації, Регіональний фонд підтримки підпри­ємництва по Івано-Франківській області.

1. Департамент освіти, науки та молодіжної політики облдерж­адміністрації.

2. Управління міжнародного співро­біт­­ництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації.

3. Департамент агропромислового роз­вит­ку облдержадміністрації.

4. Головне управління Державної фіскаль­ної служби в області.

5. Державна регуляторна служба в області.

6. Головне управління статистики в

 області.

7. Обласний центр зайнятості.

8. Райдержадміністрації, виконавчі ко­мі­те­­ти міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади.

9. Івано-Франківська торгово-про­мис­лова палата.

10. Прикарпатський національний універ­ситет імені Василя Стефаника.

11. Товариство з обмеженою відповідаль­ністю “МБЕРІФ-бізнес-центр”.

12. Громадський центр “Ділові ініціа­тиви”.

13. Громадський центр “Еталон”.

14. Громадське об’єднання “Ділові люди Прикарпаття”.

15. Територіальне відділення ВГО “Асо­ціація платників податків України” в області.

4.Мета і перелік пріоритетних завдань ПрограмиМета

Забезпечення належних умов для всебічного розвитку малого та серед­нього підприємництва шляхом ство­рен­ня нових та розвитку існуючих об’єктів інформа­ційної, інфраструктур­ної та кад­рової мережі підтримки МСП, збіль­шення фінансово-кредитної під­трим­­ки, залучення суб’єктів підприєм­ницької дія­ль­ності до участі у проектах міжна­родної технічної допомоги.

Пріоритетними завданнями Програ­ми є:

–       максимальна оптимізація та спро­щен­ня системи надання адміністра­тивних послуг;

–       розширення     можливостей      доступу

суб’єк­тів малого і середнього підприєм­ництва до отримання кредитних ресурсів;

–        сприяння розвитку інфраструкту­ри підтримки малого і середнього підпри­єм­ницт­ва, в тому числі інноваційного;

– співпраця між органами влади, сектором підприємництва та громад­ськими організа­ціями з метою прий­нят­тя спільних рішень;

– удосконалення   системи   інформаційної

підтримки суб’єктів підприємництва;
– запровадження системи навчання основам ведення бізнесу, в тому числі для учнів старших класів та студентів, та підвищення кваліфікації підпри­ємців;

– активізація участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у програ­мах Європейсь­кого Союзу з метою отримання грантів на реалізацію проектів;

– проведення системної інформа­ційно-пропагандистської роботи з поширення інформації про підприєм­ницьку діяльність для залучення до зайняття нею соціально незахищених верств населення.

5.Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми  в динаміці змін цільових показниківДані станом на початок дії Прог­рами,

очі­ку­­вані

2016 р.

Прогнозні

показники,

2017 р.

Прогнозні

показники,

2018 р.

Кількість малих підпри­ємств/ кількість малих підприємств на 10 тис. чол. населення, одиниць     7665/557715/567765/56
Кількість середніх підпри­ємств/ кіль­кість середніх підприємств на 10 тис. чол. населення, одиниць  270/2 275/2  280/2
Частка реалізованої про­дук­ції (робіт, послуг) ма­лими під­при­ємства­ми від загально­обласного обся­гу реалізації, %    29,5  31,0    31,5
Частка надходжень від ді­я­ль­ності ма­лих підприємств/ середніх під­при­ємств до бюджетів всіх рівнів, %    8/22   9/24   10/26
6.Терміни і етапи реалізації Програми2017-2018 роки
7.Перелік розділів Програми

 

Виконавці:

І. Впорядкування нормативного регу­лю­ван­­ня підприємницької діяльності

(структурні підрозділи облдержадміні­стра­­ції, райдержадміні­стра­ції, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самовря­дування, голов­не управ­лін­ня Державної фіскальної служби в області, комітети Івано-Франківської торгово-про­ми­с­­лової палати, гро­ма­дсь­кі об’єднання під­приємців, органи, які прий­ня­ли рішення про утворення центрів надання адмініст­ра­тив­них послуг, обласний центр пере­підго­тов­ки та підвищення квалі­фікації праців­ників органів державної влади­).

II. Фінансово-кредитна підтримка мало­го та середнього підприємництва

(департамент економічного розвитку, про­мис­ло­вості та інфраструктури обл­держ­ад­міністра­ції, Регіональний фонд підтримки підпри­ємництва по області, райдержадміні­ст­рації, виконавчі комі­те­ти міських рад міст обласного значення, об’єд­на­ні територіаль­ні громади, Український фонд підтримки підпри­ємництва, обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості)

III. Інформаційне забезпечення мало­го та середнього підприємництва

(структурні підрозділи облдержадмініст­рації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, гро­мадсь­кі об’єднання підпри­ємців, об’єднані терито­ріальні громади, головне управління статис­тики в області, головне управління Держав­ної фіскальної служби в області, Івано-Франківська Торгово-промислова пала­та, об­лас­ний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості, ВГО “Асоціація платників податків України” в області, регіональна рада підпри­ємців при облдержад­мі­ністрації, Регіональ­ний фонд підтримки підприєм­ництва по області)

IV. Сприяння розвитку інфраструк­тури підтримки малого та середнього підприємництва

(департамент економічного розвитку, про­мис­ло­вос­ті та інфраструктури обл­держ­ад­міністрації, райдержадміні­стра­ції, вико­навчі комі­тети міських рад міст обласного значен­ня, Регіональний фонд під­тримки під­приєм­ницт­ва в області, Івано-Франків­сь­ка Тор­го­во-промис­лова палата, Центр розвит­ку пі­д­приєм­­ницт­ва “Бізнес-Інкубатор”, Ла­бо­рато­рія іннова­цій­них досліджень в еко­но­міці  при Івано-­Фран­ків­ському націо­на­ль­­­ному тех­ніч­но­му університеті нафти і газу)

V. Цільові проекти та підпрограми (облдержадміністрація, обласна рада, виконав­чі комітети Івано-Франківської, Коломийської, Долинської та Яремчан­ської міських рад)
8.Обсяги коштів, необхід­них на фінансування заходів з обласного бюджету, тис. грн.:7658,0 тис.грн., в т.ч.

