Про створення обласного закладу оздоровлення та відпочинку “Карпатські мрії” Івано-Франківської обласної ради


УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Двадцять сьома сесія)

РІШЕННЯ

від 01.03.2019. № 1086-27/2019
м. Івано-Франківськ

 

Про створення обласного
закладу оздоровлення та
відпочинку
Карпатські мрії
Івано-Франківської обласної ради

 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, враховуючи Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 422, Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене постановою  Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 (із змінами), Положення про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 10.06.2016. № 205-5/2016, обласна рада

вирішила:

  1. Створити обласний заклад оздоровлення та відпочинку “Карпатські мрії’ Івано-Франківської обласної ради.
  2. Затвердити Статут обласного закладу оздоровлення та відпочинку “Карпатські мрії” Івано-Франківської обласної ради.
  3. Керівнику обласного закладу оздоровлення та відпочинку “Карпатські мрії” Івано-Франківської обласної ради здійснити державну реєстрацію Статуту закладу.
  4. Рекомендувати керівникам навчальних закладів Яремчанської міської ради сприяти в працевлаштуванні педагогічних працівників вивільнених з Микуличинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Івано-Франківської обласної ради.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради В. Гладія і постійні комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (М. Піцуряк), з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу (О. Дзеса).

 

Перший заступник
голови обласної ради                                                                        Василь Гладій


Затверджено

Рішення обласної ради

від 01.03.2019. № 1086-27/2019

 

 

 

СТАТУТ

обласного закладу оздоровлення та
відпочинку
Карпатські мріїІвано-Франківської обласної ради

 

 

 

м. Івано-Франківськ
2019 рік


1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Обласний заклад оздоровлення та відпочинку “Карпатські мрії” (ОПЗОВ “Карпатські мрії”) Івано-Франківської обласної ради є юридичною особою, що  має статус неприбуткового закладу (далі – Заклад), основним призначенням якого є оздоровлення, відпочинок, виховання і всебічний розвиток дітей цілорічного перебування.

1.2. Юридична адреса Закладу: 78590, Івано-Франківська область, с. Микуличин Яремчанської міської ради, вулиця Грушевського, 92.

1.3. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Законом України “Про оздоровлення та відпочинок”, Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 422, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, власним Статутом.

Заклад має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штампи, ідентифікаційний номер.

1.4. Заклад є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (комунальний заклад).

Власником Закладу є територіальна громада сіл, селищ, міст області в особі Івано-Франківської обласної ради.

1.5.  Уповноважений орган управління – департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

1.6. Утримання Закладу здійснюється за рахунок обласного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством  України.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до соціальних стандартів надання послуг  з оздоровлення та відпочинку. Під час перебування дітей в закладі протягом навчального року надавати освітні послуги відповідно до освітніх стандартів.

1.8. Основними завданнями Закладу є оздоровлення, відпочинок, розвиток дітей (вихованців) Закладу, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку  вихованців закладу, виховання  патріотизму,  любові до України, поваги до народних  звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ТА ВІДРАХУВАННЯ ДІТЕЙ

 

2.1. Заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до
18 років, які перебувають у Закладі самостійно. Приймання дітей до Закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини.

2.2. Період оздоровчої зміни у Закладі становить не менше як 21 день, впродовж яких дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, а період відпочинкової зміни становить не менше як 14 днів.

2.3. До Закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які їх супроводжують.

2.4. Приймання дітей до Закладу здійснюється на підставі путівки, яка засвідчує право дитини на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку, та за наявності медичної довідки встановленого зразка, затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

2.5. З урахуванням віку та інтересів дітей у Закладі створюються  групи (загони), наповнюваність яких визначається типовими штатними нормативами та державними санітарними правилами і нормами улаштування,  утримання  і організації режиму діяльності дитячих закладів.

2.6. Оздоровчо-виховний процес та процес відпочинку в Закладі здійснюється з урахуванням  індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

2.7. Відрахування дитини з Закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в Закладі.

2.8. Негайне відрахування дитини з Закладу та відправлення до місця  постійного проживання здійснюється за рахунок батьків або інших законних представників на підставі рішення педагогічної ради Закладу у разі неодноразового та/або грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку Закладу.

2.9. Порядок перебування дітей на території Закладу визначається у відповідності до затверджених у встановленому порядку  правил перебування та  правил внутрішнього розпорядку Закладу .

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОРОВЧО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА  ПРОЦЕСУ ВІДПОЧИНКУ, ХАРЧУВАННЯ  ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ У ЗАКЛАДІ

 

3.1. Працівники Закладу, відповідно до своїх функціональних повноважень, несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають в ньому.