2017 р. – 3839,0 тис. грн.

2018 р. – 3819,0 тис. грн.

9.Основні джерела фінансування:Обласний, районні, міські бюджети, інші джерела, не забо­ронені законо­давством
10Система організації контролю за виконанням Програми:Контроль за ходом реалізації Програми здій­сню­ють департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструк­тури облдержад­міністрації, постійна комісія обласної ради з питань соці­ально-економічного розвитку, уп­рав­­ління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу, регіональ­на  рада підприємців шляхом розгляду її вико­нан­ня на пленарних засіданнях обласної ради, засіданнях колегії обл­держ­адміністрації, засіданні рад підпри­ємців. Інформація про хід вико­нан­ня заходів Програми щоквартально на­дається Міні­стерст­ву економічного розвитку і торгівлі  України, обласній раді до 30 числа місяця наступного за звітним кварталом.

  

Стан і аналіз розвитку малого та середнього підприємництва
в регіоні за 2015-2016 роки

 

Активізація підприємництва та ефективність його функціонування є одним із головних чинників економічного пожвавлення та підвищення якості життя населення, це невід’ємний сектор ринкової економіки, який має регіональну орієнтацію. В ефективному розвитку малих та середніх підприємств зацікавлені, насамперед, територіальні громади, тому що:

– велика частка цього сектора економіки орієнтована на місцевий ринок;

– збільшення кількості суб’єктів підприємництва сприяє створенню нових робочих місць, що вирішує проблему безробіття в адміністративно-територіальних одиницях;

– разом із зростанням кількості малих підприємств та підприємців збільшуються обсяги реалізованої продукції (наданих послуг) та зростають податкові надходження до місцевих бюджетів.

В області малий і середній бізнес становить основу підприєм­ництва, зокрема за даними Головного управління статистики у 2015 році в області 99,9 відс. усіх підприємств були малими та середніми. З них станом на 01.01.2016 р. 7659 належали до малих, 277 – до середніх підпри­ємств. Крім того, до сектора малого і середнього підприємництва відно­сяться 46,3 тис. фізичних осіб-підприємців (дані головного управління Державної фіскальної служби в області за станом на 01.01.2016 року). Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у 2015 році складала 55 одиниць і була на рівні показника  2014 року.

Малим підприємництвом у 2015 році займалося 39,9 відсотків від загальної кількості зайнятих працівників, тоді як у країнах з розвинутою ринковою економікою чисельність зайнятих у цій сфері перевищує 50, а подекуди 80 відсотків. Щоправда, у порівнянні з 2014 роком спостерігалася позитивна динаміка до збільшення даного показника.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання у 2014 році склав 50516,4 млн. грн., що на 5,9 відс. менше, ніж у порівнянні з 2013 роком. Зменшення відбулося за рахунок падіння обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) фізичних осіб-підприємців з 12220,1 млн.грн. у 2013 році до 8055,4 млн.грн. у 2014 році. Малими та середніми підприємствами області у 2015 році реалізовано 85,7 відс. продукції (товарів, послуг) від загальнообласного обсягу реалізації.

Основними видами економічної діяльності у сфері малого підприємництва у 2015 році, як і в попередні роки, залишаються торгівля (44,2 відсотка від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) всіх підприємств), промисловість (22,8 відсотка) та будівництво (13,3 відсотка). Тобто виробнича галузь для таких підприємств є недостатньо розвиненою.

До того ж має місце деяка нерівномірність концентрації суб’єктів малого та середнього підприємництва в районному розрізі. Найбільша їх кількість зосереджена у містах Івано-Франківську, Калуші, Коломиї та Тисменицькому районі.

Аналіз статистичних показників показує, що протягом 2013-2015 років відбулося зменшення кількості середніх підприємств та фізичних осіб-підприємців на 16 та 28 відс. відповідно. При цьому у 2015 році кількість малих підприємств у порівнянні з 2014 роком збільшилася на 0,1 відс., а до 2013 року – скоротилася на 0,1 відс.

Проте, незважаючи на скорочення кількості суб’єктів господарювання, надходження від діяльності малого та середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів та їх питома вага в загальнообласних поступленнях зростає. Так, за станом на 01.01.2015 року надійшло 1081,6 млн.грн., що складає 25,8 відс. від  загальнообласних поступлень, за станом на 01.01.2016 року – 1823,3 млн.грн. або 37,2 відс. відповідно.

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” облдержадміністрація проводить системну і послідовну роботу, спрямовану на реалізацію державної регуляторної політики, яка базується на принципах прозорості та відкритості. З цією метою щорічно затверджуються плани під­го­­товки проектів регуля­тор­них актів, які оприлюднюються в мережі Інтернет і в місцевих друкованих засобах масової інформа­ції.

Протягом 2015 року здійснювалося оприлюднення проектів розпоряджень облдержадміністрації, що стосувались тарифів на перевезення пасажирів автобусами, мережі приміських та міжміських внутрішньо­обласних автобусних маршрутів загального користування, добровільної категоризації туристичних садиб області. Шляхом проведення громадських слухань та засідань круглих столів обговорено 38 проектів регуляторних актів (міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш та Коломия).

Формування регуляторними органами планів-графіків з відстеження результативності дії регуляторних актів з подальшим їх виконанням сприяло запровадженню системного підходу до проведення не лише базових, а й повторних та періодичних відстежень результативності дії регуляторних актів. Так, райдержадміністраціями впродовж 2015 року проведено 4 базових, 15 повторних і 5 періодичних відстежень результативності регуляторних актів, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення – відповідно 36, 38 та 26 відстежень таких актів.

Для дотримання принципу прогнозованості при здійсненні регуляторної політики розпорядженням облдержадміністрації від 10.12.2015 року № 860 затверджений та оприлюднений план діяльності з підготовки проектів регуля­торних актів на 2016 рік.

Розвиток підприємництва неможливий без розвитку інфраструктури його підтримки, основною функцією якої є створення умов для ефективного здійснення підприємницької діяльності, подолання труднощів, пов’язаних з відсутністю знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду, доступу до кредитних ресурсів та іншої інформації.

Всього інфраструктура підтримки підприємництва області налічує 157 інституцій, в тому числі 18 біз­нес-центрів, 4 бізнес-інкубатори, Регіональний фонд підтримки підприєм­ництва та 4 його відокремлених підрозділи, 1 технопарк, 2 лізин­гові центри, 24 кредитні спілки. Також функціонують 53 громадські об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності та 20 координаційних рад з питань підприємництва, створених на місцевому рівні. Завдяки співпраці з Фундацією “Сід Форум Норвегія” і Міжнародним благодійним фондом “Сід Форум Україна” та за підтримки МЗС Норвегії в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю в м. Івано-Франківську заплановано створення центру підтримки інновацій та підприємництва іHUB Івано-Франківськ, де підприємці-інноватори матимуть змогу комерціалізу­вати свої ідеї.

За останні роки в області відкрито два Центри розвитку сільського підприємництва – в селищі Войнилів Калуського та с. Зелена Надвірнянського районів, три бізнес-інкубатори в містах Івано-Франківську, Городенці та Рогатині, розпочав роботу Центр розвитку підприємництва “Бізнес-Інкубатор”, створений на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Крім того, зареєстровано науковий парк “Прикарпатський національний університет” на базі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, структурними підрозділами якого є бізнес-інкубатор та офіс трансферу технологій, мета яких – виконання інноваційних проектів та ефективне виведення їх результатів на ринок. Також зареєстровано індустріальний парк “Долина”, в процесі погодження документація на створення індустріального парку  “Бурштин”.

З метою поліпшення бізнес-клімату та зміцнення позицій малого та середнього підприємництва в загальній структурі регіональної економіки через кожних два роки затверджується Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва, пріоритетним напрямом якої є надання фінансово-кредитної підтримки малому підприємництву.  Так, у 2015 році за рахунок коштів Програми профінансовано проекти дев’яти суб’єктів підприємницької діяльності на суму 1165,1 тис.грн. За 9 місяців 2016 року з обласного бюджету виділено 754,6 тис.грн. на реалізацію семи інвестиційних проектів суб’єктів малого підприємництва,  в  результаті реалізації яких створено 35 нових та збережено 48 робочих місць. Проекти реалізовуватимуться у сферах зеленого туризму, переробки сільськогосподарської продукції, послуг СТО та виробництві швейних виробів.  За   цей  же   період   з районних та міських бюджетів використано 438,9 тис.грн., які спрямовано, в основному, на формування інфраструктури підтримки підприємництва.

Враховуючи той факт, що в Івано-Франківській області фактичні обсяги бюджетних видатків, спрямованих на підтримку МСП, є одними із найвищих по Україні, все ж таки залишається потреба у збільшенні фінансових ресурсів для реалізації програм кредитування. Доцільно було б відновити кредитування суб’єктів малого та середнього підприємництва за рахунок коштів Українського фонду підтримки підприємництва, запровадити часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими в банківських установах, мікрокредитування через кредитні спілки області на умовах співфінансування, створити фонд кредитних порук Регіонального фонду підтримки підприємництва по області.

Для забезпечення зручних умов з надання послуг суб’єктам підприємницької діяльності та громадянам діють центри надання адміністративних  послуг   в   усіх   районах,   містах  обласного значення та Печеніжинській    об’єднаній     територіальній     громаді,    всього   21   одиниця,   та 2   територіальних   підрозділи, якими впродовж 9 місяців 2016 року надано 444,3 тис. адміністративних послуг.

З метою спрощення процесу надання споживачам  адміністративних послуг в ЦНАПах м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, електронну систему регулювання чергою, застосовується технологія SMS-інформування, послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих адміністративних послуг.

У рамках проекту Європейської комісії “Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади і влади” створено веб-сайт Мережі ЦНАП та спеціалі­зоване програмне забезпечення для організації електронного документообігу в ЦНАП.

Cтаном на 01.09.2016 року в області функціонує 16 Центрів обслуговування платників податків, робота яких спрямована на підвищення якості обслуговування та індивідуальний підхід до кожного споживача послуг. В них надаються послуги з видачі довідок та дозвільних документів, прийманню звітності, вхідної кореспонденції, а також проводиться консультування платників податків.  За  період  з   січня  по вересень 2016 року всіма центрами надано 93,4 тис. адміністративних послуг.