3.2. Дітям та працівникам Закладу надається невідкладна медична допомога медичними працівниками Закладу, стаціонарна медична допомога здійснюється територіальною лікувально-профілактичною установою, закріпленою за Закладом.

3.3. Приміщення, будівлі та споруди Закладу повинні відповідати чинним санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні Закладу на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором.

3.4. Заклад забезпечує збалансоване харчування дітей необхідне для їх нормального росту і розвитку з дотриманням вимог якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

3.5. Заклад може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань за межами закладу у місцях призначених для перебування дітей (інші дитячі заклади, стадіони, спортивні бази тощо).

3.6. У Закладі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров’я, особистого майна, надання медичної допомоги, страхування від нещасного випадку, виконання освітніх програм, організації змістовного дозвілля тощо.

4. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління Закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Власника та Уповноваженого органу управління.

4.2. Власник Закладу:

– затверджує установчі документи закладу та зміни до них;

– приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання  (зміну типу)  Закладу;

– реалізує інші права, які законодавством віднесені до виключної компетенції Власника.

4.3. Уповноважений Власником орган управління (департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації):

– здійснює контроль за дотриманням установчих документів Закладу, визначає форми контролю  за діяльністю керівника (директора) Закладу;

– затверджує штатний розпис Закладу;

– приймає фінансовий звіт Закладу у визначеному законодавством порядку;

– здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу;

– реалізує інші права, передбачені законодавством та статутом Закладу.

4.4. Власник та Уповноважений орган управління не мають права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

4.5. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює директор.

Директор Закладу призначається на посаду на пленарному засіданні обласної ради на умовах контракту.

Основними вимогами до кандидатів на посаду є вища освіта (профілі: охорона здоров’я, освіта, спорт, культура) і стаж роботи з дітьми не менше ніж п’ять років.

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора Закладу, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Ініціатива щодо призначення директора Закладу належить голові обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління, голові обласної ради за рекомендацією профільної постійної комісії обласної ради.

Директор Закладу звільняється з посади відповідно до законодавства України.

Ініціатива щодо звільнення директора Закладу може належати голові обласної державної адміністрації за поданням Уповноваженого органу управління, голові обласної ради за рекомендацією профільної постійної комісії обласної ради.

4.6. Директор Закладу:

– затверджує календарний план роботи, режим дня та правила  внутрішнього розпорядку для дітей і працівників Закладу;

– організовує інструктаж працівників з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

– здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку;

– представляє інтереси дитячого Закладу на підприємствах, в установах та організаціях;- видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання; – забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників Закладу;- вживає заходів заохочення та  дисциплінарного  впливу  до працівників Закладу; – несе відповідальність за  виконання покладених на Заклад завдань та за результати фінансово-господарської діяльності Закладу; – несе відповідальність за якість послуг, які надає Заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у ньому, відповідно до законодавства.

4.7. В Закладі утворюється педагогічна рада, яку очолює директор Закладу.

4.8. Педагогічна рада:

– розробляє календарний план роботи;

– розглядає питання щодо поліпшення роботи Закладу;

– аналізує роботу членів педагогічного колективу;

– підводить підсумки оздоровчих, відпочинкових змін;

– приймає рішення  про відрахування дітей із Закладу за порушення вимог внутрішнього розпорядку;

– може вирішувати інші питання діяльності Закладу.

4.9. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

4.10. Прийняття на роботу працівників Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.11. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну освіту.Педагогічні та медичні працівники перед початком роботи повинні  пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів  атестації педагогічних і медичних працівників Закладу. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних і медичних працівників Закладу затверджуються Міністерством соціальної політики України з урахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.4.12. У відповідності до чинного законодавства у Закладі можуть бути утворені органи громадського самоврядування.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

4.13. У Закладі можуть функціонувати методичні об’єднання, що охоплюють учасників освітнього процесу.

 

5. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ У ЗАКЛАДІ

 

5.1. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку у Закладі належать:

– діти (вихованці) Закладу;

– батьки або особи, які їх замінюють, інші законні представники дитини;

– працівники Закладу (педагогічні, медичні та інші спеціалісти,  залучені до процесу оздоровлення та відпочинку);

– представники Власника Закладу (Уповноваженого органу управління) підприємств, установ, організацій, які беруть участь в оздоровчо-виховному процесі.

5.2. Працівники Закладу мають право на: – внесення пропозицій  щодо поліпшення  оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку; – вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження трудової діяльності у такому Закладі; – участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу, у заходах, пов’язаних з організацією оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку; – вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми; – соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне  виконання покладених обов’язків; – об’єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.