З метою залучення безробітних до підприємницької діяльності центрами зайнятості проводяться інформаційні семінари, на яких надається інформація про порядок започаткування громадянами власної справи, перспективи малого бізнесу з урахуванням регіональних особливостей.

Область бере участь у реалізації низки проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на розвиток підприємництва:

– проект “Івано-Франківська область – край для туризму” (серпень 2014 р. – січень 2017 р.) впроваджується управлінням міжнародного спів­робітництва, євро інтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації  за підтримки Європейського Союзу. Асоційовані партнери проекту: Регіональний туристично-інформаційний центр  та  Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області.

– у грудні 2015 року підписано меморандум про співпрацю облдержадміністрації та обласної ради з канадським проектом міжнародної технічної допомоги ПРОМІС “Партнерство для розвитку міст” (грудень 2015 р. – кінець 2020 р.), участь в якому також беруть міста  Івано-Франківськ, Яремче, Долина та Коломия. Проект впроваджується за допомоги Федерації канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади і спрямований на впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного зростання; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку з акцентом на підтримку жінок-підприємниць, екологізацію бізнесу, розвиток бізнес-інфраструктури тощо.

 • Асоціацією місцевого економічного розвитку м. Бурштина у партнерстві з Компанією ДТЕК та Фондом “Східна Європа” реалізується проект створення індустріального парку “Бурштин”, метою якого є створення підприємств, які сприятимуть розвитку бізнесу та збільшенню кількості робочих місць. З цією метою Бурштинською  міською  радою   виділено  32 га  землі  і вже сплачено 2,0 млн. грн. за втрати сільсь­ко­гос­по­дарсь­кого виробництва. За кошти міського бюджету виготовлено проект­но-кошторисну документацію на будівництво кому­ніка­цій інфраструктури до території майданчика індустріального парку, а саме: водопровідну та каналізаційну мережі, системи електропостачання та пожежного захисту. Наступним кроком буде будівництво мережі газопостачання і доріг. В планах – запустити повноцінний індустріальний парк в м. Бурштині у 2018 році. Крім цього, виконавчий комітет Бурштинської міської ради спільно з Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина виступили спів­роз­роб­никами та учасниками  Програми соціального партнерства компанії ДТЕК, в рамках якої запроваджено надання безпроцентних позик для малого та середнього бізнесу;
 • з травня по жовтень 2016 року в м. Івано-Франківську реалізовувалася проектна ініціатива “Розробка та впровадження Івано-Франківської “BUSINESS AGENDA” в рамках програми  Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE – Україна)  “Розвиток спроможності українських бізнес-об’єднань, ТПП та аналітичних центрів щодо спільного формування та просування місцевого порядку денного бізнесу”. Метою цієї ініціативи є прискорення реалізації реформ у сфері малого та середнього бізнесу на місцевому рівні шляхом формування і просування Порядку денного “BUSINESS AGENDA” за консолідованої участі представників громадського сектору.

Водночас, негативно вплинули на розвиток малого і середнього підприємництва процеси, які спостерігались в Україні впродовж останніх років: погіршення фінансової ситуації, девальвація національної грошової одиниці, нестабільність банківської системи, втрата суб’єктами господарювання окремих ринків збуту продукції.

Проведений аналіз свідчить, що розвиток малого та середнього бізнесу в регіоні здійснюється повільними та нерівномірними темпами. Його потенціал не реалізується в достатній мірі внаслідок ряду проблем, як на регіональному, так і на державному рівні, що є стримуючим фактором його розвитку, посиленим кризовими явищами.   

Основними проблемами розвитку малого і середнього підприємництва є:

– існування правових, економічних, адміністративних перешкод в реалізації прав на підприємницьку діяльність (Україна займає 80 місце серед 189 країн світу у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу “Doing Business-2016”, розробленому експертами Світового Банку та Міжнародної фінансової корпорації);

– нестабільність фінансової системи, девальвація гривні;

– підвищення тарифів на енергоресурси, скорочення внутрішнього споживчого попиту;

– недосконалість нормативно-правового регулювання підприємниць­кої діяльності,  складність адміністративних процедур;

– висока вартість кредитних ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва, низький рівень фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності для реалізації інноваційних проектів;

– неналежне фінансування місцевих програм розвитку  малого і середнього підприємництва;

– обмеженість фінансових ресурсів для забезпечення належної роботи центрів надання адміністративних послуг, незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг;

– недостатня ефективність роботи існуючих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, нерозвиненість інноваційної інфраструктури;

– недостатні можливості для пошуку нових ділових партнерів та формування ділових зв’язків, подолання бар’єрів входження на нові ринки, стимулювання збуту та забезпечення конкурентоспроможності продукції;

– недостатній кваліфікаційний рівень кадрів, що займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати свою справу.

Ці та інші обставини, які  призвели до зниження фінансово-господарської активності підприємців, скороченню чисельності працюючих та значному зниженню доходів, важко подолати без сторонньої підтримки.

 

SWOT аналіз

В ході розробки проекту Програми, для окреслення внутрішніх (сильні та слабкі сторони) та зовнішніх  (позитивні можливості та загрози) чинників, що впливають на розвиток підприємницької діяльності, було використано метод SWOT-аналізу.

 

Сильні сторони (Strengths)Слабкі сторони (Weaknesses)
Наявність значних  резервів  дипломованих трудових  ресурсів.

Орієнтація на місцевий ринок та індивідуальне споживання.

Значна питома вага малих та середніх підприємств (99,9 % загальної кількості підприємств області).

Наявність широкого спектру місцевих природних ресурсів для розвитку підприємництва (міне­раль­ні води, кар’єри, деревина, рілля, рекреаційні можливості).

Наявність розвиненої науко­во-освітньої інфраструктури, мож­ли­вість забезпечення підго­товки та перепідготовки кадрів для сфери підприємництва.

Наявність розвиненої мережі фінансово-кредитних установ.

Наявність ініціативних під­при­ємців для ефективного діалогу у системі бізнес – влада – громада.

Функціонування центрів на­дан­ня адміністративних послуг в районах та містах області.

 

Низька частка малих підпри­ємств, що займаються виробничою діяльністю.

Незначна кількість середніх та великих підприємств, що не сприяє розвитку малих підприємств, які виконують супутні (допоміжні) роботи.

Дефіцит доступних фінансових ресурсів, відсутність дешевих банківських кредитів.

Недостатній рівень залучення інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу.

Недостатній рівень інновацій­ної активності підприємств малого бізнесу та кооперації з великими підприємствами.

Незавершеність реформування системи надання адміністративних послуг.

 

Недостатня обізнаність підпри­єм­ців з чинним законодавством, осно­вами бізнесу та оподатку­ван­ня, відсутність управлінського досвіду.

Недостатність промоціонуван­ня власної діяльності суб’єктами малого підприємництва.

Недостатня ефективність робо­ти існуючих об’єктів інфраструк­тури підтримки підприємництва, нероз­ви­­неність інноваційної інфра­ст­ру­к­тури.

Низька купівельна спромож­ність населення.

Недостатній рівень соціальної відповідальності бізнесу.

Можливості (Opportunities)Загрози (Threats)
Сприятливе географічне розта­шу­вання області для розвитку транскордонного співробітництва.

Наявність великих підприємств як потенційних замовників послуг малого та середнього бізнесу.

Конкурентні витрати на оплату праці в порівнянні з країнами ЄС.

Реалізація заходів з подальшої дерегуляції і розвитку підпри­єм­ництва на державному рівні.

Подальше реформування систе­ми надання адміністративних пос­луг.

Формування інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва на  місцевому рівні.

Полегшення умов виходу  укра­їнсь­ких підприємств на внут­рішній ринок ЄС завдяки підпи­санню договору про асоціацію з Європейсь­ким Союзом.

Співпраця з міжнародними фіна­н­совими організаціями і доно­рами та залучення міжнародної фінан­сової та технічної допомоги для підтримки малого і середнього підприємництва.

Політична і соціально-еконо­міч­на нестабільність.

Наявність правових, економіч­них та адміністративних перешкод в реалізації прав на підпри­ємницьку діяльність.

Суперечлива нормативно-пра­во­ва база, нестабільність і недоско­налість регуляторного поля.

Значна кількість податків і зборів.

Збереження високої вартості кредитних ресурсів.

Корупція та шахрайство у бізнесі та владі.

Скорочення сукупного попиту основних споживачів товарів, робіт та послуг малих підприємств та підприємців – домашніх госпо­дарств (кінцевих споживчих витрат домогосподарств).

Недостатнє фінансове забезпе­чен­ня програм підтримки підпри­ємництва.

 

 

Очікувані результати від впровадження Регіональної цільової програми розвитку малого та середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

Враховуючи підсумки реалізації Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2015-2016 роки, відповідно до вимог закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року, а також з врахуванням відповідних Методичних рекомендацій та інших нормативно-правових актів розроблено проект Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки.

Пріоритетними завданнями Програми є: здійснення комплексу заходів щодо забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів, підвищення якості надання адміністративних послуг, підвищення рівня поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності, фінансової підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, популяризація підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежності, сприяння розвитку елементів інфраструктури підтримки підприємництва тощо.

Відповідно до заходів Програми у 2017-2018 роках особлива увага приділятиметься широкому залученню представників підприємницьких структур і громадських організацій до розробки та обговорення проектів регуляторних актів з питань підприємництва, які матимуть суттєвий вплив на права та інтереси підприємців, ринкове середовище, що забезпечить прозорість процесу впорядкування нормативного регулювання, продовжува­тиметься робота щодо підвищення якості надання адміністративних послуг, розширення переліку їх отримання через центри надання адміністративних послуг.

Для підвищення рівня поінформованості суб’єктів підприємницької діяльності заплановано провести низку конференцій, круглих столів, семінарів з питань застосування норм чинного законодавства, а також заходів з популяризації центрів надання адміністративних послуг.

Планується збереження практики надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності через Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області. На цей захід з обласного бюджету щорічно планується виділяти 3 млн. гривень (1,5 млн.грн. – за рахунок спецфонду). Передбачено також такі види фінансової підтримки, як мікрокредитування через кредитні спілки на умовах співфінансування, часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва у банківських установах.

З метою промоції продукції суб’єктів підприємницької діяльності області передбачено проведення регіональних виставок-продажів, презентацій місцевих товаровиробників, розміщення інформації на бізнес-порталі Івано-Франківщини. Популяризація підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежності буде здійснюватись шляхом залучення громадських організацій, головного управління Державної фіскальної служби до організації та проведення тематичних зустрічей, мотиваційних тренінг-семінарів для школярів в опорних школах.

Розвитку ринкової інфраструктури сприятиме створення центру підтримки бізнесу за участі Європейського банку реконструкції та розвитку в контексті ініціативи “EU4Business”.