5.3. Працівники Закладу зобов’язані: – педагогічні та медичні – перед початком роботи пройти спеціальну підготовку в порядку, встановленому Міністерством соціальної політики України;- під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка; – дотримуватися вимог Статуту (положення) Закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;- берегти життя та здоров’я дітей, захищати їх  інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя; – виконувати накази і розпорядження директора Закладу.

5.4. Діти (вихованці) під час перебування у Закладі мають право:

– на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини,  на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

– на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

– самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку Закладу;

– отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку;

– на раціональне харчування;

– звертатися до адміністрації Закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

– у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

– особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні Закладу;

5.5. Діти (вихованці) Закладу зобов’язані:

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників оздоровчо-виховного процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу.

5.6. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

– захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дітей;

– ознайомитися з Статутом Закладу, правилами перебування дитини в ньому, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

– брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу.

5.7. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:

– виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників оздоровчо-виховного процесу;

– дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

– формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Закладу;

– забезпечити дитину на час перебування у Закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

– забезпечити проходження дитиною медичного обстеження; – подавати інформацію працівникам Закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини; – відвідувати дитину в Закладі та у строк,  визначений у путівці, забрати її з Закладу;- відшкодувати заподіяні Закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини.

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до  законодавства України та Статуту.

6.2. Майно Закладу складають основні засоби, грошові кошти, необоротні та оборотні активи, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Закладу.

6.3. Майно Закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і передане Закладу на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Заклад користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства та договору, укладеного з управлінням майна спільної власності територіальних громад області обласної ради.

Всі питання, які стосуються будь-якої відмови від права на земельну ділянку (користування, оренда, сервітути тощо), що знаходиться у фактичному користуванні Закладу, вирішуються виключно Власником.

6.4. Джерелами формування коштів та майна Закладу є:

6.4.1. Майно, передане Власником.

6.4.2. Кошти обласного та місцевого бюджетів.

6.4.3. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, в тому числі іноземних, тощо).

6.4.4. Кошти, які надходять до Закладу як плата за надання інших платних послуг у встановленому законодавством порядку.

6.4.5. Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги.

6.4.6. Інші не заборонені законодавством джерела.

6.5. Доходи (прибутки) та майно або їх частини не підлягають розподілу серед Власника, Уповноваженого органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших, пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

6.6. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Закладу здійснюється відповідним контролюючим органом та Уповноваженим органом управління у визначеному законодавством порядку. Бюджетні фінансові витрати здійснюються в межах кошторису, затвердженого Уповноваженим органом управління відповідно до бюджету, прийнятого Івано-Франківською обласною радою.

6.7. Надходження Закладу зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) для утримання Закладу і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису, розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання Закладу, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

6.8. Заклад самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямками діяльності Закладу у визначеному законодавством порядку. Керівництво Закладу несе відповідальність перед Власником та Уповноваженим органом управління та іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

6.9. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої  діяльності відповідно до статуту, розвивати власну матеріальну базу.

6.10. Майно Закладу не може бути об’єктом звернення про стягнення за борговими зобов’язаннями та не може передаватися у заставу.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

                                                 

7.1. Державний контроль за діяльністю Закладу здійснюють  центральні органи виконавчої влади до сфери управління яких належить заклад, Власник та Уповноважений орган та інші органи державної влади у межах повноважень, передбачених законодавством України.

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 5 років, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗАКЛАДУ

 

8.1. Заклад за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази може брати участь у міжнародних заходах з питань оздоровлення та відпочинку дітей.

8.2. Заклад, за згодою Власника, може укладати договори з іноземними юридичними і фізичними особами стосовно надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав. Кошти, що надходять від  надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей з іноземних держав, використовуються Закладом згідно вимог законодавства.

 

9. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІ3АЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ

9.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Власник з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх, соціально-економічних, національних і мовних потреб територіальної громади та/або суспільства.

9.2. Припинення діяльності Закладу відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації за рішенням Власника або за рішенням суду у встановленому чинним законодавством порядку. 

9.3. У випадку реорганізації Закладу його права та обов’язки переходять правонаступнику.

9.4. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається Власником або Уповноваженим ним органом.

9.5. Власник встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

9.6. Заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності.

9.7. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

Звернення громадян
Розпорядник інформації
Івано-Франківська обласна рада (вул. Грушевського, 21, м.Івано-Франківськ, 76004)
Кому
голові Івано-Франківської обласної ради О.Сичу
[contact-form-7 id="341" title="Контактна форма 1"]