Також у рамках Програми реалізовуватиметься проект міжнародної технічної допомоги “ПРОМІС”, спрямований на впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного зростання; створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу; підтримку процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку з акцентом на підтримку жінок-підприємниць, екологізацію бізнесу, розвиток бізнес-інфраструктури тощо.

В результаті реалізації Програми очікується збільшення кількості малих/середніх підприємств-юридичних осіб на 10 тис. осіб населення, кількості створених нових робочих місць; питомої ваги малого підприємництва в загальнообласних обсягах реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих послуг; частки надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів від малого та середнього підприємництва.

 

Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та інфраструктури
обласної державної адміністрації                                               Жанна Табанець

 

 

 

Додаток
до Регіональної цільової програми розвитку
малого та середнього підприємництва в
Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

 

 Заходи Регіональної цільової програми розвитку малого та
середнього підприємництва в Івано-Франківській області на 2017-2018 роки

  

з/пПріоритетні

завдання

Зміст заходуТермін вико­нанняВиконавціДжерела

 фінан-

сування

Орієнтовні обсяги фінансу­вання,

тис.грн.

І.  Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності
1. У сфері регуляторної політики
1.Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актівЗатвердження планів підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльностіЩорічно до

15 грудня 2017-2018 років

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адмініст­ра­­ції, виконавчі комітети місь­ких рад міст обласного значен­ня, ор­га­ни місцевого самоврядування
Затвердження планів-графіків відстеження діючих регуляторних актів та висвітлення їх на офіційних веб-сайтахЩорічно до

20 грудня

2017-2018 років

Структурні підрозділи обласної держ­авної ад­міністрації, районні держ­авні адмі­ніст­рації, виконавчі комі­тети місь­ких рад міст облас­ного зна­чен­ня, органи місце­вого самовря­дуван­ня, гро­мад­ські об’єднання підприємців
  2.

 

Забезпечення публічності та безпосеред­нього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів

 

Оприлюднення в засобах ма­сової інформації проектів ре­гуляторних актів з відпо­від­ним аналізом регуляторного впливу (М-Тестом), прове­ден­ня публічних обговорень про­ектів регуляторних актів за участю представників громадськості2017-2018

роки

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання підприємців
Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної політики у засобах масової інформації , в тому числі на офіційній сторінці  органу влади2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної  ­адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, районні державні адміністрації
Організаційне та інформа­цій­не забезпечення роботи ре­гіональної ради підпри­ємців, районних та міських рад  під­приємців, залучення  їх до підготовки проектів регуля­торних актів, відстеження їх результативності2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значенняОбласний бюджет2017 – 12,0

2018 – 12,0

Районні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
3.Покращення до­с­тупу су­б’є­к­­тів ма­лого і се­ред­ньо­го під­приєм­ництва до інфо­р­мації про ре­гу­ля­тор­ну діяль­ність та чинних рі­шень у сфері бізнесуСистематичне наповнення тематичних розділів офіційних веб-сайтів з висвітлення регуляторної діяльності, забезпечення подання інформації на всіх етапах розробки проектів регуляторних актів2017-2018

роки

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, органи місцевого самоврядування
4.Аналіз регуля­торних актів що­до питань фіскальної по­лі­тики, які ре­гу­люються на місцевому рівніОрганізація експертних зустрічей для проведення аналізу регіона­ль­ного бізнес-середовища, вироблення спільних пропозицій подолання існуючих перешкод та стратегій їх втілення2017-2018

роки

Департамент економічного роз­витку, промисловості та інфраст­руктури обласної державної адмі­ністрації, голов­не управління Державної фіскальної служби в області, від­повідні комітети Івано-Франків­ської торгово-проми­с­лової па­лати, рай­онні держ­авні ад­міні­страції, орга­ни місцевого самоврядуванняОбласний бюджет2017 – 10,0

2018 – 10,0

2. У сфері надання адміністративних послуг
1.

 

Моніторинг якості надання адміністратив­них  послуг

 

Проведення оцінки діяльності центрів надання адміністра­тив­них послуг та розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності їх діяльностіIV квартал

 

2017-2018 роки

 

Органи, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послугРайонні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
Забезпечення функціонування мережі центрів надання адміністративних послуг2017-2018

роки

Департамент економічного роз­витку, промисловості та інфраст­руктури обласної державної адміністраціїОбласний бюджет2017 – 30,0

2018 – 30,0

2.Усунення адмі­ністра­тивних перешкод та спрощення отримання адміністратив­них послуг для бізнесуДотримання декларативного (заявницького) принципу при наданні адміністративних послуг для бізнесу, виклю­чення необхідності подання суб’єктами підприємницької діяльності документів, які не передбачені законом2017-2018

роки

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
3.Підвищення кваліфікацій­но­го рівня адміністраторівОрганізація навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів центрів надання адміністративних послуг2017-2018

роки

Департамент економічного роз­витку, промисловості та інфраст­руктури обласної державної адміні­ст­рації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації пра­ців­ників органів державної вла­ди, органів місцевого самовряду­вання, державних підприємств, установ і організацій
4.Забезпечення доступності адміністра­тивних послугПопуляризація центрів надання адміністративних послуг2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адмі­ністрації, районні державні адмініст­ра­ції, виконавчі комітети місь­ких рад міст обласного значенняОбласний бюджет

 

2017- 15,0

2018- 15,0

Районні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
5.Своєчасне та якісне надання адміністратив-них та інших послуг платни­кам податківРозширення спектру послуг Центрів обслуговування платників податків при управліннях фіскальної служби, організація їх належної діяльності2017-2018

роки

Головне управління Державної фіскальної служби в області, їх районні та міські підрозділи
6.Забезпечення ефективної комунікації органів ДФС з бізнесомПроведення круглих столів, особистих зустрічей, нарад з представниками громадсь­кості, надання консультацій суб’єктам зовнішньоеконо­мічної діяльності з питань митної справи, підготовка та розміщення публікацій, виступів у ЗМІ  з питань практичного застосування норм чинного законодавства, в т.ч. податкового та митного2017-2018

роки

Головне управління Державної фіскальної служби в області
ІІ. Фінансово-кредитна підтримка малого та середнього підприємництва
1.Фінансове за­без­­печення  міс­цевих прог­рам розвитку малого та серед­нього бізнесуЗабезпечення прийняття рішень органами місцевого самоврядування про виділення коштів на реалізацію місцевих програм розвитку підприємництва2017-2018

роки

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громадиРайонні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
2.

 

Фінансова під­тримка суб’єк­тів підпри­єм­ництва

 

Надання кредитів суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють в пріоритетних галузях економіки області, включаючи підприємства малого і середнього бізнесу, які займаються переробкою деревини та недеревних2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації,

Регіональний фонд підтримки підприємництва по області

Обласний бюджет2017-

 3 000,0

(1 500 – спецфонд)

2018-

3 000,0

(1 500 – спецфонд)

ресурсів лісу, особливо в гірських районах, а також особам із чис­ла внутрішньо переміщених
Укладення угод з Регіональ­ним фондом підтримки під­при­ємництва для кредиту­ван­ня суб’єктів підприємницької діяльності на умовах співфінансування2017-2018

роки

Районні державні адмініст­рації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громадиРайонні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
Надання кредитів суб’єктам малого та середнього підприємництва за рахунок коштів Українського фонду підтримки підприємництва2017-2018

роки

Український фонд підтримки підприємництва, Регіональний фонд підтримки підприємництва по областіКошти Українсь­кого фонду підтримки підприєм-

ництва

В межах виділених коштів
Реалізація програми мікрокредитування через кредитні спілки області на умовах співфінансування2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації,

Регіональний фонд підтримки підприємництва по області, кредитні спілки області

Обласний, районні та  міські бюджети, кошти кредитних спілок2017-200,0

 

2018-200,0

 

 

3.Забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів банківЧасткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього підприємництва в банківських установах2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації,

Регіональний фонд підтримки підприємництва по області

Обласний бюджет2017-500,0

 

2018-500,0

 

 

 4.Фінансова підтримка підприємниць­кої ініціативи громадянЗабезпечення надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності2017-2018

роки

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятостіКошти Фонду зага­льно­обо­в’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяУ межах кошторис­них призначень
 5.Фінансова підтримка створення  суб’єктами  малого і середнього  підприємницт­ва нових  робочих  місцьЗдійснення щомісячної  компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язко­ве державне соціальне стра­хування за працевлаштованих безробітних громадян на нові робочі місця

 

2017-2018

роки

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятостіКошти Фонду зага­ль­но­обо­в’яз­кового дер­жав­но­го соціа­ль­­ного страхуван­ня України на випадок безробіттяУ межах кошторис­них призначень

 

 

ІІІ. Інформаційне забезпечення малого та середнього підприємництва
1.Забезпечення конкуренції на ринку державних і регіональних замовлень

 

Забезпечення рівного доступу суб’єктів малого та серед­ньо­го бізнесу до виконання дер­жавних і регіональних замов­лень за рахунок бюджетних коштів через використання системи електронних закупівель ProZorro2017-2018

роки

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
2.Промоція продукції суб’єктів підприємниць­кої діяльності областіЗалучення суб’єктів підприєм­ницької діяльності до учас­ті в загальнодержав­них, об­лас­них, регіональних вистав­ках-продажах та презентаціях місцевих товаровиробників2017-2018

роки

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
3.Покращення доступу суб’єктів підприємниць­кої діяльності до інформації

 

 

Проведення конференцій, на­рад, тренінгів (семінарів, засі­дань за круглим столом тощо) з питань покращення бізнес-середовища та надання базо­вих адміністративних послуг  за участю підпри­ємців, громадських органі­зацій та суб’єк­тів надання адміністративних послуг2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, громадські об’єднання підприємців, об’єднані територіальні громадиОбласний бюджет2017- 10,0

2018- 10,0

Районні та міські бюджети

 

В межах виділених коштів
Проведення заходів (нарад, семінарів, круглих столів, анкетних опитувань, надання консультативної підтримки,  оприлюднення статистичної інформації та публікацій тощо) з питань статистичного обліку та державної статистичної звітності2017-2018 рокиГоловне управління статистики в області
Забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки  суб’єктам підпри­єм­ництва, в тому числі тим, які займають­ся переробкою дере­в­ини та недеревних ресурсів лісу, особливо в гірських ра­йонах, з питань реєстрації та ведення бізнесу, виходу на зов­нішні ринки, зокрема на ринки ЄС2017-2018

роки

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення,

Івано-Франківська Торгово-промислова палата

Місцеві бюджетиВ межах виділених коштів
4.Популяризація підприємниць­кої діяльності як засобу реалізації особистості та фінансової незалежностіЗдійснення професійного навчання безробітних за професіями, що дають змогу  займатись підприємницькою діяльністю, в тому числі у сфері сільського зеленого туризму2017-2018

роки

Обласний, міські, районні, міські та районні центри зайнятостіКошти Фо­н­ду загаль­нообов’яз­кового де­р­жавного соціально­го страхуван­ня України на випадок безробіттяУ межах кошторис­них призначень
Проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості “Майбутнє дитини – у мріях дитини”, Днів відкритих дверей, уроків та лекцій на податкову та митну тематику2017-2018

роки

Головне управління Державної фіскальної служби в області, департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації
Проведення на регіональному рівні Всеукраїнського рейтин­гу “Сумлінні платники податків”щорічноВГО “Асоціація платників податків України” в області,

Головне управління Державної фіскальної служби в області

Проведення обласного конкурсу “Лідер Прикарпаття”щорічноДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїОбласний бюджет2017 – 27,0

2018 – 27,0

Організація та проведення зустрічей, моти­ваційних тре­нінг-семінарів для школярів “Підприєм­ли­вість на практи­ці”, “Школа мо­лодого під­при­ємця” в опорних школах2017-2018

роки

Громадські організації, департа­мент еко­но­мічного розвитку, промис­ловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості, суб’єкти підприємницької діяльності
Проведення заходів  з учнів­сь­кою та студентською мо­лод­дю щодо можливостей запо­чаткування власної спра­ви,  днів відкритих две­рей з підприємницької діяль­ності за участю успішних під­приємців з числа колишніх безробітних2017-2018

роки

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятості
5.Сприяння розвитку малого та середнього бізнесуПрофесійне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних  за замовленням суб’єктів підприємницької діяльності2017-2018

роки

Обласний, міські, районні, міськрайонні центри зайнятостіКошти Фо­н­ду загаль­но­обо­в’яз­ково­го де­­р­жавно­го соціаль­но­­го страху­ван­ня України на випадок безробіттяУ межах кошторис­них призначень
Проведення моніторингу гран­­тів міжнародних організацій та коштів міжнародних про­г­рам, підготовка буклета та його розповсюдження серед суб’єктів підприєм­ни­ць­кої діяльності областіІІ півріччя

2017 року

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїОбласний бюджет10,0
Формування і підтримка баз даних бізнес-пропозицій, в тому числі інвестиційних проектів, поширення їх серед потенційних партнерів

 

2017 рікУправління міжнародного співробітництва, євроінтег­рації, ту­риз­му та інвестицій обласної державної ад­міністрації, департаменти еконо­міч­но­го розви­т­ку, промисловості та інфрас­труктури, агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Івано-Фран­ків­сь­ка Торгово-промислова палата

 

Проведення зустрічей та від­критих дискусій у фор­маті “Біз­нес і влада – партнери” з метою побу­до­ви конструк­тив­ного діалогу між бізнесом і владою2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адмі­ністрації,  голов­не управління Державної фіскальної служби в області, Івано-Франківська торгово-проми­с­лова палата, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування
6.Створення сприятливого іміджу підпри­ємництваВидання презентаційної версії Регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва в області на 2017-2018 роки2017 рікДепартамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністраціїОбласний бюджет10,0
Організація відзначення Дня підприємця в областіСерпень-вересень 2017-2018

роки

Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адмі­ністрації, регіональна рада підприємців при обласній державній ад­мі­ністрації, Регіона­ль­ний фонд підтримки підприємництва по областіОбласний бюджет2017 – 15,0

2018 – 15,0

 

IV. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого та  середнього підприємництва
1.Забезпечення діяльності об’єктів інфраструк­тури підтримки бізнесуФінансова підтримка діяльності районних та міських бізнес-центрів2017-2018

роки

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Регіональний фонд підтримки підприємництва по областіРайонні та міські бюджетиВ межах виділених коштів
2.Сприяння роз­вит­ку елементів інфраструк­ту­ри підтримки підприєм­ництваСприяння створенню центру підтримки бізнесу в Івано-Франківській області2017 рікІвано-Франківсь­ка торгово-промислова палатаКошти між­народної технічної допомогиВ межах виділених коштів
3.Консолідація зусиль нав­ча­ль­но-освітніх зак­ладів, нау­ко­­во-дослідних уста­нов та біз­несу щодо впро­­ва­джен­ня іннов­а­ційних форм підт­рим­ки підприєм­ництваНадання ресурсної, інформаційно-довідкової, консультаційної, навчально-просвітницької підтримки суб’єктам господарювання області, а також студентству з питань бізнес-навчання та практичної бізнес-підготовки2017-2018

роки

Центр розвитку підприєм­ницт­ва “Бізнес-Інкубатор”, Лабораторія інноваційних досліджень в економіці  при Івано-Фран­ків­ському націо­наль­ному технічному універ­ситету нафти і газу, депар­та­мент економічного розвитку, промисловості та інфраструк­тури обласної державної адміністраціїКошти Івано-Фра­н­ківського національ­ного тех­ніч­ного уні­верситету нафти і газуВ межах кошторис­них призначень
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Цільові проекти та підпрограми
1.Створення сприят­ливого середовища для розвитку ма­ло­го та серед­ньо­го бізнесу через впро­ва­джен­ня ефектив­ного демократич­ного управлінняРеалізація проекту “Партнерство для розвитку міст”2017-2018

роки

Обласна державна адміністрація, обласна рада, виконавчі комітети Івано-Франківської, Коломийської, Долинської та Яремчанської міських радКошти Європейсь­кого Союзу, місцеві бюджетиВ межах виділених коштів
ВСЬОГО2017  –

 3 839,0

2018 –

 3 819,0

 

Директор департаменту економічного
розвитку, промисловості та
інфраструктури обласної державної
адміністрації                                                        Жанна Табанець                                                                                         

 

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]